Openbaring 2 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 2

Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten tot OVERWINNING

Zoals gezegd (zie hoofdstuk 1 van Openbaring, de verzen 4-8 en 11 + uitleg) typeren de 7 Gemeenten van Klein-Azië, die zich daar werkelijk ten tijde van Johannes bevonden met hun beschreven kenmerkende toestanden, de Gemeente/Kerk van Jezus Christus op aarde, gedurende de 7 tijdperken van haar bestaan (zie schema) tot aan de Wederkomst [4] van haar Bruidegom-Koning toe.[5]

Openbaring, foto schema hoofdstuk 2Schema, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie

Jezus heeft deze 7 Gemeenten, ja Zijn gehele Gemeente/Kerk, met Zijn Bloed gekocht,[6] maar nog zeer veel in hen is ONGEREINIGD en dus VERWERPELIJK. Jezus, de hemelse Hogepriester, Die in hun midden wandelt, spoort hen hier aan zich in BEKERING aan Hem OVER TE GEVEN, opdat Hij hen niet als verwerpelijk moet afsnijden van de hemelse Wijnstok:
“Ik (= Jezus) ben de ware Wijnstok en Mijn Vader (= God) is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij (= God, de Vader) weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.” (Johannes 15:1-7).[7]
Opeenvolgend in de Kerkgeschiedenis zien wij, NA de apostolische tijd (van 33 – 70 na Christus), optreden:

Typerend beeld

De Kerkperiode die getypeerd wordt

Het oordeel van de hemelse Hogepriester

1. De Gemeente van EFEZE

De Kerk van 70 – 170 na Christus

Afgevallen uit de Gemeenschap, met Christus werk in EIGEN kracht, zodat zij de LIEFDE GODS (de “eerste liefde”) missen.

2. De Gemeente van SMYRNA

De Kerk van 170 – 312 na Chr.

Geen veroordeling.

ZWAAR vervolgde Kerk.

3. De Gemeente van PERGAMUS

De Kerk van 312 – 590 na Chr.

GEMEENSCHAP MET DE WERELD! Tolerantie t.a.v. wereldse ideeën;

wereldsgezindheid.

Vrijzinnigheid; MAMMON-dienst.

4. De Gemeente van THYATIRA

De Kerk van 590 – 1517 na Chr.

De tijd van de “donkere middeleeuwen”.

Valse Kerkleer; Afgoderij!

5. De Gemeente van SARDIS

De Kerk van 1517 – 1750 na Chr.

DOOD-formalisme; NAAM-christendom; traditie; gebedloos.

6. De Gemeente van FILADELFIA

De Kerk van 1750 – 1906 na Chr.

Geen veroordeling.

Broederliefde. Woordgetrouwheid. Trouw aan Christus; “Open Deur”.

7. De Gemeente van LAODICEA

De Kerk van 1906 –

Wederkomst Christus

Nationalisme. Materialistische levenshouding; zelfgenoegzaamheid; geestelijke blindheid; BUITEN CHRISTUS.

Wij zien hier de Gemeente/Kerk van Christus, haar volgend in haar geschiedenis, in eigenwilligheid haar EIGEN weg gaan van CHRISTUS AF, maar soms ook zich weer tot Hem kerend, haar hart tot Hem richtend, Hem weer dienend naar Zijn Wil, zodat in het laatste geval de Heilige Geest Gods haar kan vullen met OPWEKKENDE KRACHTEN, haar dan makend tot het LEVENDE LICHAAM van Christus, tot een levende, heilige Woonstede van Gods Geest:
“gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de Hoeksteen is,… tot een heilige tempel [8] in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning (SV: woonstede) van God, in de Geest.” (Efeziërs 2:20-22)

.

1.
De Gemeentelijke periode van EFEZE
(70 – 170 na Christus)

De eerste na-apostolische Gemeentelijke periode, hier getypeerd door de Gemeente van EFEZE, die van 70-170 na Christus werd bedreigd door verschillende gevaren. Behalve door tijdelijk oplaaiende Christenvervolgingen tijdens de regeringen van de keizers Domitianus (81-97 na Chr.), Trajanus (98-117 na Chr.) en vooral Marcus Aurelius (161-180 na Chr.) werd de Kerk van de 2de eeuw na Christus bedreigd door enige dwaalleringen en afvalligheden.
De Gemeente van EFEZE, als haar typerend voorbeeld, toont ons aan dat zij – ondanks haar in menselijke ogen voorbeeldige activiteiten – van haar hoge levensstandaard IN en DOOR God de Heilige Geest was vervallen in een MENSELIJK, aardsgerichte godsdienst voor God en Christus, dus ZONDER Christus! Want deze gelovigen missen de waarachtige gemeenschap met God en daarom ook DE LIEFDE Gods (de “eerste liefde”). Deze gelovigen zoeken de rechtvaardigheid door werken en missen zo de rechtvaardigheid uit God:
“Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.” (Romeinen 10:3)
“Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.” (Romeinen 3:28)
“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de (agape)liefde [9] van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” (Romeinen 5:1-5)
Zo werden in deze tijd de Apologen gevonden, die de christelijke godsdienst meenden te moeten verdedigen op FILOSOFISCH-DOGMATISCHE, dus MENSELIJKE, wijze.
Een andere MENSELIJKE stroming en dwaling door satan gebracht in het jonge christendom was de Gnostiek; een naam afgeleid van het Griekse woord “gnosis” = kennis. Deze stroming wilde het christendom FILOSOFISCH-WIJSGERIG (platonisch; Plato was een Griekse wijsgeer van 427-347 voor Chr.) bezien; en zeiden zo een DIEPER INZICHT in de Goddelijke geheimen te hebben, de menswording van Christus en Zijn verlossing door Zijn Bloed loochenend.[10]
Weer een andere stroming en dwaling was het Marcionisme, een ketterse dwaalleer, die van 2 Goden sprak, de “God van de Joden” en de “God van de christenen”…
Tegen het einde van deze Kerkperiode van EFEZE (156 na Chr.) kwam er een OPWEKKINGS-BEWEGING tot stand, een hernieuwd PINKSTEREN, het zogenoemde “Montanisme” (leider: Montanus van Pepuza, in het hart van Klein-Azië). Deze opwekkingsbeweging verbreidde zich sterk onder de toenmalige christenen, ook onder die te Rome waren en die van Noord-Afrika (onder andere Tertullianus). Men sprak weer in “nieuwe tongen” (net als ten tijde van Handelingen 2:1-4 [11]), er was weer profetie, er waren weer wonderen en tekenen! Men kende een sterke “Maranatha”-verwachting (“onze Heer zal komen”) en men geloofde in het 1000-jarige Rijk.[12]
De Kerkleiders van die tijd stonden aanvankelijk aarzelend tegenover deze opwekkingsbeweging en stelden zich tenslotte vijandig tegenover haar op. Kende de Kerk over het algemeen christenvervolgingen vanwege de HEIDENSE keizers, deze opwekkingsbeweging onderging het ook tijdens de regeringen van christen-keizers die na Constantijn regeerden, tot de 6de eeuw toe, waarna deze opwekkingsbeweging verdween uit de Kerk-geschiedenis.
De Gemeente van EFEZE staat tenslotte ook typerend voor dat deel van de HUIDIGE Gemeente/Kerk van de laatste dagen dat het christelijk geloof met ernst wil belijden, maar in EIGEN kracht, zonder de relatie (gemeenschap) met Christus IN en DOOR de Heilige Geest. Immers alléén deze relatie brengt het NIEUWE LEVEN in Christus voort,[13] dat gekenmerkt wordt door de GODDELIJKE LIEFDE (De “eerste liefde” – zie Openbaring 2:4)!

Openbaring 2:1, “Schrijf aan de engel van de Gemeente in Efeze: Dit zegt Hij (= Jezus) Die de 7 sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt:”
Aan deze Gemeente te Efeze stelt de Heer der Gemeente Zich voor als de GROTE LEIDER van de Gemeente, Die VOORTDUREND wandelt te midden van al deze (7) Gemeenten: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:20)
Christus herinnert deze Gemeente (in de volgende Bijbelverzen) echter aan het feit dat zij Hem en Zijn Persoonlijke Leiding IN en DOOR de Heilige Geest heeft verlaten; zij wandelt en werkt niet meer in de Kracht van De Heilige Geest, maar in die van de godsdienstige MENS, hoe ijverig en welwillend ook!

Openbaring 2:4, “Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.”
Daarom (omdat zij Jezus en Zijn Persoonlijke Leiding IN en DOOR de Heilige Geest heeft verlaten) heeft deze Gemeente de “eerste liefde” verlaten, “de VRUCHT van de Heilige Geest”:
De vrucht van de Geest is echter: (Goddelijke agape[14] -)liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (SV: matigheid).” (Galaten 5:22)
“Want de vrucht van de Geest bestaat in alle Goedheid en Rechtvaardigheid en Waarheid (Gods).” (Efeze 5:9)
Deze Gemeente wandelt en werkt in EIGEN KRACHT. Ze kennen daardoor een “wettische” godsdienst. Ze doen hun UITERSTE BEST. Dit wordt door Christus erkend in:

Openbaring 2:2-3, (SV)Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid (HSV: volharding), en dat gij de kwaden niet kunt (ver)dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden; (HSV) En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen (SV: gearbeid) en u bent niet moe geworden.”
“Werken – arbeid – lijdzaamheid – kwaden worden niet verdragen – apostelen (= godsdienstige arbeiders) worden beproefd en leugenaars bevonden – verdraagzaamheid – geduld – arbeid in de Naam van Jezus – niet moe geworden.” Een RESPECTABELE LIJST, maar… ze worden gedaan ZONDER CHRISTUS en Zijn NIEUWE LEVEN in ons (het blijken “hout, hooi of stoppelen” te zijn, die “verbrand worden” door het testend Vuur van Gods oordeel):
“Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro (SV: stoppelen), ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen (m.i. hier het beeld van de grote verdrukking waar o.a. de dwaze maagden van Mattheus 25:1-13, helaas, doorheen moeten).” (1 Korinthe 3:12-15)
Alles wordt gedaan ZONDER CHRISTUS en Zijn NIEUWE LEVEN in ons…[15] van waaruit deze werken moeten voortkomen:
“Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou VRIJKOPEN van alle wetteloosheid (SV: opdat Hij ons zou VERLOSSEN van alle ongerechtigheid) en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.” (Titus 2:14)
Godsdienst bedrijven in de OUDE, NOG ONVERANDERDE mens is bij God waardeloos (zie 1 Korinthe 13:1-3 [16]), omdat die slechts te vinden is in de UITERLIJKE mens, terwijl de INNERLIJKE mens, die ook de EEUWIGE mens is, OUD en dus ONVERANDERD blijft:
“Wie kan Hij dan de kennis (Gods) bijbrengen? Wie kan Hij dan het gehoorde doen begrijpen? Wie net van de moedermelk af zijn, wie net van de borst zijn afgehaald (= geestelijke baby’s)? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij tot dit volk spreken, tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij wilden niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van de HEERE zijn: gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje, zodat zij, als zij weggaan, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden (in satans netten).” (Jesaja 28:9-13).
Het beeld van de OUDE mens vindt men in:
Jeremia 17:9-10, “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.”
Jesaja 1:5b-6, “U gaat gewoon door met uw Heel het hoofd is ziek, en heel het hart is afgemat. Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan: wonden en striemen en gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden, en niet met olie verzacht.”
Markus 7:21-22, “Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid;”
Romeinen 3:10-18, “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods (om te zondigen) staat hun niet voor ogen.”

Openbaring 2:5, “Bedenk dan van welke (geestelijke) hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.”
De Gemeente te Efeze moet zich opnieuw BEKEREN! Dit is: ZICH AFKEREN van het eigen, in wezen zondige – met satan verbonden – “ik”, dat ONVERBETERLIJK is (zie Efeziërs 2:1-3 [17]) en daarom (af)STERVEN moet door de GENADE-WERKINGEN van Christus (zie Galaten 2:20, Romeinen 6:3-8 [18]), door zich te keren tot de enige Redder van de mens, Zijn Verlosserschap aannemend (zie Johannes 1:12 [19]), door zich door Hem te laten wassen in (= reinigen door) Zijn Bloed (zie Openbaring 1:5, Hebreeën 9:12+14, 1 Petrus 1:18-19 [20]), zodat Hij deze Gemeente weer zou kunnen brengen tot de EERSTE WERKEN, de werken uit de NIEUWE MENS,[21] waarin zij eerst, ten tijde van de fundament-apostelen, had gewandeld.
Als deze Gemeente zich NIET zou bekeren (dus ZICH AFKEREN van het eigen, zondige “ik”), zou Christus haar geen genade meer kunnen geven en zou zij GEEN KANDELAAR (Lichtdraagster in Hem) meer voor Hem kunnen zijn…

Openbaring 2:6, “Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat.”
Wettisch als deze Gemeente is, zal zij zich als vanzelf keren tegen elke vorm van Nikolaitisme – een christelijke godsdienst die in COMPROMIS leeft met de WERELD van goddelozen en afgodendienaars – tegen elke tolerantie ten opzichte van de zonde. Met dezulken wil deze Gemeente niets mee van doen hebben. “Nikolaitisme” wordt trouwens door God ook gehaat. Maar EFEZE doet dit in de kracht van de ONVERLOSTE mens, dus zonder de genade van God, IN EIGEN KRACHT, en daardoor treedt ze liefdeloos en hard op.

Openbaring 2:7, “Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest (Gods Geest, de Heilige Geest) tegen de Gemeenten zegt. Wie overwint,[22] hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.”
Als EFEZE zich van haar zonde van afvalligheid van de Geest (Gods Geest, de Heilige Geest) bekeert, wordt ze weer INGEËNT IN DE BOOM DES LEVENS en zal ze weer van ZIJN VRUCHT ETEN en het NIEUWE LEVENSLIED met alle verloste kinderen Gods zingen:
“Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand en Zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht. De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël; alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. Juich voor de HEERE, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. Zing psalmen voor de HEERE met de harp, met de harp en met luid psalmgezang, met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de wereld juichen met wie haar bewoont. Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen voor het aangezicht van de HEERE; want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze” (Psalm 98, helemaal)
“Daarom, als iemand IN Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus,” (2 Korinthe 5:17-18a).

.

KLIK HIER voor het vervolg

 • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [23]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[5] Zie noot 2
[6] Zie eventueel onze studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie Gods doel met de mens: Een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Agape kiest ervoor de ander te beschouwen zoals in 1 Korintiërs 13 gebeurt: altijd bereid het beste van de ander te denken, klaar om te vergeven, bereid het beste voor de ander te zoeken. Als dit volkomen ontbreekt is het christelijk leven zinloos. Een belangrijke eigenschap van agape, charity, is dat ze niet gebaseerd is op de eigen behoeften. Het Nieuwe Testament leert dat wij deze agape van God ontvangen (Johannes 3:16; Romeinen 5:8) opdat we die zelf weer door geven. (noot AK)
[10] Zie noot 6.
[11] Handelingen 2:1-4, “En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.”
[12] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[14] Zie noot 9.
[15] Zie noot 13.
[16] 1 Korinthe 13:1-3, “Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de (Goddelijke agape-)liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde (Gods) niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde (Gods) niet, het baatte mij niets.”
[17] Efeziërs 2:1-3, “Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.”
[18] Galaten 2:20, “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”
Romeinen 6:3-8, “Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.”
[19] Johannes 1:12, “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;”
[20] Openbaring 1:5, “…Jezus Christus… Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,”
Hebreeën 9:12+14, “Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.” … “hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!”
1 Petrus 1:18-19, “in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.”
[21] Zie noot 13
[22] Zie noot 1.
[23] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Openbaring 2 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (+ gratis UITLEG)

 1. Henk Herbold zegt:

  Veel christenen leven helaas niet in de verwachting van Jezus’ wederkomst. Toch staat met name het Nieuwe Testament er vol van. Alleen al in het Nieuwe Testament staan meer dan 300 verwijzingen naar Jezus’ wederkomst. Nu gaat het er niet om, of ons precies verteld wordt wanneer het zo ver is, maar… wie met deze dingen bezig is wordt tegelijk door de Geest aangespoord tot een heilige levenswandel.
  Het gaat dus niet alleen om het uitzien naar Jezus komst, maar tevens om heiliging. Want hoe zouden we Hem kunnen ontmoeten, als we ons niet heiligen.

  Deze bijzondere studie gaat over de zeven gemeenten beschreven in het Bijbelboek Openbaring. Feitelijk is het boek Openbaring het meest belangrijke Bijbelboek, tenminste voor mensen die Jezus verwachten. In Openbaring 2 en 3 lezen we over de zeven zendbrieven, geadresseerd aan de toenmalige plaatselijke gemeenten in Klein-Azië, het huidige West-Turkije. Maar, het Bijbelboek Openbaring is profetie, dus het vertelt ons meer dan alleen een boodschap aan de zeven gemeenten van toen. In deze studie wordt een begin gemaakt, om ons uit te leggen dat het ook betekenis heeft voor zeven opeenvolgende fasen van de Kerkgeschiedenis, zelfs tot deze tijd.
  Alle wederom geboren kinderen van God, die uitzien naar Jezus wederkomst, zouden dit feitelijk moeten lezen.
  Van harte aanbevolen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s