Gemeentelijke tucht (4): Haast u, steek -in geestelijke zin- af naar de diepte!

KLIK HIER voor deel 1 van deze vervolgstudie.
KLIK HIER voor deel 2
KLIK HIER voor deel 3

berispen17

Hoofdstuk 4

Leren staan op de beloften van God

Als uw hart geneigd is tot het onderzoeken van de diepten van God, bid[1] God dan om u de Geest der Waarheid[2] te schenken om de dingen die van Hem zijn te leren verstaan, óók om de kracht om deze dingen in uw persoonlijk leven toe te passen. Staat er niet geschreven: “…wie Mij (en Mijn Woord) eren, zal Ik eren…?” (zie 1 Samuel 2:30b)[3] Wat de mensen u ook aandoen, u kunt – als dienstknecht of dienstmaagd van de Here – u altijd aan Gods beloften optrekken. Laat mij u een voorbeeld geven:
Eenmaal zei de Here Jezus tegen Petrus: “Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt.” (zie Johannes 21:18)
Het gebeurde nu, toen Petrus nog in de kracht van zijn leven was, dat hij gegrepen werd en in de gevangenis werd gezet. Hij moest, net als alle andere apostelen, als martelaar voor het Evangelie sterven. Althans zo dacht Herodes… (zie Handelingen 12:1-3)
Als wij dit verhaal (zie Handelingen 12:3-19) lezen, dan vragen wij ons af waarom Petrus dan toch zo rustig kon slapen onder zulke omstandigheden! Hij maakte er zich helemaal geen zorgen over. Toch heeft Petrus niets anders gedaan dan wat elk waarachtig kind van God zou doen, dat onwrikbaar gelooft in dat Woord van God! Petrus moest het volgende gedacht hebben: “Here, ik ben nu gegrepen omwille van mijn getuigenis voor U. Menselijk gedacht zal ik net als mijn broeder Jakobus onthoofd worden (zie Handelingen 12:1-2). Maar U hebt eens gezegd: ‘Als je eenmaal “OUD geworden zal zijn’, maar… ik ben nu helemaal nog niet ‘oud’, en wetende dat U dat gezegd hebt (zie Johannes 21:18), weet ik dat ik oud MOET worden. Dus, Here, gebeurt mij niets en kan ik nu rustig slapen”.
Dit is uzelf optrekken aan een persoonlijke belofte, die u van Godswege is aangezegd. Wat de wereld ook moge zeggen, God laat GEEN ENE TITTEL OF JOTA VALLEN van Zijn Woord (zie Mattheüs 5:18), want Hij leeft! Prijs Zijn wondervolle Naam! God wil u niets schuldig blijven; wat Hij gezegd heeft, zal geschieden; Hij neemt NIETS terug. Juist IN ZIJN BELOFTEN is Hij, zoals wij Hem kennen, onberouwelijk, “bij Wie GEEN schaduw van omkeer” wordt gevonden:
“Elke goede (geestelijke) gave en elk volmaakt geschenk (SV: volmaakte gift) is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de Waarheid, opdat wij in zeker opzicht (namelijk qua volmaaktheid[4]) eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn”. (Jakobus 1:17-18)

De prijs willen betalen

Verlangt u naar gaven,[5] bediening en ambt in het Lichaam van de Heer? Dan zult u de prijs ervoor moeten betalen. Verlangt u dat er gaven, bedieningen en ambten in uw Gemeente[6] worden gevonden, zodat wonderen en tekenen in de Gemeente kunnen geschieden? Verlangt u naar de Liefde van God (ofwel: de Goddelijke Agape-liefde), de vrucht van de Heilige Geest? (zie Galaten 5:22 en Efeze 5:9[7]). Ook, dat deze in uw Gemeente gevonden wordt? God vraagt van u, God vraagt van die Gemeente, de prijs te betalen! En welke is die prijs? Ga hiervoor in diep gebed tot God.[8] God zal u onderrichten over de banden (aardse en/of satanische gebondenheden of machten – AK), waarvan u verlost moet worden; Hij zal u in alle verlossingen leiden. Indien Hij u geopenbaard heeft wat u Hem hebt uit te leveren, bid Hem dan om de Kracht om deze prijs te KUNNEN betalen. Hij zal u dan zó leiden dat u één plant met Hem kan zijn in Zijn dood, zodat u dan óók één plant met Hem bent in Zijn opstanding. Een IEDER moet komen tot DOOD en OPSTANDING IN en DOOR CHRISTUS, zonder dewelke u NOOIT een waardig lid kan zijn van de Gemeente van de LEVENDE God![9]
Ik zal u, uit Gods Woord, een voorbeeld geven van iemand die vroeg welke prijs hij moest betalen. Laten wij hiervoor het verhaal van de rijke jongeman lezen (zie Mattheüs 19:16-24):
“En zie, er kwam iemand naar Hem (= Jezus) toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?” (Mattheüs 19:16)
Wij leren uit Gods Woord dat deze rijke jongeman mogelijk beter Gods geboden onderhield dan u en ik tezamen! Maar, wat hij ook deed of gedaan had, zijn hart bleef onvoldaan, wat hem dreef tot de vraag: “…wat ontbreekt mij nog (om het eeuwige leven te hebben)?” (Mattheüs 19:20b). Jezus, de ‘kenner van harten’ bij uitnemendheid, zag zijn hongerige en dorstige ziel en zei: “…ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij” (Mattheüs 19:21b). Dit was de prijs die hij moest betalen: hij moest los komen van de band van de rijkdom. Maar dit kon hij niet, want er staat geschreven: “Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen” (Mattheüs 19:22). Om los te komen van aardse banden, in welke vorm ook, kost u altijd wat.
Wij weten uit ervaring dat er niets heerlijker is dan het volgen van Jezus. Maar om dit te kunnen ervaren moeten wij de prijs (willen) betalen. De Here weet en openbaart ons wat wij nog dienen af te leggen, wat wij Hem dienen uit te leveren, willen wij waarlijk een kind van God worden. U wilt graag vervuld (= vol)[10] worden met de Heilige Geest? Wat heeft u ervoor over? Hiervoor hebben wij ons hart, met alles wat erin is, aan Hem uit te leveren. Datgene wat in uw leven een afgod is of dreigt te worden, eist God als prijs! Alles moet u geven; niets kan u achterhouden, want dat wat u achterhoudt doet de prijs niet meer vol zijn! U wordt NOOIT vervuld; u mag bidden tot u grijs wordt, Hij doopt u niet (met Zijn Geest)! Een ieder van ons, die verder wil, wordt gebracht op dat punt, waarop God zal zeggen: “Ik zal het aan u doen, maar betaal Mij eerst de prijs!” Aan ons is de keuze of wij datgene wat God van ons vraagt, willen afleggen of niet.
God gaat hoogverheven wegen, die in onze ogen misschien rare wegen zijn, pijnlijke wegen, maar Hij kent de diepten van ons eigen hart, beter dan wij ze kennen, en weet ons op een punt te brengen, waarop wij los KUNNEN laten. Als wij de prijs willen betalen, zal God bemoeienis met ons willen hebben, opdat wij verder kunnen gaan op de geloofsladder.
“O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen”. (Romeinen 11:33-36)

Jagen naar “de prijs van de roeping van God”!

“Maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel (SV: het wit – beeld van: rein- en heiligheid): de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus”. (Filippenzen 3:14)
“Beijver (SV: benaarstig) u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.” (2 Timotheüs 2:15)
“Jaag de vrede na met allen, en de heiliging,[11] zonder welke niemand de Here zien zal.” (Hebreeën 12:14)
U ziet het, het komt u niet zomaar aanwaaien. U moet ernaar “jagen”, u moet “zich benaarstigen”, u moet er iets voor doen, GEHEEL en AL uw best doen! U zult dan ervaren dat de heiligmaking een proces is. Het is niet zo, dat u vandaag een zondaar bent en morgen een heilige. Iedere dag werkt Gods Geest aan ons, maar wij van onze zijde moeten er geheel en al ons best voor doen! Zolang er van onze zijde de nodige “goodwill” is, zal Hij steeds bemoeienis met ons hebben tot heiligmaking. God laat het werk van Zijn handen niet zo maar varen, al zien wij er niets of weinig van. Want “het Koninkrijk van God is binnen in u (of: in het midden van u)(zie Lukas 17:21b).
“Daarom verliezen wij de moed niet (SV: vertragen wij niet); integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd”. (2 Korinthe 4:16)
“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt”. (2 Korinthe 3:18)
God vernieuwt “de innerlijke mens” en deze vernieuwing groeit door naar buiten en men ziet het, het openbaart zich in uw leven van alle dag. Laten wij niet alleen jagen naar uiterlijke zaken van het Koninkrijk Gods,  zoals gaven en bedieningen (naar het ‘uiterlijk schoon’ van de Heilige Geest), maar ook en vooral naar de innerlijke HEILIGMAKING.[12] Helaas zien wij in onze dagen vaak het omgekeerde. U ziet daarom mensen die niet (of niet echt) bekeerd en wedergeboren zijn, maar toch in tongen (willen) spreken. Dit is ook de reden waarom zo velen, die voorheen in wonderbaarlijke bedieningen stonden, thans krachteloos zijn geworden. Zij hebben slechts naar de uiterlijke (= de voor mensen zichtbare) gaven en/of bedieningen gejaagd, maar de innerlijke heiligmaking nagelaten! Is dat niet afschuwelijk? En wat krijgt u dan? Een vermenging van geest en vlees! Iets wat – Bijbels gezien – onmogelijk (lees: onwenselijk) is! Het zijn deze dingen die de verwarring in Pinksteren[13] hebben doen ontstaan! Laten wij niet “de oude mens” willen vermengen met “de nieuwe”. De “nieuwe mens” [14] handelt en leeft uit het geloof, NIET door “zien”, hij/zij houdt slechts rekening met het Woord van God en wordt hierdoor gedragen! Als wij dit waarlijk willen dan wordt alles eenvoudig, omdat wij dit Woord in ons laten werken. En het Woord van God is LEVEND en KRACHTIG! Maar zoeken wij een vermenging van “geest” en “vlees”, dan maken wij het Woord dood, omdat wij het Woord het werk niet willen laten doen, waartoe God het in ons leven brengt. Daarom duurt het zo lang voordat men van één of andere ziekte genezen wordt of van de één of andere band (een aardse en/of satanische gebondenheid of macht – AK) verlost wordt. Daarom duurt het zo lang voor wij op die plaats komen, waarop God eindelijk een begin met ons kan maken!
Een ander voorbeeld uit Gods Woord – van een niet willen talmen (= treuzelen), maar een direct ingaan op de roeping van God – vindt men in de roeping van de apostelen:
“En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij (SV: Volg Mij na), en Ik zal u vissers van mensen maken. ZIJ LIETEN METEEN DE NETTEN (beeld van: de aardse werkzaamheden) ACHTER en VOLGDEN HEM. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen. ZIJ LIETEN METEEN HET SCHIP (beeld van: het oude leven) EN HUN VADER (beeld van: de aardse banden) ACHTER en VOLGDEN HEM.” (Mattheüs 4:18-22)

Jagen naar het (reine) wit, in worstelend bidden en vastend

Het Woord van God zou véél meer kracht hebben in ons leven, als wij het Woord durfden te nemen zoals het bedoeld is. Laten wij hiertoe onophoudelijk BIDDEN,[15] opdat Hij ons bekwaam zal maken om enkel en alleen te doen, wat Hij van ons verlangt. Alleen dan wordt ons leven wonderbaar (en een bruikbaar instrument in dienst van Hem)! Glorie voor Jezus!
Zo wist koningin Esther de zaak voor het volk van God te winnen door eerst in vastend gebed de wil van God te zoeken en Zijn erbarmingen af te smeken voor haar en haar volk, toen ze werden bedreigd door de Agagiet Haman, de rechterhand van Ahasveros, de koning der Meden en Perzen, haar gemaal[16] (= echtgenoot). Zij mèt haar volk en Mordechaï zochten Gods erbarmingen in een worstelend gebed en met een driedaags vasten. Toen raakte de persoonlijkheid van Esther profetisch de zoom van Christus, Zijn licht aan, waarin zij had afgerekend met dingen, zoals zij ze zelf zag. Daarna durfde zij, ongeacht het gevaar voor eigen leven, op te komen voor een – in Gods ogen – rechtvaardige zaak. Zij trok de verblijven van koning Ahasveros binnen, die zij ongeroepen niet mocht betreden, op straffe van de dood, tenzij de koning genade verleende. U kent vast het verhaal, hoe zij gehoor en verhoor verkreeg, waardoor het Joodse volk werd gered en Haman naar de galg werd gebracht (lees het Bijbelboek Ester – zie ook nog noot[17]). Glorie voor God!
Dat is nu wat wij ook moeten leren. Wij kunnen veel doen en met de beste bedoelingen, maar het effect kan groter, kan zo anders zijn, ALS WIJ DE HERE IN DIE KWESTIE DE HAND LIETEN HEBBEN. Begrijpt u wat ik bedoel? Als de Here, als een gevolg van ons worstelend bidden en vasten, tot actie komt en wij waarlijk grote dingen mogen doen in Zijn onvolprezen Naam! En dit te leren kost ons wat, het ligt waarlijk niet voor het oprapen en aan de oppervlakten. Maar de Heilige Geest zal komen,[18] als wij met volharding en liefde voor de zaak van God tot Hem komen met onze wierook van aanbidding!
Eén van de machtigste openbaringen van zijn leven verkreeg Zacharias, toen hij (naar de beurt van zijn dagorde) daar bij Gods altaar stond om Hem een reukoffer te brengen (zie Lukas 1:5-13[19]). De Bijbel is vol van deze dingen. Hoe meer u tot dit AANBIDDEND WACHTEN voor Gods troon van genade komt, hoe meer het alledaagse van het leven verdwijnt, hoe minder waarde dit in uw ogen gaat krijgen.
In mijn jonge jaren in Pinksteren[20] wilde het wel eens voorkomen dat de zielen nableven omdat ze maar niet genoeg hadden (van de Here Jezus, God en Zijn Woord). Ze zaten dan bij elkaar en spraken over Jezus en het werd soms twee, drie uur in de morgen. Dat was een andere wereld, vrienden; dan krijgt u behoefte aan andere dingen (namelijk: aan “de dingen die boven zijn” – zie Kolossenzen 3:1). Prijs Zijn Wondervolle Naam!
Dit was ook de vreugde die Maria van Bethanië deed blijven zitten aan de voeten van Jezus (zie Lukas 10:38-42 en Johannes 11:1-2). Zo laten wij Hem zoeken, Die onze waarachtige Levensadem is en wil zijn. Zoals onze natuurlijke mens buiten de adem niet kan leven, zo kan de geestelijke mens niet buiten Gods Geest (= de Heilige Geest) en Zijn Woord, want Hij is de Levenwekkende Adem, Die van God tot ons komt. God ademt het Woord in ons leven en het Woord verlost en vernieuwt ons, dit Woord van God, in de kracht van de Heilige Geest.

 • Studie van Bijbelleraar CJH Theys (1903 – 1983)
 • Enigszins bewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd
De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van 8 delen.

*****************************************************************************************
[1] Zie eventueel onze studie Leer bidden (over de noodzaak van bidden/gebeden naar Gods wil) van CJH Theys. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geestvan CJH Theys. (noot AK)
[3] De vermelde Bijbelteksten zijn uit “de Herziene Statenvertaling” (afgekort: HSV). Zo niet dan staat er bij de tekst vermeld welke Bijbelvertaling gebruikt is. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[5]  Zie eventueel onze studie De Gever en Zijn Gavenvan CJH Theys. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie Podium en Gemeente” (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan) van CJH Theys. (noot AK)
[7] Galaten 5:22, De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld (letterlijk: traag tot toorn), vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
Efeze 5:9, “want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.”
[8] Zie noot 1.
[9] Wij moeten af (willen) sterven aan onze oude, zondige natuur (ofwel: afsterven aan onze zonden en ongerechtigheden). Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Johannes 7:38, “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van LEVEND WATER zullen uit zijn binnenste vloeien.”
[11] Zie eventueel onze studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[12] Zie noot 11.
[13] In Pinksteren = In die Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. De schrijver spreekt in deze studie vooral (als waarschuwing) tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)
[14] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus” (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen). ‘Vers voor vers’ nader uitgelegd, door E. van den Worm. (noot AK)
[15] Zie noot 1.
[16] Gemaal en gemalin gebruikt men alleen bij personen van hoge rang. (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie De mannelijke zoon in het boek ESTHERvan H. Siliakus. (noot AK)
[18] Zie eventueel onze studie De werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm en/of De natuurlijke mens en de Heilige Geestvan CJH Theys. (noot AK)
[19] Voor meer over de geestelijke betekenis van deze verzen, zie onze studie “LUKAS”, vermeld bij noot 14.
[20] Zie noot 13.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Gemeentelijke tucht (4): Haast u, steek -in geestelijke zin- af naar de diepte!

 1. Henk Herbold zegt:

  Het doel van gemeentetucht is altijd om de desbetreffende persoon te winnen voor Christus. Dit betekent dat de betreffende maatregelen in liefde moeten gebeuren en nooit met de botte bijl. De zonde moet wel worden bestraft, maar de zondaar moet vooral worden geholpen.
  Veel mensen denken bij het woord ‘tucht’ gelijk aan het wegsturen van een gelovige uit de gemeente, maar dat is zeker niet de eerste optie. Het doel van ‘tuchtmaatregelen’ is juist om dat te voorkomen en pas als al het andere niet heeft geholpen is uitsluiting het laatste middel.
  Al deze (vervolg)studies over tucht zijn met gebed en diep inzicht van de Heilige Geest geschreven. De studies raken alle facetten van dit belangrijke onderwerp.
  Van harte aanbevolen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s