Openbaring 5 vers 1 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

  • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

  • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 5

Het Boek met de 7 zegels

Vanuit de TIJDLOZE EEUWIGHEID kreeg Johannes een TERUGBLIK in de TIJD; namelijk op de toestand (in geestelijke zin) van de Gemeente voorafgaand aan de “DAG DES HEREN”, [4] in de tijd (of periode) waarin de Boekrol nog verzegeld is.
Daarna zag Johannes de verwikkelingen die het gevolg zijn van de opening van de (7) zegels. De opening van deze zegels zal gepaard gaan met 7 ZEGELOORDELEN [5] van God. En, zoals wij straks zullen zien, het zijn eigenlijk deze oordelen, die door God op de wereld worden losgelaten, die de Boekrol voor de mensheid van de laatste dagen zal openen.
Na de 7 ZEGELOORDELEN komen de 7 BAZUINOORDELEN [6] en daarna de 7 FIOOL- of SCHAALOORDELEN [7]; met dien verstande dat de laatste (= de 7de) van de voorafgaande serie oordelen de 7 volgende soort oordelen in zich sluit, terwijl de reeds begonnen zegeloordelen – ieder apart – zich in TOENEMENDE MATE verder ontwikkelen tot hun CULMINATIEPUNT (hier: het uiterste of zwaarste punt van oordeel)!

Openbaring hoofdstuk 5 - Schema blz 43 foto

Openbaring 5:1, “En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol (SV: een boek), van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels.”
Het is dit Bijbelboek OPENBARING – Gods Woord bestemd voor de allerlaatste tijd (veelal ‘de eindtijd’ genaamd) – dat met deze “7 zegels” is verzegeld. Het betreft dus NIET het Evangelie (ofwel de Bijbelboeken met Gods Evangelieboodschap) dat zaligheid moest en moet brengen aan de gehele mensheid gedurende de tijdsbedeling van GENADE. Hoe zouden anders de ontelbaren van zowel de eerste Gemeente alsook van de Gemeente/Kerk erna Gods zaligheid kunnen beërven als Gods gehele Woord verzegeld zou zijn?
Neen, dit “Boek” (ofwel: deze “Boekrol”), dat verzegeld is, is het Boek OPENBARING, dat verzegeld is geweest gedurende de (voorgaande 20) eeuwen van Gods Kerkgeschiedenis. Maar NU in de eindtijd zelf – waar dit Boek een Goddelijke Boodschap voor vormt – wordt dit Boek ONTZEGELD, dus bevattelijk (= te bevatten) gemaakt voor de mensen in de EINDTIJD; voor een deel een felle aanklacht vormend tegen het diepe ZONDEVERVAL, en voor het andere deel de enorme UITWERKINGEN VAN GODDELIJKE GENADE betonend, die God in Zijn oneindige liefde en wijsheid wil en zal openbaren aan ALLEN die in deze eindtijd – de tijd van Zijn WEDERKOMST [8] – OPRECHT en BEROUWVOL hun leven in Zijn doorboorde handen willen leggen tot VOLKOMEN VERLOSSING en VOLKOMEN ZALIGMAKING!
Dan zal Gods VERBORGENHEID, die Hij juist in deze tijd in Zijn Gemeente tot aanzijn zal brengen door Zijn scheppende kracht, worden VERVULD:

  • “Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht (SV: vervuld) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.” (Openbaring 10:7).

Deze “VERBORGENHEID” (dit “GEHEIMENIS”) betreft de BRUILOFT VAN HET LAM [9] (zie Openbaring 19:6-9 [10]), de hierop volgende SPADE-REGENOPWEKKING [11] (zie Openbaring 12:1, Joël 2:19 + 23-24 + 26-29 [12]), en de GEBOORTE van de “MANNELIJKE ZOON” [13], Gods 144.000 (zie Openbaring 7:1-8 + 12:1-2+5 + 14:1-5 [14]), gevolgd door de WEGRUKKING van deze mannelijke zoon (= de OPNAME van de 144.000 – vergelijk Judas 1:14b [15]) en de vlucht van de vrouw naar de WOESTIJN:

  • “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar, de regeerperiode van de antichrist tijdens de grote verdrukking).” (Openbaring 12:6)
  • “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).” (Openbaring 12:14)

Beide laatste gebeurtenissen gaan dan gepaard met MASSALE VERDWIJNINGEN van kinderen Gods (de WEGNAME [16] of AANNAME genaamd):

  • “Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, daar zullen de gieren (SV: ARENDEN) [17] zich verzamelen.” (Lukas 17:34-37)
  • “Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.” (Mattheus 24:40-42)

God zij hiervoor al de glorie!

.

Wordt vervolgd

  • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [18]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De dag van JaHWeH (De dag des Heren) van E. van den Worm. (noot AK)
[5] De hoofdstukken 4 en 5 van Openbaring vormen slechts de ‘inleiding’ die aan de opening van deze 7 zegels (in hoofdstuk 6) voorafgaat. Zie eventueel De zegels worden geopend… van CJH Theys. Een eerder uitgewerkte studie van het Boek Openbaring. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie De bazuinen gaan klinken, en het vervolg hiervan in hoofdstuk 9, van CJH Theys. (noot AK)
[7] Fiool = Een fles met een ronde buik en lange hals
Zie eventueel onze studie De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten ! van CJH Theys. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus van E. van den Worm en/of de studie De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[9] Zie noot 2.
[10] Openbaring 19:6-9, “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”
–> Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten, hoofdstuk 6: De Spade Regen-opwekking van H. Siliakus. (noot AK)
[12] Openbaring 12:1, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.”
Joël 2:19+23-24+26-29, “De HEERE antwoordde en zei tegen Zijn volk: Zie, Ik zend u het koren (= de geestelijke spijze), de nieuwe wijn en de olie (= de vreugde van en vervulling of zalving met de Heilige Geest), zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidenvolken.” “En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid (= de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest). Die zal (in geestelijke zin) regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen (SV: spade regen) in de eerste maand (beter gezegd: zoals voorheen, in de apostolische tijd). De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie.” “Dan zult u overvloedig en tot verzadiging (de geestelijke spijze) eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden! Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.”
[13] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5) – “De geboorte van de mannelijke zoon van H. Silakus. (noot AK)
[14] Openbaring 7:1-8, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
Openbaring 12:1-2+5, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.” “En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind (SV: En zij baarde een mannelijke zoon), dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind (SV: kind) werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.”
Openbaring 14:1-5, “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn MAAGDEN (= REIN, HEILIG en ONBERISPELIJK in Gods ogen). Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.”
[15] Judas 1:14b, “Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen”. Hier in Judas lezen we dat er ‘slechts“tienduizenden heiligen” wederkomen met Jezus (dus: aan het einde van de grote verdrukking en voor aanvang van het 1000-jarig Vrederijk). Dat wijst m.i. eerder op de 144.000 die volgens Openbaring 12:5 werkelijk “worden weggerukt tot God en Zijn troon”, dan op al de gelovigen die, volgens vele, ‘opgenomen’ zullen worden. (noot AK)
[16] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[17] Er is hier heel bewust gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “gieren”, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Korinthe 3:6). Arenden eten –en zoeken/vangen zelf– levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, Het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Johannes 6:51+63 en 2 Korinthe 3:6).
Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Mattheus 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (naam)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want, in Jesaja 40:31 lezen we: Maar wie (de Wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” VERGADERD zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Lukas 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot AK)
[18] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s