GRATIS Bijbelstudie (9): Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?

Een artikel van A. Klein

Openbaring 12 vers 1-6 en 13-17:

“En er werd een GROOT TEKEN gezien in de hemel; namelijk een VROUW, bekleed met de zon, en de maan was onder HAAR voeten, en op HAAR hoofd een kroon van twaalf sterren; En ZIJ was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de VROUW, die baren zou, opdat hij HAAR kind zou verslinden, wanneer ZIJ het zou gebaard hebben. En ZIJ baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en HAAR kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. En de VROUW vluchtte in de woestijn, alwaar ZIJ een plaats had, HAAR van God bereid, opdat zij HAAR aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen (= 3½ jaar).” …
“En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de VROUW vervolgd, die het manneke gebaard had. En
(aan) de VROUW zijn gegeven twee vleugels (als) van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halve tijd (= 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit haar mond achter de VROUW water als een rivier, opdat hij HAAR door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de VROUW te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de VROUW, en ging heen om krijg (= oorlog) te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” (Openb. 12:1-6 en 13-17, SV)

Om te beginnen:

  • DEZE VROUW is en kan (in het licht van de Bijbelse profetie en de openbaring van Gods Geest) niemand anders zijn dan “de Bruid van het Lam van God”. Zij is die glorieuze Gemeente, waarvan de Heilige Geest spreekt in Efeze 5 vers 27: “een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar die heilig en onberispelijk is”! Met andere woorden: zij is hier “volmaakt geworden”, zondeloos, doordat zij gekomen is “tot de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:13b).
  • Kan dit waar zijn? Ja, en ALLEEN omdat “de volheid van de Godheid Lichamelijk” in haar woont (zie Kol. 2:9, Ef. 3:19b, 4:13b). En dit wordt gesymboliseerd door die zon, maan, en die sterren (uit Openb. 12:1)! Respektievelijk het beeld van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

.

Wie de VROUW uit Openbaring 12 NIET is

1.
Velen zien in deze “VROUW” het volk ISRAËL en in de “mannelijke zoon” de CHRISTUS.
Ten eerste: Het volk Israël was – als volk in het verleden – nooit, en bij de geboorte van Christus in het geheel niet, in zulk een staat van heiligheid en heerlijkheid gebracht, als hier (in Openb. 12:1) beschreven.
Ten tweede: Johannes moest bij het aanschouwen van de visioenen (of: gezichten – zie noot [1]) op Patmos schrijven over “hetgeen IS en hetgeen geschieden zal NA DEZEN (dit is: NA dit ogenblik – zie Openb. 1:19). De beelden van deze openbaringen van Christus betreffen dus IN HET GEHEEL NIET gebeurtenissen uit het VERLEDEN, zoals de geboorte van de Heiland er één is. Bovendien werd Christus na Zijn geboorte helemaal niet “weggerukt tot God en Zijn troon” (zie Openb. 12:5b). Jezus werd wel ongeveer 2 jaar na Zijn geboorte (zie Matth. 2:16) weggebracht naar EGYPTE om de moordende hand van Heródes te ontlopen (zie Matth. 2:13-18). 

2.
Anderen noemen deze “VROUW” inderdaad de Gemeente (of: de Gemeente-van-alle-tijden), maar haar zoon de CHRISTUS!
Ten eerste: De Gemeente bestond bij de geboorte van Christus nog helemaal niet, maar ontstond pas bij de eerste Pinksterdag.
Ten tweede: Christus is in het geheel niet voortgekomen uit de Gemeente, maar het OMGEKEERDE is waar! De Gemeente is voortgekomen uit Christus!

3.
Weer anderen zien in deze “VROUW” Maria, de moeder van Jezus, en in haar zoon, de CHRISTUS.
*) Hoewel Maria waarlijk wel een heilig en ingetogen leven had geleid, voldoet zij toch niet aan dit grootse beeld van Openbaring 12 (zie noot [2]). Vooral ontbrak aan haar aardse leven “de 12-sterrige kroon”, beeld van de machtige werken in de kracht van de Heilige Geest, dat reiken zou tot aan de einden der aarde (3 x 4 – zie noot [3])!
*) Bovendien zijn én Maria én de onvolprezen geboorte van de Christus ZAKEN UIT DE VERLEDEN TIJD en hier dus NIET terzake doende! (Want er staat, zoals al eerder vermeld, duidelijk in Openbaring 1:19 geschreven: “hetgeen IS en hetgeen geschieden zal NA DEZEN).

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein

********************************************

[1] En deze Openbaring (dit “gezicht”) kreeg Johannes ongeveer 90 na Christus. Dus vele jaren NA de geboorte, en zelfs vele jaren NA het sterven en de hemelvaart van Christus.
[2] In de Studiebijbel staat er bij Openbaring 12 vers 1:
Johannes bevindt zich kennelijk nog steeds op aarde en ziet ‘in/aan de hemel’ (zie woordstudie 3255 het Griekse woord “ouranos”) een ‘groot teken’ verschijnen (vergelijk vers 3 en 15:1 – zie 3995 het Griekse woord “sēmeion”), dat als het ware wordt geprojecteerd op het hemeldoek. Het beeld doet enigszins denken aan de droom van Jozef (zie Gen. 37:9). De vrouw in het visioen wordt getekend als een hemelse figuur (vergelijk Openb. 1:16, 10:1 en19:7), die bekleed is met de zon (vergelijk Ps. 104:2) en de maan als voetbank heeft, dat wil zeggen: als iemand die zich in een bijzonder verheven positie, een ereplaats, bevindt. Gekroond met 12 sterren, een teken van koninklijke waardigheid… Het is ONwaarschijnlijk dat we hier concreet hebben te denken aan Maria, de moeder van Jezus; zij wordt in het Nieuwe Testament NOOIT als een hemelse figuur of als moeder van de gelovigen voorgesteld. In de openingsscène van het visioen wordt zij getekend in haar hemelse, verheerlijkte gestalte…
[3] Het getal 3 = Heel kort samengevat: Het symbolische getal voor de Heilige Geest (1 = het symbolische getal voor de Vader en 2 het symbolische getal voor de Zoon). Het getal 4 = Ook heel kort samengevat: Het symbolische getal voor de 4 kompas-richtingen van deze aarde (noord, oost, zuid, west).

********************************************

Inhoudsopgave:

Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?
Wie de VROUW uit Openbaring 12 NIET is.
Wie de VROUW uit Openbaring 12 dan WEL is.
Vergelijking van teksten uit het Hooglied –het Boek, dat gaat over “Bruid en Bruidegom”– met Openbaring 12.
Ook nog een vergelijking van teksten uit Openbaring 21 met Openbaring 12.

.

De beschrijving van deze heerlijkheid in Openbaring 21 komt overeen met de beschrijving van Openbaring 12:1. Zie de vergelijking in onderstaand schema:

Openbaring
12 vers 1
Openb. 21 vers … Tekst (van Openb. 21 vers …) Opmerkingen
“bekleed met de zon”; Vers 11 “had de heerlijkheid Gods”
“haar licht was als de steen Jaspis (= diamant) (zie Openb. 4:3);
“zon”:
het symbool van de vrouw voor God, de Vader;
Vers 23 “de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht”;
“de maan onder haar voeten”; Vers 14 “12 fundamenten” = de 12 apostelen van het Lam (zie Ef. 2:20) (de 12 “Vroege Regen” apostelen); “maan”:
het symbool van de vrouw voor God, de Zoon;
Vers 19-20 Deze fundamenten waren “met kostelijk gesteente versierd”;
Vers 23 “het Lam is haar Lamp” (voor haar voet – zie Psalm 119:105);
“een kroon van 12 sterren”. Vers 12: “12 engelen (= wachters, voorgangers) in 12 poorten, met de namen van de 12 stammen van Israël” (de 12 engelen zijn de 12 “Spade Regen”-apostelen; “sterren”:
het symbool van de vrouw voor God, de Heilige Geest.
Vers 21 “de 12 poorten waren 12 paarlen”.

 

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Artikel van A Klein, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s