Gemeentelijke tucht (7): Indien de Gemeentelijke tucht wordt VERZAAKT…

KLIK HIER voor deel 1 van deze vervolgstudie.
KLIK HIER voor deel 2
KLIK HIER voor deel 3
KLIK HIER voor deel 4
KLIK HIER voor deel 5
KLIK HIER voor deel 6

berispen17

Hoofdstuk 7

Indien de Gemeentelijke tucht wordt VERZAAKT…

De Liefde en de Geest van God wijken uit het hart

Indien wij de tucht in de Gemeente verzaken, zullen wij spoedig één ding gewaarworden in de Gemeente: de liefde van de Geest zal uit die Gemeente wijken en de geestelijke infectie zal kunnen uitgroeien tot een gezwel, een etterbuil. Meen toch niet dat er zoiets bestaat als een liefde van God die zonden toedekt (ofwel: oogluikend toelaat) in de Gemeente. God kent geen ziekelijke liefde! Die ziekelijkheid is aan onze kant te vinden, omdat wij bang zijn voor eventuele gevolgen als wij optreden. Maar Gods Geest is nooit bang! Wij mogen God danken dat Jezus gezegd heeft dat Hij de Gemeente zou bouwen en niet wij. Wij mogen door genade slechts medearbeider met Hem hieraan zijn. God verwacht van Zijn medearbeiders echter niet dat zij de gezonde (Bijbelse) leer zullen verzaken, om daarvoor in de plaats hun eigen inzichten te brengen, of dat wij Zijn Woord niet recht zullen snijden. Doen zij dit tòch, dan rukt Hij hen uit Zijn Koninkrijk, uit Zijn Gemeenschap. Hierdoor zal Gods liefde uit het hart en die Gemeente wijken en uiteindelijk zal ook Gods Geest die Gemeente moeten verlaten.
“Toen kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Weet U wel dat toen de Farizeeën dit woord hoorden, zij er aanstoot aan namen? Maar Hij antwoordde en zei: Elke plant die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken (SV: uitgeroeid) worden. Laat hen gaan; het zijn blinde geleiders (SV: leidslieden) van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen. (Mattheüs 15:12-14)[1]
“Bedenk dan van welke (geestelijke) hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert”. (Openbaring 2:5)
Als God dit heeft moeten doen:

  • dit “uitroeien van de plant, die de hemelse Vader niet geplant heeft”,
  • dit “van zijn plaats wegnemen van de kandelaar”,[2]

dan is al het goddelijke uit die Gemeente geweken en wat ervan over blijft is het werk van mensen, een menselijke organisatie, een geestelijke club, meer niet. Alle menselijke werken, hoe goed ook bedoeld, hebben geen waarde bij God. Menselijk werk is er nooit op gericht om Jezus Christus UITSLUITEND de eer te geven van alle dingen. En al zijn wij wedergeboren door Christus, dan nog moeten wij waken om niet eigengereid te handelen, dus buiten de wil van de Here om, want daar is nog altijd zoiets als “een glibberig pad van verzoeking en beproeving”, dat satan maar al te graag voor ons openhoud. En, als wij onze geestelijke ogen hiervoor niet openhouden en onze harten niet stemmen naar de tonen van Gods Woord, dan raken wij verward in datgene waarvan wij DENKEN dat het van de Geest van God is, en laten wij in feite eigen inzicht doorgaan als zijnde het inzicht (en de leiding) van de Heilige Geest, omdat ons eigen gevoel ons parten speelt!
Een klassiek voorbeeld hiervan vinden wij in de Bijbel, in Handelingen 16 vers 6-7: “En nadat zij (= Paulus en Timotheüs) door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe.” Van Paulus, zou ik zo zeggen, kunnen wij toch niet verwachten dat hij eigen roem najaagde. Toch weerhield de Geest van God hem om datgene te doen wat, naar menselijk oordeel, toch wel iets goeds was, omdat Hij hem ergens anders wilde hebben, namelijk in Macedonië dat, voor de Evangelisatie, de poortopening van Europa vormde.

Een driekoppig monster

Wijkt de Liefde en de Geest van God uit het hart of uit de Gemeente, dan dient zich daar ogenblikkelijk een “driekoppig monster” aan, waarmee wij kennis kunnen maken in 1 Johannes 2:16, een waarheid die wij in het vorige hoofdstuk ook al ter sprake hebben gebracht: “Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en het pronken met de dingen van het leven (SV: de grootsheid des levens) is niet uit de Vader, maar is uit de wereld”. Willen wij dus de gezonde (Bijbelse) leer niet handhaven, en laten wij willens en wetens de gemeentelijke tucht achterwege, dan zullen wij, omdat wij niet langer wandelen onder de leiding van de Geest van God, onze ogen ogenblikkelijk slaan op andere dingen, op UITERLIJKE dingen. Innerlijk is zo iemand al begonnen om op ‘het pad van afvalligheid’ te lopen, en staat zijn leven reeds in het teken van “de afval van God” (zie o.a. 2 Thess. 2:3 en 1 Tim. 4:1-2); al zal hij/zij misschien nog trouw de Gemeente blijven bezoeken. Zo’n leven wordt dan beheerst door drie dingen:

  1. door de begeerte van het vlees,
  2. door de begeerte van de ogen, en
  3. door de grootsheid des levens (HSV: het pronken met dingen van het leven).

1. De begeerte van het vlees

Hiervoor zal ik u een praktisch voorbeeld geven uit onze eigen tijdsperiode: u kent ongetwijfeld wel de bekende en beroemde “pil” voor het huwelijksleven. Deze pil wordt ook gebruikt door vele Pinksterkinderen en zelfs vele vrouwen van Pinkstervoorgangers gebruiken die![3] De laatstgenoemden staan hun vrouwen toe deze pil te gebruiken! En waarom doen zij dit? Wel, hun argument is het volgende: “Als de vrouw zwanger is, is ze altijd gedupeerd, ze kan dan vaak niet naar de samenkomst of bidstond of zangrepetitie gaan; ze kan geen huisbezoek doen. Het Koninkrijk van God wordt dan te kort gedaan. “Dus”, concluderen deze christenen en voorgangers, “is de pil op zijn plaats”. U zult dit misschien kunnen beamen als u Gods Woord niet raadpleegt. Maar ik zeg u, door Gods Woord, dat dit een DROGREDEN is! Deze pil geeft de begeerte van het vlees, die NOOIT matigheid kan betrachten, de vrije teugel.[4] Wij leven in een tijd van seksuele hoogtij, door de duivel gevoed en opgejut door middel van velerlei kanalen van reclame, plaatsen van vermaak, televisie etc., die allemaal uitdagender en bandelozer worden in hun openbaring! En in deze tijd biedt de satan u – op een gouden dienblad, omdat zelfs voorgangers de pil goedkeuren – deze pil aan, zodat u tot seksuele onmatigheid kan komen, zonder verdere lichamelijke “moeilijkheden”! Maar dit nu wil men afdekken en men schuilt achter bovengenoemde drogreden om toch van de “voordelen” van deze pil te kunnen genieten. Maar de Here Jezus waarschuwt ons voor het zuurdesem van de Farizeeën; het is het zuurdesem van schijnheiligheid, van schijnvroomheid!
Ongeacht het hier bovenstaande is degene die het standpunt aangaande deze pil goedkeurt en deelt iemand die leeft in ONGELOOF! Want staat er niet in Gods Woord: “En alles wat niet uit geloof is, is ZONDE” (Romeinen 14:23b).
Bovendien staat er in 1 Timotheüs 2:15 geschreven: “Maar zij (= de vrouw) zal in de weg van HET BAREN VAN KINDEREN zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en HEILIGING,[5] gepaard met bezonnenheid (SV: met MATIGHEID).”
Men leeft in een grootscheepse contradictie (= tegenstrijdigheid) als men aan de ene kant de weg op wil gaan van heiligmaking en of matigheid en aan de andere kant propaganda maakt voor de pil! Ook kunt u het gebruik van die pil geheim houden voor de voorganger of ouderlingen, maar weet dat God ALLE DINGEN ZIET!

2. De begeerte van de ogen

Als u uw blik afwendt van “Christus en Dien gekruisigd”, dan wordt uw blik (uw GEESTELIJK zien) verdorven, troebel. Als u uw ogen niet meer gericht wilt houden op dat kruishout van Golgotha – op wat Christus daar voor u deed en NU voor u is en wil zijn – dan helpt u (geestelijk gezien) mee aan het verduisteren van uw ogen. U moet persoonlijk uw blik gericht houden op Jezus Christus, Die dood en opstanding voor ons volbracht heeft. Zodra u echter uw blik afwendt van Hem, dan zal die blik u doen dolen in een geoordeelde en veroordeelde wereld. Christus zei: “Ik ben… het Leven!(zie Johannes 11:25 en 14:6). Indien wij dan beseffen dat wij dit Leven – in en door Hem – nodig hebben, zo zullen wij op dit Leven blijven blikken.
De rijke jongeman uit Gods Woord daarentegen bleef zijn blik gericht houden op zijn vele goederen, daarom kon hij ook niet doen wat Christus van hem verlangde en kon hij Hem niet volgen (lees o.a. Markus 10:17-23, vooral vers 22).
De christelijke weg is – boven alles – een geestelijke weg. Als wij werkelijk geestelijke mensen willen worden, moeten wij een gerichte blik op Hem HOUDEN!
Eva’s val begon daar, waar zij haar ogen niet langer gericht kon houden op het gebod van God. Toen was er feitelijk al afvalligheid in haar hart! En het was vanwege deze afvalligheid in haar hart, dat zij haar oor wilde lenen aan satan en naar zijn satanische leugen luisterde (zie Genesis 3).
Deze begeerte van de ogen laat zich in onze dagen in verschillende dingen gelden en menig kind van God kan hierbij (nog) geen discipline in zijn/haar eigen geestelijk leven houden! De begeerte van de ogen is, net als de beide overige koppen van het monster van wereldsgezindheid, MATELOOS en heeft NOOIT GENOEG!

3. De grootsheid des levens (ofwel: het pronken met dingen of gaven)

Als ik bij u op bezoek kom, kom ik dan op kostbaar bouclé, zodat u mij nauwelijks hoort lopen?[6] “Bouclé is alledaags” zou u misschien zeggen, “bij mij ligt een Perzisch tapijt op de grond!” Pas op vrienden, hier is “grootsheid des levens” aan het woord! U wilt het niet inzien, maar toch is dit zo! Alles is er in de laatste dagen op gericht om zelfs een kind van God te vangen met deze dingen, al lijken ze onschuldig!
Ik zal u een voorbeeld noemen, dat nu (geschreven rond 1970) in Amerika iets alledaags is. Een bekend evangelist daar neemt geen genoegen met een advertentie van een pagina; neen, zijn naam laat hij projecteren in de wolken. En hij vormt geen uitzondering, velen doen dat daar en om de haverklap! Dit is “grootsheid des levens”, vrienden!
Bezien wij deze dingen met een onbevooroordeeld hart, dan rest ons maar één gebed: “Heer, houd mij NEDERIG van hart!” Laten wij dit elke dag, en vooral met een oprecht hart, bidden. Een nederig hart onderwerpt zich aan Gods geboden en vindt niets heerlijkers dan Gods weg te volgen.

Het kwaad van de laatste dagen

“En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot (SV: van de wellusten) dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht (SV: een gedaante van godzaligheid), maar hebben de kracht daarvan verloochend. Keer u ook van hen af (SV: Heb ook een afkeer van deze). Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid (Gods) kunnen komen.” (2 Timotheüs 3:1-7)
Keer u ook van hen af”, zegt Gods Geest Zelf en Hij zegt er niet bij: “tenzij het je eigen vrouw is, je eigen vader of moeder, je eigen familie”. Neen, bij God is geen aanneming van de persoon! Denk erom, deze mensen komen de samenkomsten binnen, komen onder uw gehoor; deze mensen ontmoet u op uw werk! Het is het beeld van de wereld van de eindtijd, een wereld die bij uitstek in de macht van de boze (= satan) leeft. En wijzelf zijn weliswaar ook IN die wereld, maar (als het goed is) niet VAN die wereld! En God vraagt ons die wereld te be-evangeliseren en ervoor te zorgen om niet onder de invloed te komen van de zuigkracht van die wereld!
Laten wij enkele van deze zonden nader onder de loep nemen.

De zonde van geldzucht

“Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het (ware) geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken”. (1 Timotheüs 6:10)
Let op wat Gods Geest hier zegt. Dezen zijn nog niet gekomen tot de daad van geldzucht, ze hebben slechts de lust gekregen daartoe. En God zegt dat dezulken al afgedwaald zijn van het (ware) geloof en ook dat zij, door deze lust, met vele smarten worden doorstoken. Een voorbeeld: vroeger betaalde u de Bijbelse tienden[7] met blijdschap, omdat u wist dat dit Gods eigendom is; maar nu wordt u bevangen door de lust van geldzucht en smart het u ogenblikkelijk dat u deze tienden (dus: 10% van uw inkomen) moet betalen. Het doet u pijn, u hebt strijd! Uw eigen “ik” verzet zich ertegen en u betaalt uw tienden niet meer. U gaat nu slinkse wegen bewandelen, en niet alleen ten aanzien van God, voor wat Zijn tienden betreft, maar ook ten aanzien van uw medebroeder(s) en zuster(s), ten aanzien van uw medemens(en). U komt tot bedrog! Uw wezen wordt ogenblikkelijk duister en in die duisternis bent u nooit meer in staat om het Licht en de Waarheid (Gods) te zien. U komt tot, wat wij noemen, hoogverraad. U heeft – willens en wetens – het Hem gegeven “jawoord” ingetrokken. U zoekt dan fouten in het doen en laten van uw voorganger of medegelovigen, u komt tot kritiek. En kritiek op haar beurt levert ergernis, bitterheid en tweespalt in de Gemeente! Zo zochten de Farizeeën fouten bij Jezus’ discipelen, en ze vonden die, althans dingen die in hun ogen fout waren. Laat staan wat er gebeurt als men fouten wil zoeken in uw en mijn leven. Als men die zoekt, zijn er altijd wel “fouten” te vinden! Maar Jezus had die Farizeeën verlaten, Hij kon niets meer voor hen doen, omdat zij de waarheid (Gods waarheid wel te verstaan) niet wilden zien! En, er is niets zo erg als wanneer Gods Geest, de Heilige Geest, zich uit ons leven terugtrekt. Dan hebben wij misschien wel de naam, dat wij (Pinkster)christenen zijn, maar wij zijn, BIJBELS gezien, niet langer ‘in Pinksteren’![8]
Waar Gods Geest u echter wil brengen is het tegendeel van geldzucht. In Hebreeën 13:5 staat geschreven: Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten”, terwijl Hij in Maleachi 3:10 zegt: “Breng al de tienden naar het voorraadhuis (SV: schathuis), zodat er (vooral ook geestelijk) voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de Heere van de (hemelse) legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.”
Door genade van God dien ik Hem bijna 40 jaar, maar nog nooit heeft Hij mij te kort gedaan. Ik weet ook dat dit nooit komen zal, als ik maar als een rank in de wijnstok in Hem wil blijven. Zo zal ook geen van Zijn kinderen ooit teleurgesteld worden in Zijn onberouwelijke beloften!

De zonde van de hoogmoed

Hoeveel christenen, ook “in Pinksteren”, zijn niet bijzonder hoogmoedig, tot barstens toe! Hoeveel christenen, die onder mijn gehoor zitten, zijn zo. Als de hoogmoed niet uit hun ogen straalt, dan komt die door hun knoopsgat gluren. De laatstgenoemden willen voor nederig doorgaan. Als zij in de samenkomst binnenkomen, dan kijken zij alleen maar naar voren, want… daar zien zij een podium,[9] waar ze eigenlijk graag ook zelf willen staan en het smart hun dat het nog niet kan! God zegt in 2 Timotheüs 3 vers 5b: Keer u ook van hen af! En, wat doen wij met dit Woord van God als het een familielid betreft? Als het onze vader of zoon betreft, of als het onze moeder of dochter betreft? Moeten wij onze mond houden als wij onze zoon zien zondigen, of als wij onze broer verkeerd zien handelen, of als wij weten dat onze vader vreemd gaat, of onze moeder in ongerechtigheid leeft? Natuurlijk moeten wij onze vader niet met harde woorden bestraffen, maar… zoals het een (goede, christelijke) zoon betaamt. Maar doen moeten wij het, anders hebben wij hem niet waarlijk lief. Want als wij degenen die wij zien zondigen niet vermanen – en hun niet op de weg van (eeuwige) redding wijzen; als wij hun “de reddingsboei” niet toewerpen – blijven ze niet alleen in die ongerechtigheid leven, maar zullen ze ook in die ongerechtigheid sterven; en God zal u deze “zonde van Eli” aanrekenen (lees 1 Samuel 2:12-36, vooral vers 29: “Waarom… eert u uw zonen meer dan Mij?”). Als u verzaakt in de dingen die God u glashelder voor ogen stelt, dan breekt het u op in uw eigen leven.

De zonde van hoererij, de liefhebberij van de wellusten

De Geest van God wordt genoemd de Geest der Waarheid. Als u de waarheid liefheeft, dan zoekt u Zijn leiding en wel – als nummer één – in uw eigen leven! Als de Geest van God u onderwijst in Zijn Woord dan weet u precies al uw mankementen, al uw tekortkomingen. Voor Hem kunt u niets verbergen, wel voor de mens.
Er was eens een mens die dacht dat hij zijn zonden kon verbergen. De “begeerte van de ogen” had hem in haar netten gevangen en ze werd op de voet gevolgd door de “begeerte van het vlees”. Hij drukte deze zonden echter in zijn hart (en gedachten) weg, hij wilde er niets (meer) van weten, maar God was zo barmhartig om hem een profeet te zenden die hem de waarheid onder ogen bracht. Deze mens was koning David. Ik zelf ben ervan overtuigd dat als David op dat moment zijn schuld niet beleden had, God Nathan opdracht zou hebben gegeven om deze zonde uit te bazuinen voor het gehele volk. U kent het Bijbelverhaal: Hoe David tegen de avond op het dak van zijn huis wandelde en Bathseba zag, de vrouw van zijn krijgsoverste Uria, die zich aan het wassen was, en hoe hij toen onder de bekoring kwam van haar lichamelijke schoonheid. Hoe langer hij naar haar keek, hoe meer de wellust hem overweldigde. Met de sluwheid van de zondemacht, die reeds bezit van hem had genomen, ontdeed hij zich van zijn krijgsoverste Uria, door hem – in het heetst van de strijd – naar het front te zenden, zodat hij sneuvelde (lees 2 Samuel 11).
Laten wij daarom oppassen en erop toezien dat ongerechtigheid geen bezit neemt van onze broeders en zusters (of van onszelf), want alhoewel God Liefde is, is Hij óók “een verterend Vuur” (zie o.a. Hebr. 12:29 en Deut. 4:24)! Wat dit te betekenen heeft, hebben Ananias en Saffira ondervonden (zie Handelingen 5:1-11[10]). Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Als u een ongerechtigheid bemerkt bij uw broeder of zuster en u vestigt de aandacht van de voorganger in de Gemeente hierop, dan mogen anderen u een verklikker noemen, maar… als uw motief de redding is van die broeder of zuster of van de Gemeente, dan bent u hiertoe verplicht. Want als u dit niet doet, dan hebt u de mens die zondigde niet (waarlijk) lief en hebt u gefraudeerd tegen God! Want u hebt de Gemeentelijke tucht niet mede willen handhaven.
Waarlijk, er gaat een demoraliserende werking uit van al het kwaad (ook in de Gemeente) en de zuigkracht ervan moet men niet onderschatten; en indien wij niet wakende blijven voor het eigen hart, ons gezin en de Gemeente, zo zullen wij het gewaar worden, want Gods liefde zal in ons hart en in de Gemeente verkillen en Zijn Geest zal worden uitgeblust. Laten wij daarom de Gemeentelijke tucht liefhebben en die niet verzaken!

  • Studie van Bijbelleraar CJH Theys (1903 – 1983)
  • Enigszins bewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd
De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van 8 delen.

*****************************************************************************************
[1] De vermelde Bijbelteksten zijn uit “de Herziene Statenvertaling” (afgekort: HSV). Zo niet dan staat er bij de tekst vermeld welke Bijbelvertaling gebruikt is. (noot AK)
[2] Openbaring 1:12-13a+20, “En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek… 20 Het geheimenis van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten, en de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 gemeenten.” (noot AK)
[3] Pinksterenkinderen en/of Pinkstervoorgangers = Die Gemeenten waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. De schrijver spreekt in deze studie vooral (als waarschuwing) tot de eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)
[4] Bij de pil, als anticonceptiemethode, wordt Gods wil voor ons leven, op seksueel- en voortplantingsgebied, uitgeschakeld. Beter is het m.i. dan ook om te denken aan “periodieke onthouding” waarbij men toch echt meer afhankelijk is van de wil van God voor ons leven. Ook behoed het ons (en vooral de man) voor het maar naar willekeur toegeven aan seksuele lusten, want… er wordt een grote mate van (zelf)discipline vereist. Zie eventueel ook nog: https://nl.wikipedia.org/wiki/Periodieke_onthouding (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Bouclé tapijten zijn vaak klassiek, duurzaam en… de lussen kunnen verschillende lengtes hebben om zo een geweven effect te creëren dat uw voeten zacht masseert! (noot AK)
[7] Waar – Bijbels gezien èn bestemd voor het werk des Heren” – ook echt 10% van al uw inkomsten mee wordt bedoeld. Zie o.a. Maleachi 3:8-10, Mattheüs 23:23 en Lukas 11:42. (noot AK)
[8] In Pinksteren = In die Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – volgens de BIJBEL gepredikt en ervaren wordt. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Podium en Gemeente” (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan) van CJH Theys. (noot AK)
[10] Handelingen 5:1-11, “En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jongemannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan, en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden.
Advertenties

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s