Openbaring 5 vers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

  • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

  • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 5

Het Boek met de 7 zegels (vervolg)

.

Openbaring 5:2-5, “En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik (= Johannes) huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En één van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken.”
Johannes weende zeer toen hij zag dat NIEMAND waardig was dat Boek te ontzegelen. Maar Eén bleek waardig te zijn: het Lam van God! Dit is, als wij de AARD van de zegels verstaan, vanzelfsprekend; dat is namelijk de MENSELIJKE ZONDE, het VERVAL, waar satan de Gemeente/Kerk van Christus in de eindtijd in heeft verlokt. ZONDE, de WIL van het vlees, de menselijke VERDOLING (= afdwaling) VAN GOD AF, zijn REBELLIE TEGEN GOD, kan alleen worden tenietgedaan door het Bloed van Gods Lam,[4] zoals het IN CHRISTUS reeds teniet gedaan IS door (Zijn verzoenend offer op het kruishout te) GOLGOTHA en Zijn OPSTANDING UIT DE DODEN:
Hij (Christus) is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.” (Hebreeën 9:12)
Het is dus de ZONDE die ons BLIND en DOOF maakt voor het Woord van Gods reddende liefde:
“Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken (SV: Horende hoort [u], maar verstaat niet, en ziende ziet [u], maar merkt niet). Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren (in geestelijke zin) toe, en sluit hun ogen (in geestelijke zin); anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen.” … “Want de HEERE heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft Hij uw ogen, de profeten; en uw hoofden, de zieners, heeft Hij omhuld. Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek. Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Dat kan ik niet, het is verzegeld. Of men geeft het aan iemand die niet lezen kan, en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Ik kan niet lezen.” (Jesaja 6:9-10 + 29:10-12)
“En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft. Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren (in geestelijke zin) slecht gehoord, en hun ogen hebben zij (in geestelijke zin) dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen.” (Mattheus 13:10-16)
“Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard, zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.” (Romeinen 11:7-8)
“Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren.” (Handelingen 28:26-28)
“Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen.” (Johannes 12:40)
“Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij.” (Lukas 8:10)
“En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden.” (Markus 4:11-12)
Als wij Gods remedies tegen de zevenvoudige afdoling (= van het ware pad afwijken, afdwaling) in beschouwing nemen, leren wij verstaan waardoor Gods Boek voor de eindtijd een VERZEGELD BOEK is geweest.

De zonden van de Gemeente / Kerk:

Zegels

Gods remedie:

GEESTELIJKE SLAAP:
Onbewustheid van de eigen zondige staat; het blijven in zwakheid ten aanzien van de zonde. De zonde nog ervarende als een BEGEERLIJKHEID.
1ste HEILIGE-GEEST-OPWEKKING.
Het WITTE Paard. [5]
Lees Openbaring 6:1-2. [6]
GELD- EN MATERIEHONGER onder Christenen. 2de ALLESVERNIETIGENDE OORLOG en OPROEREN. Het rode paard.
Lees Openbaring 6:3-4.
VRAAT- EN DRANKZUCHT onder Christenen. 3de HONGERSNODEN. Het zwarte paard. Lees Openbaring 6:5-6.
BOTVIEREN VAN LEVENSLUSTEN onder Christenen. 4de PESTILENTIËN.
Besmettelijke ziekten en andere vormen van gewelddadige dood.
Het vale of grauwe paard.
Lees Openbaring 6:7-8.
ONREINHEID / ONWAARACHTIGHEID in de Gemeente. 5de CHRISTENVERVOLGINGEN.
Waardoor de (wereldwijde) Gemeenten worden gereinigd van haar ONWAARACHTIGE leden.
Lees Openbaring 6:9-11.
GEEN (ware) VREZE GODS onder Christenen. 6de NATUURRAMPEN.
Aardbevingen en andere.
Lees Openbaring 6:12-17.
ONVERSCHILLIGHEID VOOR CHRISTUS’ WEDERKOMST onder Christenen (geen toebereiding in HEILIGMAKING [7]). 7de Zijn KOMST ALS EEN DIEF IN DE NACHT als Bruidegom (voor de Zijnen).
Voor de ONBEKEERLIJKEN: de 7 bazuinoordelen (zie Openbaring 8:1-2 [8]).

Openbaring 5:6-7, “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God [9], die uitgezonden zijn over heel de aarde. En Het (Lam) kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat.”
Hier hebben wij een uitbeelding van het VERHEERLIJKTE Lam van God, Gods OVERWINNAAR, vol van “de 7 Geesten van God”, Gods Heilige Geest, Die Hij heeft uitgezonden in alle landen. Het “Lam” komt NU, het Woord van God voor de eindtijd, het Boek Openbaring, uit de hand van de Vader ontvangen om het van zijn (7) zegels te ontdoen. Het “Lam”  gaat NU Zijn 7 Gemeenten die behandeling geven, waardoor zij geestelijke ogen gaan krijgen om het Boek Openbaring te kunnen lezen of te horen en te VERSTAAN, waardoor de Gemeente/Kerk na het ETEN van dit Woord die groei tot VOLMAKING [10] kan ondergaan!

Openbaring 5:8-10, “En toen Het (Lam) de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren (letterlijk: de 4 levende wezens) en de 24 ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen (SV: fiolen – dat zijn flessen met een ronde buik en lange hals) vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U (= Het Lam) bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam (SV: uit alle geslacht), taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over (SV: heersen op) de aarde.”

Openbaring, foto schema blz. 47
De TROONSHEERLIJKHEID, overeenkomstig Openbaring 4 en 5
Tekening, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie

Toen het “Lam” bereid bevonden werd om Zijn Gemeente/Kerk van de eindtijd te hulp te schieten met EXTRA GENADEWERKINGEN – die als GODDELIJKE OORDELEN aan de ene kant en als GODDELIJKE REMEDIES aan de andere kant uit zouden werken op Zijn 7 Gemeenten TOT OVERWINNING – vielen de “4 dieren” (= de “4 levende wezens”) en de “24 ouderlingen” (twee ontzagwekkende groeperingen van heiligen “uit ELKE STAM, TAAL, VOLK en NATIE” – zie vers 9) in aanbidding voor Hem neer en zongen daarbij “een NIEUW LIED”.
Zij bezongen Zijn WAARDIGHEID om Zijn 7 Gemeenten ONTVANKELIJK te maken voor Gods ZALIGHEID-uitwerkend Woord voor de laatste dagen, dus om dit Woord van Zijn 7 zegels te ontdoen.
Ook brachten zij tot Hem de GEBEDEN van de HEILIGEN van deze laatste dagen, die God hebben gebeden om hen TOE te BEREIDEN voor Zijn WEDERKOMST [11] als Bruidegom [12] en Heer.
Al deze heiligen, hier vertegenwoordigd door de “4 dieren” (= de “4 levende wezens”) en de “24 ouderlingen”, belijden hier GEKOCHT te zijn met het BLOED van het Lam; dat wil zeggen dat zij EERST ZONDAREN op aarde waren, toebehorend aan satan als hun eerste meester, maar dat zij NU het “Lam” (van God) toebehoren, doordat Hij hen heeft gekocht met Zijn BLOED!

Openbaring 5:11-12, “En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren (letterlijk: de levende wezens) en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.”
Ook de heiren (= grote groepen) van engelen (hier onderscheiden in 2 groepen van “duizenden duizendtallen” en van “tienduizenden tienduizendtallen”, die rondom de troon van God en rondom de “4 dieren” (= de “4 levende wezens”) en de “24 ouderlingen” waren, bezongen de WAARDIGHEID van het Lam van God om alle “eer, heerlijkheid en kracht” etc. te ontvangen. Zij bezongen Hem ook als hun aller KONING en GOD.

Openbaring 5:13-14, “En ELK SCHEPSEL dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren (letterlijk: de 4 levende wezens) zeiden: Amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.”
Zelfs “elk schepsel” (zowel mens, als dier, als engel, alsook de duivel en de geesten der gestorvenen) die in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn, ALLEN, moeten Gods KONINGSCHAP erkennen en “het Lam” van GOD alle heerlijkheid geven tot in alle eeuwigheid

Openbaring, foto schema blz. 48-49
Schema, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie

 

EINDE van hoofdstuk 5

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [13]
(1915 – 2013)

Uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studieEen ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ? van A. Klein. (noot AK)
[6] Al de genoemde verzen van Openbaring hoofdstuk 6, vermeld in dit schema, zijn nu niet vermeld, daar deze bij de behandeling van hoofdstuk 6 alsnog worden vermeld en dan gelijk ook nader uitgelegd worden). (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Openbaring 8:1-2, “En toen het Lam het 7de zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur. En ik zag de 7 engelen die vóór God stonden en aan hen werden 7 bazuinen gegeven.” (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze studie De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze studie De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus van E. van den Worm en/of De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[12] Zie noot 2.
[13] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s