GRATIS Bijbelstudie (7): Het boek HOOGLIED (over de innige liefde tussen Bruid en Bruidegom)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar H. Siliakus

Het schoonste lied

Het schoonste lied aller liederen, zoals het Hooglied heet in de letterlijke vertaling, laat zich alleen met een heilige verwondering bevatten. En alleen met heilige schroom kunnen en mogen wij de uitleg ervan ter hand nemen. Zo hoog verheven, maar tegelijk ook teer en heilig, is wat ons hier getoond wordt. Voor heel Gods Woord geldt: “Mens, sta stil en aanschouw Gods wonderen!” (zie Job 37:14), bij het Hooglied worden we naar de hoogste top van Gods ‘Raadsplan der Eeuwen’ gevoerd en past ons alleen nog aanbidding en stille verwondering. Het beschrevene in dit boek heeft dan ook niets van doen met de zinnelijke liefde[1], maar heeft alles te maken met wat God Zich voorgenomen heeft van voor de grondlegging der wereld, namelijk om een Bruid voor Zijn Zoon te werven en om aldus in de volheid der tijden alles tot ÉÉN te vergaderen in Christus (zie Efeze 1:10).
Dat het Hooglied toegeschreven wordt aan koning Salomo, maakt het voor ons zo goed als zeker, dat het verhaalde wortelt in de zo merkwaardige geschiedenis van David en Abisag, de Sunamietische (of Sulammith – zie Hooglied 6:13). Zie hiervoor 1 Koningen 1 vers 1-4 en 2 vers 17-22. Hierover later meer. Maar het is – volgens de lezing van sommigen – ook “VOOR Salomo” en wij mogen daar dan thans onder verstaan: “voor de grote Vredevorst”, onze Here Jezus Christus (Salomo = vredevorst). Hij, Die voor ons aan het kruis vrede gemaakt heeft door Zijn Bloed (zie Kolossenzen 1:20). En Die van Zichzelf eenmaal getuigde: “Meer dan Salomo is hier” (zie Mattheus 12:42). Spoedig komt Hij weer om Zijn volmaakt en heerlijk Vrederijk op aarde te vestigen en over het wonderlijke en heerlijke gebeuren dat daaraan voorafgaat, gaat het hier in het boek Hooglied. Het is nabij, nader als u denkt. Maar wat hier beschreven wordt, is enkel voor diegenen die ook naar Zijn tegenwoordigheid en nabijheid hunkeren. Dat ons leven dan ook moge staan in dit teken van: “voor onze Salomo”!

De wens van de Bruid

Het boek opent met een wens (zie vers 2). Onze wensen zeggen iets, zo niet veel, over wat er leeft in onze ziel, over ons karakter, maar ook over hoe het staat met onze geestelijkheid. Als we lezen wat er geschreven staat: “Wat u ook begeert, het zal u gegeven worden” (zie Johannes 16:23-24), dienen we wel te beseffen, dat dit slecht bestemd is voor ware discipelen en voor hen die boven alles deze wens van de Bruid koesteren! In Hooglied 2 vers 14b zegt de Bruidegom tot de Bruid: “Doe Mij uw stem horen”. Het is het verlangen naar Christus’ levende tegenwoordigheid, wat het zieleleven van de Bruiloftskinderen beheerst. De diepste zielewens van een verlost mensenkind: “Hij kusse mij met de kussen van Zijn mond” (vers 2a). Er is aan voorafgegaan ‘een opengaan van de ogen’ voor Wie Jezus is en voor wat Hij voor ons gedaan heeft. Een hart dat openging voor de liefde Gods in Hem (d.i. Jezus) geopenbaard en voor de overvloed van Zijn genade. En nu is Hij, Zijn Persoon, Degene op Wie al ons verlangen en begeren gericht is. Hij is ons “al in alles” (zie o.a. Efeze 1:23 en Kolossenzen 3:11b). In Zijn nabijheid vinden wij alles wat wij behoeven. Die wens doet al de andere wegsmelten als sneeuw voor de zon. En hoe meer dit verlangen naar Hem de drijvende kracht wordt van ons leven, des te minder zal satan vat op ons hebben. Hij zal wel zoveel mogelijk proberen ons in het nauw te brengen, maar wij zullen zijn listige omleidingen[2] onderkennen. Bovendien betekent hunkeren naar de nabijheid van Jezus, dat wij kracht ontvangen. Want de Geest van God zal ons ondersteunen en zal ons te hulp komen. “Die de Here verwachten, zullen de kracht vernieuwen” (Jesaja 40:31a). Verwacht niet alleen Zijn verschijning en tegenwoordigheid straks, maar verwacht ook Zijn levende nabijheid NU! Dit zal het deel zijn van de Bruidsgemeente!

 • Tot zover de “studiebespreking”.

Als u deze studie in z’n geheel wilt lezen of downloaden, KLIK HIER

A. Klein


[1] Zinnelijk = De zinnen (= de gedachten en/of gevoelens) bevredigen. Zinnelijke liefde = De vleselijke, wellustige liefde. (noot AK)
[2] “Zijn listige omleidingen” = Waardoor satan velen langs een andere weg – dus niet langs DE WEG (van dood en opstanding), die Christus ons wijst – worden geleid. (noot AK)

.

*************************

Inhoudsopgave:

Beschouwingen over het boek Hooglied – Hoofdstuk 1

Bij de Bruidegom.

 • Het schoonste lied.
 • De wens van de Bruid.
 • De kus van Zijn mond.

Ware aanbidding.

 • De nabijheid des Heren.
 • Uitgestorte olie.
 • De liefde der maagden.

De trekkracht van de Geest.

 • Een gebed.
 • De binnenkamers.
 • Hebben wij de Zoon?

Zwart doch lieflijk.

 • De hitte van de verdrukking.
 • Tenten van Kedar.
 • Binnen de gordijnen.

De gemeenschap met Jezus begeren.

 • Hebt gij Mij lief?
 • Vurig gebed.
 • Niet bij de metgezellen.
 • Het middagmaal.

De raad van de Heilige Geest.

Leiding van de Geest.
De voetstappen van de schapen.
Honger naar het Woord.

Naar Zijn wens.
Vrees God!
Hoe de Bruidegom Zich Zijn Bruid voorstelt.
Paarden en wagens.
Alle eer voor God.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Heiligmaking, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s