Openbaring 3 vers 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

  • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

  • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 3

Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten (vervolg)

.

.

7.
De Gemeentelijke periode van LAODICEA
(1906 – tot de Wederkomst van Christus)

De 20ste (en ook de 21ste) eeuw kent, mede als gevolg van het Rationalisme van de 19de eeuw en haar Deïstisch denken, een LAUWHEID en een AFVALLIGHEID van de Christelijke belijdenis; ja, zelfs een Atheïstisch denken, mede veroorzaakt door politieke beginselen als die van het Communisme en het Socialisme. Zó ontstaat in deze eeuw het zogenoemde “MODERNE HEIDENDOM”!
Ook het MATERIALISME – gevoed door de massafabricage, waardoor ook de gewone man zijn huis en leven kan vullen met de verlokkende artikelen uit de etalages van de diverse winkels – is mede verantwoordelijk voor de VERFLAUWING en AFVALLIGHEID in de godsdienst, omdat het hart van de mensen dan meer MATERIEGERICHT is (zie Openbaring 3:17). Deze tendens komt vooral in de zogenoemde “rijke landen” voor.
Verder is het algemeen voorkomend VERVAL van de MORAAL (de algemene Decadentie in de maatschappij) – als gevolg van de VERMENIGVULDIGING VAN DE ONGERECHTIGHEID (zie Mattheüs 24:12 [4]), vooral optredend na de 2de Wereldoorlog (1939-1945) – mede oorzaak van deze VERKILLING / VERFLAUWING in de godsdienst en van de AFVALLIGHEID ervan.
Tenslotte zijn de vele misleidende VALSE godsdienstige werkers, die in deze eeuw als paddenstoelen uit de grond opkomen, hier mede oorzaak van:
“En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.” (Mattheüs 24:11)
Als gevolg van het algemeen groeiende verlangen naar EENHEID in de Christelijke Kerken is in de 20ste eeuw (te Stockholm, in 1925) de OECUMENISCHE BEWEGING tot stand gekomen. Zij zoekt allereerst de PROTESTANTSE kerken te verenigen; ja, zij zoekt zelfs een vereniging met de ROOMSE KERK.[5] Het is helaas een MENSELIJKE beweging ZONDER de Geest van God, omdat de UITERLIJKE EENHEID, en NIET het VOLLE WOORD VAN GOD centraal staat in deze beweging. In deze beweging mag men als Kerk zijn EIGEN belijdenis (moderne of orthodoxe) behouden, als men zich maar schaart onder het GEMEENSCHAPPELIJKE vaandel:
“Op die dag zullen zeven vrouwen één man vastgrijpen en zeggen: Ons eigen brood zullen wij eten en met onze eigen kleren zullen wij ons kleden. Laat ons slechts uw naam mogen dragen. Neem onze smaad weg!” (Jesaja 4:1)
Men wordt in de “Oecumenische Beweging” door deze gedachte geleid.
In 1948, te Amsterdam (uit samenwerking van ‘Life and Work’ en ‘Faith and Order’ – na een voorlopige start in 1938, te Utrecht) kwam men in deze beweging tot het oprichten van de Wereldraad van Kerken. Een soort “fellowship” (= broederschap, gemeenschap) van de aangesloten Kerken, een gesprek om een “ronde tafel”, waaraan de Kerken in hun “eigen, typische gestalten” deelnemen. Deze “Oecumenische Beweging” en “Wereldraad van Kerken” zullen ons inziens in de laatste dagen OP POLITIEK GEBIED zich alliëren met de ROOMSE KERK en uitgroeien tot de ALGEMENE STAATSKERK van de laatste dagen, tot de “GROTE HOER” [6] van Openbaring 17 (lees vers 1-18), die NIETS gemeen heeft met het geestelijke LICHAAM VAN CHRISTUS.[7]
In deze eeuw ontstonden / ontstaan, als protest tegen de algemeen voorkomende LAUWHEID en DECADENTIE, OPWEKKINGSBEWEGINGEN. De interkerkelijke OPWEKKINGSBEWEGING van Dr. Frank Buchman (Engeland vanaf 1920), de zogenoemde “Oxford-beweging”, is helaas van voorbijgaande aard…
Een meer permanente ontwikkeling als OPWEKKINGSBEWEGING geeft ons de na 1906 ontstane PINKSTER-BEWEGINGEN te zien. Deze bewegingen kennen de roep “terug naar het Woord en naar een leven in de Kracht van de Heilige Geest als in de eerste Pinkstertijd” met daarbij een sterke Maranatha-verwachting:
“Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes (SV: MAAGDEN [8]), die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen (= zowel de wijze als dwaze maagden) slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes (SV: MAAGDEN) op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur (om in te gaan tot de bruiloft) werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes (SV: MAAGDEN), die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:1-13)[9]
Na een tijdelijke verflauwing in deze (Pinkster)beweging zien wij CHARISMATSCHE OPWEKKINGEN in de gevestigde Protestantse en Roomse Kerken ontstaan (zie Lukas 14:16-21 [10]), maar ook een in verschillende landen eerder optredend herstel van de OPWEKKENDE KRACHTEN in de PINKSTERBEWEGING; stromingen, die de lauwe Gemeente/Kerk van Laodicea mede zullen brengen tot de BEREIDHEID voor “de BRUILOFT VAN HET LAM” (zie Openbaring 19:6-9 [11]), een geestelijke gebeurtenis van de hoogste orde, die in deze (21ste) eeuw plaats zal vinden, NA DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS als BRUIDEGOM, een Wederkomst die enkel ervaren wordt door hen die zich hiervoor (geestelijk gezien) hebben toebereid, een Wederkomst “als een dief in de nacht” (zie Openbaring 3:3b [12]); waardoor de BRUIDSGEMEENTE van Christus hier op aarde zal ontstaan, die ook de draagster zal zijn van de, NA de bruiloft optredende, SPADE-REGEN-OPWEKKING [13] van de laatste dagen:
“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)
“En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (Openbaring 12:1)
“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.” (Joël 2:28)
“Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven [14] (SV: dienstknechten) die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.” (Lukas 12:35-37)
Het is in feite tot deze Kerkelijke periode dat Christus Zich – in Zijn profetie (het Boek Openbaring) over Zijn Wederkomst, met alle hierbij optredende verwikkelingen – richt; namelijk tot de 7 Kerktypen, die in deze Kerkelijke periode alle voorkomen, omdat in deze periode Zijn Wederkomst geschiedt.

Openbaring 3:14, “En schrijf aan de engel van de Gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het Begin van Gods Schepping:…”
Christus stelt Zich hier voor als de “Amen” (= ‘het is waar’ of ‘het zij zo’), als Degene Die ook in de eindtijd van de genadebedeling (van 2000 jaar) Zijn VOLLE OVERWINNING zal behalen op alle Hem tegenwerkende krachten; DIE in GETROUWHEID Zijn WAARACHTIGE GETUIGENIS tot “tittel en jota” toe (zie Mattheüs 5:18 [15]) zal volbrengen. Hij Die “het Begin is van de schepping (en schepselen) Gods”, zal deze schepping ook brengen tot haar uiteindelijke VERHEERLIJKING IN GOD!

Openbaring 3:15-16, “Ik ken uw werken, en weet dat u (geestelijk gezien) niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.”
LAODICEA is vanwege verschillende redenen, die wij reeds eerder zagen, LAUW. En, LAUWHEID is het ergste wat de Here Jezus kent. Hij heeft liever dat wij KOUD zijn (niets om Hem gevend), dan lauw. De LAUWEN SPUWT HIJ UIT ZIJN MOND (ofwel: die bant Hij uit de gemeenschap met Hem)!

Openbaring 3:17, “Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u (geestelijk gezien) ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.”
Door haar in algemene zin MATERIALISTISCHE WELSTAND kent zij over het algemeen (waar dit MATERIALISME heerst) een GEZAPIGHEID (ZELFVOLDAANHEID), voor wat haar geestelijke toestand betreft; en een BLINDHEID voor haar eigen GEESTELIJK VERVAL, voor haar eigen leven ver van God!

Openbaring 3:18, “Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u (in geestelijk zin) rijk wordt, en witte kleren (SV: klederen), opdat u bekleed bent (= bekleed mag worden) en… de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.”
LAODICEA wordt hier door de BARMHARTIGE GOD aangeraden om het “GOUD” DES HEMELS te kopen (zie Psalm 19:8-11 [16]), voortkomende uit het “vuur der loutering” (= beeld van het KRUISLEVEN, zie Jakobus 1:2-4 [17]); namelijk: het NIEUWE LEVEN [18] uit Hem, een leven dat naar het Woord van God is en IN de KRACHT van de HEILIGE GEEST: [19]
“Daarom, als iemand (geheel en al) IN Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus,” (2 Korinthe 5:17-18a).
Dan zal zij (de OVERWINNAARS uit de Laodicea Gemeente) worden bekleed met de HEMELSE “WITTE KLEDEREN” van GODS GERECHTIGHEID:
“En het is haar (= de vrouw van het Lam – zie Openbaring 19:7) gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.” (Openbaring 19:8)

Openbaring 3:19, “Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.”
Jezus heeft zelfs deze AFVALLIGE Gemeente LIEF, daarom wordt ze door Hem bestraft en gekastijd (deze Gemeente zal, zoals wij eerder opmerkten, de apocalyptische OORDELEN [20] van God meemaken), en opgeroepen om zich tot Hem TE BEKEREN, opdat zij (opnieuw) VURIG zullen worden in (en door) de Heilige Geest!

Openbaring 3:20, “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen (SV: tot hem inkomen) en de maaltijd met hem gebruiken (SV: met hem AVONDMAAL houden [21]), en hij met Mij.”
CHRISTUS staat BUITEN (het hart en leven van) deze Gemeente. Hij klopt hier om BINNENGELATEN te mogen worden. In HAAR ALGEMEENHEID vinden wij dus IN DE LAATSTE DAGEN een Gemeente/Kerk, die ZUIVER MENSELIJKE activiteiten kent; activiteiten die NIET GODDELIJK GEÏNSPIREERD zijn. Het tegendeel is waar: ze vinden hun inspiratie UIT DE DIEPTEN van de HEL. Haar geestelijk beeld is “ellendig, beklagenswaardig (dwalend), arm, blind en naakt” (zie Openbaring 3:17). Een gemeenschap van Gemeentes/Kerken die, wanneer ze niet komt tot (waarachtige) BEKERING en OVERWINNING [22], uitgroeit naar die van de “GROTE HOER” (uit Openbaring 17:1-18) [23], de verkapte satanskerk, de “anti-bruid”, de staatskerk van de laatste dagen,[24] die dan beweert de enige, waarachtige “bruid” van Christus te zijn!
Allen die zich echter uit de misleiding van deze Laodicea Gemeente zullen bekeren en die hun hart en leven zullen geven aan de Christus Gods, zullen met Hem AVONDMAAL [25] houden en Hij met hen:
“Toen één van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd (SV: een groot AVONDMAAL) en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd (SV: het AVONDMAAL) om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed.” (Lukas 14:15-17)
Zij zullen deel hebben aan de verlossingen van CHRISTUS’ KRUISOFFER en ZIJN GENADEWERKINGEN in hun hart en leven.
Deze hier genoemde karakteristieken (zie Openbaring 3, de verzen 15-20 + uitleg) gelden de Kerk van Christus in haar ALGEMEENHEID. Deze laatste Gemeentelijke (Laodicea-) periode onderscheidt zich, zoals wij zagen, in 7 KerkTYPEN die respectievelijk door de 7 KerkPERIODEN en dus ook door de 7 Gemeenten in Klein-Azië worden gekarakteriseerd (zie schema hieronder).

Openbaring, foto schema blz. 26-27Schema, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie

Openbaring 3:21-22, “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt.
Zij die in deze Kerkperiode tot VOLLE OVERWINNING zullen komen zijn de 144.000 uit de 12 genoemde stammen Israëls. [26]
De verzegelden uit de 12 stammen:
“Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.” (Openbaring 7:1-8)
Het Lam op de berg Sion met de 144.000 :
“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.” (Openbaring 14:1-5)
Zij (deze 144.000 uit de 12 genoemde stammen Israëls) zullen – door en na de BRUILOFT VAN HET LAM, te midden van de Bruidsgemeente uit alle volkeren, natiën en tongen – door de VOLLE GENADEWERKINGEN GODS, zich ontwikkelen tot de MANNELIJKE RIJPHEID [27] van Christus (zie Efeziërs 4:13 + Habakuk 2:14 [28]); een ontwikkeling, die ons wordt geopenbaard, voor wat haar INCUBATIEPERIODE betreft in (zie Openbaring 12:2 [29]), en wat haar VERSCHIJNINGSVORM in de mannelijke rijpheid van Christus betreft, in de betiteling van “MANNELIJKE ZOON” (letterlijk vertaald: een zoon, een MANNELIJKE) in Openbaring 12 vers 5:
“En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat (SV: En zij baarde een mannelijke zoon,[30] die) alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En haar Kind (SV: kind) werd weggerukt [31] naar God en naar Zijn troon. (Openbaring 12:5)
Zij vormen in het BRUIDSLICHAAM van Christus de groepering van de VOORTREFFELIJKSTEN IN CHRISTUS, ofschoon ook zij allen eerst moeten zijn gewassen (= gereinigd van satan en zijn invloed in ons hart en leven; zijn losgekocht door het BLOED VAN HET LAM (zie Openbaring 14:3-4; en, in typerende zin, Leviticus 16:4 [32]).
Het zijn deze 144.000 die met CHRISTUS als Zijn Koningin (zie Psalm 45:10 [33]) mogen zitten in Gods EEUWIGE TROON.
Zodra deze VOLMAAKTHEID IN CHRISTUS [34] (zie Mattheüs 5:48 + Lukas 6:40 [35]) HIER OP AARDE is bereikt (immers, IN DE HEMEL zijn wij ALLEN volmaakt, zonde mag daar NIET zijn!), worden zij (de 144.000) “WEGGERUKT” tot God en Zijn troon (zie Openbaring 12:5b [36]) om daar als GODS HEMELS LEGER, onder CHRISTUS (als ons ALLER Aanvoerder in de hete felle strijd – zie Openbaring 12:7 + 19:14 [37]), hun HEMELSE taak verder te vervullen. [38]

.

KLIK HIER voor het vervolg

  • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [39]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Mattheüs 24:12, “En doordat de wetteloosheid (SV: de ongerechtigheid) zal toenemen, zal de liefde (tot God en gebod) van velen verkillen.”
[5] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17, van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Openbaring 17:1 “En een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het OORDEEL over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.” Zie ook nog de studie, vermeld bij noot 5. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGD uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV heeft dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook mannelijke christenen inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus kunnen behoren). (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze MAAGDEN en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Lukas 14:16-21, “Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd (SV: een groot AVONDMAAL) en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd (SV: het AVONDMAAL) om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen (voor mijn avondmaal) zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen.”
–> Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het AVONDMAAL van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Openbaring 19:6-9, “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het AVONDMAAL van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” Zie ook nog noot 2. (noot AK)
[12] Openbaring 3:3b, “Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen”
[13] Zie eventueel hoofdstuk 6 van onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten(Een systematische verklaring van het boek Openbaring) van H. Siliakus. (noot AK)
[14] Het woord “slaaf” heeft bij ons een nare klank, maar m.i. is het een goede vertaling, omdat Jezus waarlijk onze “Heer en Meester” is want… “Hij heeft ons gekocht en betaaldmet Zijn eigen Bloed! Zie ook nog noot 9. (noot AK)
[15] Mattheüs 5:18, “Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.”
[16] Psalm 19:8-11, De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing en honingzeem uit de raat.”
[17] Jakobus 1:2-4, “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof VOLHARDING teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u VOLMAAKT bent en GEHEEL OPRECHT, en in niets tekortschiet.”
[18] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[19] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest en/of De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[20] Zie eventueel onze studie God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden en/of De dag van JaHWeH (De dag des Heren) en/of De 7 donderslagen van Openbaring 10:3van E. van den Worm. (noot AK)
[21] De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. letterlijk, vertaald. Ook in de Engelstalige Bijbel staat “The wedding supper of the Lamb”, wat ook het avondmaal van de bruiloft van het Lam” betekent. Zie ook Lukas 14:15-24 (SV): De gelijkenis van het grote avondmaal.
–> Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam, van E. van den Worm. (noot AK)
[22] Zie noot 1.
[23] Zie noot 6.
[24] Zie noot 5.
[25] Zie noot 21.
[26] Zie eventueel onze studie ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammenvan A. Klein. (noot AK)
[27] In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (= het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (= VOLMAAKTE) zoon”. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus (zie Efeze 4:13). Zie ook nog noot 28 en 30. (noot AK)
[28] Efeziërs 4:13, “totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man (in de Geest), tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Habakuk 2;14, “Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.”
[29] Openbaring 12:2, “En zij (de Vrouw, NA haar bruiloft, in de Geest, met de Bruidegom) was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.”
[30] Zie eventueel onze (vervolg)studie Dingen die spoedig geschieden moeten”, deel 5, met de titel: De geboorte van de mannelijke zoonvan H. Siliakus. (noot AK)
[31] Zie eventueel onze (vervolg)studie Dingen die spoedig geschieden moeten”, deel 7, met de titel:De wegrukking van de mannelijke zoon van H. Siliakus. (noot AK)
[32] Openbaring 14:3-4, “En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.”
Leviticus 16:4 “Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband om wikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken, nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft.”
[33] Psalm 45:10, “Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir.”
[34] Zie eventueel onze studie De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[35] Mattheüs 5:48, Weest u dan VOLMAAKT, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.”
Lukas 6:40, “Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere VOLMAAKTE discipel zal net als zijn meester zijn.”
[36] Openbaring 12:5b, “En haar Kind (SV: kind – beeld van de 144.000 mannelijke zonen) werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.
[37] Openbaring 12:7 + 19:14, “Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.” … “En de legers in de hemel volgden Hem (Jezus, de Christus) op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.”
[38] En… 144.000 klopt ook veel beter, qua aantal, met de Wederkomst van Christus volgens Judas 1:14b, “Zie, de Heere is (Weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.”
[39] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s