Gemeentelijke tucht (2): Nogmaals over de NOODZAAK van de Gemeentelijke tucht

KLIK HIER voor deel 1 van deze vervolgstudie.

berispen17

Hoofdstuk 2

De Gemeentelijke tucht is noodzakelijk, opdat de Liefde van God in onze harten zal heersen

Wij zullen dit thema nagaan aan de hand van Efeze 5, de verzen 1 t/m 21.
“Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God”. (Efeze 5:1-2)[1]
Wij hebben God te volgen in de wandel van de Liefde (de Goddelijke liefde wel te verstaan, in het Grieks “Agape”, = onvoorwaardelijke liefde), als wij waarlijk kinderen van God willen zijn.
“God is liefde en wie in de liefde (van God) blijft, blijft in God, en God in hem (of: haar)!” (1 Johannes 4:16b)
Werkelijke Liefde van God begint in ons leven tot zijn recht te komen, als er van onze kant sprake is van een VRIJWILLIG OFFER. Het is onbestaanbaar om die Liefde van God in uw hart en leven te ervaren zonder offers te kennen. Het grootste bewijs van Zijn Liefde gaf God Zelf – in het offer van Zijn eigen leven (aan het kruishout te Golgotha) – zoals er ook geschreven staat:
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, DAT HIJ ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).
“Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf[2] (SV: dienstknecht) aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood”. (Filippenzen 2:6-8)
Dit is de Liefde van God, Die Zichzelf heeft ontledigd en – omwille van ons – Zichzelf (= Zijn aardse leven) heeft gegeven aan het kruishout te Golgotha .
“Maar het behaagde de HEERE (= God, de Vader) Hem (= Jezus, de Zoon) te verbrijzelen”. (Jesaja 53:10a)
Het is moeilijk om (echt) te verstaan wat een offer is, volgens het Woord van God, als wij niet dicht bij Hem leven en niet geleid willen worden door Zijn Woord (en Geest); maar… een dagelijkse vernedering aan Zijn voeten en verbreking van het verstand (naar de mens) zullen – indien wij geen verduisterde blik hebben op Golgotha (= op Jezus volbrachte zoenoffer aan het kruishout) – ons door het geloof doen weten, wat een offer in het Koninkrijk van God is. Een offer brengt onherroepelijk met zich mee, dat u uw eigen belangen opzij moet zetten; persoonlijk belang wijkt, waar plaats is voor een offer, omdat u enkel en alleen het Lichaam van Christus voor ogen heeft, de Gemeente van de LEVENDE God, waarin Hij wordt verheerlijkt.

Laten wij onszelf reinigen van alle besmetting (van vlees en de menselijke geest)

Dan begint Paulus met die zonden aan te halen, die ook vandaag de dag het meest voorkomen in de Gemeente van onze Here Jezus Christus, ook in “Pinksteren”[3], en die van tuchtloosheid getuigen (= het gebrek aan Gemeentelijke tucht).
“Maar ontucht (SV: hoererij) en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past,…” (Efeze 5:3)
Deze brief (en dus ook bovenstaand vers) was gericht aan de Christengemeente te Efeze, ontstaan uit de heidenen; zoals ook wij uit de heidenen zijn voortgekomen. Juist in onze dagen worden in vele Gemeenten (ook in Pinksterkringen) deze drie zonden het meest gevonden:
1. Hoererij,
2. onreinheid, en
3. hebzucht.
Let op: Hebzucht stelt God in Zijn Woord gelijk met wat eerder genoemd is, namelijk met (geestelijke) hoererij (= afgodendienst – zie o.a. Efeze 5:5).
“…en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging.” (Efeze 5:4)
In onze dagen misleid de satan, die zich vaak openbaart als “een engel van het licht”, Gods kinderen op een listige wijze, in dingen waar zij misschien nooit over (na)gedacht hebben. Maar zonde is bij God altijd zonde: of ze nu (naar menselijke maatstaven gezien) “groot” of “klein” zijn. Vaak maakt men onderscheid tussen “grote” of “kleine” zonden. Maar kunnen wij dit ook in de Bijbel terugvinden? Integendeel, wij hebben in Efeze 5 vers 3 en 4 gezien, dat God ze gelijkstelt! Ook zien wij het in de volgende Bijbeltekst:
“Maar buiten (= in het eeuwig oordeel) bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers (SV: hoereerders), de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet”. (Openbaring 22:15)
U ziet het, een leugenaar wordt hier op één lijn gesteld met een moordenaar en een hoereerder! Bij God is de maatstaf van de zonde Zijn Woord! En het zijn vaak “de kleine vossen (beeld van: relatief ‘kleine’ zonden / ongerechtigheden) die de wijngaarden (Gods = Zijn wereldwijde Gemeente, lees Jesaja 5:1-4) te gronde richten” (zie Hooglied 2:15).
Wij moeten één ding niet vergeten, dat zolang als er sprake is van een Gemeente – een vergadering of bijeenkomst van kinderen Gods – op deze aarde, de duivel niet zal nalaten te proberen om ONGEMERKT binnen te sluipen en zo één van de zwakke gelovigen te grijpen; zodanig, dat het kwaad hem of haar zal overmeesteren. Zo iemand is alleen vlug te redden als de andere broeders en/of zusters wakende en biddende zijn.
Er zijn altijd zwakke zielen en naast deze zwakke zielen – en dit is de grootste strijd die de goedwillende gelovigen in de Gemeente van de Here Jezus hebben – zullen er eveneens broeders en/of zusters gevonden worden, die dezulken goed spreken. Onthoud echter één ding: uw Christelijke loopbaan, waar u ook staat of wat u ook doet, is een strijd, waaruit God u als overwinnaar[4] wil doen treden; maar “Niet door kracht en niet door geweld, maar door Zijn Geest…” (zie Zacharia 4:6b). Als u Gods waarheid betracht – en dat is handhaving van de Gemeentelijke tucht zeer zeker ook – staat de Heilige Geest[5] altijd aan uw zijde en u behoeft zodoende niemand te vrezen, dan alleen God. Prijs de Naam van de Heer!
“Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger (SV: hoereerder), onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God”. (Efeze 5:5)
Als de Here dit hier zegt, is het vooral gericht tot degenen die deze zonden WILLENS en WETENS bedrijven. Acht het aantal van hen, die dit doen, niet gering, want meerdere gelovigen dan u wellicht denkt doen dit! Gods Geest spreekt van zulke gelovigen, dat zij geen erfenis hebben in het Koninkrijk van God. Hoe zullen zij dan ooit een plaats kunnen hebben in de Gemeente van de LEVENDE God, die een “zuil en fundament (SV: een pilaar en vastigheid) van de waarheid (Gods waarheid wel te verstaan) moet zijn (zie 1 Timotheüs 3:15).
Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet.” (Efeze 5:6-7)
Er zijn héél wat inhoudsloze woorden gebezigd, waardoor menigeen zijn (waarachtige, Bijbelse) standpunt heeft verlaten of waardoor men successievelijk (= achtereenvolgens) vele dingen heeft getolereerd; reden waarom ons “Pinksteren”[6] nu krachteloos is geworden en zonder getuigenis. Was het vroeger niet zó dat een persoon die in ongerechtigheid wandelende NOOIT en TE NIMMER een ambt in de Gemeente van God kon vervullen en iemand die nog niet gedoopt was met de Heilige Geest geen plaats op het podium[7] kon innemen? Dat was vroeger in “Pinksteren” ondenkbaar! Nu echter worden personen in ambten en bedieningen gehandhaafd die (zelfs) “IN PINKSTEREN”[8] gescheiden en weer hertrouwd zijn! Velen hebben nu de gezonde (Bijbelse) leer van onze Jezus Christus verlaten, waardoor de kracht van het getuigenis ONGEMERKT IS WEGGEËBD.
Als wij het bovenstaande nu (ook) uit eigen ervaring weten, doe dan wat geschreven staat:
“Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij ONSZELF REINIGEN van ALLE bezoedeling van vlees en geest, en de HEILIGING[9] volbrengen in het vrezen van God (= de vreze om te zondigen)”. (2 Korinthe 7:1)
De Heilige Geest waarschuwt ons om – nu, in dit (aardse) leven – ALLE ONGERECHTIGHEID af te leggen. Wees eerlijk en kom (oprecht) tot God! Want, wij allen, geen één uitgezonderd, hebben ons (in ieder geval in het verleden) schuldig gemaakt aan één van deze ongerechtigheden. En, als wij eerlijk en oprecht tot God komen, dan zal Hij ons tonen wie Hij is! Wacht niet op een droom of visioen; God schenkt ons genade om te wachten op Zijn Woord. God spreekt door Zijn Woord; door dit Woord zal Zijn kracht “vallen”[10] (= uitgestort worden) als voorheen (als tijdens het 1ste Pinksterfeest, zie o.a. Handelingen 2:1-4+41-42). In Psalm 33:9 staat niet voor niets geschreven: “Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er”. Onze bede is dat God een machtige honger naar dit Woord zal geven, opdat het wortel mag schieten, maar bovenal mag groeien (in ons hart en leven).
“Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood,… maar om de woorden van de HEERE te horen.” (Amos 8:11)
Is Zijn Woord niet “Geest en Leven”? Wij zijn ons te weinig bewust, wat dit Woord kan doen, indien wij het zo hanteren, zoals God het wil.
Denk niet dat u deel zult hebben aan de (Late of) Spade Regen[11] (beeld van: de Heilige Geest die in de eindtijd uitgestort wordt, zie Joël 2:23+28-29), wanneer die weldra – in volheid – zal vallen, indien u (geestelijk gezien) nog aan de weg van reiniging en heiligmaking[12] moet beginnen. Een klassiek voorbeeld uit de Bijbel is dat van Ananias en Saffira (zie Handelingen 5:1-11 [13]). Hebben zij niet gelogen tegen de Heilige Geest (en dus tegen God Zelf)? ZO LATEN WIJ NU BEGINNEN OM ALLE ONGERECHTIGHEID AF TE LEGGEN!
God heeft gezegd, dat de 2de uitstorting van Zijn (Geestes)Kracht groter zal zijn dan de eerste; dat de heerlijkheid van Zijn 2de huis heerlijker zal zijn dan die van Zijn eerste.[14] Het zal spoedig opnieuw zó zijn, dat het ONMOGELIJK is om de leugen (die altijd het werk en de invloed van satan betreft) ongemerkt de Gemeente binnen te laten dringen. Glorie voor God!

Is er wezensverschil tussen uw oude leven en nu?

Gaan wij nu verder met dit thema, vanuit de brief aan de Christengemeente te Efeze, dan wijst Paulus ook ons op datgene wat wij vroeger waren en wat wij nu behoren te zijn…
Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel (dan) als kinderen van het licht – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – …” (Efeze 5:8-9)
Het is één ding om de zonde te laten, maar het is een héél ander ding om de waarheid (Gods waarheid wel te verstaan) lief te hebben. Het is mogelijk om het éne te doen en het andere te laten, maar in dat geval is uw geestelijk leven niet in evenwicht; de balans van uw leven slaat dan door! WIJ HEBBEN BEIDE TE DOEN!
“…en beproef wat de Heere welbehaaglijk is”. (Efeze 5:10)
Dit “behagen van de Here” is in uw eigen hand gelegd; niemand zou mogen zeggen: “Maar ik weet niet hoe ik de Here moet behagen.” Waarvoor hebben wij dan de Heilige Geest ontvangen? Is Hij (= de Heilige Geest) niet de Geest der Waarheid en leidt Hij niet in ALLE waarheid?
“Beproef wat de Here welgevallig is”. Hoe kunnen wij dat doen? Door ONZE eigen wil niet te volgen, wanneer die niet in overeenstemming is met datgene wat God heeft geopenbaard in Zijn Woord en door te leven naar dat Woord; dus door dit Woord van harte gehoorzaam te zijn!
“En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis (beeld van: satans invloed en macht), maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht (beeld van: Gods invloed en macht) ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.” (Efeze 5:11-13)
Ons NIEUWE LEVEN[15] heeft zich te distantiëren van alle werken van de duisternis (= van alle satanische werken en invloeden), WIJ HEBBEN ER NIET LANGER AAN MEE TE DOEN! Alleen al door onze afzijdige houding worden degenen die deze werken (nog) wel doen, veroordeeld!
Er is maar één manier om de weg van God te gaan, wat wij kunnen lezen in het volgende vers:
“Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die (geestelijk gezien) slaapt, en sta op uit de doden (= uit de geestelijke dood) en CHRISTUS ZAL OVER U LICHTEN”. (Efeze 5:14)
Het licht van het Evangelie straalt in ons hart en de Heilige Geest overtuigt ons wat leugen is en wat waarheid. Hierdoor kunnen wij – in de kracht van Jezus – MET JEZUS OPSTAAN uit de doden, dat is: uit de geestelijke dood!

Hoe voortaan te handelen!

Het volgende gedeelte, dat wij nu behandelen, vertelt ons hoe wij voortaan hebben te handelen en te wandelen.
“Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,[16] en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn”. (Efeze 5:15-16)
Ons wordt aangeraden het voorgaande te doen, omdat satan zich altijd manifesteert als een engel van het licht” (zie 2 Korinthe 11:14). Satan kan IEDEREEN in verzoeking en verleiding brengen, met betrekking tot u, ZELFS UW EIGEN HUISGENOTEN!
Zo wees dan WAKENDE en BIDDENDE, opdat NIEMAND u zal kunnen verleiden! Weet één ding zeker: als u in uw eigen huis de tucht niet kunt handhaven, hoe wilt u dit dan doen in de Gemeente? Begint “het oordeel” van God niet ALTIJD bij “het huis van God”[17] (= in uw eigen hart en leven, de “tempel” waarin God – als het goed is – “woont en troont”[18])?
Leer daarom van de Heilige Geest (= Gods Geest) het volgende: Hoe hoger de stormen van het leven om u heen slaan en u trachten te overweldigen, hoe vaster u zich moet klemmen aan God; aan Zijn beloften van “dood en opstanding”[19] voor ons; aan Jezus, DE ROTS DER EEUWEN! U MOET ZICH NIET VASTKLEMMEN AAN MENSEN; U MOET IN EEN PERSOONLIJKE VERHOUDING STAAN TOT HEM!
Een voorbeeld van zulk een rotsvast geloof in Hem vinden wij in Abraham. Hij stond op de belofte van God (zie Genesis 15:1-6), hoewel zijn vrouw oorzaak werd van een geloofsstrijd (denk aan Hagar en Ismaël – zie Genesis 16), maar Abraham overwon, want op hoge leeftijd – hij was toen 100 jaar – verwekte hij Izaäk (zie Genesis 17:15-21 + 21:1-21) !
Laten wij allen God danken dat wij vandaag de dag Zijn Woord als leidraad hebben; Zijn Woord dat – elke dag opnieuw – wondervolle (geestelijke) schatten aan ons openbaart! Wij mogen deze schatten delven met ‘de pikhouweel’[20] van volharding en opscheppen met ‘de spade’[21] der liefde. Zing tot Hem uit het diepst van uw hart, want alléén als u God waarlijk liefheeft, zult u kunnen volhouden tot het laatste toe! Dan kunt u met Paulus zeggen:
“Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een (goed) einde gebracht. Ik heb het (ware) geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Here, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen DIE ZIJN VERSCHIJNING HEBBEN LIEFGEHAD”. (2 Tim. 4:7-8)
Liefde overwint alles en zal ons aan de overzijde van het graf brengen. Jezus IS opgestaan uit de doden, opdat WIJ – gevuld met Zijn wonderbare liefde – ditzelfde mogen ervaren.
“Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.” (Efeze 5:17)
Hij wil ons “dronken” maken met deze LIEFDE VAN GOD, in en door de kracht van de Heilige Geest![22]
“En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest (van God), en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Here Jezus Christus (als zijnde: Vader, Zoon en Geest)”. (Efeze 5:18-20)
Dit is dus datgene wat Paulus ons doorgeeft om te doen, willen wij ons hart vullen met de dingen die “van boven” zijn. Want, als wij dit doen, is er immers geen plaats meer voor wat anders; want dan zijn wij vol van Hèm!
“Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods”. (Efeze 5:21)
Met deze “onderdanigheid” bedoelt de apostel Paulus geen “onderworpenheid”, geen slaafse gehoorzaamheid van de één tegenover de ander, maar OOTMOEDIGHEID, waardoor de één de ander voortreffelijker acht dan zichzelf (zie Filippenzen 2:3[23]). Laten wij – gedreven door de liefde van God – ook waarlijk komen tot zulke intermenselijke verhoudingen in de Gemeente van God. Laten wij – dwars door alle menselijke kritiek en het kruis van Christus heen (waarmee ons afsterven aan de zonde[machten] wordt bedoelt) – tot zulk een heilige gemeenschap met elkaar komen. Zei Jezus niet (in Mattheüs 28:10 en 20): “Wees niet bevreest;… Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld”. God liegt niet! Als wij waarlijk willen leven als kinderen van God, dan GAAT Hij aan onze zijde! Wij leven dan onder een geopende hemel. Zijn de kinderen van God bij elkaar vergaderd en willen zij de glorie van God geopenbaard zien, laat hen dan leven in het bewustzijn, dat JEZUS DAAR IS! Dit zal uw houding bepalen; dit zal uw mond vullen met niets anders dan lof en prijs (= het lofprijzen van onze Here Jezus); dit zal uw ogen richten, niet op de dingen die vergaan, maar op de dingen die eeuwig zijn. De onzienlijke dingen zijn EEUWIG, de zienlijke zijn tijdelijk. Teveel nog leven wij in/voor allerlei dingen die van beneden (en dus aardsgericht) zijn, waardoor God Zijn (geestelijk) “huis” (of “tempel”)[24] nog niet met een wolk van glorie en heerlijkheid kan vervullen. Laten wij ons daarom van harte voegen naar het Woord van God! Laten wij onszelf reinigen en de tucht aanvaarden!
“Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem (= Jezus Christus)”. (Kolossenzen 3:16-17)

 • Studie van Bijbelleraar CJH Theys (1903 – 1983)
 • Enigszins bewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd
De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van 8 delen.

**************************************************************************************************
[1] De vermelde Bijbelteksten zijn uit “de Herziene Statenvertaling” (afgekort: HSV). Zo niet, dan staat er bij de tekst vermeld welke andere Bijbelvertaling gebruikt is. (noot AK)
[2] Het woord “slaaf” heeft bij ons een nare klank, maar m.i. is het een goede vertaling, omdat Hij waarlijk onze “Heer en Meester” is want… “Hij heeft ons gekocht en betaaldmet Zijn eigen Bloed! (noot AK)
[3] In Pinksteren = In die Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. De schrijver spreekt in deze studie vooral (als waarschuwing) tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie: De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[5]  Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geesten/ofDe Gever en Zijn Gavenvan CJH Theys. (noot AK)
[6]  Zie noot 3.
[7] Zie eventueel onze studie Podium en Gemeente(Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan), van CJH Theys. (noot AK)
[8]  Zie noot 3.
[9] Zie eventueel onze studie: Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[10] ’t Is zo, ’t is zo, de kracht van God zal vallen, als in, als in, als in die tijd voorheen.
Roep‘t uit, roep‘t uit, vertelt het toch aan allen, ’t wordt Pinksteren als voorheen! (lied nr. 67 uit: De Bethel korenbundel). (noot AK)
[11] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring), hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekking van H. Siliakus. (noot AK)
[12] Zie noot 9.
[13] Handelingen 5:1-11, “En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jongemannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan, en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden.
[14] Haggai 2:10a, “De heerlijkheid van dit toekomstige (SV: laatste) huis zal groter zijn dan die van het eerste (huis; beeld van de Gemeente), zegt de HEERE van de legermachten.”
Zie eventueel ook nog onze studie De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente/Kerk van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente/Kerkvan E. van den Worm. (noot AK)
[15] Zie eventueel onze studie: LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus(‘vers voor vers’ nader uitgelegd), van E. van den Worm. (noot AK)
[16] Zie eventueel onze studie: De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[17] 1 Petrus 4:17, “Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?”
[18] Zie eventueel onze studie: Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vadervan E. van den Worm. (noot AK)
[19] Zie eventueel ons artikel Opstandingsleven in Christus. (noot AK)
[20] Pikhouweel = Letterlijk: Een hakwerktuig met steel, voorzien van een punt aan de ene zijde en een beitelachtige voorziening aan de andere zijde. (noot AK)
[21] Spade = Letterlijk: De spade is een variant van een schop of schep dat gebruikt wordt bij graafwerk en bij het spitten van grond. (noot AK)
[22] Zie noot 5.
[23] Filippenzen 2:3, “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de één de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.”
[24] Zie noot 18.

 

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Gemeentelijke tucht (2): Nogmaals over de NOODZAAK van de Gemeentelijke tucht

 1. Henk Herbold zegt:

  Het handhaven van tucht is in de eerste plaats de verantwoording van de leiding (oudsten) binnen de gemeente. Echter, de tucht handhaven op een liefdeloze manier kan een heel verkeerde uitwerking hebben op de gemeente. Zodra we de tucht in de gemeente als een zwaard zien wat boven elk lid van de gemeente hangt, worden we een wettische groep die een druk legt op de mensen. Er is dan meer sprake van dwang en veroordeling en niet van liefde. Maar de andere kant is ook waar, als we onverschillig staan tegenover de zonde in de gemeente, dan wordt de gemeente ‘verontreinigd’ of ‘ontheiligd’ en dat willen we ook niet.

  Maar, we moeten leren te vermanen met een bewogen hart en niet hard en gevoelloos. God kan ons die bewogenheid geven. Bijvoorbeeld: Paulus vermaande de gemeente te Efeze ‘onder tranen’ (Handelingen 20:31). Iemand die niet vanuit die gesteldheid kan vermanen, maakt vaak meer stuk dan nodig is.

  Liefde en tucht heeft rechtstreeks met elkaar te maken. In deze studie wordt dit uitvoerig uiteen gezet. Vooral voor geestelijk leiders is het heel belangrijk om dit te lezen. Van harte aanbevolen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s