Openbaring 4 vers 1, 2, 3, 4 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

  • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
  • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 4

Johannes werd opgetrokken in de EEUWIGE HEERLIJKHEID van God

Openbaring 4:1, “Hierna zag ik (= Johannes), en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat HIERNA (SV: na dezen) moet geschieden.”
De geest van Johannes werd opgetrokken in de TIJDLOZE EEUWIGHEID van God en zag daar visioenen van de voleinding van de Gemeente in het Koninkrijk der hemelen. Het waren beelden, die “na dezen”, dat is als de tegenwoordige wereld (= de wereld in de huidige vorm) zal zijn voorbijgegaan, zich zullen manifesteren.

Openbaring 4:2-3, “En meteen raakte ik (= Johannes) in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. En Hij Die daar zat, zag eruit als de (rode edel)stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd (= een groene edelsteen).”
De blik van Johannes werd daar (“in de hemel”) allereerst getrokken naar de MAJESTEIT van God, zittende op Zijn troon.
De “heerlijkheid van God” (zie Openbaring 21:11 [4]) had een “jaspis-sardius-achtig” aanzien. De jaspis en ook de sardius zijn RODE edelstenen. De NBG-vertaling vertaalt “jaspis” in Openbaring 4:3 met “diamant” en met de toevoeging “kristalhelder” erbij in Openbaring 21:11 [5], een vers dat ook spreekt over “de heerlijkheid van God”, namelijk over “de heerlijkheid van God” die in “het Nieuwe Jeruzalem” [6] gezien wordt. Soms wordt “sardius” (in het Hebreeuws: “õděm”) – een steen die als 1ste van “de eerste rij” op de BORSTLAP (of: het borstsieraad) van de hogepriester van Israël voorkomt (zie Exodus 28:17 + 39:10 [7]) – vertaald met ROBIJN, juist vanwege zijn RODE kleur. De RODE kleur is bij uitstek de kleur van de LIEFDE; en GOD IS LIEFDE:
“Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” … “En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.” (1 Johannes 4:7-8 + 16)
Zo zag Johannes, uitgedrukt in hemelkleuren, de STRALENDE LIEFDE van God, zittende op Zijn troon.
Rondom deze troon van Gods ONEINDIGE LIEFDE zag Johannes de REGENBOOG. In de hemel gezien als een VOLMAAKTE CIRKEL. De regenboog wordt gevormd door de SPECTRALE KLEUREN van het licht, waarin men 3 HOOFDKLEUREN onderscheidt:
1. Goudgeel,
2. Bloedrood,
3. Hemelsblauw.
Deze 3 hoofdkleuren vloeien in elkaar over, zo de 7 spectrale kleuren vormend – groen, geel, oranje, rood, violet, indigo, blauw – met ertussen een ONEINDIGE VARIATIE aan kleuren.
De REGENBOOG vormt een typerend beeld van de GODDELIJKE UITWERKINGEN VAN GENADE aan de eerst in zonde verloren mensheid. De regenboog werd de mens het eerst op de aarde getoond NA de zondvloed:
“En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u (= Noach), met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten. En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.” (Genesis 9:9-17)
Maken wij een vergelijking met het licht, dan zien wij onze 3-ENIGE GOD (beter gezegd: de 3 Openbaringsvormen van God): [8]
Vader                 goudgeel,
Zoon                   bloedrood,
Heilige Geest   hemelsblauw,
door de genadige werkzaamheid van “de 7 Geesten van God” (zie Openbaring 5:6 [9]) – groen, geel, oranje, rood, violet, indigo, blauw, in ONEINDIGE variaties de eerst in zonde vervallen mensheid Zijn Goddelijke uitwerkingen van GENADE bieden – ook de 7 spectrale kleuren bieden, met, zoals reeds gemeld, oneindige variaties aan mengkleuren.
Deze LIEFDEVOLLE, GENADIGE God, Die NIET wil, dat één mens verloren gaat, maar dat ALLE mensen tot BEKERING komen (zie 2 Petrus 3:9 [10]), opdat Hij ze genadig kan zijn, zit op een troon, die een “SMARAGD”-groene kleur heeft. GROEN is de kleur van LEVEN. Deze smaragdgroene troon vertelt ons, dat Gods heerschappij de WAARACHTIG-LEVENDE is, die duurt tot in ALLE EEUWIGHEID:
Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties.” (Psalm 145:13)
“Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid…” (Jesaja 9:6a)
“…en ik (Nebukadnezar) loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie.” (Daniël 4:34b)
“…want Hij is de levende God, en houdt voor eeuwig stand. Zijn Koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn heerschappij duurt tot het einde.” (Daniël 6:27b)

Openbaring 4:4, “En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren (SV: klederen), en met gouden kronen op hun hoofd.”
Rond de troon van God zag Johannes “24 tronen”, waarop de “24 ouderlingen” zaten, gekleed met WITTE [11] (PRIESTER-)KLEDEREN en gekroond met “GOUDEN KRONEN”. Het waren dus 24 PRIESTER-KONINGEN:
“dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.” … “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,” (1 Petrus 2:5+9)
“Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn…” (Exodus 19:5-6a)
“En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen.” (Matth.19:28)
Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.” … 5:10En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.” … 20:4c “En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang (dus op aarde is het 1000-jarig Vrederijk van Christus).” (Openbaring 1:6 + 5:10, 20:4c).
Deze 24 (2×12) “ouderlingen” vertegenwoordigen bij God de GEHELE GLORIEUZE GEMEENTE / KERK van ALLE TIJDEN in het Hemels Koninkrijk. Die van de “VROEGE REGENTIJD” en die van de “SPADE REGENTIJD”, [12] wanneer de VOLLE Gemeente haar heerlijkheid zal zijn ingegaan. Maar óók de OUDTESTAMENTISCHE Gemeente van God is hier vertegenwoordigd, die uit het volk Israël is getrokken:
“Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen,” (Mattheus 8:11)
Ook zij uit het OUDE TESTAMENT kenden “oudsten” als Abraham, Izak, Jakob, Noach, Samuel, David, Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia; om maar enkele van hen te noemen. Mogelijk slaat deze 2×12 “ouderlingen” op vertegenwoordigingen van zowel “oudsten” uit het OUDE als “ouderlingen” uit het NIEUWE VERBOND. Ze VERTEGENWOORDIGEN hier de “OUDSTEN” (of “ouderlingen”), de wellicht “duizendmaal duizenden”, die Hem dienen (zie Daniël 7:10 [13]), waaronder een Paulus en Barnabas uit de “vroege Regentijd” (zie noot 12) en de duizenden uit de loop van de heilsgeschiedenis en de vele profeten uit het Oude Verbond. Het getal 12 moeten wij mijns inziens meer zien als een SYMBOLISCH getal van de Gemeente/Kerk (als de 3 Openbaringsvormen van God,[14] heilwerkend in alle 4 de windstreken van de aarde = 3×4), getrokken uit “elke stam, taal, volk en natie”:
“En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.” (Openbaring 5:9)
Sommige Schriftgeleerden zien in deze “24 ouderlingen” de 12 FUNDAMENT (= VROEGE-REGEN) apostelen èn de 12 nog te vormen apostelen uit de SPADE-REGENTIJD.
Hoe wonderlijk is het ons te moede, als wij bedenken dat Johannes in de TIJDLOZE EEUWIGHEID ALLE “24 ouderlingen” uit alle eeuwen der Goddelijke heilsgeschiedenis reeds zag, alsof zij allen reeds in de GLORIEUZE EEUWIGHEID waren. Hoe moeilijk valt dat te rijmen voor ons die nog steeds moeten strijden met het begrip “TIJD”, hoewel dit bij God een NORMALE ZAAK is. Zag Hij de Gemeente niet reeds staan, als Hij in het Oude Testament in het Boek Spreuken liet schrijven:
“De hoogste Wijsheid HEEFT Haar (geestelijk) huis gebouwd. Haar 7 pilaren uitgehakt” (Spreuken 9:1)
Was “het Lam” niet al “geslacht” bij de FUNDATIE ofwel bij de “GRONDLEGGING VAN DE WERELD” (zie Openbaring 13:8 [15]) en is deze PAASOVERWINNING niet al van vóór de schepping van ADAM een feit? 2000 jaar en meer zouden eerst, na (de Openbaringen aan) Johannes, voorbij moeten gaan en toch zegt de Almachtige tegen Johannes in Openbaring 21:3-6, “…Zie de tabernakel Gods IS bij de mensen” (vers 3a, SV) … “de eerste dingen ZIJN voorbijgegaan” (vers 4b) … “Zie Ik maak alle dingen nieuw (vers 5a) en dan weer: “Het IS geschied” (vers 6a)!
God ziet mensen die er (nog) niet zijn als mensen die er reeds zijn, een ieder met zijn of haar eigen bestemming in Christus:
“…de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” (Filippenzen 3:14b)
Daarom is “de ROEPING van God onberouwelijk” (zie Romeinen 11:29 [16]); daarom kon Hij vooruit reeds zeggen van Paulus: “Deze IS voor Mij een uit UITVERKOREN VAT (HSV: instrument) (zie Handelingen 9:15 [17]); daarom kon Hij Zijn “voorloper” tot aanzijn roepen:
“Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.” (Jesaja 40:3)
“Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.” (Maleachi 3:1)
Deze “VERBORGENHEDEN GODS” zijn “door de tijden der eeuwen heen verzwegen” geweest, maar nochtans bij God VOORGEKEND (ofwel: voorzien):
“Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis (SV: de verborgenheid) dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was,” (Romeinen 16:25)
“toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis (SV: de verborgenheid) van Zijn wil bekendmaakte,” … “en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis (SV: de verborgenheid) inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,” (Efeze 1:9 + 3:9)
“Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen,” (2 Timotheus 1:9)
Dit is géén PREDESTINATIE (of voorbeschikking); dit is de eeuwige VOORZIENIGHEID van God! God VOORZIET de mensen reeds vóór ze geboren zijn en zag al HOE ZIJ PERSOONLIJK EN VRIJWILLIG ZOUDEN REAGEREN op de liefdesroep van God, vermeld in Zijn Evangelie. Dit is geen LOTSBESTEMMING die te voren door God OPGELEGD is, maar een lotsbestemming die wijzèlf bepalen door onze persoonlijke reacties op het Evangelie, die door God zijn voorgekend (of voorzien). Het zit hem in het ACCENTVERSCHIL.

.

Wordt vervolgd

  • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [18]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Openbaring 21:11, “Zij (= de Bruid, de Vrouw van het Lam – zie vers 9b) had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis (SV: als de steen Jaspis, blinkende gelijk kristal).” (HSV)
[5] Openbaring 21:11, “…een zeer kostbaar (edel)gesteente, als de kristalheldere diamant.” (NBG)
[6] Het nieuwe Jeruzalem” is hier het beeld van de Bruid (na haar huwelijk: de Vrouw van het Lam van God). Want, in Openbaring 21:2 + 9b-11a staat: “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.”“Kom, ik zal u de Bruid, de Vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij (= de Bruid, de Vrouw van het Lam – zie vers 9b) had de heerlijkheid van God…” (lees voor alle duidelijkheid hoofdstuk 21 helemaal).
–> Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Exodus 28:17, “Dan moet u hem (de borstlap [of: het borstsieraad] – zie vers 15, SV) opvullen met een edelsteenvulling, 4 rijen edelstenen: 1 rij van een robijn (SV: Sardis = Sardius), een topaas en een karbonkel; dit is de eerste rij.”
Exodus 39:10, “Toen vulden zij hem (de borstlap) op met 4 rijen edelstenen: 1 rij van een robijn, een topaas en een karbonkel; dit is de eerste rij.”
[8] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één (dus één Persoon)!
Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed / geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een éénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
–> Zie eventueel ook nog onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest”. (noot AK)
[9] Openbaring 5:6, “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 hoorns en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.”
–> Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[10] 2 Petrus 3:9, “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.”
[11] WIT = In Gods Woord altijd de kleur van Gods GERECHTIGHEID. (noot AK)
[12] De Spade (of Late) Regen = De grote zielenoogst (= opwekking) in de eindtijd door de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. Terwijl de zgn. Vroege Regen het beeld is van de uitstorting van de Heilige Geest op de (1ste, Nieuwtestamentische) Pinksterdag. Zie Handelingen, hoofdstuk 2, vooral de verzen 1-4.
–> Zie eventueel onze studie: De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente en/of onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[13] Daniël 7:10, “…Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht…”
[14] Zie noot 8.
[15] Openbaring 13:8, “…het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.”
[16] Romeinen 11:29, “Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.”
[17] Handelingen 9:15, “Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument (SV: vat) om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten.”
[18] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s