Openbaring 8 vers 1, 2 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 8

De opening van het 7de zegel

8-7TH-SEAL

De Bruiloft van het Lam

Openbaring 8 vers 1, “En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte (SV: stilzwijgen) in de hemel van ongeveer een half uur.” [4]
De laatste hindernis tot het kunnen lezen van de Boekrol, die wij reeds onderkend (= herkend) hebben als het Boek Openbaring, is hier weggenomen door het Lam (van God). De Boekrol is nu GEOPEND. Voortaan lezen wij van deze GESLOTEN (boek)ROL niets meer in het Boek Openbaring, maar wel van een GEOPEND BOEK:
“En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat.” (Openbaring 10:8)
Begrijpen wij wat dit zeggen wil? GODS WIL VOOR DE LAATSTE DAGEN, die ook wel Gods VERBORGENHEID (GEHEIMENIS) voor de laatste dagen wordt genoemd, kan nu worden vervuld (zie Openbaring 10:7 [5]), omdat dit Boek nu door Gods volk (in geestelijke zin) kan worden “GEGETEN”:
“En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.” (Openbaring 10:9-10)
De beloften van God, vervat in het Boek Openbaring, kunnen nu door GELOOF, OPENHEID en ERNSTIGE BEDE worden “toegeëigend”, waardoor het WOORD van GOD en de HEILIGE GEEST nu in Gods volk kunnen werken met MACHT! De BRUIDSVORMING (de toebereiding tot de Bruiloft van het Lam [6]) wordt dan door de Heilige Geest met kracht ondernomen, waardoor “de RECHTVAARDIGMAKINGEN der heiligen” (= zij die, door Gods Geest en naar Zijn wil, rechtvaardig gemaakt [willen] worden – AK) met Geesteskracht doorbreken:
“Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem (= Jezus Christus) de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam (van God = Jezus) is gekomen en Zijn vrouw [7] heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden (SV: de rechtvaardigmakingen) van de heiligen.” (Openbaring 19:7-8)
Van haar kant gezien bereidt de BRUID VAN CHRISTUS zich hierop toe. Van Gods kant uit wordt de Heilige Geest met zo’n kracht uitgestort zoals NIMMER TEVOREN gezien en gekend (door de Spade-Regen [8]), waardoor zowel de GEESTESVRUCHT (zie Galaten 5:22 [9]) als de GEESTESGAVEN [10] (zie 1 Korinthe 12:4-11 [11]) tot de arbeid in Hem in haar gaan rijpen met Goddelijke kracht en heerlijkheid, waardoor CHRISTUS meer en meer GESTALTE in haar verkrijgt:

 • “mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat Christus gestalte in u krijgt.” (Galaten 4:19)
 • “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)
 • “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [12], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” [13] (Openbaring12:1)

Het eerste gevolg van het openen van het 7de zegel is dan ook: “een STILTE (SV: stilzwijgen) in de hemel van ongeveer een half uur”. De hemel houdt als het ware de adem in bij het aanzien van de gebeurtenissen die zich op de aarde gaan ontwikkelen als gevolg van de opruiming van deze laatste hindernis: de Bruidsvorming en de daarop volgende BRUILOFT van het LAM VAN GOD [14]:

 • “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal [15] van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” (Openbaring 19:6-9)
 • “Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes (SV: MAAGDEN [16]), die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen (= zowel de wijze als dwaze maagden) slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes (= MAAGDEN) op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie (beeld van de Heilige Geest [17]) voor uzelf. Toen zij (de dwaze maagden) weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed (en dus ook VERVULD met = VOL van de Heilige Geest) waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur (om in te gaan tot de bruiloft) werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes (= MAAGDEN), die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:1-13) [18]

Voor dit laatstgenoemd hemelfestijn komt de BRUIDEGOM, het LAM VAN GOD, naar de aarde terug! Dit is de heimelijke Wederkomst, die “als een dief in de nacht” (zie 1 Thessalonicenzen 5:2 + 4 en Openbaring 3:3 [19]); een Wederkomst enkel en alleen voor Zijn TOEBEREIDE volgelingen, als de BRUIDEGOM van de (BRUIDS)GEMEENTE met wie Hij BRUILOFT gaat vieren. [20] Deze HEIMELIJKE Wederkomst staat in tegenstelling tot de OPENBARE wederkomst [21], waarbij “ALLER OGEN Hem zullen zien, ook degenen die Hem doorstoken (= verworpen) hebben”:

 • “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.” (Openbaring 1:7)
 • “En ik zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: Koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, WIT en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.” (Openbaring 19:11-16) [22]
 • “En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.” (Mattheüs 24:10)
 • “die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Handelingen 1:11)
 • (vers 5a: Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel…) aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting (SV: verkwikking) te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.” (2 Thessalonicenzen 1:7-8)
 • “Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen,” (Judas 1:14)
 • “Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken (= verworpen) hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.” (Zacharia 12:10)

Zoals bij een CHRISTELIJKE bruiloft de bruidegom, na de bruiloftsdag, niet meer van zijn bruid weggaat, maar een huwelijkse staat kent tot “de dood hen scheidt”, evenzo zal de HEMELBRUIDEGOM na die dag zijn, van de aarde gekochte, BRUID ook niet meer verlaten, maar Hij zal bij haar blijven en haar uiteindelijk bij Zich in Zijn hemelkoninkrijk brengen.
De wereld zal deze HEMELBRUIDEGOM NIET ZIEN, maar des te meer Zijn heerlijkheid, die dan en voortaan in en om haar (= de Bruid / Bruidsgemeente) af zal stralen:

 • “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [23], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. [24] En zij was (in geestelijke zin) zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om (ook in geestelijke zin: mannelijke zonen met DNA van de Bruidegom [25] – AK) te baren.” (Openbaring 12:1-2)
 • “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)

Er zijn er onder ons die deze BRUILOFT zich IN DE HEMELEN indenken – na een algemene ‘OPNAME’ [26] van de gehele GEMEENTE / BRUIDSGEMEENTE. Ook al, omdat in Openbaring 12:1 dit visioen “in de hemel” werd gezien door Johannes. Maar… wij moeten niet vergeten dat het LICHAAM VAN CHRISTUS altijd in de geest “in de hemel” heeft te wandelen (zie Filippenzen 3:20 [27]), ook al zijn wij nog in dit lichaam en op aarde. Maar deze gedachte van deze BRUILOFT “IN DE HEMEL” wordt mijns inziens wedersproken door, onder andere, Lukas 12:35-40 [28], waar wordt gesproken over “de Heer, Die WEDERKOMEN ZAL VAN DE BRUILOFT om Zijn (nog op aarde) wakende dienstknechten te dienen, om dezulken deel te doen hebben aan een HEMELFESTIJN; namelijk het festijn van de GROTE SPADE-REGEN-OPWEKKINGEN [29]:
“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)
“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.” (Joël 2:28-29)
Natuurlijk zullen de in de hemel reeds verblijvende geesten van de rechtvaardigen en heiligen deel hebben aan dit GROTE FEEST, want zij vormen met de BRUIDSGEMEENTE op aarde één geestelijk LICHAAM.
Bovendien zegt de Bijbel dat de ‘OPNAME’ van de GEMEENTE [30] pas bij de LAATSTE (= de 7de) BAZUIN geschieden zal en dat is: bij de WEDERKOMST van JEZUS (naar deze aarde) als KONING en RECHTER (zie Thessalonicenzen 4:15-17, 1 Korinthe 15:51-52 en Mattheüs 24:30-31 [31]), waaraan zal voorafgaan de OPSTANDING van de RECHTVAARDIGEN, welke gebeurtenissen dus pas NA de GROTE VERDRUKKING zullen plaatsvinden:
“En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang (= het 1000 jarig Rijk of Vrederijk van Jezus Christus [32]). Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 1000 jaar lang.” (Openbaring 20:4-6)
Wij leven mijns inziens ten tijde van de opening van dit 7de zegel, ten tijde van de BRUIDSVORMING en vlak vóór de grote BRUILOFT van HET LAM (van God) [33], dus vlak vóór de (onzichtbare) WEDERKOMST van Jezus als HEMEL-BRUIDEGOM! [34]

Openbaring 8 vers 2, “En ik zag de 7 engelen die vóór God stonden en aan hen werden 7 bazuinen gegeven.”
Behalve deze zalige toekomende gebeurtenis van de Bruiloft van het Lam (van God), brengt de opening van het 7de zegel – voor hen die NIET toebereid zijn voor deze Bruiloft (namelijk: de “dwaze maagden” van Mattheüs 25:1-13, [35] de (in geestelijke zin) “overigen van haar zaad” uit Openbaring 12:17 [36], en de overige ONBEKEERDE, GODDELOZE en ANTICHRISTELIJKE mensen) – de 7 BAZUINOORDELEN GODS, waarvan er 4 nog vóór de inluiding van de Grote Verdrukking zullen worden “gebazuind”.

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [37]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[5] Openbaring 10:7, “Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht (SV: vervuld) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”
[6] Zie noot 2.
[7] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[9] Galaten 5:22, De vrucht van de Geest is echter: (goddelijke) liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
[10] Zie eventueel onze studie De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[11] 1 Korinthe 12:4-11, “Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.  Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.”
[12] Zie noot 7.
[13] Wij willen hier – voor alle duidelijkheid – eerst de zon, maan en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen wij alsdan het volgende vaststellen:
De “zon” is het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1ste “Persoon” (beter gezegd: de 1ste Openbarings-vorm) van de Godheid.
De “maan” is het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de Zoon van de levende God en de 2de “Persoon” (beter gezegd: de 2de Openbaringsvorm) van de Godheid – de Centrale Figuur.
De “sterren” in hun menigvuldigheid zijn het symbool van (de veelvuldige gaven van) de Heilige Geest, de 3de “Persoon” (beter gezegd: de 3de Openbaringsvorm) van de Godheid. (noot AK)
[14] Zie noot 2.
[15] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[16] Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGD uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV heeft dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook mannelijke christenen inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus kunnen behoren). (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys en of de studie De werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[18] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze MAAGDEN en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[19] 1 Thessalonicenzen 5:2+4, “Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.” … “Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.”
Openbaring 3:3, “Bedenk dan hoe u het (Evangelie) hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.”
[20] Zie noot 2.
[21] Zie eventueel het artikel De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[22] Zie eventueel onze (vervolg)studie Openbaring 19 vers 1-21 (met ‘vers voor vers’ UITLEG), van CJH Theys. (noot AK)
[23] Zie noot 7.
[24] Zie noot 13.
[25] Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie à Openbaring 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom.
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (= het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (= manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (= VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK)
[26] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[27] Filippenzen 3:20, Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,”
[28] Lukas 12:35-40, “Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven (SV: dienstknechten) die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.”
[29] Zie noot 8.
[30] Beter gezegd: het Jezus “tegemoet gaan in de lucht” (om Hem, als een zeer belangrijk Persoon, alvast tegemoet te treden en op te halen), om met Hem terug te keren naar de aarde (voor het 1000-jarig Vrederijk van Christus OP AARDE). Lees 1 Thessalonicenzen 4:15-17 + Openbaring 5:10 (van de Statenvertaling). (noot AK)
Zie nogmaals noot 26.
[31] Thessalonicenzen 4:15-17, “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de (ZICHTBARE weder-)komst van de Heere, de ontslapenen (= de gestorven christenen) beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een (de 7de) bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus (ontslapen) zijn, zullen eerst opstaan (NA de grote verdrukking). Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (tot aan het EIND van de grote verdrukking), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn (eerst tijdens het 1000-jarig Vrederijk van Christus OP AARDE en daarna op de nieuwe aarde en nieuwe hemel).”
1 Korinthe 15:51-52, “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen (= sterven), maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste (7de) bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.”
Mattheus 24:30-31, “En dan (= aan het EIND van de grote verdrukking) zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij (= allen, ook de ongelovigen) zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel (weder)komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de 4 windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.”
[32] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[33] Zie noot 2.
[34] Zie eventueel onze studie De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
Zie nogmaals noot 21.
[35] Lees Mattheus 25:1-13. Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen het ‘Lichaam van Christus’ en de ‘Bruid van Christus’ (uitleg over het verschil tussen de 5 wijze en de 5 dwaze maagden) van E. van den Worm / A. Klein. (noot AK)
[36] Openbaring 12:17, “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: zaad, in geestelijke zin), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.”
[37] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s