Openbaring 7 vers 4-8b, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 7

Gods overwinning (vervolg)

.

Openbaring 7 vers 4-8, “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”

 • Hieronder het VERVOLG, qua uitleg, van Openbaring 7 vers 4-8.

Israël bestond uit 12 stammen. [4] 2 stammen hiervan vormden hetHUIS van JUDA (de stammen Juda en Benjamin); en zijn als JODEN de geschiedenis ingegaan TOT OP DE HUIDIGE DAG TOE. Het is een gedeelte van deze 2 stammen die de (huidige) staat “ISRAËL” hebben gesticht.
De andere 10 stammen vormden hetHUIS van ISRAËL”. Zij werden in het jaar 721 vóór Christus door de Assyrische koningen Salmanasser V en Sargon II GEDEPORTEERD naar Assyrië en zijn daarna NOOIT meer teruggekeerd naar hun eigen land. Men spreekt daarom van “de 10 verloren stammen”. Sommige etnologen beweren, dat deze 10 stammen later uit Assyrië zijn weggetrokken en onder wisselende namen in de geschiedenis in NOORDWESTELIJKE richting naar de KUSTLANDEN toe zich hebben verspreid. Zij zouden zijn vermeld met namen als: Scyten, Kimberen, Kelten, Galliërs, Gothen, Saksen en Angelen. Zij zouden zich THANS bevinden in NOORD-WEST-EUROPA, in AMERIKA, in ZUID-AFRIKA, AUSTRALIË en NIEUW-ZEELAND, ZONDER ZICH MEER BEWUST TE ZIJN, dat ZIJ AFSTAMMELINGEN ZIJN VAN DEZE “10 VERLOREN STAMMEN”. [5]
Velen van hen zijn nu CHRISTENEN, en als christenen zijn velen van hen PREDIKERS en ZENDELINGEN, en vormen door hun ZENDINGSIJVER, die zich richt naar vele landen in de wereld, een ware OPSTANDING UIT DE DODEN (vergelijk Romeinen 11:15 [6]). Vervullen dezen zo – in het verleden en heden – gedeeltelijk al Gods profetie met betrekking tot Israël, zij zullen dit volledig doen aan het eind der tijden, gedurende de grote SPADE-REGEN-OPWEKKING [7] (zie Jesaja 60:1-3 [8]), al hebben zij als christenen zelf veelal geen besef zelf nakomelingen te zijn van één van de 12 stammen van JAKOB, behalve dan de nakomelingen van JUDA en BENJAMIN, die hun identiteit als JODEN hebben vastgehouden.
Men zegt, onder andere, dat NEDERLAND veel nakomelingschap in zich draagt van de STAM ZEBULON. Als dat zo is, zijn de profetieën van JAKOB (in Genesis 49:13) en van MOZES (in Deuteronomium 33:18-19) met betrekking tot ZEBULON aardig vervuld:
Genesis 49:13, “Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja, hij zal wonen aan de kust, bij de schepen, en zijn zijde zal naar Sidon gericht
Deuteronomium 33:18-19, “Over Zebulon zei hij: Verblijd u, Zebulon, over uw uittocht, en u, Issaschar, over uw tenten. Volken zullen zij naar de berg roepen. Daar zullen zij offers van gerechtigheid brengen, want zij zullen de overvloed van de zeeën opzuigen, en de dingen die onder het zand bedekt en verborgen zijn.”
Deze profetieën zeggen dus dat Zebulon “AAN DE HAVEN DER ZEEËN” zal wonen en “AAN DE HAVEN DER SCHEPEN” zal wezen (SV). Ook dat hij “DE OVERVLOED VAN DE ZEEËN ZAL OPZUIGEN, en DE DINGEN DIE ONDER HET ZAND BEDEKT EN VERBORGEN ZIJN” (denk aan OLIE !), want… het erfdeel van Zebulon IN Palestina (Kanaän) lag NIET AAN ZEE!
God zal dus aan het eind der tijden 144.000 Israëlieten verkiezen uit elke stam (= 12 stammen x 12.000 – met uitzondering van de stam van Dan, waarvoor Manasse, de zoon van Jozef,  in de plaats komt). Of dit nu LETTERLIJK 144.000 mensen zijn, of meer of minder (waarbij 144.000 dan SYMBOLISCH genomen wordt), laten wij in het midden. [9]
Deze 144.000 zullen, samen met alle andere (gereed-zijnde) leden van de Bruidsgemeente van Christus, ingaan in de “Bruiloftszaal” als de Hemelbruidegom HIER OP AARDE zal gekomen zijn, om Bruiloft te vieren met Zijn aardse Bruid:

 • “Toen zij (de dwaze maagden [10]) weggingen om olie (beeld van de Heilige Geest [11]) te kopen, kwam de Bruidegom; en zij die gereed (en dus ook VERVULD met = VOL van de Heilige Geest) waren, gingen met Hem naar binnen naar de Bruiloft, en de deur werd gesloten.” (Mattheus 25:10)
 • “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij dienaren eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: … Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op … Toen zei hij tegen zijn dienaren: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden,… en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten.” (Mattheus 22:2-10)
 • “Een zekere man bereidde een grote maaltijd (SV: een groot avondmaal) en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. … En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden (<– in geestelijk zin) hier binnen. En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die (eerder, en nog wel tot het Avondmaal van de bruiloft van het Lam [12]) genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.” (Lukas 14:16b-24)

Alle andere leden van de Bruidsgemeente zijn getrokken uit “alle taal en volk en natie”, maar de 144.000 zijn getrokken uit de 12 stammen Israëls.
Door deze LEVENDE gemeenschap met de Bruidegom tijdens de Bruiloft en erna, zullen deze 144.000 zich zodanig hebben laten heiligen door de heiligende Kracht van de Geest, dat zij in het Lichaam van de Bruidsgemeente zullen komen tot de “mannelijke rijpheid van Christus (= tot geestelijke volwassenheid)”, tot “de mate van de grootte van DE VOLHEID van Christus” (zie Efeze 4:13 [13]); totdat hier op aarde de volle heerlijkheid van Christus over hen wordt gezien:
“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)
Het is hierom, dat deze groepering van “voortreffelijksten” uit de Bruidsgemeente van Christus in Openbaring 12:5 de “mannelijke zoon” (letterlijk: “een zoon, een mannelijke”) wordt genoemd, die door de Bruidsgemeente (zie Openbaring 12:1) “gebaard wordt” (zie noot [14]):
Openbaring 12:5 (SV), “En zij (de VROUW – zie o.a. vers 1+4+6) baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.”
Openbaring 12:1, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een VROUW [15], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” [16]
Dit “baren” geeft in symboliek het moment weer wanneer deze groepering tot volle (geestelijke) rijpheid en kracht is gekomen. En gekomen in die staat zal onmiddellijk de “opname” volgen van deze 144.000 (Openbaring 12:5 spreekt over weggerukt tot God en Zijn troon”), terwijl de “opname” [17] van de gehele Gemeente – namelijk die van de gestorvenen na hun opstanding uit de doden (zie 1 Thessalonicenzen 4:16 [18]), en die van de “bewaarden” van de gehele Bruidsgemeente, die in de “woestijn zullen zijn bewaard gedurende de Grote Verdrukking” (zie Openbaring 12:6 + 14 [19]) en die “in een punt des tijds zullen worden veranderd” (zie 1 Korinthe 15:51-52a [20]) – met de laatste bazuin (zie 1 Korinthe 15:52b en 1 Thessalonicenzen 4:16 [21]) zal plaatshebben, dit is nadat de “afwerking” van de 7 “fiool- of schaaloordelen” (uit Openbaring 16) plaatsgevonden zal hebben, bij de (zichtbare) WEDERKOMST van Jezus als Koning en Rechter uit de Hemel, aan het eind van de Grote Verdrukking (zie 1 Thessalonicenzen 4:17 [22]). Zie hiervoor het volgende schema (in de PDF, op blz. 8):
Deze 144.000 – Gods voortreffelijksten uit Jezus’ gehele Bruidsgemeente – zien wij terug in Openbaring 14:1-5 in hun hemelse roeping:
“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.”
Dit is NA de “wegrukking” of “opname” van deze 144.000 (“tot God en Zijn troon”):
“En zij (de VROUW uit vers 1) baarde een mannelijke zoon (beeld van de 144.000), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (zie Openbaring 12:5, SV)
Wij weten al dat zij (de 144.000) zich zó door de Heilige Geest hebben laten HEILIGEN dat zelfs de VOLKOMENHEID (= geestelijke volmaaktheid) HIER OP AARDE hun deel wordt, want in de hemel zijn wij ALLEN “VOLKOMEN” (= volmaakt), “ONBERISPELIJK”.
Zij vormen (straks) de “HEILANDEN (of: “VERLOSSERS) van Obadja 1:21, die “het bergland van Ezau” (beeld van de vleselijke christen) zal “richten”, die brengende tot bekering (tot het volkomen afsterven aan de hun nog aanklevende zondemachten – AK), waarna hun het Koninkrijk des Heren zal toevallen:
Obadja 1:21, “Verlossers (SV: heilanden) zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen (SV: te richten), en het koningschap zal van de HEERE zijn.”
Zij vormen Gods INSTRUMENTEN BIJ UITNEMENDHEID om de GROTE OOGST (van zielen) van de SPADE-REGEN-OPWEKKING binnen te halen. Een blik op die grote oogst vormen de verzen 9-17 uit Openbaring 7.

*****************************************************************************

NOOT A. Klein

 • Het plan van God met Israël is wel heel bijzonder:
  *) Eerst zijn er de 12 zonen van Jakob (Jakob die later, door God, Israël wordt genoemd).
  *) Dan de 12 stammen van Israël (voortkomend uit en genoemd naar de 12 zonen van Jakob=Israël). Deze 12 stammen splitsen zich in 2 “koninkrijken” (“huis van Juda” en “huis van Israël”).
  *) Het “huis van Israël” verspreid zich – na hun ballingschap – over de aarde, voornamelijk in de landen van Noord-West-Europa, van waaruit velen later weer zijn geëmigreerd naar landen als Amerika, Canada, Australië etc. (veel landen met “rood, wit en blauw” in hun vlag, de door God ingegeven kleuren van de gordijnen/voorhangsels uit de Israëlitische Tabernakel). Velen uit het “huis van Israël” bekeren zich in hun nieuwe thuisland tot het christendom (en behoren vanaf dan dus tot de “Gemeente van Christus”). Na een aantal generaties verdwijnt bij de meeste van hen het besef dat ze afstammelingen van het “huis van Israël” zijn.
  *) De huidige “Gemeente van Christus” bestaat dus uit bekeerlingen van het “huis van Israël”, uit bekeerde Joden (uit het “huis van Juda”, veelal Messiaanse Joden genoemd) en uit bekeerde heidenen. De “Bruid van Christus” komt straks voort uit deze “Gemeente van Christus”.
  *) Deze Bruid wordt NA de Bruiloft met Christus, het Lam van God, Zijn Vrouw genaamd (het is de VROUW uit Openbaring 12:1-6, 13-17), net zoals bij ons, in het gewone leven, het geval is. Deze VROUW baart (d.i. brengt – in geestelijke zin – voort) de “mannelijke zoon” (zie Openbaring 12:5).
  *) Deze “mannelijke zoon” is het beeld van de 144.000 “zonen Gods” (gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam – zie Openbaring 14:4). Deze 144.000 zijn dan vervolgens ook LETTERLIJK afstammelingen uit de 12 stammen van Israël (zie Openbaring 7:3-8). En deze 144.000 staat een korte maar zeer krachtige bediening Gods te wachten (het zijn de heilanden of verlossers uit Obadja 1:21, SV/HSV), totdat de antichrist komt en hen wil doden, het moment waarop God hen tot Zich haalt (zie Openbaring 12:4-5).
  Hoe WONDERLIJK zijn Zijn wegen!

Deze 144.000 zijn ook degenen die, na de Grote Verdrukking, met Christus wederkomen (zie Openbaring 19:14-15) om de ongelovigen te “hoeden met een ijzeren roede” (vergelijk Openbaring 12:5 en 19:15), tijdens het slagveld van Armageddon (zie Openbaring 16:16, 19:14-15  en Judas 1:14-15, waar wij lezen: Zie, de Here is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen).

Kort samengevat:
We kunnen dus stellen dat de geboorte van de “mannelijke zoon” een geestelijke aangelegenheid is. God zal uit de Gemeente (de Bruidsgemeente van “wijze maagden” wel te verstaan) een soort keurkorps van zonen doen voortkomen, als vrucht van het werk van de Heilige Geest in haar. Misschien dat er voor sommigen van u nog (veel) onduidelijkheden zijn, maar we mogen toch aannemen dat het werk van Gods Geest in Zijn Gemeente in staat zal zijn om deze vrucht voort te brengen. Daar komt nog bij dat de Gemeente toch niet voor niets Zijn Bruid wordt genoemd en deze Bruid kan, na haar huwelijk en “gemeenschap” (met Jezus als Bruidegom), nu eenmaal vrucht dragen en voortbrengen. Want… zoals de Gemeente in geestelijke zin Bruid is (en met Bruid worden meerdere personen – zowel mannelijk alsook vrouwelijk – bedoeld, vandaar het woord Bruidsgemeente), zo is er ook in geestelijke zin vrucht (en in dit geval: meerdere “vruchten”, namelijk: de 144.000 mannelijke zonen).

*****************************************************************************

Openbaring 7 vers 9-17, “Hierna zag ik (= Johannes) en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen (SV: geslachten), volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10) En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam ! 11) En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 12) en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. 13) En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14) En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15) Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen overschaduwen). 16) Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17) Want het Lam (van God), Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden (SV: zal hun een Leidsman zijn) naar de LEVENDE waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”
Het betreft hier een blik op die grote oogst, namelijk dat gedeelte van de oogst, die van de ontelbaren, die uit de “grote verdrukking” zullen komen. In de GROTE VERDRUKKING zullen zij HONGER en DORST lijden (zie vers 16), omdat zij daar niets kunnen kopen, daar zij het merkteken van de antichrist (bewust) niet zullen willen ontvangen:
“En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat (duivelse, door de antichrist verplichte) merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.” (Openbaring 13:16-17)
Ook ondervonden zij HITTEGOLVEN (zie Openbaring 7:16) als een OORDEEL VAN GOD over de antichristelijke wereld, waarin zij (helaas nog) moesten leven (omdat zij niet gereed waren bij Jezus’ komst als Bruidegom, tevens ter BEWARING voor de grote verdrukking), waarbij zij uiteindelijk als MARTELAREN zullen sterven onder de moordende hand van de antichrist.
Maar hier, in Openbaring 7:16-17,  worden zij vertroost, en STAAN ZIJ VOOR GODS TROON en DIENEN HEM DAG EN NACHT IN ZIJN TEMPEL in hun LANGE WITTE KLEDEREN, wit gewassen in het bloed van het Lam. Wij zien hier dat deze groep van MARTELAREN een BIJZONDERE PLAATS heeft in Gods hart (zie Openbaring 7:14-17).

.

EINDE van hoofdstuk 7

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [23]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Ter verduidelijking het volgende:
Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän / Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän / Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de “verharding” is gekomen (zie Romeinen 11:25).
Het huidige land Israël (waar heden voornamelijk de 2 stammen van het ‘huis van Juda’ – de Joden – wonen) doet thans haar rechten gelden op het land Palestina. Historische rechten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat het profetisch Woord vervuld wordt, dan kan het niet anders of geheel Israël (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit komen van geheel Kanaän/Palestina en van de stad Jeruzalem (zie Genesis 15:18). Abrahams nakomelingen zouden volgens de Goddelijke belofte het land Kanaän bewonen. Dat land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. Voor ons zijn het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor de wederkomst van Jezus, leven. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt. (noot AK)
[5] Zie eventueel ons artikel ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen van A. Klein. (noot AK)
[6] Romeinen 11:15, “Want als hun verwerping (die van de Israëlieten) verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?”
[7] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[8] Jesaja 60:1-3, “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.”
[9] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5) – “De geboorte van de mannelijke zoon (beeld van de 144.000) van H. Silakus. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys en of de studie De werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[12] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[13] Efeze 4:13, “totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,”
[14] In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK)
[15] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[16] Wij willen hier eerst zon, maan, en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen wij alsdan het volgende vaststellen: De zon is nog altijd het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1ste Openbaringsvorm van de Godheid. De maan is nog altijd het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de Zoon van de levende God en de 2de Openbaringsvorm van de Godheid – de Centrale Figuur. De sterren in hun menigvuldigheid zijn de symbolen van 12 met Gods Geest vervulde personen – kinderen Gods, die hier dienen te worden onderscheiden als diegenen, aan wie het “leiderschap” in de tijd van het einde gegeven is. Openbaring 1:20b schenkt ons in deze het nodige licht: “de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten…”. (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[18] 1 Thessalonicenzen 4:16, “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.”
[19] Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar – de periode van de Grote Verdrukking).” “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).”
[20] 1 Korinthe 15:51-52a, “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin…”
[21] 1 Korinthe 15:52b, “…bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de (in Hem gerechtvaardigde) doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij (de levenden die overgebleven zijn, vanwege hun BEWARING tijdens de Grote Verdrukking) zullen veranderd worden.”
Voor 1 Thessalonicenzen 4:16, zie noot 18.
[22] 1 Thessalonicenzen 4:17, “Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (vanwege de BEWARING tijdens de Grote Verdrukking), samen met hen (de opgestane rechtvaardigen in Christus) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”
[23] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s