Openbaring 6 vers 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 6

De eerste 6 zegels zijn geopend door het Lam van God en ontwikkelen nu hun louterende werking (vervolg)

.

Het 5de zegel

Openbaring 6 vers 9-11, En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die (af)geslacht (SV: gedood) waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad (SV: witte klederen) gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.”
Dit is het zegel van de CHRISTENVERVOLGINGEN; iets waarvan wij in de 19de eeuw dachten dat die een overwonnen zaak was, en in de VERLICHTE (20ste) EEUW niet meer zou kunnen voorkomen. Maar dit is, (onder andere) sinds de intrede van het COMMUNISME als staatsbestel, weer een rauwe REALITEIT geworden. (En, in onze huidige 21ste eeuw, het wereldwijde – vooral Islamitisch – terrorisme. Denk alleen al aan al de terreurdaden in naam van Allah, door IS [= Islamitische Staat] of ISIS [= Islamitische Staat in Irak en Syrië] – AK)
Oók dit zegel is dus al GEOPEND! Alleen zal het zich verder ontwikkelen tot zijn eigen culminatiepunt (= dieptepunt) in de Grote Verdrukking, waar hij een ware “HOLOCAUST” (= vernietiging) van de gehele – dan nog op aarde overgebleven zijnde ! – “ontelbare” CHRISTENHEID [4] (zie Openbaring 7:9, hieronder vermeld) zal vormen door toedoen van de ANTICHRIST:

 • “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Openbaring 7:9-17)
 • “En het beest (uit de zee = de antichrist) werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen,” (Openbaring 13:7a)

Daarom moeten de martelaren “onder het altaar” nog “een korte tijd” wachten tot deze “holocaust” (de vernietiging / het afslachten, ofwel ONTHOOFDEN van alle dan nog op aarde overgebleven zijnde CHRISTENEN [5]) een feit zal zijn. Dan zal de RECHTVAARDIGE RECHTER in de hemel deze moorden oordelen en wreken:

 • “En ik (Johannes) zag het beest (= de antichrist) en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest (de antichrist) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee (de antichrist en de valse profeet) werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen (= de aan het eind van de grote verdrukking nog levende antichristelijke mensen) werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openbaring 19:19-21)

Wèl zullen deze CHRISTENVERVOLGINGEN, met hun “JEZUS-HAAT-CLUBS”, een reiniging aanbrengen in de christengelederen (zie Mattheüs 13:49-50 [6]), zodat de Heilige Geest Zijn Gemeente zal kunnen voeren in de OPPERSTE REINHEID en HEILIGHEID [7] van de BRUIDSGEMEENTE der laatste dagen:

 • “opdat Hij haar (= de Gemeente) zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij (= Zijn uiteindelijke Bruidsgemeente) heilig en smetteloos zou zijn.” (Efeziers 5:26-27)
 • “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren (= het beeld van de Bruidsgemeente).” (Openbaring 12:1)
 • “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen (=000 mensen uit alle 12 stammen van Israël [8] – zie Openbaring 7:4b-8 [9]) met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam (van God = Jezus) volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.” (Openbaring 14:1-5)
 • “En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.” (Openbaring 22:11b)

.

Het 6de zegel

Openbaring 6 vers 12-17, “En ik zag toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven (SV: dienstknechten) en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam (van God = Jezus). Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?”
Dit is het zegel van de NATUURRAMPEN, van de CATACLYSMEN; van de AARDBEVINGEN en ZEEBEVINGEN, van de VLOEDGOLVEN (zie Lukas 21:25b, hieronder vermeld) en OVERSTROMINGEN en van de KOSMISCHE RAMPEN:

 • “…er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde…” (Openbaring 6:12b-13a)
 • “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.” (2 Petrus 3:10)
 • “En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.” (Lukas 21:25-26)

Aardbevingen hebben de aarde altijd al geteisterd vanwege de werkzame magma kern van de aarde, waardoor ook vulkanen tot uitbarsting plegen te komen, maar de FREQUENTIE waarin zij in de 20ste en huidige 21ste eeuw zijn voorgekomen, zegt ons dat ook dit zegel GEOPEND IS!

****************************************************************

Info KNMI:
“In bepaalde delen van de wereld waar continenten elkaar raken, komen de zwaarste aardbevingen voor.
De meeste aardbevingen ontstaan door bewegingen van de aardkost, oftewel door platentektoniek. Ze kunnen ook ontstaan door vulkaanuitbarstingen, meteorietinslagen, (kern)explosies en mijnbouw- of gaswinningactiviteiten. Aardbevingen in de zeebodem kunnen een tsunami (vloedgolf) veroorzaken.

 1. Ring van vuur: De belangrijkste aardbevingszone ligt rondom de Grote Oceaan. Deze zone heet de Circum-Pacifische gordel, of wat poëtischer ‘ring van vuur’. Hier liggen onder andere de Filipijnen, Japan, Alaska, Californië, Mexico, Peru en Chili aan. Deze landen worden regelmatig door catastrofale aardbevingen getroffen.
 2. Mediterrane-Transaziatische gordel: Een tweede zone, de Mediterrane-Transaziatische gordel, loopt van het gebied rond de Middellandse Zee (Marokko, Algerije, Italië, Griekenland en Turkije) oostwaarts door Iran, het Himalayagebergte en China. Deze zone sluit via Indonesië weer aan op de Circum-Pacifische gordel.
 3. Mid-Atlantische rug: Ook in de oceanen komen smalle zones met aardbevingen voor. Hier drijven de platen uit elkaar en wordt nieuwe aardkorst gevormd. Een voorbeeld hiervan is de Mid-Atlantische rug midden in de Atlantische Oceaan.”

Hier volgt ter info ook nog een link – https://www.VolcanoDiscovery.com/nl/earthquakes/today.html – met een opsomming van de meest recente aardbevingen.

****************************************************************

Wanneer de zon “een haren zak” wordt en de maan “als bloed” zal zijn (zie Openbaring 6:12, hierboven vermeld, en ook nog Jesaja 13:9-10, Joël 2:31, Mattheüs 24:29 en Handelingen 2:20 [10]) zal de zon ongetwijfeld haar grootste stormen en uitbarstingen van magnetisme kennen, waardoor ze als het ware één zonnevlek vormt; en welke gevolgen zal zo’n kosmische ramp wel niet hebben op de aarde?
Dit 6de zegeloordeel zal zich culmineren (= zijn toppunt bereiken) aan het eind van de GROTE VERDRUKKING, bij de WEDERKOMST van de Here Jezus, als Koning en Rechter (zie Openbaring 6:14-17, hierboven vermeld):

 • “En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo één als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden.” (Openbaring 16:18-20)
 • “Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan. Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.” (Jesaja 24:19-23)

.

Het 7de zegel

Als de vorige 6 zegels geopend zijn en hun OORDELENDE WERKING hebben gehad onder het volk van God, is dit volk van God eindelijk bereid om de boodschap van God – van TOTALE OVERGAVE en TOTALE HEILIGMAKING, [11] door de Heilige Geest [12] – volkomen te aanvaarden.
Deze beide zijn nodig om de VERBORGENHEID GODS (zie Openbaring 10:7 [13]), Zijn plan voor de eindtijd, de totale vorming van Zijn BRUIDSGEMEENTE, te vervullen door de genadewerkingen van de Geest van God.
Nog even en ook het ZEVENDE ZEGEL wordt geopend (zie Openbaring 8), dat aan de ene kant voor Gods toebereiden (zijnde de “wijze-maagden” gelovigen uit Mattheus 25:1-13 [14]), de deuren van de BRUILOFTSZAAL opent, maar aan de andere kant over de onbekeerlijken en de goddelozen de 7 BAZUINoordelen brengt!

.

EINDE van hoofdstuk 6

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [15]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studieDe 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie noot 4.
[6] Mattheus 13:49-50, “Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.”
[7] Zie eventueel onze studieHeiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studieANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen van A. Klein. (noot AK)
[9] Openbaring 7:4b-8, “…144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
[10] Jesaja 13:9-10, “Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.”
Joël 2:31, De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.”
Mattheus 24:29, “En meteen na de (grote – zie vers 21) verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.”
Handelingen 2:20, De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.”
[11] Zie noot 7.
[12] Zie eventueel onze studieDe werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm en/of De natuurlijke mens en de Heilige Geestvan CJH Theys. (noot AK)
[13] Openbaring 10:7, “Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”
[14] Zie noot 4.
[15] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s