Vijanden, die tegenover ons staan

Manipulatie en Intimidatie:
vormen van toverij in de Gemeente!

Manipulatie

Inleiding

Christenen staan voortdurend bloot aan aanvallen en verleidingen van de machten der duisternis. Het doel van de boze is mensen in zijn macht te krijgen en hen tot zonde te verleiden.
Enerzijds worden satans aanvallen driester en brutaler, anderzijds steeds sluwer. Oorlogen, terreur, drugsverslaving en seksueel geweld zijn duidelijke vormen van zijn tactiek. Dit soort bruut geweld is voor gelovigen gemakkelijk te herkennen. Maar satan gebruikt ook subtieler wapens: We noemen de beloften van New Age, alternatieve geneeswijzen en allerlei vormen van occultisme.
Nog gevaarlijker is het als satan als een engel des lichts de gemeente van Christus binnensluipt en daar slachtoffers maakt.
Derek Prince waarschuwt tegen diverse vormen van ‘toverij’ binnen de gemeente, zoals intimidatie, manipulatie, indoctrinatie. Satans uiteindelijke doel blijft hetzelfde: mensen tot zijn onderdanen maken. Gevangen en betoverde christenen zijn geestelijk volkomen lamgelegd, ze zijn hun kracht en vrede kwijt en hebben het juiste zicht op het evangelie verloren.

Les 1: De structuur van satans koninkrijk

Het gaat in deze les over 2 koninkrijken, 2 tegenover elkaar staande koninkrijken, die met elkaar in oorlog zijn. Het zijn onzichtbare geestelijke koninkrijken, het ene is het Koninkrijk van God en het andere is het koninkrijk van satan. Satan heeft dus een koninkrijk, zoals Jezus zelf heeft verklaard in Mattheüs 12:26.[1]
Waar ik u op wil wijzen is dit: Satans koninkrijk is geen warboel, het is een minutieus georganiseerd koninkrijk. Wij moeten met het feit rekening houden dat hij geen onnozele hals is. Hij is een zeer sluw, machtig en boosaardig wezen. In Efeze 6:12 lezen we:
“Onze worsteling is niet tegen personen met lichamen, maar tegen heerschappijen over diverse gebieden en met afdalende rangen in autoriteit, tegen de wereldoverheersers van deze tegenwoordige duisternis, tegen geestelijke machten van slechtheid in de hemelse gewesten”.[2]
Er is een bepaald niveau van geestelijke autoriteit in satans koninkrijk en dat is het niveau van de heerschappijen. En onder deze regeerders staan sub-regeerders met een verscheidenheid aan gebieden van autoriteit. Onder hen staan sub-sub-regeerders met kleinere gezagsterreinen. Eén heerser heeft dus een groot gezagsgebied. Onder hem staan geringere heersers, waarvan ieder een kleiner gebied onder zich heeft. Onder hen staan weer regeerders die over een steeds kleiner gebied gezag uitoefenen. Dan staat er verder (in Efeze 6:12): “…tegen de wereldoverheersers van deze tegenwoordige duisternis”. Ik heb heel doelbewust het woord ‘overheersers’ (dominerenden) gebruikt, omdat het een satanisch woord is. God overheerst of domineert nooit. Wanneer u overheersing tegenkomt, dan steekt daar op de één of andere manier satan achter. De derde uitdrukking (in Efeze 6:12) is: “…tegen geestelijke machten van slechtheid in de hemelse gewesten”. Hele legers van boosaardige, machtige, rebelse geestelijke wezens in een gebied dat “hemelse gewesten” wordt genoemd.
Nu wil ik ingaan op een vraag die bij velen opkomt. Zij zeggen: “Maar als satan uit de hemel werd geworpen, hoe kan hij dan nog steeds in de hemelse gewesten zijn?” Het antwoord is heel eenvoudig. Er is meer dan één hemel. De hemel of hemelse gewesten is meervoudig. In 2 Korinthe 12:2 zegt Paulus: “Ik weet van een mens in Christus… dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel”. Als er een derde hemel is, dan moeten er ook een eerste en een tweede zijn. Je kunt van iets niet een derde hebben zonder de eerste twee. Als er dus een derde hemel is, zoals Paulus verklaart, dan zijn er op z’n minst drie hemelen. Nu wil ik u een mening geven. Het is alleen maar iets wat mij waarschijnlijk lijkt. Ik geloof dat de derde hemel, de hemel is van Gods Tegenwoordigheid, Gods woonplaats. Nu ben ik geneigd om te geloven dat de eerste hemel de zichtbare hemel is die wij zien. De tweede moet zich dus tussen de eerste en de derde bevinden. Tussen ons en God bevindt zich dus een satanisch koninkrijk (lees Daniël hoofdstuk 10).
Satan, de gevallen engel Lucifer die tegen God rebelleerde, heerst in de hemelse gewesten over een legermacht van opstandige engelen. Het sleutelwoord om satan en degenen die met hem zijn te beschrijven is het woord rebel. Rebellie tegen God. Nu heeft satan ook een lager gelegen niveau van zijn koninkrijk, namelijk op aarde. En opnieuw is HET sleutelwoord voor degenen over wie hij op aarde heerst, het woord rebel. Talrijke kerkgangers zijn nog steeds rebellen en als rebellen staan zij in feite onder het bestuur van satan.
Overal waar hoogmoed het menselijk hart binnenkomt – want dat is de invloed die satan aanzette tot rebellie tegen God – daar brengt die hoogmoed ons onder de heerschappij van satan. Het doet er niet toe of wij pinkstermensen zijn, baptisten, katholieken of wat dan ook. Dat is niet waar het om gaat. Het gaat om de gesteldheid van ons hart tegenover God (JaHWeH). Tenzij wij een hart hebben dat, door Jezus Christus, waarachtig aan God overgegeven en onderworpen is, kunnen wij alle soorten vrome taal gebruiken en onszelf nog zulke mooie titels geven, maar dan blijft het feit bestaan dat wij tot het koninkrijk van leviathan (d.i satan, zie Job hoofdstuk 41) behoren. Omdat hij de koning is over al de kinderen van de hoogmoed.

Les 2: Het wezen van de toverij

Ik heb er op gewezen dat het sleutelwoord dat iedereen in satans koninkrijk beschrijft, het woord rebel is. Zij zijn allen in rebellie tegen God (JaHWeH), of het nu engelen zijn of mensen. Er is een regelrecht verband tussen rebellie en toverij. In 1 Samuel 15:23 (NBG) kunnen we de definitie van toverij zien: “Voorwaar, weerspannigheid (d.i. rebellie) is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim (SV: beeldendienst)”. Samuël maakt hier twee vergelijkingen. Weerspannigheid (rebellie) is een tweeling van toverij. Ongezeggelijkheid is een tweeling van afgoderij. Iemand die ongezeggelijk is, maakt afgoden van zijn eigen meningen en dat is een vorm van afgoderij. Hoeveel ongezeggelijke mensen hebben wij in de kerk? In Gods ogen zijn dat afgodendienaars. Wij zouden het niet toestaan als iemand onze kerk binnenkwam met een houten afgodsbeeld, daarvoor zou neervallen en het voorin de kerk zou gaan aanbidden. Wij zouden zeggen: Dat tolereren wij hier niet. Maar helaas, ik ben bang dat wij wel veel ongezeggelijke mensen zouden tolereren en hen hun gang zouden laten gaan.
Rebellie is als de zonde van de toverij. De wortel van toverij is rebellie en waar u rebellie vindt, kunt u toverij verwachten. Ik zal proberen op een eenvoudige manier uit te leggen hoe dit tot stand komt. Weet u, rebellie verwerpt Gods rechtmatige gezag, precies zoals Saul het gezag van het Woord van God verwierp (zie 1 Samuel 15). Maar zonder gezag kunt u in het leven niet lang bestaan. Als u dus geen rechtmatig gezag kent, zal dat worden vervangen door onrechtmatig gezag. En als u onrechtmatig gezag bezit, dan moet dat ondersteund worden door onrechtmatige macht. En de onrechtmatige macht die de rebellie ondersteunt, is de macht van de toverij. Waar u dus ziet dat illegale autoriteit wordt uitgeoefend, kunt u er op rekenen dat u met toverij te maken krijgt. Toverij is in wezen de poging om mensen te overheersen en ze te laten doen wat jij wilt.
Wij verlangen dat mensen doen wat wij willen en heel vaak gebruiken wij illegale middelen om dat te bewerkstelligen. Nu, deze manier van te werk gaan heeft drie sleutelwoorden en ik zou graag willen dat u heel goed oplet, want overal waar u deze werkingen tegenkomt, heeft u met toverij te maken. Misschien heeft u zich dat tot op heden nooit zo gerealiseerd.
De drie sleutelwoorden zijn: manipuleren, intimideren en domineren. Het einddoel is domineren, over mensen heersen, maken dat ze doen wat u wilt. Overal waar u dit aantreft, is de macht daarachter toverij.
Zo is er ook de toverij of magie binnen de gemeente. Het betreft hier een gebied waar sommige christenen geen idee hebben van wat in werkelijkheid plaatsvindt. In Galaten 3:1a (NBG) lezen we: “O, onverstandige (SV: uitzinnige) Galaten, wie heeft u betoverd…?” Heeft u dat feit wel eens tot u laten doordringen? Dat waren charismatische christenen, pinksterchristenen. Zij kenden de Heer, ze waren behouden, ze hadden de Heilige Geest ontvangen, ze maakten wonderen mee, maar ze waren betoverd. Het is interessant om te weten dat het hier gebruikte woord voor “betoverd” nog steeds in het moderne Grieks wordt gebezigd. Het woord ‘baskanía’ is het moderne Griekse woord voor het ‘boze oog’. Hoe wist Paulus dat hier toverij aan het werk was? Wat waren de verschijnselen? Heel belangrijk! Toverij had de openbaring verduisterd die zij hadden ontvangen van Jezus Christus als gekruisigd. Dat is het allerbelangrijkste doel van toverij in de Gemeente: het verduisteren van de realiteit van Jezus Christus en Die gekruisigd.
Het basisprobleem was dus dat de werkelijkheid van de gekruisigde Jezus was verduisterd door een boze duivelse macht die was binnengedrongen. En de twee problemen als gevolg daarvan waren vleselijkheid en wetticisme. Zij waren teruggekeerd naar vleselijke pogingen om de wil van God te doen, om God te behagen, door zich aan alle mogelijke voorschriften te onderwerpen om door God als rechtvaardigen beschouwd te worden. Daarmee hadden zij het doel van Christus dood uit het oog verloren. Weet u, in wezen zouden wij allemaal iets willen hebben om ons op te beroemen. Op de één of andere manier zouden we graag een beetje meer rechtvaardig zijn dan onze buurman. En als we een aantal regels hebben waar wij ons aan houden, dan kunnen wij onszelf wijsmaken dat we daardoor rechtvaardig zijn. Ik heb vaak gezegd, en soms bracht dat een schok teweeg: Christendom is niet een aantal voorschriften. Zodra we dat ervan maken, hebben wij de blik op het kruis verloren. Dan hebben wij de kracht van God verloren. In de plaats van de kracht die van het kruis komt, brengt toverij vleselijke inspanningen en wettische middelen. Het terugkeren tot voorschriften is de uitwerking van toverij in ons leven. Ik geloof dat dit in bijna alle kerken en groepen is gebeurd. U mag het gerust met mij oneens zijn. Ik denk dat iedere belangrijke beweging van God in de Gemeente iets voortgebracht heeft dat belangrijk was, levend, krachtig. Maar binnen een generatie of twee ging het zicht op het kruis verloren en keerde men terug naar vleselijke inspanningen en voorschriften, naar organisatie, structuren en dat soort dingen.
Ik wil besluiten met het citeren van Jeremia 17:5 (NBG): “Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt”. Ziet u, dat is de vloek die toverij over de Gemeente brengt. Dan vertrouwen wij niet langer op de bovennatuurlijke genade en kracht van God, maar vertrouwen wij op het beste wat wij met onze eigen inspanning kunnen doen.

Les 3: De geest van de anti-christ [3]

Wij gaan nu naar de volgende belangrijke werkzaamheid van satans koninkrijk, van satans oppositie tegen God (JaHWeH) en tegen de Gemeente van Jezus Christus. Ik wil eerst proberen om in het kort de werkelijke betekenis uit te leggen van die vreemde aanduiding anti-christ. Allereerst moet u bedenken, dat het woord Christus komt van een Grieks woord, Christos, dat precies overeenkomt met het Hebreeuwse woord Mashiach, waar wij het woord Messias vandaan hebben. Het is verbazingwekkend hoeveel Joden en christenen zich niet realiseren dat Messias en Christus twee verschillende woorden zijn voor dezelfde Persoon. Wanneer wij dus anti-Christ zeggen, dan betekent dat anti-Messias. Anti is een Grieks voorzetsel. Het heeft twee betekenissen en ze zijn beide van toepassing. Allereerst betekent het tegen. De eerste werking is dus tegen de Messias. De tweede betekenis is in de plaats van. Het uiteindelijke doel is om de valse messias op de plaats te brengen van de ware Messias. De gehele operatie vindt dus in twee fasen plaats en als u dat begint te beseffen, dan ziet u dat de geest van de anti-christ geweldig actief is in praktisch de gehele belijdende kerk.
De geest van de anti-christ is bezig om in zijn eerste fase de ware Messias weg te werken. Maar we moeten wel bedenken dat dit nog niet het einddoel van satan is. Zijn doel is het vervangen van de ware Messias door een valse ‘messias’. Het wordt duidelijk als u ziet dat deze speciale operatie van satan alleen van toepassing is waar Jezus werd gepredikt. Je kunt Jezus niet verwerpen als je nooit over Jezus gehoord hebt. De anti-christ kan dus alleen daar openbaar worden waar Christus eerst gepredikt is. In wezen zal de mensheid worden gedwongen om te kiezen tussen de ware Messias en de valse. De geest van de anti-christ is buitengewoon actief, veel meer dan de meesten van u beseffen, en hij is bezig om ons tot de verkeerde beslissing te dwingen.
Er zijn 3 vormen van de anti-christ:

  1. Allereerst zijn er vele anti-christussen. In de loop van de menselijke geschiedenis zijn zeer vele anti-christen verschenen en openbaar geworden.
  2. Ten tweede is er de anti-christ, één specifieke anti-christ. Ik geloof dat dat de uiteindelijke manifestatie en het eindprodukt is van de geest van de anti-christ, die, voor zover ik weet, nog niet in de menselijke geschiedenis openbaar geworden is. Ik geloof dat zijn schaduw al over het toneel gevallen is, maar dat we de werkelijke persoon nog niet gezien hebben. Maar de Schrift maakt het duidelijk dat er aan het einde van dit tijdperk één laatste uiterst slechte en machtige heerser zal overheersen. Dat zal zijn DE anti-christ.
  3. De derde vorm is de geest van de anti-christ. De geest van de anti-christ is de geest die in iedere anti-christ werkzaam is. De anti-christ begint altijd op de één of andere manier in relatie tot het volk van God, maar behoort daar niet werkelijk toe en dat wordt in de loop van de tijd openbaar. Uiteindelijk zullen wij een moreel systeem krijgen, een wettisch systeem, een systeem dat vol is met alle mogelijke vertoningen en religies, maar zonder Jezus. Als je Jezus en het kruis elimineert, kan het christendom met alle soorten religies samengaan en ik denk dat wij al ver op weg zijn. Wij moeten heel waakzaam zijn in onze houding en onze benadering van deze dingen, want ik geloof dat de geest van misleiding aan het werk is.

Als laatste hebben we nog de manifestatie van de geest van de anti-christ, namelijk in DE anti-christ (zie nr. 2). Hij is de mens der wetteloosheid. Hij is de uiterste belichaming van de rebellie van de mens tegen God en de verwerping van Gods wetten. Hij is de zoon des verderfs, degene die op weg is naar het eeuwig verderf. Het is interessant dat er slechts één andere persoon in het Nieuwe Testament voorkomt die zoon des verderfs wordt genoemd, Judas Iskarioth. Hij was een valse apostel. Opnieuw kunnen wij hieruit opmaken dat deze persoon op de één of andere manier bij de christelijke Gemeente zal beginnen. Ik geloof dat hij charismatisch zal zijn. Super-charismatisch. Dat meen ik echt. Er zal dus de één of andere persoon opstaan aan wie satan zijn kracht zal geven. Waarom? Omdat hij die persoon in staat wil stellen om de heerschappij over het gehele menselijke ras te verkrijgen en om het gehele menselijk ras er toe te bewegen of er toe te dwingen om datgene te doen wat satan het meest begeert: aanbeden te worden. Dat is zijn doel. Hij heeft daar volhardend en geduldig vele, vele eeuwen lang aan gewerkt en hij is in deze tijd zijn doel reeds heel, heel dicht genaderd.

Les 4: De overwinning van de Gemeente

Ik heb getracht de belangrijkste vijanden met wie wij geconfronteerd worden te definiëren om nu te laten zien hoe wij God kunnen gehoorzamen en deze vijanden kunnen overwinnen met de middelen waarin Hij heeft voorzien. Het allereerste wat wij moeten begrijpen, is het volgende. Alle beloften waarmee de Bijbel afsluit, de laatste OPENBARING van Jezus aan Zijn Gemeente,[4] alle positieve beloften zijn alleen voor degenen die overwinnen.[5] In laatste instantie moeten wij overwinnen of worden wij overwonnen. In de brief aan de zeven gemeenten is elke laatste belofte voor degene die overwint. Hij verwacht van ons dat wij overwinnen. Dat wordt samengevat in één vers, namelijk Openbaring 21:7, “Die overwint, zal alles beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn”. De overwinnaar krijgt dus alles en degene die niet overwint, krijgt niets. Eén van de grote misleidingen waarmee de duivel de gemeenten infiltreert, is er op gericht om ons er op de één of andere manier van te overtuigen dat er zoiets als een middenweg bestaat.
Wij spreken dus nu over overwinnaars.[6] Af en toe duikt er binnen de kerk een groepering op die beweert de overwinnaars te zijn. Ik zou u dit willen zeggen: Als u ooit een groepering tegenkomt die u vertelt dat u zich bij hèn moet aansluiten om goed te zitten, dan kunt u van één ding zeker zijn: Als u zich bij hen aansluit, dan zit u verkeerd. Niemand heeft het monopolie van de overwinning. Het is geen etiket, het is geen leer, het is een leven.
Toen Jezus stierf, riep Hij: “Het is volbracht!” En het is volbracht. Niets hoeft daaraan te worden toegevoegd en niets kan ooit worden weggenomen van wat Hij heeft gedaan. Jezus heeft door Zijn dood en opstanding satan reeds een volkomen, blijvende, finale en onherroepelijke nederlaag toegebracht. Als u dat niet begrijpt, hebt u geen enkele basis voor overwinning.
Om deze overwinning te behalen, heeft Jezus twee dingen voor ons gedaan. Het eerste heeft betrekking op ons verleden. Wij moeten goed bedenken dat schuld satans grootste wapen tegen ons is. Zolang hij ons schuldig kan houden heeft hij niet de minste moeite met ons. Maar met betrekking tot het verleden heeft Jezus het voor ons mogelijk gemaakt om vergeving te ontvangen van al onze vroegere zonden. Als we zelfs maar één onvergeven zonde hebben, is dat als de kracht van een geweldige hefboom die satan tegen ons kan gebruiken om ons neerslachtig en onmachtig te maken.
Het andere is ingewikkelder, maar laat mij in het kort dit mogen zeggen: Jezus heeft de wet van Mozes opgeheven als het middel om gerechtigheid bij God te verwerven. Zolang de wet daarvoor de maatstaf was, kon satan iedere keer opstaan en op de één of andere inzetting wijzen waaraan wij niet hadden voldaan en dan zeggen: ‘Kijk hier eens! Je hebt geen recht om toe te treden!’ Maar toen Jezus stierf aan het kruis, maakte Hij in dat opzicht een einde aan de wet. Wanneer wij verder gaan dan het kruis, komen wij weer onder de wet. Onze gerechtigheid hangt niet af van het gehoorzamen aan inzettingen, ze hangt af van geloof. Wij zijn gerechtvaardigd, rechtvaardig gemaakt, door het geloof. Nadat Jezus de satan van zijn wapens tegen ons beroofd heeft (en het allerbelangrijkste en machtigste wapen is schuld!) heeft Hij ons voorzien van de wapens waarmee wij satan kunnen verslaan.
“Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus”. (2 Corinthiërs 10:3-5, NBG)
Wat is dat een overwinning! U ziet dat wij wapens hebben die niet vleselijk zijn. Wat zijn ze dan? Geestelijk. Waarvoor kunnen wij ze gebruiken? Voor het slechten van bolwerken. Bolwerken van wie? Van satan.
U ziet dat satan bolwerken opbouwt in de gedachten van mannen en vrouwen om te beletten dat zij de waarheid van het Evangelie kunnen ontvangen. Voor het slechten van die bolwerken heeft God ons geestelijke wapens gegeven: gebed,[7] prediking, lofprijzing, enzovoort om de weg te openen voor het Woord van God, zodat het bij mensen kan binnenkomen, hen kan redden en hen kan veranderen.

Derek Prince
Boekbespreking en aanbeveling van dit boek door A. Klein
Vijanden die tegenover ons staan

***********************************************************************************

[1] “En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden?” (Matth.12:26, HSV)
[2] Derek Prince heeft vanaf ongeveer zijn tiende jaar Grieks gestudeerd. Daardoor is dit vers met andere woorden uitgedrukt, die beter passen bij de oorspronkelijke betekenis en het begrijpelijker maken. (noot AK)
[3] Zie eventueel ook nog dit artikel van Derek Prince: De schaduw van de antichrist op het wereldtoneel…. (noot AK)
[4] Zie onze GRATIS studie De OPENBARING van Jezus Christus gegeven aan Johannes. (noot AK)
[5] Zie onze GRATIS studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd. (noot AK)
[6] Zie noot 5.
[7] Zie onze GRATIS studie Leer bidden (over de noodzaak van bidden/gebeden naar Gods wil). (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Boek/studiebespreking, De antichrist(elijke tijd), Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s