Openbaring 3 (laatste gedeelte): SAMENVATTING van de UITLEG over de 7 Gemeenten uit hoofdstuk 2 en 3

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

  • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

  • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 3

Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten (vervolg)

.

Hieronder het vervolg van

.

De overwinnaars van de 7 Gemeenten, die samen Christus’ Bruidsgemeente vormen

Openbaring, foto schema blz. 30-31Schema, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie

Hieronder een samenvatting van de beloften van God aan de OVERWINNAARS [4] uit de 7 Gemeenten, die samen Christus’ Bruidsgemeente vormen.

  1. EFEZE

De OVERWINNAARS zulleneten van de Boom des levens:
“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest (Gods Geest, de Heilige Geest) tegen de Gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.” (Openbaring 2:7)
Deze groep uit Gods Bruidsvolk is verdoold (= afgedwaald of verdwaald) op de berg van de “wettische werken” en als zij zich niet bekeren (= afkeren) van hun weg, en niet terugkeren naar de “rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus alleen” (zie Romeinen 3:21-28 + Galaten 2:16 [5]), zo zullen zij geen deel verkrijgen aan Gods RECHTVAARDIGMAKING door het geloof in Jezus Christus (zie Romeinen 10:3 [6]) en aan het eeuwige leven. Hoe moeilijk laat een “wettisch mens” het al-zijn-best-doen, om een vroom en deugdzaam leven naar Gods Woord te leiden, varen. Zijn/haar arbeid om “heilig te leven naar het Woord (van God)”, hoe tegengesteld dit ook is aan zijn/haar eigen vlees, doet het “christelijk leven” hem/haar zwaar ja, haast ondragelijk vallen. In zo’n leven ontwikkelt zich, in plaats van Gods liefde, een “hardheid” voor zichzelf en voor anderen (zie Openbaring 2:2 [7]“dat gij de kwaden niet kunt [ver]dragen”) en het “christelijk leven” is voor zo iemand een “zware opgave”. Hoe tegengesteld getuigt Johannes (in 1 Joh. 5:3b): “en Zijn geboden zijn geen zware last” en Jezus (in Mattheüs 11:30): “want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”.
Het “christelijk leven” valt dezulken zwaar, omdat zij dit willen doen in EIGEN KRACHT, in de kracht van DE ONVERNIEUWDE MENS! Zonder de GENADE van Jezus, verkregen door Zijn kruis! Hun overwinning is er dan vaak één van “het twaalfde uur”; namelijk bij hun sterven, wanneer zij het KRUIS aangrijpen. In Gods eeuwigheid zullen zij moeten constateren dat hun eigen werken, waar zij AL HUN BEST voor hebben gedaan als “hout, hooi of stro” moeten worden verbrand (!):
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro (SV: stoppelen), ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament (= Jezus Christus) gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.” (1 Korinthe 3:11-15)
Door hun aangrijpen van de genade Gods in het stervensuur ontvangen zij door GENADE deel aan de VRUCHT van de BOOM DES LEVENS en worden hierdoor behouden. Hoe ontzaglijk veel van Gods volk sterft zo en hebben zo deze laatste plaats in Gods PARADIJS in te nemen…
Het brandofferaltaar [8] (dat stond in de voorhof van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS.

  1. SMYRNA

De OVERWINNAARS zullende kroon des levens” ontvangen en ondervindengeen schade door de 2de dood:
“Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest (Gods Geest, de Heilige Geest) tegen de Gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.” (Openbaring 2:10-11)
Deze groep wordt gevormd door Christus’ Gemeente/Kerk in vervolging en verdrukking en is door hun leven in gevangenissen en verworpenheden – omwille van hun geloof in Christus’ – dichtbij hun Heiland gaan leven, omdat zij “in eigen kracht” dit nooit zouden kunnen verdragen. Christus geeft daarom dezulken de kracht van Zijn Evangelie en leert hen deel te hebben aan de GENADEWERKINGEN voor hen, die er gelegen zijn in (het deelhebben aan) Zijn DOOD en OPSTANDING en omdat zij – gedreven door de “dwang der omstandigheden” – dit doen zullen zij nooit meer door “de tweede dood” (zie Openbaring 20:14 + 21:8 [9]) beschadigd worden, want zij zullen “de KROON VAN HET EEUWIGE LEVEN” dragen, die zij uit Jezus’ handen zullen ontvangen.
Velen uit hen zijn MARTELAREN en zullen in EEUWIGHEID door de Here des Hemels worden getroost:
“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God.” (Openbaring 7:9-11)
Deze “OVERWINNAARS” zingen het NIEUWE LEVENSLIED van Mozes en van het Lam aan de oevers van de “GLAZEN ZEE” (zie Openbaring 15:2-4 [10]), omdat “de wet van de Geest des levens hen heeft VRIJGEMAAKT van de wet van de zonde en van de dood”:
“Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.” (Romeinen 8:2)
Zij kennen deze “Wet van de Geest van het (NIEUWE) Leven”, omdat zij hun “oude zondige leven” hebben leren “dekken” (= begraven) onder het dierbare BLOED [11] VAN CHRISTUS!
Het wasvat [12] (dat stond in de voorhof van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS.

  1. PERGAMUS

De OVERWINNAARS zulleneten van het verborgen mannaen ontvangeneen witte keursteen met daarop een nieuwe naam:
“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest (Gods Geest, de Heilige Geest) tegen de Gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte (keur)steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.” (Openbaring 2:17)
De OVERWINNAARS van deze groep, die de overwinning van Christus op het wereldgerichte leven ervaren, krijgen in “tabernakellicht” gezien hun overwinnaars-plaats BINNEN HET HEILIGDOM [13]; dit is – in HEMELS licht gezien – de 2de hemel.
Hun deelhebben aan “het verborgen manna” wijst heen naar een levend contact met Christus, het WOORD GODS, het MANNA des hemels (zie Johannes 6:48-58 [14]); naar een rechtvaardigmaking door het levend geloof in Christus; naar een geschreven hebben van het Woord Gods “op de tafel van hun hart” (zie Hebreeën 10:16, 8:10 + Spreuken 7:2-3 [15]); naar een ontvangen IN ZICH van de heerlijkheid van Christus, het Woord GODS, waardoor zij ook anderen dit WOORD, deze WIL GODS, kunnen meedelen.
Ze zijn ons inziens – in de EEUWIGHEID – GODS LERAREN en WOORDVERKONDIGERS, die Gods volk in alle eeuwigheid zullen leiden in alle volmaaktheden, door hen IN DE NAAM DES HEREN te dienen met de VRUCHT en de BLADEREN van de BOOM DES LEVENS, immers deze brengen “genezing” (“wholemaking” = HEELmaking of VOLmaking) aan de “heidenen” (= volkeren), die in Gods zaligheid leven:
“In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.” (Openbaring 22:2)
Al eerder hebben wij gewezen op de symboliek, die er is in die “witte keurstenen met daarop een geheime naam geschreven”; namelijk op de BESCHERMENDE KRACHT die er is gelegen IN HET BLOED VAN HET LAM, op de bewarende kracht tegen alle aanvallen van de boze (zie Exodus 12:23b [16]) en op de REINIGENDE kracht ervan, wat het weg-  en rein wassen betreft van het oude, zondige, wereldse leven:
“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. … 9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:7+9)
De tafel der toonbroden [17] (dat stond in het heilige of heiligdom van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS.

  1. THYATIRA

De OVERWINNAARS zullenmacht over de heidenvolken en de Morgenster ontvangen:
“En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem [18] zal Ik macht geven over de heiden-volken (of: natiën). En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven. (Openbaring 2:26-28)
Dezen ontvangen uit Jezus’ handen GEDELEGEERDE MACHT (autoriteit), KONINKLIJKE WAARDIGHEID om OORDEEL te vellen over de onbekeerlijke heidenen (ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden) en bij allen die zich bekeren zullen zij autoriteit ontvangen om dit “heidendom” uit hun harten en levens te bannen en zij zullen dit doen in de kracht van de “MORGENSTER”, de heerlijkheid van de HEILIGE GEEST!
De 8-armige kandelaar [19] (dat stond in het heilige of heiligdom van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS, die in alle eeuwigheid zullen regeren over Gods Bruidsvolk IN DE LIEFDE GODS en IN DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST!

  1. SARDIS

De OVERWINNAARS zullenwitte (priester)klederen” ontvangen en hunnaam geschreven in het Boek des Levens:
“Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het Boek des Levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.” (Openbaring 3:5)
Was SARDIS GEBEDLOOS en hierdoor (geestelijk gezien) DOOD, deze OVERWINNAARS zullen de PLAATS VAN HET GEBED [20] hebben ontdekt, waardoor hun christendom is gaan leven en zij door de GENADEWERKINGEN Gods hun witte priesterklederen hebben ontvangen, omdat zij in de plaats van de voorbiddingen zijn getreden en op die plaats de onvolprezen Naam des Heren hebben leren BELIJDEN, èn VERHEERLIJKEN, èn AANBIDDEN.
Het reukaltaar [21] (dat stond in het heilige of heiligdom van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS.

  1. FILADELFIA

De OVERWINNAARS zullenworden bewaard uit het uur der verzoeking”, ze zijn kroon-dragendeneen pilaar in de tempel van God”, en deNaam van God, Christus en het Nieuwe Jeruzalem is op hen geschreven:
“Omdat u het Woord van Mijn volharding (SV: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking (= de grote verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. “Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil (SV: een pilaar) in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.” (Openbaring 3:10-12)
Deze OVERWINNAARS zijn Gods CHERUBS:
“En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens), vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!” (Openbaring 4:6-8)
“En toen Het (Lam) de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.” (Openbaring 5:8-9)
“Iedere cherub had 4 gezichten: het eerste gezicht was het gezicht van een cherub, het tweede gezicht het gezicht van een mens, het derde de kop van een leeuw, en het vierde de kop van een arend. Toen verhieven de cherubs zich. Dit was hetzelfde levende wezen dat ik bij de rivier de Kebar [22] gezien had.” (Ezechiël 10:14-15)
Een cherub (ook wel cherubijn genaamd, meervoud: cherubs of cherubim) is een wezen dat óf een openbaring van God Zelf is, of een engelachtig wezen dat in zijn verschijning Gods heerlijkheid openbaart (denk aan satan vóór zijn val – zie Ezechiël 28:14-15 [23]); óf een zodanig geheiligde mens, dat zijn/haar openbaringsvorm als die van God is:
“En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.” (Openbaring 19:10)
“En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. (Openbaring 22:8-9)
Ze zijn net als de 24 ouderlingen Gods uitverkorenen uit “elke stam, taal, volk en natie”:
“want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie” (Openbaring 5:9b)
Ze ontvangen door hun overwinning (over satan en de zondemacht) [24] GROTE KRACHT van God en zijn de PILAREN van HET NIEUWE JERUZALEM,[25] Gods EEUWIGE, GEKROONDE LEIDERS van het ALLER-HEILIGDOM [26] GODS (volgens het – door God gegeven – voorbeeld van Israëls tabernakel). En omdat zij Gods gelijkenis uitstralen, dragen zij ook Gods Naam op hun wezen en de NIEUWE NAAM van de Christus Gods; daarom zijn ze ook Gods CHERUBIJNEN.
Aan deze OVERWINNAARS is de belofte gegeven dat zij BEWAARD zullen worden uit de Grote Verdrukking; namelijk in Gods “woestijn”:
“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar; de periode van de grote verdrukking).” … “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3,5 jaar van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang.” (Openbaring 12:6+14)
De 4 pilaren van Gods Allerheiligdom (of: Heilige der heiligen) in Israëls tabernakel staan typerend voor deze OVERWINNAARS.[27]

  1. LAODICEA

De OVERWINNAARS zullenmet Christus zitten in Gods troon:
“Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op (SV: in) Mijn troon (denk aan: in het midden van de troon – volgens Openbaring 4:6), zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op (SV: in) Zijn troon gezet heb.” (Openbaring 3:21)
Deze OVERWINNAARS zijn de 144.000 uit de 12 genoemde stammen Israëls (zie Openbaring 7:1-8 [28]), de “uitnemendsten” uit de bruidsgemeente van Christus, de Sulammith van de Hemelse Salomo:
“Keer terug, keer terug, o Sulammith! Keer terug, keer terug, zodat wij u kunnen zien! Wat ziet u toch aan Sulammith?Zij is als een reidans van twee legers.” (Hooglied 6:13)
“Al waren er 60 koninginnen en 80 bijvrouwen en meisjes (SV: maagden), niet te tellen, zij is de enige, Mijn duif, Mijn volmaakte, zij is de enige voor haar moeder, de zuivere voor wie haar heeft gebaard. Als de meisjes (SV: de dochters) haar zien, prijzen zij haar gelukkig, de koninginnen en bijvrouwen roemen haar.” (Hooglied 6:8-9)
Dezen zijn degenen, die de Heilige Geest hier op aarde reeds binnen heeft kunnen leiden in de volmaaktheid van Christus [29] (zie Openbaring 14:1-5 [30]), die hier op aarde reeds de mannelijke rijpheid van Christus hebben bereikt (zie Efeziërs 4:13 [31]), waardoor zij in het gezicht (“er werd een groot teken gezien in de hemel”) van Openbaring 12:1-2 + 5 [32] worden uitgebeeld door de “mannelijke zoon” (een zoon, een “mannelijke”).
Deze 144.000 zullen, wanneer hun geestelijke ‘incubatieperiode’ voorbij is en hun VOLMAAKTHEID hier op aarde wordt gezien (zie Obadja 1:21 + Jesaja 60:1-3 [33]), worden “weggerukt [34] tot God en Zijn troon” (zie Openbaring 12:5 [35]), om daar als het “hemelse heirleger” onder Christus –Die ook hen vóórgaat in de hete, felle strijd als de hemelse Michaël– de satan en zijn horden te verjagen uit de hemelse gewesten (zie Openbaring 12:7-9 [36]), waardoor deze laatsten “aarde-gebonden” raken en zo –door bezit te nemen van (vooral goddeloze en/of ‘bewust’ in de zonde blijvende) mensen– de antichrist, de valse profeet en de antichristelijke horden ontstaan.
Ook zullen deze 144.000 uit de hemelen met Christus terugkeren naar de aarde bij Diens Wederkomst als Koning en Rechter:
“En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.” (Openbaring 19:14)
“Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen (dit zijn de 144.000 die, volgens Openbaring 12:5, werden “weggerukt naar God en naar Zijn troon”).” (Judas 1:14)
Tenslotte zullen zij in alle eeuwigheid met Christus, als Zijn Koningin, zitten in Gods troon (zie Openbaring 3:21 [37]), en met Hem in de Liefde Gods regeren in alle eeuwigheid:
“Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir. Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij U gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.” (Psalm 45:10-16)

.

EINDE van hoofdstuk 3

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [38]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

*********************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie noot 1.
[5] Romeinen 3:21-28 “Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten.àà Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.”
Galaten 2:16, “(Wij) weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.”
[6] Romeinen 10:3, “Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich NIET aan de gerechtigheid van God onderworpen.”
[7] Openbaring 2:2 (SV), “Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid (HSV: volharding), en dat gij de kwaden niet kunt (ver)dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden.”
[8] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het brandofferaltaar’, zie eventueel onze studie De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God)van E. van den Worm en/of de studieChristus (ZICHTBAAR) in de Tabernakelvan CJH Theys. (noot AK)
[9] Openbaring 20:14 “En de dood en het rijk van de dood (SV: de hel) werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.”
Openbaring 21:8, “Maar wat betreft de lafhartigen (SV: vreesachtigen), ongelovigen, verfoeilijken (SV: gruwelijken), moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.”
[10] Openbaring 15:2-4, “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.”
[11] Zie eventueel onze studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)
[12] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het wasvat’, zie noot 8. (noot AK)
[13] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het Heiligdom’, zie noot 8. (noot AK)
[14] Johannes 6:48-58, “Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie (in geestelijke zin) Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”
[15] Hebreeën 10:16, “Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven.”
Hebreeën 8:10, “Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.”
Spreuken 7:2-3, “Neem mijn geboden in acht en leef,… schrijf ze op de tafel van je hart.”. Lees ook nog 2 Korinthe 3:3b.
[16] Exodus 12:23b, “als Hij het bloed (van het lam) zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.”
[17] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘de tafel der toonbroden’, zie noot 8. (noot AK)
[18] Ook vrouwen ofwel ‘dochters van God’ worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)
[19] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘de kandelaar’, zie noot 8. (noot AK)
[20] Zie eventueel onze studie Leer bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil) van CJH Theys. (noot AK)
[21] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het reukaltaar’, zie noot 8. (noot AK)
[22] “In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien.” (Ezechiël 1:1)
[23] Ezechiël 28:14-15, “U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.”
[24] Zie noot 1.
[25] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[26] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het Allerheiligdom’, zie noot 8. (noot AK)
[27] Zie noot 1.
[28] Openbaring 7:1-8, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
[29] Zie eventueel onze studieDe volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[30] Openbaring 14:1-5, “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000  mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.”
[31] Efeziërs 4:13, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een (in geestelijke zin) volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.”
[32] Openbaring 12:1-2+5, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.” … “En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat (SV: En zij baarde een mannelijke zoon, die) alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En haar Kind (SV: kind – de 144.000 uit alle stammen van de Israëlieten) werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.
[33] Obadja 1:21 Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HEERE zijn.”
Jesaja 60:1-3, “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.”
[34] De enige tekst die m.i. over een “opname”, in de eindtijd, van gelovigen gaat is Openbaring 12:5 (hieronder vermeld). Het zal een “opname” in de hemel zijn – van de mannelijke zoon, de 144.000 uit alle geslachten van Israël – VOOR het begin van de Grote Verdrukking (zie Openbaring 12:4b).
Zie eventueel ook nog de studie Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[35] Openbaring 12:5, “En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat (SV: En zij baarde een mannelijke zoon, die) alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En haar Kind (SV: kind – de 144.000 uit alle stammen van de Israëlieten) werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.”
[36] Openbaring 12:7-9, “Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël (= een openbaringsvorm van Jezus Christus) en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan à genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.”
[37] Openbaring 3:21, “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op (SV: in) Mijn troon (denk aan: in het midden van de troon – volgens Openbaring 4:6), zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op (SV: in) Zijn troon gezet heb.”
[38] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
 
 

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s