Openbaring 2 vers 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

  • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

  • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 2

Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten tot OVERWINNING

.

4.
De Gemeentelijke periode van THYATIRA
(590 – 1517 na Christus)

Wij zijn thans gekomen tot de Kerkperiode die wij de “donkere Middeleeuwen” plegen te noemen.
In deze periode werd de groeiende macht van de bisschop van Rome bevestigd door Gregorius de Grote (590-604 na Chr.). Hoewel hij zich geen “paus” (de “universele papa = paus” van de Katholieke Kerk) noemde, maar “slaaf der slaven Gods”, gedroeg hij zich toch praktisch als machthebber van Italië en werd zo de grondlegger van de Kerkelijke staat. Op geestelijk gebied sloeg, door zijn diplomatie en optreden als leider van de Kerk van het westen van Europa, de balans voorgoed door van de “Katholieke (= Algemene) Kerk” naar de “Roomse Kerk (de door Rome geleide Katholieke Kerk).
De gedachten van (paus) Gregorius zijn voor de Roomse Kerk van fundamentele betekenis. De GENADELEER van Augustinus werd door hem langzaam maar zeker omgebogen naar de WERKHEILIGHEID van (de monnik) Pelagius. Ook paste hij zijn theologie aan bij het denken van het omringende heidendom, om dat heidendom voor de Kerk te winnen. Nagegeven moet worden dat hij een grote zendingsijver had, maar het was om het gehele westen te brengen onder het herderschap van Rome. Het Heilig Avondmaal werd door hem een herhaling van het offer op Golgotha. Zo ontstond het misOFFER. Aan engelen-, relikwieën-, heiligen- en Mariaverering werd door hem een grote plaats ingeruimd. Ook verdedigde hij de “beeldendienst”. Hij voerde ook de zogenoemde “Gregoriaanse Koorzangen” in.
Deze pauselijke MACHT – het streven naar geestelijke, maar ook naar wereldlijke macht – vond zijn hoogtepunt in het pausschap van Innocentius III (± 1200). Hij werkte met ban(vloek) en interdict (de schorsing van de bediening van een heel land of landstreek) en kwam zo tijdelijk tot macht boven de koningen en keizers van zijn tijd. Ook stelde deze paus de leer der “transsubstantiatie” vast (de Avondmaalsleer van de Roomse Kerk, waarbij de MATERIE van brood en wijn DAADWERKELIJK veranderen zou in LICHAAM en BLOED van Christus). De tegenstelling clerus (geestelijke) en leek werd door hem verscherpt. Ook vestigde hij een kerkelijke (hiërarchische)  DICTATUUR.
Behalve deze zich uitbreidende MACHT van de pausen werd onder hen, in deze Middeleeuwen, grote LIEDERLIJKHEID, MISDAAD, en GODDELOOSHEID gevonden:
Zo was Johannes XXIII (± 1400) een ex-zeerover en berucht door zijn schanddaden.
Innocentius VIII (± 1485) was een onwaardige en onbegaafde paus, bekend om zijn vele onwettige kinderen.
Alexander VI Borgia (± 1500) was een man die in overspel leefde met de vrouw van één van zijn neven. Hij werd een “monster van goddeloosheid” genoemd, die ook Savonarola [4] op de brandstapel bracht. Zijn meest geliefde zoon (hij had een achttal onwettige kinderen), Ceasare Borgia, was een misdadiger…
Leo X (± 1515) noemde het Evangelie een “fabel”…
Ook de GEESTELIJKHEID en de KLOOSTERLINGEN leefden GODDELOOS en ZEDELOOS.
De besten van deze Roomse Kerk uit de Middeleeuwen waren MENSELIJKE denkers en Roomse mystici (zij, die zich door contemplatie [verwant aan meditatie] in gemeenschap met God WANEN), zoals de mysticus Bernard van Clairvaux (± 1130 – hij predikte weliswaar de genadeleer in Jezus Christus, maar was een vurige vereerder van Maria!). En Thomas van Aquino (± 1250), die vergeefs een synthese (= het vormen van iets nieuws uit 2 tegengestelde bewegingen – AK) zocht van de GENADELEER van Augustinus, de Griekse FILOSOFIE van Aristoteles (de leerling van Plato) van goede werken, en de MYSTIEK van Bernard van Clairvaux. Thomas van Aquino was de grootste en geleerdste vertegenwoordiger van de “Scholastiek”, de Roomse Kerkleer die een mengsel bevat van theologie en wijsbegeerte, die men toen in de kloosterscholen onderwees.
Het Roomse Kerkvolk kwam in deze tijd tot afgodische relikwieën-RAZERNIJ en geloof in aflaten, tot toenemende MARIA– en HEILIGENVERERING en tot BEELDENDIENST. Men zegt dan wel niet te knielen voor het beeld, maar voor de persoon die het voorstelt, maar het volk ziet het fijne ervan niet. Maar ook dit is zonde: het knielen voor gestorven “heiligen” en het aanroepen van ze:
“Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit.” (Deuteronomium 18:10-12)
Deze toenemende afgoderij, werkheiligheid en zedeloosheid, zelfs onder de clerus (vooral onder de hoogste clerus = geestelijke), was niet zonder VOORVECHTERS ER TEGEN:
Zo stond Claudius op, een bisschop van Turijn (± 835 na Chr.), de “Augustinus” van de 9de eeuw.
Franciscus van Assisi (± 1200), die zich toewijdde aan Christus en de bedelorde der Franciscanen vestigde.
De Waldenzen (stichter Waldus uit Lyon, ± 1200; de Waldenzen vormen thans een protestantse groepering, die nog bestaat).
John Wiclif van York (± 1350), die in Gods GENADE geloofde, maar helaas ook de predestinatie (de lering van / het geloof in de voorbeschikking of uitverkiezing Gods – AK) predikte.
Johannes Hus uit Praag (Bohemen; ± 1400), die door Rome tot de brandstapel werd veroordeeld.
En tot slot, vlak voor de Reformatie: Savonarola [5] uit Florence (± 1475), die door Rome ook tot de brandstapel werd geleid…
Deze gelovigen vormen evenzoveel VOORLOPERS van de REFORMATIE.

Openbaring 2:18, “En schrijf aan de engel van de Gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper:…”
De voorstelling van Christus voor deze Gemeente is die van Hem Die OORDEELT: Zijn ogen zijn: “als een vuurvlam”, zij zien alles… Zijn voeten zijn: “als blinkend koper”. KOPER staat symboliek voor Gods OORDEEL!

Openbaring 2:19, “Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding (SV: lijdzaamheid) en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste.”
Hier is Roomse WERKHEILIGHEID, GELOOF en LIEFDE… De Roomse Kerk heeft haar kinderen geleerd te geloven en lief te hebben en… zich voor God in te spannen, hoe langer hoe meer, maar…:

Openbaring 2:20, “Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te MISLEIDEN, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.”
Haar leer is AFGODISCH…
Izebel, de vrouw van Achab, bracht Israël tot afgodische Baäl-aanbidding en hoererij (zie 1 Koningen 16:30-33 [6]); zo bracht de Roomse Kerk in deze donkere Middeleeuwen Gods kinderen tot “relikwieën-razernij”, tot “beeldendienst”, tot “Maria– en heiligenverering” en tot het geloof in “aflaten”, om zo geestelijk te hoereren…(of “hoererij bedrijven” – Het in geestelijke zin ontrouw zijn aan de ENIGE ware God en/of ontrouw, ofwel ongehoorzaamheid, aan Zijn Woord – AK).

Openbaring 2:21, “En Ik heb haar (de misleidde dienstknechten, die ook  [geestelijke] hoererij bedrijven – zie vers 20) tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich NIET bekeerd.”
De Roomse Kerk krijgt hier van haar Heer de tijd om zich tot het ware Evangelie te bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd (van haar geestelijke “hoererij”) en heeft zich in haar AFGODISCHE leer versterkt (zie hiervoor het volgende hoofdstuk van deze studie, over de “Contra-Reformatie”). Daarom volgt Gods OORDEEL over haar.[7]

Openbaring 2:22-23, “Zie, Ik werp haar (de misleidde dienstknechten, die ook  [geestelijke] hoererij bedrijven – zie vers 20-21) te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen en ALLE GEMEENTEN zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoek, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.”
“Ik werp haar te bed…” Deze Kerk heeft een kracht tot MISLEIDING, tot “OVERSPEL MET HAAR” (= het in geestelijke zin ontrouw zijn aan de ENIGE ware God en/of ontrouw, ofwel ongehoorzaamheid, aan Zijn Woord – AK) door haar PRACHT en PRAAL en GROOTSE GEBOUWEN. Maar God zal haar volk werpen in de grote verdrukking, waar ze door de antichrist en zijn “koningen” zal worden gedood:
“En de 10 hoorns (denk o.a. aan de 10 tenen uit Daniel 2:42-44, die spreken van 10 “koningen of heersers” in Europa/de EU, die zich zullen manifesteren op het einde van deze bedeling [8]) die u op het beest (beeld van de antichrist) zag, die zullen de hoer [9] haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.” (Openbaring 17:16-17)

Openbaring 2:24-25, “Maar Ik zeg tegen u, en tegen de overigen in Thyatira, voorzover zij deze (afgodische) leer (van Izebel – zie vers 20-23) niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de satan niet hebben leren kennen: Ik zal u geen andere last opleggen dan deze: Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom.”
Allen in Thyatira die “de diepten van de satan”, de afgodische diepten van satans misleiding, niet kennen, moeten hun geloof in CHRISTUS bewaren, opdat het hun niet zal worden ontroofd. Hij zal hen “geen andere last opleggen”, wetende in welke duisternis deze (RK-)Kerk leeft…

Openbaring 2:26-29, “En wie overwint [10] en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem [11] zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest (Gods Geest, de Heilige Geest) tegen de Gemeenten zegt.”
Deze (RK-)Kerk is ijverig in haar MissieWERK onder de heidenen. Als zij echter tot God en Zijn waarachtig Evangelie terugkeert en het behoudt, zou Hij de OVERWINNAARS [12] onder haar waarlijk de ZEGENINGEN VAN ZIJN KRACHT bieden voor wat hun werk betreft onder de heidenen. Ook zou Hij hun de MORGENSTER (Gods Geest) geven.
Wij zien thans, in onze dagen, de “CHARISMATISCHE BEWEGING” in deze Kerk optreden, de vervulling van Gods Belofte onder de waarachtige gelovigen in deze Kerk. God geve, dat Gods Geest hen moge uitleiden uit ELKE dwaling en duisternis waarin zij verkeren…

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [13]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

.

EINDE van hoofdstuk 2

  • KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 2 (om de studie eventueel uit te printen).

KLIK HIER voor het vervolg (hoofdstuk 3)

************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Savonarola wordt vaak, met de Bohemer Jan Hus en de Engelsman John Wycliffe, tot de voorlopers van de Hervorming en het protestantisme gerekend, maar Savonarola bleef trouw aan de rooms-katholieke geloofsleer. (noot AK)
[5] Zie noot 4.
[6] 1 Koningen 16:30-33, “Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, meer dan allen die er vóór hem geweest waren. En het gebeurde (was het gering dat hij in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging?) dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Ethbaäl, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baäl ging dienen en zich daarvoor neerboog. Hij richtte voor de Baäl een altaar op in het huis van de Baäl, dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de HEERE, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er vóór hem geweest waren.”
[7] Zie eventueel onze studie God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden en/of De dag van JaHWeH (De dag des Heren) en/of De 7 donderslagen van Openbaring 10:3van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie Daniel, hoofdstuk 2: De 1ste droom van Nebukadnezar: HET BEELD van CJH Theys. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie noot 1.
[11] Ook vrouwen ofwel ‘dochters van God’ worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)
[12] Zie noot 1.
[13] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Uncategorized, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s