De middernachtelijke genezingsdienst

72_toegerust_volk

Een Pascha viering te Jeruzalem

Onder de Oudtestamentische hervormer Hizkia werd, in het begin van zijn regering, te Jeruzalem – na jarenlange verwaarlozing van deze Goddelijke instelling – opnieuw het Pascha feest gevierd en wel op zodanige wijze als vanaf de dagen van Salomo niet meer was geschied. Deze alleszins heuglijke gebeurtenis is opgetekend in de annalen van de – door God geschreven – geschiedenis. Echter niet alleen om te gedenken. Wanneer wij met aandacht de verzen 15 t/m 20 lezen van 2 Kronieken 30 [1] en in het bijzonder de woorden (van vers 20) op ons in laten werken: En de HEERE verhoorde Hizkia en GENAS het volk, zo zal ons dit al gauw duidelijk worden.
Wij geloven in de Heilige Geest [2] (dat is: de 3de Openbaringsvorm van God [3])! En deze Geest toont ons dat wat wij lezen, in eerdergenoemde Bijbelverzen, vóór alles een treffende PROFETISCHE strekking heeft. Voordat wij hier verder op in kunnen gaan zullen wij eerst onder de aandacht moeten brengen, dat het Israëlitisch Pascha feest onmiskenbaar verwijst naar de kruisdood van het Lam Gods, Jezus Christus, op Golgotha. Allen die door “het Bloed van Jezus” [4] verlost zijn uit de macht van de dood en vergeving van zonden hebben ontvangen, kunnen het ware Pascha feest vieren:

 • Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam (SV: ons Pascha) is voor ons geslacht: Christus.” (1 Korinthe 5:7, HSV).
 • Want “als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” (1 Johannes 1:7, HSV)

Het is het feest van de redding – voor tijd en eeuwigheid – uit de macht van satan en van de dood. Bezien in dit licht moet de beschrijving van een Pascha viering méér dan een gewoon geschiedenisverhaal zijn.

Het einde van de genadetijd

Naar Gods inzetting, gegeven ten tijde van Mozes, moest het Pascha in Israël gehouden worden op de 14de dag van de 1ste maand (zie Leviticus 23:5 [5]), in “de NACHT DES HEEREN” (zie Exodus 12:42 [6].)
In uitzonderingsgevallen echter kon het feest verschoven worden naar de 14de dag van de 2de maand (zie Numeri 9:10-11 [7]). Daarna was er geen uitstel meer mogelijk. In 2 Kronieken 30 hebben wij te maken met zo’n uitgesteld Pascha feest:

 • “Toen slachtten zij het paaslam (SV: het pascha) op de 14de dag van de 2de De priesters en de Levieten waren beschaamd geworden, hadden zich geheiligd en brandoffers gebracht in het huis van de HEERE.” … “De koning had immers met zijn leiders (SV: zijn oversten) en heel de gemeente in Jeruzalem overleg gepleegd of men het Pascha in de tweede maand zou houden, want zij hadden het niet op de vastgestelde tijd kunnen houden, omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet in Jeruzalem verzameld had.” (2 Kronieken 30:15+2-3, HSV)

Het is van belang dit op te merken, want daarom is aan heel dit hier beschreven gebeuren de gedachte verbonden van: de tijd is nabij, er is geen uitstel meer mogelijk. In profetisch licht gaat het hier om het einde van het genadetijdperk. Immers, geen Pascha meer kunnen vieren betekent: geen deel meer kunnen hebben aan de verlossing door ‘het Lichaam en het Bloed van Jezus’! De geestelijke waarde van een instelling of handeling te kennen is de sleutel tot het verstaan van de profetische strekking van een gebeurtenis, waarbij het onderhouden van zo’n instelling of het verrichten van zo’n handeling een rol speelt. De geestelijke waarde van het Pascha feest blijkt mede uit de Oudtestamentische bepaling dat de ziel van degene die dit feest op de daarvoor gezette tijd NIET viert, moet worden uitgeroeid uit haar volken:

 • “Maar de man die rein is en niet onderweg (SV: niet op de weg) is, en die nalaat om het Pascha te houden, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden (SV: uitgeroeid worden). Hij heeft immers de offergave van de HEERE niet op zijn vastgestelde tijd aangeboden (SV: geofferd); die persoon moet zijn zonde dragen.” (Numeri 9:13, HSV)

Het gaat bij de Pascha viering om een zaak van leven of dood. Om het op Nieuwtestamentische wijze uit te drukken: Wie in dit tijdelijke leven (dat is: de ons door God gegeven ‘gezette tijd’) geen deel heeft aan het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, gaat voor eeuwig verloren. Er komt een EINDE aan de genadetijd (Gods). Een afzonderlijk einde voor een ieder die (in ongeloof c.q. God-loos-heid) sterft vóór Jezus’ wederkomst of voor een ieder die gezondigd heeft tegen de Heilige Geest. Maar er komt ook een absoluut einde voor de mensheid als geheel: namelijk, wanneer Jezus in het verborgen wederkomt [8] om met de Bruidsgemeente – dat is de enige volmaakte Gemeente die er ooit op aarde zal zijn geweest vóór het tijdperk van het 1000-jarig Rijk [9] aanvangt – de “Bruiloft van het Lam” [10] in te gaan. Van dit absolute einde van de genadetijd spreekt het “Pascha feest van de tweede maand”.

KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen/downloaden.

H. Siliakus
Uit het blad: De Tempelbode van november 1980
Enigszins bewerkt door A. Klein

**********************************************************************************

[1] “Toen slachtten zij het paaslam (SV: het pascha) op de 14de dag van de 2de maand. De priesters en de Levieten waren beschaamd geworden, hadden zich geheiligd en brandoffers gebracht in het huis van de HEERE. 16 Zij stonden op hun plaats overeenkomstig hun handelwijze, overeenkomstig de wet van Mozes, de man Gods. De priesters sprenkelden het bloed nadat zij dat genomen hadden uit de hand van de Levieten, 17 want er waren er velen onder de gemeente die zich niet geheiligd hadden. Daarom waren de Levieten belast met het slachten van de paaslammeren voor ieder die niet rein was, om hen voor de HEERE te heiligen. 18 Want een groot deel van het volk, velen uit Efraïm, Manasse, Issaschar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd. Toch aten zij het Pascha, maar niet zoals het voorgeschreven was. Hizkia bad echter voor hen en zei: Laat de HEERE, Die goed is, verzoening doen voor hem 19 die heel zijn hart erop gericht heeft om God de HEERE, de God van zijn vaderen, te zoeken, al was dat niet volgens de reinheid die past bij het heiligdom. 20 En de HEERE verhoorde Hizkia en genas het volk.” (2 Kron. 30:15-20, HSV)
[2] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geestvan CJH Theys. (noot AK)
[3] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed/geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
* de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
* de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
* de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)
[5] “In de 1ste maand, op de 14de dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE.” (Lev. 23:5, HSV)
[6] “Deze nacht zal men de HEERE op het vlijtigst houden, omdat Hij hen uit Egypteland geleid heeft; deze is de nacht des HEEREN, die op het vlijtigst moet gehouden worden, van al de kinderen Israëls, onder hun geslachten.” (Exod. 12:42, SV)
[7] “Spreek tot de Israëlieten en zeg: Iedereen onder u of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam of ver onderweg is, moet toch voor de HEERE het Pascha houden. In de 2de maand, op de 14de dag, tegen het vallen van de avond, moeten zij het houden; met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.” (Num. 9:10-11, HSV)
[8] Zie eventueel ons artikel De Wederkomst van Christus nader bekekenvan A. Klein. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aardevan E. van den Worm. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Genadetijd Gods, Heiligmaking, Studie van H Siliakus, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op De middernachtelijke genezingsdienst

 1. Een zuster in de Here zegt:

  Wat een mooie studie: “De middernachtelijke genezingsdienst”.
  Dank u wel!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s