Integratie of… desintegratie?

  • Iemand probeerde een beetje vergif, om te kijken of het zoet was. Het was zoet, maar de dokter constateerde de dood. Het was ook vergif!
  • Iemand haalde een bom uit elkaar, om te kijken of het echt was. In het ziekenhuis naaide de chirurg de stukken aan elkaar. De bom was echt!
  • Iemand nam een lucifer, om te kijken of er nog benzine genoeg in zijn tank was. Dat vertelde men later zijn weduwe. Er zat benzine in!
  • Iemand speelde met zijn geloof, om te zien of er wel echt een hemel, en een hel was. Hij sloeg zijn ogen op in de…!

Zal dit u overkomen?

beeld voor desintegratie
Ik schrijf dit artikel voor allen, dòch in het bij zonder voor hen, die een leidinggevende positie bekleden in het Lichaam van Christus, en daardoor verantwoordelijkheid dragen. Ik stel dus direct op de voorgrond, dat zij zich dit laatste sterk bewust zijn. Mogen zij dan ook beseffen, dat er bij het eventueel verkeerd gaan van dingen en zaken geen excuses overblijven. Met lede ogen moet ik aanzien, hoe zich in onze dagen twee aan-elkaar-tegenstrijdige krachten aan het ontwikkelen zijn en hier en daar hun invloeden reeds doen gelden. Enkele jaren geleden[1] verzond ik aan alle voorgangers hier te lande,[2] een “Open brief” waarin ik toen reeds waarschuwde voor een kerend getij, dat – wanneer allen niet biddend en waakzaam zouden blijven – het gemeentelijk leven zou kunnen overspoelen.
Helaas (!), thans is het zo ver. Al direct rijst de vraag bij mij: “zijn de voorgangers in de eerste plaats en de oudsten in de gemeenten die hen hebben bij te staan in alle uitvoerende werkzaamheden, zich hiervan bewust? Of zien zij slechts datgene aan “wat voor ogen is”, om met een Bijbelwoord (zie 2 Korinthe 10:7, SV) te spreken? Het Lichaam van Christus is hard bezig aan, wat ik met alle vrijmoedigheid wil noemen, “zelfvernietiging”.
Ons toonbeeld zal, als het zó doorgaat, “desintegratie” bewerkstelligen – het tegenovergestelde dus van “integratie”, wat “het maken of groeien tot een samenhangend geheel” bedoelt – dat wat dringend nodig is en geestelijk gezond, wordt genegeerd, over het hoofd gezien en zelfs met een zekere mate van verachting afgewezen, omdat zij die blind en doof zijn, menen het beter te weten!

Voor alles is een reden, óók hiervoor. Voor velen schijnt het antwoord te eenvoudig te zijn. Desondanks is het fundamenteel met betrekking tot de conditie en de omstandigheden die een oplossing vragen. Het dreigend gevaar (zo het al niet aanwezig is…) bestaat hierin: Schriftuurlijke fellowship, Schriftuurlijke samenhang wordt niet meer als behoefte gekend; de harmoniserende kracht, welke ervan uitgaat, wordt bijgevolg niet meer ervaren, de ondersteunende band gemist. Treurig, maar waar!
Laat ik daarom het volgende direct voorop stellen: Fellowship op zichzelf, gemeenschap zoals allen die zo graag hebben, is en blijft te zwak om alles en allen bij elkaar te houden. De geestelijke rijkdom van gemeenschap is niet de correctie die nodig is, daarvoor is het leiderschap te veel verdeeld en nog te veel aan twijfel onderhevig (denk aan het geval van Korach en de zijnen! – Lees Numeri 16, vooral vers 1-3 + 23-32) om ons daarop te verlaten. Verbijsterende tegenstellingen brengen de mensen in verwarring, en verblinden hen zo, dat zij de noodlottige gevolgen niet zien. Heden ten dage worden de mensen geconfronteerd met de meest gevreesde paradoxen van onze moderne wereld. Zo op het eerst gezicht bekeken, is men geneigd te zeggen: het is nooit beter geweest. Aan de andere kant constateert men, dat nimmer tevoren zo velen het zo slecht hadden. De stem van de meerderheid wordt overweldigd door het geschreeuw van de minderheid.
Wij zijn voor democratie, maar wij moeten aanzien dat deze wordt weggeveegd door dictatoriale groeperingen. Deze tendens kunnen wij eveneens waarnemen in het geestelijke leven. Onze sociale belangengemeenschap heeft alsmaar meer ziekenhuizen en dergelijke gebouwd, maar nooit werd zoveel ziekte, zoveel krankheid (óók van ziel èn geest!) gekend als in deze tijd, waarin wij werken en leven.
Grote groepen vrede-verkondigers en vrede-makers reizen over de hele wereld en brengen offers voor gelijkheid, en broederschap, maar daar is nog nooit zoveel strijd en lijden geweest als tegenwoordig. Al die uitblinkende staatslieden, die het hunne ertoe hebben bijgedragen om oplossingen te vinden op dit en voor dat, werden uitermate teleurgesteld, en vonden zichzelf in de grootste verdeeldheid! De menselijke samenleving kraakt in al haar voegen, omdat de fundamenten verkeerd gelegd zijn…

Wij zien uit naar een “nieuwe” samenleving, maar wij zijn niet bij machte om de “nieuwe” mensen (leidslieden) te vinden, die de samenleving zo hoogst nodig heeft.
Wij kijken naar resultaten, maar ontkennen de oorzaken. De wetenschapsmensen van onze eeuw zijn in staat om mensen te doen landen op de maan, maar kunnen hier op aarde niet leven in harmonie. De hoop op een rechtvaardige samenleving is kapot geslagen, omdat de mensen gefaald hebben in hun eigen familie-leven.
De Here Jezus Zelf heeft onze tijd een tijd van “radeloosheid” genoemd: “Er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven” (Lukas 21:25, HSV). Letterlijk betekent dit, dat wij de weg kwijt zijn,… geen oplossing hebben voor dit dilemma,… niet meer weten, hoe voort te gaan om vorderingen te maken. De mensen bevinden zich in een “één-richting-verkeer”. Ongelukkig genoeg!

De hedendaagse samenleving moet uiteindelijk uit elkaar vallen, tenzij een vast en sterk fundament wordt gevonden,… een één-makende band,… een waarachtig plan met een zeker vaststaand doel.
Wanneer dit wordt bereikt, is ook het antwoord gevonden. En… HET antwoord is: Jezus Christus!
Wat heeft de apostel Paulus geschreven? Hij (Jezus Christus) is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem (Kolossenzen 1:17, HSV).
Christus alleen kan zulk een verlangde samenhang bewerken. Hij alléén maakt de mensen leden van één grote familie. Enkel en alleen door Hem worden mensen tezamen gebracht, en gebonden in EENHEID VAN LEER. Hij is het Woord. Zodoende worden mensen geregeerd door EENZELFDE MEESTER.
Door Hem wordt alle menselijke leven ZINVOL en HOOPVOL. Door Hem worden mensen uitgetild bóven tijd en beperkingen vanwege het door Hem GESCHONKEN GELOOF.
Door Hem zal DE LIEFDE GODS BINDEN, waar wetten en inzettingen falen.
Door Hem maakt de Heilige Geest mensen tot LEVENDE TEMPELS VAN GOD.[3] Halleluja! Amen.
De eeuwige Christus deelt Zijn eeuwige leven mee aan de stervelingen en verzekert hen zódoende hun eeuwige zaligheid. Het antwoord voor het dilemma van de samenleving is zo simpel, zo eenvoudig, zo vast en zeker,… maar de meerderheid weigert deze oplossing. Gode zij dank, dat er nog zijn, die Hem vinden.
De apostel Paulus kende geschiedenis en problemen, en… wist óók de oplossing. Zijn verklaring leert ons, dat het antwoord géén principe (= een overtuiging die aan al iemands handelen ten grondslag ligt) is, maar een PERSOON,… géén systeem is, maar een HEILAND,… géén medium is, maar een MIDDELAAR,… géén schepsel gebonden aan tijd en sterven, maar DE SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE,…
“Door Hem BESTAAN ALLE DINGEN” schrijft Paulus, de apostel van Jezus Christus (zie nogmaals Kol. 1:17, hierboven vermeld).
Hij IS en BLIJFT DE ENIGE HOOP, Die de mensheid heeft. En Hij is gekomen om te ontvangen en niet om te verwerpen. Zie op Hem, ongeacht wat anderen doen; en doe het NU. Volg Jezus en de gezonde leer, die saamhorigheid en eenheid bewerkstelligt – allereerst in het eigen Jeruzalem![4] Want: “als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij GEMEENSCHAP MET ELKAAR,…” (zie 1 Johannes 1:7a, HSV). En Schriftuurlijke gemeenschap is FELLOWSHIP, en de grondslag ervan is SOLIDARITEIT in leven en werken. Geef acht op de handel en wandel van Jezus en Zijn discipelen, en wordt overtuigd!
Amen.

CJH Theys[5]
Enigszins bewerkt door A. Klein

  • PDF (om dit artikel eventueel uit te printen)

***********************************************

[1] Geschreven rond 1975. (noot AK)
[2] Vermoedelijk alleen aan degenen die aangesloten waren bij de ongeveer 30 gemeenten die toen onder de naam ‘The Bethel Pentecostal Temple Fellowship’ samenwerkten. (noot AK)

[3] Zie onze GRATIS studie Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: Een eeuwige, heilige TEMPEL van onze almachtige God en Vader van E. van den Worm. (noot AK)

[4] Met “het eigen Jeruzalem” wordt hier “allereerst” ons eigen huisgezin en onze eigen Gemeente / Kerk bedoelt. (noot AK)

[5] Voor meer informatie over Bijbelleraar CJH Theys, zie zijn “In Memoriam”: https://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam.pdf

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Gehoorzaamheid aan God, Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s