Openbaring 8 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 8

De opening van het 7de zegel (vervolg)

.

Openbaring 8 vers 3-5, “En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.”
Deze VOORBIDDENDE ENGEL kan de Geest van God zijn (Romeinen 8:26) of de Zoon van God Zelf (Johannes 14:16), onze HEMELHOGEPRIESTER:

 • Romeinen 8:26, “En evenzo komt ook de Geest (van God) onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.”
 • Johannes 14:16, “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.”
 • “Hij getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek… Hij is het geworden met het zweren van een eed door God, Die tegen Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek – in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond… Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is” (Hebreeën 7:17-28)

Het eerstgenoemde “altaar” in vers 3 (van Openbaring 8) is het “brandofferaltaar in Gods hemel”, die symbolisch staat voor het “kruisoffer van het Lam van God.”
Dit “vuur van het altaar” (uit Openbaring 8:5) is de “Liefde Gods”, die ons de Zoon doet geven voor het leven der wereld, maar dat óók het Vuur is van Gods gerechtigheid!
Het “gouden altaar” (uit Openbaring 8:3b) staat symbolisch voor de aanbidding, lof en prijs van Gods volk tot God. De gebeden van de heiligen – hun aanbidding, lof en prijs – worden hier, samen met het pleiten van deze Engel op de LIEFDE GODS (“het vuur”), tot God gebracht.
Het laat zich raden wat die gebeden van de heiligen in deze laatste tijd zijn; namelijk, de bede OM WAARDIG TE WORDEN GEMAAKT door Gods Geest OM DEEL TE HEBBEN AAN de Bruiloft van het Lam. [4]
God verhoort hier deze Goddelijke voorbede, want de voorbiddende Engel mag hier Gods antwoord werpen op de aarde: “Stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving” geschieden dan: GODS VOLK WORDT DAADWERKELIJK TOEBEREID OM DEEL TE HEBBEN AAN DEZE (Goddelijke) BRUILOFT! [5]

De eerste 4 bazuinoordelen

Het 1ste bazuinoordeel

Openbaring 8 vers 6-7, “En de 7 engelen die de 7 bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.”
“HAGEL en VUUR, vermengd MET BLOED” wordt op de aarde geworpen”.
Sterk VERANDERDE WEERSOMSTANDIGHEDEN, STRAFFE (= pittige) HAGELBUIEN, gevolgd door VERZENGENDE HITTE komen vanaf dat moment intensief op aarde voor, waardoor de VEGETATIE wordt getroffen: ⅓ deel van de bomen en AL het groene gras (waaronder de granen). Deze KLIMATOLOGISCHE RAMP resulteert in grote HONGERSNODEN en de HONGERDOOD onder de mensen en dieren. Daarvandaan dat hier ook sprake is van “BLOED”.

Het 2de bazuinoordeel

Openbaring 8 vers 8-9, “En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.”
Een BRANDENDE BERG (of ROTS) VAN VUUR wordt in de zee geworpen.
Wij hebben hier zeer waarschijnlijk te maken met een in zee neerstortende GROTE METEOOR / METEORIET, die, wanneer hij in de atmosfeer terecht komt, door de grote wrijving, aanvlamt. (Of een deel van een lava uitspuwende vulkaan, die afbreekt en in zee beland, zoals een vermoedelijk scenario is bij –bijvoorbeeld– de Canarische Eilanden, die zijn ontstaan door onderzeese vulkanische activiteiten en/of de Kīlauea, een actieve vulkaan op het eiland Hawaï – noot AK). Het gevolg hiervan is dat ⅓ deel van de schepen op zee en ⅓ deel van de zeedieren hierdoor getroffen worden. Daarvandaan dat ⅓ deel van de zee “in bloed verandert” (= zal sterven).
Ons houdende aan het beginsel van Gods Woord, om dit Woord LETTERLIJK te nemen waar dit mogelijk is en FIGUURLIJK waar een LETTERLIJKE betekenis niet mogelijk is, moeten wij tot bovengenoemde uitleg komen.
Dit moet een KOLOSSAAL GROTE METEORIET (of VULKAAN) zijn, die door God in de zee geworpen wordt, opdat de wereldsgezinde mensheid zich zal bekeren van haar ongerechtigheid!
Wat een spectaculaire gebeurtenis zal dat zijn! Wat een wereldomvattende schrik! Wat een immense WATERVLOED zal dat op aarde geven!

Het 3de bazuinoordeel

Openbaring 8 vers 10-11, “En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.”
Hier wordt “een GROTE STER”, genaamd Alsem”, BRANDENDE ALS EEN FAKKEL, UIT DE HEMEL GEWORPEN, die dan “het derde deel van de RIVIEREN en op de WATERBRONNEN” met haar DODELIJKE BITTERHEID vervult, waardoor velen zullen sterven.
Deze toekomende gebeurtenis kan nooit LETTERLIJK worden genomen: een BRANDENDE METEORIET die het alleen heeft gemunt op (een derde deel van) RIVIEREN en hun BRONNEN. Dit Schriftgedeelte moet dus FIGUURLIJK worden opgevat.
Een “ster” staat in Gods Woord vaak symbolisch voor een KONING of een LEIDER:

 • “Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen.” (Numeri 24:17)
 • “toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?” (Job 38:7)
 • “…Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.” (Mattheüs 2:2)
 • “De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere” (1 Korinthe 15:41)
 • “Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de 7 sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt:” (Openbaring 2:1)

Deze “ster” (uit Openbaring 8:10) “BRANDDE als een fakkel”, wat wil zeggen dat zij onder GODS OORDELEND VUUR staat. Bovendien is zij “uit de hemel gevallen”. Onwillekeurig denken wij dan aan satan die uit de hemel viel in het visioen van Jezus, zoals wij kunnen lezen in Lukas 10 vers 18: “Hij (= de Heere Jezus) zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.”
Hier (in Openbaring 8:10) betreft het dus een in zonde gevallen “kind van God” van GROOT FORMAAT en met GROTE INVLOED op de CHRISTENHEID, dat uit zijn (hemelse) GENADEPOSITIE neervalt op AARDE, waardoor hij weer VLESELIJK en MATERIALISTISCH denkt, VELEN met zich meetrekkende. Vormt dit een profetie over de komst van de “VALSE PROFEET”?:

 • “En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had 2 hoorns, als die van het Lam (van God), maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest (uit de [volkeren]zee, beeld van de antichrist – lees Openbaring 13:1+2-8) voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666.” (Openbaring 13:11-18)

De RIVIEREN en WATERBRONNEN symboliseren het GEESTELIJK (= christelijk) DENKEN en de GEESTELIJKE (= christelijke) BEGINSELEN van de volkeren. Deze gevallen geestelijke (voorheen: christelijke) leider maakt dat VELEN van de kinderen Gods geestelijk worden gedood als gevolg van zijn “Alsem-leer”. Hebben wij hier misschien te maken met de GROTE AFVAL (van God, en gebod) die door Paulus werd geprofeteerd; een afval die komen zou vóór het inluiden van de GROTE VERDRUKKING, en vóór het OPTREDEN van de ANTICHRIST? :
“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (van Christus Wederkomst – zie vers 1-2) komt niet, tenzij eerst de afval (van God, en gebod) gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.” (2 Thessalonicenzen 2:3)
Ook wordt ons geprofeteerd dat “de STAART van de GROTE DRAAK” – beeld van de laatste openbaringsvormen van satan in de eindtijd – ⅓ deel van de sterren des hemels (= kinderen Gods) neer zou werpen op de aarde: “…En zie: een grote vuurrode draak… En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde.” (Openbaring 12:3-4a)
Ook hier is er dus sprake van een GROTE AFVAL (van God, en gebod)!

Het 4de bazuinoordeel

Openbaring 8 vers 12, “De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.”
Hier wordt ⅓ deel van de LICHTEN DES HEMELS (“ZON, MAAN en STERREN”) GETROFFEN.
Dit zal een grote KOSMISCHE RAMP zijn, waardoor ook op aarde ONZEGLIJKE (= onuitsprekelijke) RAMPEN, als gevolg van deze mogelijk MAGNETISCHE STORMEN, de mensheid zullen overkomen. Denk onder andere aan: grote vloedgolven, tsunami’s, aard- en zeebevingen, duisternis en andere rampen:
“En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.” (Lukas 21:25-26)

Openbaring 8 vers 13, “En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de 3 engelen die nog op de bazuin zullen blazen.”
De volgende 3 bazuinoordelen of weeën zullen nog verschrikkelijker zijn, omdat ze IN DE GROTE VERDRUKKING zullen plaatsvinden, en daarom ENKEL en ALLEEN VERNIETIGEND zullen zijn!

.

Schema:

Gods afrekening met de goddeloze, antichristelijke wereld

De 7 bazuinoordelen Gods

Openbaring 8:6-13, 9:1-21, 11:1-19

1 Over de wereld, te land:
EXTREME NATUURVERSCHILLEN (HAGEL en VUUR=HITTE), 1/3 van de bomen en AL het groene gras verbrand. HONGERSNOOD-HONGERDOOD (“BLOED… op de aarde”). (Zie Openbaring 8:7)
2 Over de wereld, ter zee:
1/3 van de vissen  etc. in de zee gedood en 1/3 van de schepen vergaan door in zee gevallen REUZEN-METEORIET (?). (Zie Openbaring 8:8-9)
3 Over de diepten van het menselijke hart / zijn gedachten:
Een grote “ALSEM-ster” (valse profeet ?) brengt door zijn “ALSEM-leer” 1/3 van de christenen, door zijn bittere “waterbronnen” in de GEESTELIJKE DOOD. (Zie Openbaring 8:10-11)
4 Over de hoogten in de ruimte (kosmos):
1/3 van de lichten des hemels (zon, maan en sterren) worden getroffen (met magnetische stormen ?).
Gevolg: VERDUISTERING, TSUNAMI’S, AARD- en ZEEBEVINGEN op aarde. (Zie Openbaring 8:12)
5 Over de satanische troon van de antichristelijke wereld:
“Een STER, uit de hemel op aarde gevallen” (beeld van de ANTICHRIST). Satanische WERELDTROON door ANTICHRIST beklommen. “De PUT van de AFGROND geopend.” De antichristelijke mensheid VERDUISTERD door vervolgingswaanzin vanwege losgelaten demonen, “5 maanden lang”. Pas ‘rust’ als de antichristelijke mensheid ‘goed’ bezeten is. (Lees Openbaring 9:1-12)
6 Over de antichristelijke wereld:
De 4 engelen bij de EUFRAAT (wereldrivier) LOSGELATEN. Gevolg: 1/3 van de mensheid gedood door grote wereldoorlog (n.a.v. de installatie van de antichrist als WERELDHEERSER ?). (Lees Openbaring 9:13-21)
7 AANZEGGING van de komst van de Goddelijke Rechter:
(Lees Openbaring 11:15-19).
De 7 FINALE FIOOL- of SCHAALoordelen GODS worden over de aarde uitgegoten. (Lees Openbaring hoofdstuk 15)

 • Deze 7de bazuin gaat over in: De 7 fiool- of schaaloordelen (zie het schema hieronder). –> –>

 

 

–> De laatste 7 fiool- of schaaloordelen Gods

Openbaring 16:1-21

1 Over de wereld, te land:
“Kwaadaardige en schadelijke zweren” (KANKER-TUMORS ?) bij ALLE antichristelijke mensen.
(Lees Openbaring 16:2)
2 Over de wereld, ter zee:
Elk levend wezen GEDOOD in de ZEE. (Lees Openbaring 16:3)
3 Over de diepten van het menselijke hart / zijn gedachten:
ALLE gedachten en overwegingen zijn te allen tijde ALLEEN nog maar BOOSAARDIG (zie Genesis 6:5 [6]); en dus SATANISCH (= duivels geïnspireerd). (Lees Openbaring 16:4-7)
4 Over de hoogten in de ruimte (kosmos):
Geweldig GROTE HITTEGOLF. (Lees Openbaring 16:8-9)
5 Over de satanische troon van de antichristelijke wereld:
De “troon” van de antichrist word VERDUISTERD door een overstelpende dosis SATANISME (= demonisch).
(Lees Openbaring 16:10-11)
6 Over de antichristelijke wereld:
De WERELD-rivier de EUFRAAT is gedoemd tot UITDROGING (= VERNIETIGING van ALLE antichristelijke mensen). HIERTOE zijn koningen van de GEHELE wereld, en hun LEGERS, vergaderd in ARMAGEDDON (in het dal van Megiddo). (Lees Openbaring 16:12-16)
7 De DEFINITIEVE komst van de Goddelijke Rechter:
Begeleidende NATUURRAMPEN. (Lees Openbaring 16:17-21)
ARMAGEDDONISCHE VERNIETIGING van de GEHELE ANTICHRISTELIJKE MENSHEID.
(Zie Openbaring 19:11-21 en Maleachi 4:1+3 [7])

.

EINDE van hoofdstuk 8

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [8]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

 

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie noot 2.
[6] Genesis 6:5, “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.”
[7] Openbaring 19:11-21, En ik (= Johannes) zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd GETROUW en WAARACHTIG genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: Koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden (“Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen” – Judas 1:14b), gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.”
Maleachi 4:1+3, “Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten. 3. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten.”
[8] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

3 reacties op Openbaring 8 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (+ gratis UITLEG)

 1. Henk Herbold zegt:

  Ieder mens moet uiteindelijk tegenover God verantwoording afleggen over zijn leven. Zonder de genade van God, die Hij ons wil geven door Jezus Christus, kunnen we niet ontkomen aan het oordeel Gods, want we zijn allemaal zondig. Gelukkig heeft Jezus de straf voor ons gedragen, Hij ving Gods oordeel voor ons op. Maar dat oordeel komt zeker nog wel over deze zondige wereld. Echter nog niet in deze tijd, want God demonstreert zijn toorn nu niet. God is al 2000 jaar lankmoedig en verdraagzaam. Hij geeft de mens voortdurend de gelegenheid zich te bekeren en tot geloof te komen in de Heer. Maar de tijd van het oordeel komt dichterbij.
  Die oordelen die nog gaan komen vinden we in het boek Openbaring en worden hier in deze studie uitgebreid besproken. Heel erg belangrijk om kennis van te nemen, want de toekomst die hier beschreven wordt komt steeds dichterbij.
  Van harte aanbevolen.

  Like

 2. M.T. zegt:

  Moeilijk om te zien wanneer je het letterlijk en wanneer je het figuurlijk moet zien. Al die rampen in de grote verdrukking, daar heb ik wel moeite mee om die te begrijpen.

  Like

  • Geachte M.L.,

   Al die rampen zijn inderdaad moeilijk te begrijpen voor ons, best wel ‘humane’ mensen. Maar wat dacht u van de zondvloed? Die was in 1 keer. Er was, vanaf dat de deur vd Ark dicht ging, geen kans meer tot bekering.
   Nu en straks gaat het in fases, 7x zegel-, 7x bazuin- en 7x fiooloordelen. Dus ruime kans voor onbekeerden (toch ook nog weer Gods genade) om zich alsnog te bekeren…

   Met vriendelijke groet en Gods zegen toe gebeden,
   A. Klein

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s