Gemeentelijke tucht (5): De wegen van de Gemeentelijke tucht

KLIK HIER voor deel 1 van deze vervolgstudie.
KLIK HIER voor deel 2
KLIK HIER voor deel 3
KLIK HIER voor deel 4

berispen17

Hoofdstuk 5

De wegen van de Gemeentelijke tucht

Een broeder of zuster, die in ongerechtigheid wandelt, vormt een obstakel in de Gemeente. Zo wilde God Israël niet zegenen omwille van Achan, omdat hij begeerte had gehad naar enige dingen uit het verslagen en uitgeroeide Jericho; dingen, die God door Jozua liet verbannen (zie Jozua 7:1, 22:20 + 1 Kronieken 2:7). Achan verstopte deze dingen echter in de grond onder zijn tent (zie Jozua 7:19-22). God nam Zijn zegen toen van GEHEEL ISRAEL weg! En pas toen Achan uit de vergadering van het volk van Israël was gebannen en gestenigd, stond Israël weer onder Gods zegen (zie Jozua 7:23-26)! Zo was het ten tijde van het Oude Testament; maar ook in het Nieuwe Testament is dit waar, al moet men niet denken dat handhaving van Gemeentelijke tucht slechts moet uitdraaien op het “buiten de deur zetten” van een bepaald persoon, die in ongerechtigheid wandelt. Is een ieder in onze tijd van Genade niet vrij om te komen in onze openbare samenkomsten? En is een ieder niet vrij om te gaan, als het hem of haar niet belieft om te handelen overeenkomstig de christelijke levensopvatting? Laten wij het geval van Judas Iskariot onder de loep nemen. De Here Jezus Zelf handelde ten opzichte van Judas Iskariot overeenkomstig Zijn onderwijzing in Mattheüs 13:30a[1]: “Laat ze allebei (= het onkruid en de tarwe) samen tot de oogst opgroeien…”. Uiteindelijk kwam in het leven van Judas Iskariot de correctie van de Heilige Geest door middel van het Avondmaal[2], dat zijn zonde openbaarde! Jezus heeft hem toen niet weggejaagd; Judas ging ZELF weg, omdat hij zijn ziel aan de duivel had verkocht (zie o.a. Johannes 13:2+27+30 en Lukas 22:3-6).

Het Avondmaal als correctiemiddel

Velen geloven niet in de Goddelijke correctie van het Heilig Avondmaal, maar Gods Woord leert dit duidelijk!
“Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Here niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen”. (1 Korinthe 11:28-30)
Het Bloed[3] van onze Here Jezus Christus openbaart alle ongerechtigheid. Niet eenmaal, maar vele malen is dit in mijn bediening voorgekomen. Het Avondmaal van het Lam van God heeft nimmer haar kracht verloren! Zo kwam het eens voor dat een vrouw “op onwaardige wijze” – dat is: met een onoprecht hart – deelnam aan het Avondmaal van de Heer. Een paar dagen later vroeg men voor deze vrouw voorbede. Toen voer, net als bij Judas – door dit onwaardig eten van het Heilig Avondmaal – een demonische geest in haar hart: ze lag volkomen krankzinnig te bed! Wees daarom voorzichtig! Hoe graag de Here ook wil dat u Zijn Heilig Avondmaal nuttigt, om u – door dit sacrament[4] heen – te zegenen en te sterken, toch is het beter om dit NIET te eten en te drinken, als u “onwaardig” bent (voor dit HEILIGE sacrament, dat het zoenoffer van Jezus aan het kruishout te Golgotha benadrukt), opdat u zich niet EEN GODSOORDEEL eet en drinkt! Speel niet met Gods heilige zaken en genade; want met dat wij Zijn (weder)komst tegemoet gaan, wordt de weg smaller en de poort om in te gaan nauwer!

Evangelieliederen en getuigenis

Ook kan de Geest van God een overtreder terechtwijzen door middel van gezongen Evangelieliederen, van “pakkende” koren en een krachtig getuigenis van verlossing door het geloof in Jezus Bloed. Laat daarom het getuigen niet na van wat de Here Jezus in uw leven tot stand heeft gebracht![5]

Het vermanend woord als correctiemiddel

Laat u leiden door de Heilige Geest (= Gods Geest – de 3de Openbaringsvorm van God[6]). In Johannes 16:8-11 lezen wij over de Heilige Geest het volgende:

 • “En als Die (= de Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven (wij moeten geloven in Jezus Christus en Dien gekruisigd, en onze zonden moeten ‘aan het kruis genageld zijn’, willen wij het EEUWIGE LEVEN ontvangen); van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien (de Heilige Geest kon niet eerder komen vóórdat de Zoon van God tot de Vader was gegaan; en gekomen zijnde zou Hij de Gemeente leiden in wedergeboorte en overvloeiende Liefde van God, tot een openbaring van Gods gerechtigheid in Zijn kinderen, die leven ‘te midden van een krom, verdraaid en overspelig geslacht’); en van oordeel, omdat de vorst (SV: de overste) van deze wereld veroordeeld is (het is duidelijk dat een ieder die met de ‘overste van deze wereld’ – dat is: de satan, die door Jezus’ dood en opstanding is veroordeeld – meedoet, en dus de verlossing in Jezus niet aanvaart, met hem veroordeeld is/wordt)”.
 • “Maar wanneer Die (= de Heilige Geest) komt, de Geest van de Waarheid, zal Hij zal u de weg wijzen in heel de waarheid (Gods)…” (Johannes 16:13a).

Wij kunnen Gods Woord niet in “eigen licht” (= in eigen inzicht) onderzoeken of verstaan, wij hebben de openbaring van Gods verlossingswil nodig, van Gods “Blijde Boodschap”, die ons moet worden gegeven door de Heilige Geest! Voorheen dachten de Israëlieten in “hun licht” (= in hun eigen inzicht) – dat gevoed werd door hun hoop – dat Jezus het Koninkrijk van God (al in hun dagen) op aarde zou oprichten (zie Lukas 19:11). De discipelen leefden in die stellige overtuiging op grond van profetische uitspraken in de Schriften, naast de wonderen en tekenen en uitspraken, die de Heiland deed. Dat de Heiland slechts door dood en opstanding in Zijn Heerlijkheid kon komen, daar waren ze eerst absoluut blind voor. U ziet het, wij kunnen Gods Woord in “eigen licht” NIET onderzoeken. Is dit – in het algemeen – met Gods Woord zo, eveneens is dit waar met betrekking tot Gemeentelijke tucht.

Het woord in de kracht van Gods Geest zal handelen

Waar er schuldigen werden gevonden (onder de gelovigen), verkocht Petrus hen geen “draai om de oren”, maar hij sprak hen slechts toe. Maar… zijn woord was in de kracht van de Heilige Geest.
“Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest…”. (Handelingen 5:3-5a)
Het was niet Petrus die Ananias doodde (en iets later zijn vrouw, Saffira – zie Handelingen 5:1+10), maar het Woord in de kracht van de Heilige Geest… Wij zijn er te weinig van doordrongen van wat er allemaal kàn gebeuren, als wij waarlijk geloven, dat Jezus in ons midden is.
Heeft Jezus niet gezegd: “Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen (SV: vergaderd) zijn, daar ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:20)? Als Jezus Christus (= de Gezalfde) in ons midden is, is ALLES mogelijk! De discipelen destijds GELOOFDEN dat de Geest van Christus in hun midden was, dat Hij tabernakelde[7] (= inwoning had gemaakt) in hun lichamen. Ze vormden samen het Lichaam van de Heer en, als ze samen vergaderd waren, was Zijn Geest actief in Zijn Lichaam. Dan waren alle dingen mogelijk, want JEZUS WAS DAAR! Laten wij daarom ook nu net zo geloven. Ik geloof dat de Gemeente van Jezus véél verder zou zijn op “de Ladder van het geloof”, als wij waarlijk op Gods Woord durfden te staan en het hanteerden zoals God het heeft bedoelt! Heeft Jezus niet gezegd: “Zoals (SV: GELIJKERWIJS) de Vader Mij gezonden heeft, (ALZO) zend Ik ook u” (Johannes 20:21b). Jezus deed ALLES met HET WOORD van de VADER; durven wij het Woord van Jezus Christus zo te hanteren…?

 • Studie van Bijbelleraar CJH Theys (1903 – 1983)
 • Enigszins bewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd
De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van 8 delen.

*****************************************************************************************
[1] De vermelde Bijbelteksten zijn uit “de Herziene Statenvertaling” (afgekort: HSV). Zo niet dan staat er bij de tekst vermeld welke Bijbelvertaling gebruikt is. (noot AK)
[2] Johannes 13:2 (SV): “En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iskariot, gegeven had, dat hij Hem verraden zou”.
Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam…” van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie “De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Sacrament = Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God. Verschillende sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van de gelovigen. Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.
Een sacrament is geldig, indien de juiste vorm, stof en intentie aanwezig waren bij de verrichting ervan. De staat waarin de bedienaar verkeert heeft geen invloed op de geldigheid. De werking van het sacrament is daarentegen wel afhankelijk van de staat waarin de ontvanger verkeert. Overgenomen uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sacrament (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie ‘Onze aardse roeping:“En u zult Mijn getuigen zijn”’ van E. van den Worm. (noot AK)
[6] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus: één Persoon, de Godheid!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
1) de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
2) de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
3) de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
–> Zie eventueel ook nog onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geestvan CJH Theys. (noot AK)
[7] Voor meer over de geestelijke betekenis van de verschillende tabernakelobjecten, zie eventueel onze studie Christus in de Tabernakel van CJH Theys en/of De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God) van E. van den Worm. (noot AK)

 

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Gemeentelijke tucht (5): De wegen van de Gemeentelijke tucht

 1. Henk Herbold zegt:

  Een studie over gemeentelijke tucht.
  Zonde is besmettelijk, en om ons hiervoor te bewaren is tucht in de gemeente nodig. Een belangrijk waarschuwing vinden we ook in 1Korinthe 5, waar Paulus schrijft over zuurdesem, wat in de Bijbel vaak gezien wordt als een voorbeeld van zonde(n). In 1Korinthe 5 vers 6 staat “een beetje zuurdesem, maakt het hele deeg zuur” dit betekent: zonde is als zuurdesem, het woekert voort en… besmet ook anderen. Waar dus een lakse en onverschillige houding wordt aangenomen tegen ernstige zonden, ontstaat het grote gevaar dat steeds meer gemeenteleden in bepaalde zonden vallen. Men denkt dan al gauw dat die zonde geaccepteerd wordt door God.

  Paulus schreef deze woorden over zuurdesem niet zomaar, maar naar aanleiding van een ernstige zonde in de gemeente van Korinthe; iemand leefde namelijk in zonde met de vrouw van zijn vader.

  Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om onvolmaaktheden of fouten waar we allemaal nog last van hebben, maar om heel ernstige zonden die ook de gemeente kunnen besmetten of beschadigen; maar… die ook degene die zondigt in groot gevaar brengt, tenzij hij/zij zich bekeren wil (= zich van de betreffende zonde wil afkeren). Het is daarom ook absoluut noodzakelijk dat de leiding van de gemeente zo iemand terecht wijst om te voorkomen dat iemand nog verder afdwaalt.

  Jacobus 5 vers 19-20:
  “Indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.”

  Ook deze studie getuigt van diep inzicht in het Woord. De auteur legt op bijzondere wijze de vinger op de gevaren die er zijn in de gemeente en hoe we daarvoor bewaard kunnen blijven.
  Ook het digitaliseren is zeer nauwkeurig uitgevoerd.
  De moeite waard om te lezen en biddend te overdenken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s