Openbaring 1 vers 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (+ gratis UITLEG)

VERVOLG van:
Openbaring 1 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + 11

Openbaring 1 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12

*******************************************************************************

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

__________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

___________________________________________________________________

Hoofdstuk 1

De verheerlijkte Christus openbaarde Zich aan Johannes

Hieronder het vervolg van Openbaring 1 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + 11 en Openbaring 1 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12

Openbaring 1:13-16, “En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel. En Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en Zijn gezicht (SV: aangezicht) was zoals de zon schijnt in haar kracht.”
In het midden van “de 7 kandelaren” was de verheerlijkte Christus in Zijn Hogepriesterlijke heerlijkheid: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:20)

De uitbeelding van de verheerlijkte Christus:

 • Een (wit = rein) gewaad tot op de voeten, met een gouden gordel”. Hemels kleed van priesterlijke, koninklijke waardigheid: “Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel” (Jesaja 11:5).

Oók zal Hij de Zijnen kleden met het reine kleed der gerechtigheid: “En het is haar gegeven zich met smetteloos (= rein) en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen(Openbaring 19:8). “En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.” (Johannes 17:22)

 • Wit haar”, zoals de Vader: “Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen (beeld van God de Vader) Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol” (Daniël 7:9a). “En Zijn hoofd (die van de Zoon des mensen – zie Openbaring 1:13) en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw…” (Openbaring 1:14a); in de gerechtigheid van de Vader.
 • Ogen als een vuurvlam”; het alziend oog van het OORDEEL Gods, dat ALLES doorziet: “Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper” (Openbaring 2:18b).

“…een Man, gekleed in linnen, Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufaz. Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte.” (Daniël 10:5-6)

 • Voeten als blinkend koper”. Koper is het metaal dat OORDEEL uitbeeldt. Denk aan de KOPEREN slang – “En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef” (Numeri 21:8-9) – het oordeel over de zonde, dat Christus in onze plaats wilde dragen.
 • Stem, als een geluid van vele wateren”, ook van VELE kinderen Gods, die Zijn Woord verkondigen:

Jeremia 10:13a “Als Hij Zijn stem laat klinken, dan is er gedruis van wateren aan de hemel.”
Ezechiël 43:2b “en Zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, en de aarde werd verlicht vanwege Zijn heerlijkheid.”
Ezechiël 1:24a “Ik hoorde, toen zij gingen, het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger.”
Openbaring 19:6 “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.”

 • 7 sterren in Zijn rechterhand“Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 Gemeenten, en de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 Gemeenten.” (Openbaring 1:20)
 • De sterren zijn de engelen of voorgangers van de 7 Gemeenten.
 • In algemene zin betekent “engel”: dienstknecht/dienstmaagd van God. De hemelse engelen zijn “God dienende geesten”: “En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam.” (Hebreeën 1:7).
 • Uit Zijn mond: een tweesnijdend scherp Zwaard; het Woord Gods, het Zwaard van de Heilige Geest:

Efeze 6:17 “En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.”
Hebreeën 4:12 “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”
Openbaring 19:15 “En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de ALMACHTIGE God.”

 • Eensdeels tot OORDEEL van de onwilligen en goddelozen;
 • Anderdeels tot GENADE voor de welwillenden;
 • Zijn aangezicht, een zon van kracht:

Psalm 84:12 “Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.”
Mattheüs 17:2 “En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.”

 • Ook de Zijnen zullen zijn als de zon:

Daniël 12:3 “De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.”
Maleachi 4:2 “Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.”
Mattheüs 13:43 “Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.”
Openbaring 12:1 “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”

Openbaring 1:17, “En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en (Hij) zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste.”
Johannes viel “als dood” neer. Vergelijk dit met soortgelijke ervaringen van:

 • Jesaja:

“Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. Maar één van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.” (Jesaja 6:5-7)

 • Ezechiël:

“Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde (SV: viel ik op mijn aangezicht), en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak.” (Ezechiël 1:28)

 • Daniël:

“Toen hoorde ik het geluid van Zijn woorden. En toen ik het geluid van Zijn woorden hoorde, viel ík in een diepe slaap op mijn gezicht, en met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde.” (Daniël 10:9-10)
“Toen hij in deze bewoordingen met mij sprak, hield ik mijn gezicht naar de aarde gericht en verstomde. Maar zie, Iemand, Die leek op de mensenkinderen, raakte mijn lippen aan. Toen opende ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen Hem Die tegenover mij stond: Mijn Heere, vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer overheb. Hoe kan de dienaar van deze mijn Heere dan spreken met U, mijn Heere? Want wat mij betreft, van nu af aan is er geen kracht meer in mij aanwezig en is er geen adem in mij overgebleven. Toen raakte Hij Die het uiterlijk had als van een mens, mij opnieuw aan en Hij versterkte mij. Hij zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk. Terwijl Hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei: Laat mijn Heere spreken, want U hebt mij versterkt.” (Daniël 10:15-19)

 • Paulus:

“En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?” “En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond; en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende drie dagen kon hij niet zien, en at en dronk hij niet. (Handelingen 9:3-4 + 7-9)

Openbaring 1:18, “En (Ik, Jezus, ben) de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood (SV: de sleutels van de hel) en van de dood zelf.”
Hij, Jezus, heeft de SLEUTELS van de hel en de dood. Hij is Overwinnaar over satan en zonde en Hij kan (en wil ons, via bekering tot Hem, maar wat graag) redden van hel en dood!
Sleutels spreken van MACHT en VERMOGEN om te openen en te sluiten.

Openbaring 1:19, “Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.”
Voor ALLES wat Johannes te zien kreeg en te zien zou krijgen, gold:

 • het HEDEN (“wat IS”) en
 • de TOEKOMST (“wat HIERNA zal geschieden”).

NIETS ervan gold het VERLEDEN !

Openbaring 1:20, “Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven Gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven Gemeenten.”
Zie voor dit 20ste vers de uitleg gegeven bij Openbaring 1:12 + 13-16).

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [4]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

.

EINDE van hoofdstuk 1

 • KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 1 (om de studie eventueel uit te printen).

KLIK HIER voor het vervolg (hoofdstuk 2)

************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

************************************************************************************

.

PS:
Wij hebben in de loop der jaren reeds 2 andere studies over het Bijbelboek Openbaring uitgewerkt:

 1. Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Dit is een rechtstreekse link naar alle 22 aparte hoofdstukken van Openbaring – met hun titels en ‘vers voor vers’ UITLEG – van Bijbelleraar CJH Theys.
 2. Dingen die [met} haast geschieden moeten. Een systematische verklaring (= in de te verwachten volgorde van al de gebeurtenissen) van het boek Openbaring, van Bijbelleraar H. Siliakus.

A. Klein

.

 

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Uncategorized, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s