GRATIS Bijbelstudie (4): Leer bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys [1]

Inleiding:

Onze warenhuizen puilen uit… vele en velerlei producten zijn er te vinden. Ze zijn alle voor geld te koop. Dat is tenminste “tastbaar”, en daar kan men iets mee doen. Logisch toch!? Maar met een gebed?? Voor velen betekent bidden: “alleenspraak”, inbeelding, ja zèlfbedrog. Hebben zij gelijk??? Of hebben zij door zo te denken iets prijsgegeven dat van zeer grote waarde is?!?
Bidden is een “begrip” dat bij de mens past! Het is de natuurlijkste zaak van de wereld dat kinderen met hun ouders “praten”. Zo heeft de mensheid een oorsprong… JEZUS CHRISTUS HEEFT ONS DICHTERBIJ GOD GEBRACHT, om ons te laten zien dat God ònze Vader is. Daarom is ons gebed géén alleenspraak. Wij kunnen met onze vreugden, met onze zorgen, met onze moeilijkheden, ja met heel ons leven (toch heel wat) tot God gaan, zoals kinderen naar hun vader. Maar echt bidden moeten wij leren, aanleren. Zó was en is het ook met het praten.
Wij spreken dagelijks – daarom verleren wij het niet. Bidden is iets dergelijks. Toen de discipelen tot Jezus kwamen en Hem vroegen: Heer, LEER ONS BIDDEN”, ging de Here daarop in. Hoe? Hij LEERDE hen toen ter tijd een (wat wij willen noemen) “gebedspatroon”, namelijk: het ONZE VADER… Eenvoudig opgesteld, gemakkelijk te onthouden, alles omvattend wat in een gebed naar voren moet komen.

Het gebed krijgt en heeft waarde niet door lengte, duur of vorm. Inhoud en instelling van degene die bidt zijn belangrijk. De vorm is niet overbodig, maar ze mag de inhoud nooit overheersen. Jezus verzette Zich tegen alle geleerdheid of vertoon van kunstzinnigheid in het gebed. Het zinloos gebrabbel van velen, in het bijzonder van heidenen is waardeloos.
Vaak ging Jezus naar eenzame plaatsen om daar met Zijn Vader te spreken. Met dezelfde ernst en innigheid moeten òòk wij met God spreken. Maar wanneer moeten wij dan bidden?? De apostel Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 17: Bidt zonder ophouden”. Het gaat dus méér om een “levenshouding” dan om een vorm. De profeet Daniël bad drie maal op een dag. Doch elk ogenblik van de dag is geschikt om te bidden.
Om beter in het gebed tot onszelf ingekeerd te kunnen zijn, moeten wij de “voorwaarden” niet vergeten.
Wat kunnen wij tegen God zeggen?? Hem allereerst in het gebed danken (zie Ps. 103). Hem als Schepper eren en aanbidden (zie Hand. 4:24). Hem vertellen, dat wij Hem liefhebben zoals kinderen hun vader (zie Gal. 4:6). …

Overwinning: uiteindelijk doel

Indien er iets is in de Bijbel, dat duidelijk en helder is, dan is dat wel, dat God van ons verlangt, dat wij een overwinningsleven zullen kennen. Overwinning over zonde, ziekte, en straks zelfs de dood.
Wij zullen allereerst (en dat in de loop van de beschouwingen) de eerste overwinning samen bekijken, en vervolgens de andere. Het was de strekking van het Oude Testament, doch vele malen herhaald in het Nieuwe Testament: Wees heilig, want IK BEN heilig (zie o.a. Lev. 11:44-45, 19:2 en 20:7).
Het zou voorzeker slechts “een halve redding” zijn, indien Christus wèl de macht had om onze zonden te vergeven, nadat wij die begaan hebben, maar ons niet zou kunnen beschermen (bewaren) tegen de macht van de zonde, op het ogenblik van de verzoeking zelve!

Zouden wij ooit “méér dan overwinnaars” genoemd zijn, indien de volkomenheid slechts voor ons was weggelegd in de hemel, waar alle verzoeking wegvalt, indien God niet bereid was ons op het ogenblik, dat wij tegenover de verzoeking staan, te bewaren; hier en nù, in deze tegenwoordige wereld, waar wij overwinning in beproeving en verzoeking zo zéér behoeven? Ons wordt verteld, dat het Zijn uitgedrukte wil is, dat wij: “Matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld” (Tit. 2:11-12).
Dit wordt ons niet voorgehouden als een “theoretisch ideaal” (beslist niet!); maar wij mogen in de leerschool van het gebed en onder de eminente (d.i. voortreffelijke) leiding van de Heilige Geest Zelf komen tot overwinning; zelfs zó, dat God ons tot Zijn getuigen kan maken.

Wij zijn niet geroepen om een onbereikbare bergtop te bereiken, waar nog nooit een mensenvoet gestaan heeft; maar om zèlf te kunnen uitroepen: “Gij zijt getuigen EN GOD, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij u, die gelooft, geweest zijn” (1 Thess. 2:10). En dit geldt heus niet alleen voor de apostel, want er staat geschreven: “Want dit is DE WIL VAN GOD, uw heiligmaking (1 Thess. 4:3). Voorts ook nog: “En de God van vrede Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel en lichaam, worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Here Jezus Christus” (1 Thess. 5:23). “Die het ook doen zal” (1 Thess. 5:24b). Want “de Here is getrouw” (2 Thess. 3:3a).
Indien dit dan GODS DOEL is, waarom behalen wij dan niet altijd deze overwinning? In de leerschool van het gebed zullen wij ons achtereenvolgens bezig houden met de beschouwing van: de OORZAKEN VAN ONZE HERHAALDELIJKE NEDERLAGEN, en de VEREISTEN VOOR OVERWINNING over zonde en ziekte.

 • Tot zover de “studiebespreking”.

Als u deze studie in z’n geheel wilt lezen of downloaden, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar (zie vooral ook het “In memoriam”).
.

*************************

Inhoudsopgave:

Jezus leert:

Deel 1: Moeten wij nog bidden?
Inleiding

 • Onbegrensde mogelijkheden.
 • Overwinning: uiteindelijk doel.
 • Twee kanten.
 • 1. De menselijke kant: de vraag.
 • De onzichtbare houding in de school van het gebed.
 • 2. De goddelijke kant: het antwoord.

Deel 2: De (drie) wijzen van aanval die satan pleegt toe te passen.

Deel 3: Drie oorzaken van nederlaag.

Deel 4: Drie kenmerkende verzoekingen.

Deel 5: De zonde van gebedsloosheid.

 1. Waarom gebedsloosheid een zonde is:
 2. Tegen wie zondigen wij, wanneer wij niet bidden?!
 • Een persoonlijke beslissing.
 • Wat moeten wij doen, om deze zonde van gebedsloosheid blijvend te overwinnen?

Deel 6: Drie onderpanden voor overwinning.

 • De kracht van de Geest.

Deel 7: Drie voorwaarden voor overwinning.
In de binnenkamer.

 1. Een juiste verhouding (levenshouding).
 2. Alle eerbied.
 3. Oprechtheid.
 4. Geheel afgezonderd.
 5. Geen omhaal van (= niet vele) woorden!
 6. Geloof.
 7. De beloning welke wij zullen ontvangen.

Deel 8: De kracht van een biddende Gemeente.

 1. In een biddende Gemeente is men ervan overtuigd, dat gemeenschappelijk gebed van het allergrootste belang is.
 2. In een biddende Gemeente zijn de ogen van de leden vol verwachting en geloof alleen op God gericht.
 3. Een biddende Gemeente bezit een alles-beheersend verlangen om, in gehoorzaamheid aan Gods bevel, aan alle volken het Evangelie te verkondigen.
 4. Een biddende Gemeente durft om wonderen en tekenen te vragen.
 5. In een biddende Gemeente openbaart de Heilige Geest Zijn aanwezigheid en kracht.
 6. In een biddende Gemeente bezit de prediking van het Evangelie grote kracht.
 7. In een biddende Gemeente is er “grote genade” in de levens van de kinderen Gods.

Deel 9: Geestelijke opwekking door gebed.

 1. Wanneer christenen bidden, is het zeker, dat er een geestelijke opwekking komen zal. Dit wordt bewezen door:
 2. De gebeden, waardoor een geestelijke opwekking wordt verwekt.

Deel 10: Het gebed voor onze dagelijkse behoeften.

 1. Wij hebben allemaal onze dagelijkse zorgen en behoeften.
 2. Onze hemelse Vader kent al onze dagelijkse zorgen en behoeften.
 3. De Here is altijd gereed en bereid om in al onze dagelijkse behoeften te voorzien.
 4. God stelt het voorzien in onze behoeften heel vaak afhankelijk van ons vragen (bidden en smeken).
 5. De Here spoort ons aan om voor onze dagelijkse zorgen en noden te bidden.
 6. De manier waarop God in al onze behoeften voorziet, in antwoord op onze gebeden, is verschillend.
 7. De Here God geeft echter altijd meer dan wij nodig hebben!

Deel 11: Indien wij iets bidden naar Zijn wil.

 1. God openbaart Zijn wil door Zijn Woord.
 2. God openbaart Zijn wil door Zijn Geest.

Deel 12: Wat onze gebeden kan verhinderen / belemmeren.

 1. Belemmeringen, die ons ervan weerhouden om te bidden.
 2. Belemmeringen, die ons van een krachtig gebeds-leven weerhouden.

Deel 13: Wanneer bidden en vasten samen gaan.

 • Wat is eigenlijk vasten?

Deel 14: Christus, de Man van gebed.

 1. De Here Jezus was in gebed op het ogenblik, dat Hij de Zalving van de Heilige Geest ontving als toerusting voor Zijn ambtsbediening.
 2. De Here Jezus ging altijd in gebed, nadat hij Zijn werk in het openbaar had verricht.
 3. De Here Jezus ging in gebed vlak voor het nemen van grote beslissingen.
 4. De Here Jezus bad ook om diep geestelijk inzicht voor Zijn discipelen.
 5. Toen de Here Jezus biddende was veranderde Hij van gedaante.
 6. Het bidden van de Here Jezus stimuleert anderen om ook te gaan bidden.
 7. Het was tijdens het gebed, dat Jezus Zijn eigen wil in VOLLE en ONVOORWAARDELIJKE OVERGAVE onderwierp aan de supreme (= Oppermachtige) wil van God, de Vader.

Deel 15: De zeven wonderen van gebed.

 1. Gebed is aanbidding.
 2. Gebed is wachten op God.
 3. Gebed is wandelen met God.
 4. Gebed is werken.
 5. Gebed is strijden.
 6. Gebed is Gods wil doen.
 7. Gebed is de school waar God ons Zijn Woord onderwijst (leert verstaan).

Nawoord van de schrijver en samensteller.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bidden/Gebed, Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, de Heilige Geest, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van CJH Theys, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op GRATIS Bijbelstudie (4): Leer bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil)

 1. Henk Herbold zegt:

  Het gebed en het belang daarvan wordt hier in deze studie prachtig beschreven.
  Even een klein citaat uit deze studie wat me al direct opvalt “Het gebed krijgt en heeft waarde niet door lengte, duur of vorm”. We hebben er vaak een verkeerd beeld van maar, de kracht van ons bidden zit dus niet in de lengte van ons gebed, of in welke houding we bidden. Al is het beslist goed om bijvoorbeeld te knielen voor God, het is beslist geen voorwaarde om gehoord te worden door de Heer. Echt bidden doe je namelijk met je hart.
  Jezus zegt in Markus 7:6 “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij.”

  Er is nog meer wat me opvalt. In het bijzonder is de uitleg over de kracht van een biddende gemeente, leerzaam voor elke gemeente. Zeker geschikt om te bespreken in kleinere kring, zoals op gemeentelijke bidstonden en andere gebedskringen.
  Het zal ons toerusten tot krachtige bidders.

  De studie beschrijft ook zo mooi, hoe Jezus ook ons grote voorbeeld is als het gaat om het gebed. Hij nam veel tijd om met Zijn Vader te spreken, vooral bij alle belangrijke beslissingen die Hij moest nemen. Het meest nog toen Hij Zijn wil moest overgeven aan de wil van Zijn Vader, om voor ons de weg naar Golgotha te gaan.

  Uit deze studie kunnen we veel leren. Van harte aanbevolen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s