Openbaring 7 vers 1, 2, 3, 4-8a (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 7

Gods overwinning

Een blik op de grote oogst uit de Spade-Regen-opwekking[4] en hun leiders

Openbaring 7 vers 1-3, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere Engel opkomen van waar de zon opgaat (SV: van de opgang der zon), met het zegel van de levende God. En Hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, TOTDAT wij de dienaren (SV: dienstknechten) van onze God aan hun voorhoofd VERZEGELD hebben.  [5]
Er staan “4 engelen” (geestelijke machten) klaar op de “4 hoeken van de aarde” om deze, van God afkerige aarde, te vernietigen! Straks, bij het bazuinen door de zesde engel (zie Openbaring 9:14 [6] – dit is ten tijde van de GROTE VERDRUKKING) zullen zij hun VOLLE DODENDE WERKING op de aarde uit kunnen oefenen.
Zij (deze geestelijke machten) zijn reeds gemeld in hoofdstuk 6 (van Openbaring) bij het openen van de eerste 4 zegels als “paarden en hun ruiters”. Ook Zacharia 6:1-8 [7] maakt hier, zoals wij weten, melding van. Hier (in Zacharia 6) zijn het STRIJDWAGENS, getrokken door RODE, ZWARTE, WITTE en (sterke) GEVLEKTE paarden. Deze zijn “de 4 winden des hemels” zegt Zacharia 6 vers 5:
“Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de 4 winden (letterlijk: geesten) van de hemel, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan.”

Openbaring 6 Zacharia 6 Betekenis
WIT paard WIT paard Het OORDELENDE Woord van God.
ROOD paard ROOD paard OORLOG.
ZWART paard ZWART paard HONGER.
GRAUW paard Sterk, GEVLEKT paard De (GEWELDDADIGE) DOOD.

Echter, voordat Gods VERNIETIGENDE OORDELEN – de ALLESVERNIETIGENDE OORLOG, het SPOOK VAN DE HONGER en de grijnzende DOOD – PERKELOOS mogen toeslaan, wil God een GROTE OPWEKKING geven; Zijn SPADE-REGEN-OPWEKKING, die een ENORME OOGST (van bekeerde zielen) zal opleveren, GEDURENDE DE LAATSTE DAGEN.
Wij hebben gezien dat zij (deze 4 paarden) in Openbaring 6 als fenomeen in deze wereld “ten tonele” werden gevoerd, dáár met het oog op de bekering en loutering van Gods kinderen. Pas straks (in de Grote Verdrukking) zullen zij hun verwoestend werk voleindigen.
In dit eerste gedeelte (van Openbaring 7, vers 1-8) stelt de Here ons Zijn DIENSTKNECHTEN voor, die Hem als LEIDERS met Hem in deze grote SPADE-REGEN-OPWEKKING [8] zullen dienen.
De Engel, Die opkomt van “de opgang van de zon”, voortkomende van de Troon van God (zie Lukas 1:78 [9]), is de Zoon van God, Jezus, Die de Doper is met de Heilige Geest:
“Ik (Johannes) doop u wel met water tot bekering, maar Hij (Jezus, de Christus = de Gezalfde) Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. (Mattheus 3:11)
Dit zegel, waarmee de 144.000 worden verzegeld (zie Openbaring 7:4, hieronder vermeld), is namelijk de Doop des Geestes (zie Efeze 1:13 [10]), waardoor hun hele GEDACHTENWERELD wordt VERNIEUWD (zie Romeinen 12:2 en Titus 3:5 [11]); waardoor zij voortaan de GEHELE WIL VAN GOD – die GOED, WELBEHAGELIJK en VOLMAAKT is (zie nogmaals Romeinen 12:2 [12]) – willen volbrengen, omdat hun eerst ONREINE rede, dan gelouterd is door de binnenkomende HEILIGE GEEST.
Wij hebben hier, zoals gezegd, te maken met de (door God verzegelde) LEIDERS van Gods GROTE OPWEKKING van “het laatste uur” (zie Openbaring 7:4-8), om straks (volgens Openbaring 7:9-17) de GROTE OOGST te zien als gevolg van deze opwekking.

Wie zijn deze leiders van het laatste uur?

Openbaring 7 vers 4-8, “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
De Bijbel noemt ze de 144.000”. Ze komen voort “uit alle (12) stammen van de Israëlieten”.
Het zijn:

12.000 NAKOMELINGEN uit de stam van Juda
12.000 idem Ruben
12.000 idem Gad
12.000 idem Aser
12.000 idem Naftali
12.000 idem Manasse (zoon van Jozef)
12.000 idem Simeon
12.000 idem Levi
12.000 idem Issaschar
12.000 idem Zebulon
12.000 idem Jozef
12.000 idem Benjamin

De stam van DAN is hier NIET genoemd, terwijl de stam van JOZEF tweemaal genoemd is; namelijk één keer in MANASSE, zijn oudste zoon, en nog een keer onder zijn eigen naam.
Gods ISRAËL WORDT IN DE LAATSTE DAGEN WEER ALS LEIDERS TEN TONELE GEVOERD, althans een verkiezing van 12.000 nakomelingen uit elke stam, met uitzondering van die van DAN.
In Romeinen 11:15 voorspelde Paulus reeds:
“Want als hun verwerping (die van de Israëlieten) verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan LEVEN UIT DE DODEN?”
Met andere woorden: Wanneer ISRAËL Gods Zoon, JEZUS, als hun MESSIAS zal hebben aangenomen, zal het voor de wereld een oorzaak zijn van ENORME OPSTANDING uit de geestelijke dood, waarin de wereld verkeert.
Ook Hosea profeteerde:
“Want DE KINDEREN ISRAËLS zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld (letterlijk: “pilaar”; ook wel vertaald als “altaar”) en zonder efod (= [deel van het] priesterkleed) en terafim (Lamsa vertaling: wierookoffer). DAARNA zullen zich DE KINDEREN ISRAËLS BEKEREN, en zoeken de Heere, hun God, en David, hun Koning, en zij zullen vrezende komen tot de Heere en tot Zijn goedheid IN HET LAATSTE DER DAGEN.” (Hosea 3:4-5, SV)
Met andere woorden: Vele eeuwen zullen voorbijgaan, waarin “de kinderen Israëls” GODDELOOS en NIET ALS EENHEID zullen voortleven in hun nageslachten. Maar IN DE LAATSTE DAGEN zullen hun NAKOMELINGEN zich BEKEREN tot de hemelse David (JEZUS) en zullen, in de VREZE GODS, HEM DIENEN!
Wij zien in dit deel van het Boek Openbaring, dat God ze (ook) nu nog als stammen onderkent (= herkent en onderscheidt)!
Ook Hosea 2:13-22 en Jeremia 31:31-33 spreken hierover:

 • Hosea 2:13-22, “Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken. Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE, dat Ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren, en die zullen Jizreël verhoren. En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen over Lo-Ruchama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God!”
 • Jeremia 31:31-33, Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.

Ook Jesaja 54 en ook vele andere Schriftgedeelten uit het Oude Verbond:

 • Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de HEERE. Vergroot de plaats voor uw tent, laat men uw tentkleden wijd uitspannen, wees niet terughoudend, verleng uw touwen, sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden, uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser. Want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. U, ellendige (SV: gij verdrukte), door stormweer voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit, Ik zal u grondvesten op saffieren, uw torens (SV: uw glasvensters) maken van kristal, uw poorten van robijn, heel uw omwalling (SV: uw ganse landpalen) van edelsteen. Al uw kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking (SV: wees verre van verdrukking), want u zult niet bevreesd zijn, en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen. Zie, zij zullen zeker samenscholen – niet door Mijn toedoen – wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten val komen. Zie, Ík heb de smid geschapen, die het kolenvuur aanblaast en wapentuig vervaardigt (SV: het instrument voortbrengt), geschikt voor zijn doel; en Ík heb de verwoester (SV: de verderver) geschapen om te gronde te richten. Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten (SV: Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken), en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren (SV: zult gij verdoemen). Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE. (Jesaja 54)

Deze Bijbelteksten verkondigen een HERAANNAME van ISRAËL ALS GODS GELIEFDE, als GODS “VROUW”, AAN HET EIND DER TIJDEN!
Nemen wij het schaduwbeeld dat door IZAAKS HUWELIJK wordt gevormd – IZAAK is het schaduwbeeld van GODS ZOON, ook hij werd, zij het zinnebeeldig, geofferd; zoals ABRAHAM het schaduwbeeld is van de VADER en JAKOB het schaduwbeeld is van de HEILIGE GEEST – dan zien wij dat IZAAK geen vrouw mocht nemen uit de hem omringende HEIDENEN, maar één uit zijn EIGEN GESLACHT (namelijk: REBEKKA)! Is dit niet een machtige heenwijzing naar ISRAËL, althans een verkiezing daaruit, als “BRUID VAN HET LAM” aan het EIND DER TIJDEN, zoals ze vroeger ook de “VROUW” van GOD was:
“Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.” (Jesaja 54:5-8)

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [13]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[5] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[6] Openbaring 9:14, “Die (stem, uit de 4 horens van het gouden altaar dat vóór God stond – zie vers 13) zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.”
[7] Zacharia 6:1-8, “Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, 4 wagens kwamen tevoorschijn tussen 2 bergen, en die bergen waren bergen van koper. De eerste wagen had rode paarden, de tweede wagen zwarte paarden, de derde wagen witte paarden en de vierde wagen sterke, gevlekte paarden. Ik nam het woord en zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze wagens, mijn Heere? Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de 4 winden (letterlijk: geesten) van de hemel, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan. Die de zwarte paarden hebben, trekken uit naar het land van het noorden; de witte paarden trekken uit, hen achterna, en de gevlekte trekken uit naar het land van het zuiden. En de sterke paarden trokken uit en wilden het land doorgaan, want Hij had gezegd: Ga, ga het land door. Toen gingen zij het land door. Vervolgens riep Hij mij en sprak tot mij: Zie, zij die zijn uitgetrokken naar het land van het noorden, hebben Mijn geest doen rusten in het land van het noorden.”
[8] Zie noot 4.
[9] Lukas 1:78, “door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft,”
[10] Efeze 1:13, “In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,”
[11] Romeinen 12:2, “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”
Titus 3:5, “…maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.”
[12] Voor Romeinen 12:2, zie noot 11a.
[13] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Opwekking, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Openbaring 7 vers 1, 2, 3, 4-8a (+ gratis UITLEG)

 1. Henk Herbold zegt:

  In deze prachtige studie lees ik o.a. over de vier engelen die de 144000 uit de 12 stammen van Israël moeten verzegelen, wonderlijk diep van betekenis. De moeite waard om te besturen, want de tijd dat het vervuld wordt is dichtbij.
  Als dat is gebeurd ziet Johannes verder in het hoofdstuk een grote menigte uit de grote verdrukking komen, staande voor Gods troon en voor het Lam. Gelukkig wacht na de grote verdrukking voor al deze mensen een heerlijke toekomst, beschreven in Openbaring 21 en 22.
  Ik lees in deze studie ook over de “heraanname van ISRAËL als Gods geliefde” en ook van een schare verlosten die toch overwonnen hebben, ondanks een grote verdrukking. Het eerste wat in mij opkomt is, “wat hebben we toch een genadige God, die ons niet gemakkelijk afwijst, maar ons juist opnieuw weer aanneemt”. Door de studie van het boek Openbaring klinkt aan de ene kant Gods rechtvaardig oordeel door over mensen die halsstarrig niet willen luisteren en Gods genade boodschap blijven afwijzen. Maar de andere boodschap van Gods genade klinkt ook door. Gelukkig maar. Mijn gebed is dat deze studie, die zo perfect is gedigitaliseerd, er toe mag bijdragen dat velen vooral die genade boodschap mogen horen. Van harte aanbevolen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s