Openbaring 9 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 9

Het 5de en 6de bazuinOORDEEL ten tijde van de grote verdrukking

 • Zie nogmaals het SCHEMA aan het eind van hoofdstuk 8

.

De 5de engel bazuint

Openbaring 9 vers 1-4, “En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag (alle taferelen werden door de apostel scherp onderscheiden, zo waren – door de Geest – de functies van het gezicht van Johannes in kracht toegenomen) EEN STER, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de SLEUTEL van de PUT van de AFGROND gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen SPRINKHANEN op de aarde, en hun werd MACHT GEGEVEN, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.” [4]
Hier wordt weer (net als in Openbaring 8:10a [5]) een “uit de hemel gevallen ster” gezien. Deze “ster” valt op de aarde en aan deze “ster” wordt de “sleutel van de put van de afgrond” gegeven.
Duidelijk geeft de Schrift hier aan dat de uitleg wederom in GEESTELIJKE ZIN moet worden gezocht. Deze “ster” symboliseert dus vóór haar val een HEMELBURGER, een lid van Gods Koninkrijk (vergelijk Openbaring 8:10b [6]). Deze persoon is uit zijn hemelpositie gevallen door in te gaan op satans verleidingen. Hier ontvangt hij de “sleutel van de put van de afgrond”.
Met een SLEUTEL opent men een deur. Een “sleutel” symboliseert dan ook MACHT, zowel in GOEDE als ook in SLECHTE zin.
In Mattheüs 16:19 vormen “sleutels” de macht van de Heilige Geest en Zijn Gaven [7] / Openbaringen: “En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.”
In Openbaring 3:7b is de “sleutel van David” wederom de macht van de HEILIGE GEEST: “Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent.”
In Openbaring 1:18b zijn de “sleutels van de hel en de dood” de SATANISCHE MACHTEN: En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood (SV: van de hel) en van de dood zelf.”
Hier zegt de Here, dat Hij ALLE SATANISCHE MACHTEN onder Zijn controle heeft, dat Hij ze heeft OVERWONNEN!
In dit 1ste vers van hoofdstuk 9 is deze “sleutel” niemand anders dan de SATAN ZELF, die eerst uit de hemel wordt geworpen (zie Openbaring 12:7-12 [8]) en die dan deze gevallen “christen” aandoet met zijn eigen macht: “En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht” (Openbaring 13:2b).
Wij zien hier daarom ook niets anders dan het begin van de manifestatie van de ANTICHRIST:

 • “Want het geheimenis van de wetteloosheid (SV: de verborgenheid der ongerechtigheid) is al werkzaam. Alleen is er iemand (= de Heilige Geest, inwonend en werkzaam in de Geestvervulde christenen) die hem (= de antichrist) nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is (= bij de wegname / bewaring van deze christenen vlak na het begin van de Grote verdrukking [9]). En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst (= bij de zichtbare Wederkomst van Christus, aan het eind van de Grote Verdrukking [10]); hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.” (2 Thessalonicenzen 2:7-10).

Met zijn manifestatie vangt de periode aan van de GROTE VERDRUKKING, die 3½ jaar – “42 maanden” ofwel “1260 dagen” ofwel “een tijd en tijden en een halve tijd” – zal duren:

 • “Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden (Openbaring 11:2)
 • “En de vrouw [11] vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen.” (Openbaring 12:6)
 • “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.” (Openbaring 12:14)
 • “En het (beest uit de zee = de antichrist, zie vers 1) werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen.” (Openbaring 13:5)
 • “Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.” (Daniel 7:25)

In “de put van de afgrond” wonen machten der duisternis, DEMONISCHE en HELLEMACHTEN. Ze worden hier mee opgeroepen om ALLE mensen te overweldigen, die het “zegel van God aan hun voorhoofd” niet hebben.
WIE hebben wel “het zegel van God aan hun voorhoofd”? (vergelijk Openbaring 7:2-3 [12]). Het zijn minstens zij, die WEDEROM GEBOREN zijn, die door de HERSCHEPPENDE KRACHT van de HEILIGE GEEST de GEDACHTEN VERNIEUWD hebben:

 • “En word niet aan deze wereld (die in het boze gelegen is) gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (NBV: vernieuwing van uw denken) om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God (Romeinen 12:2)
 • “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.” (Kolossenzen 3:2)

Het zijn dus minstens diegenen die zich hiertoe tot God BEKEERD HEBBEN. Wij zien hier duidelijk Gods opperheerschappij over alle machten van de vijand, want van AL DEZULKEN (die “het zegel van de levende God” hebben) zullen deze hellemachten AF MOETEN BLIJVEN!
De Gemeente/Kerk van Christus zal in deze tijd nog in de wereld zijn, behalve de “mannelijke zoon”, Gods 144.000, die omtrent deze tijd zal zijn “weggerukt tot God en Zijn troon”:

 • “En zij baarde een mannelijke zoon (beeld van de 144.000 verzegelden uit Openbaring 7:4-8 en 14:1-5), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (Openbaring 12:5, SV).

De BRUIDSGEMEENTE zal niet lang hierna worden weggevoerd naar “de woestijn”:

 • “En de vrouw [13] vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar – de periode van de Grote Verdrukking).” (Openbaring 12:6)
 • “En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind (SV: het manneke) gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist). En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.” (Openbaring 12:13-16)

Wij leren, uit deze teksten van Openbaring 12, dat de BRUIDSGEMEENTE de manifestatie van de ANTICHRIST, in de BEGINPERIODE ervan, nog meemaakt!
Uit deze teksten (van Openbaring 9:1-4) zien wij ook dat het “leger” der demonen en hellemachten ZÉÉR aanzienlijk is. Dit “leger” wordt door Johannes eerst gezien als “rook, die de zon en de lucht verduistert”. Maar als hij nauwkeuriger ziet, ziet hij, dat die rook HELLE-“SPRINKHANEN” zijn, giftig als “schorpioenen”…

Openbaring 9 vers 5-6, “En hun (de sprinkhanen, zie vers 3) werd macht gegeven, NIET om hen te DODEN, maar om hen te pijnigen, VIJF MAANDEN lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.
Deze hellemachten hebben niet de opdracht om de mensheid te doden, maar opdat de mensheid BEZETEN van hen zal zijn. De GEHELE mensheid, behalve zij die “het zegel van God aan hun voorhoofd hebben”, kent dan een ACHTERVOLGINGSWAANZIN gedurende 5 maanden.
Als zo’n hellemacht een mens aanvalt, spuit hij zijn giftig wezen in hem uit. En de pijn ervan is als een steek van een schorpioen… In hun achtervolgingsangsten zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden… Pas na 5 maanden zal er ‘rust’ zijn, als alle mensen (in de ogen van satan) ‘goed’ BEZETEN zijn door de hellemachten. ALLE mensen, behalve weer degenen die het “zegel van God aan hun voorhoofd hebben”.

Openbaring 9 vers 7-10, “En de sprinkhanen zagen eruit ALS PAARDEN DIE VOOR DE OORLOG GEREEDGEMAAKT ZIJN. En op hun koppen droegen zij KRANSEN (SV: KRONEN) als van goud, en hun GEZICHTEN leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang.”
Deze HELLE-MACHTEN BESPRINGEN als “SPRINKHANEN” de mensen, zijn DRIEST (= wild en woest) als OORLOGSPAARDEN, hebben op goudlijkendeKRANSEN” of “KRONEN” op hun hoofd en hebben aangezichten als “GEZICHTEN VAN MENSEN”.
Zij lijken dus op KINDEREN GODS, op ENGELEN DES LICHTS (zie 2 Korinthe 11:13-15, Mattheüs 24:5 + 23-24 [14]), maar zijn in feite HELLE-VERLEIDERS, VERLEIDENDE als VROUWEN MET LOSHANGEND HAAR! Zij VERSCHEUREN en VERSLINDEN hun prooien als LEEUWEN. Zij zijn STERK als IJZER en hun komst is ANGSTWEKKEND als een SNELOPRUKKEND LEGER!
Zij hebben “staarten als SCHORPIOENEN”, die hun dodelijke aard, de geestelijke dood, als een gif spuiten in de mensen: “de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart” (Jesaja 9:14b).
Wij hebben hier dus te maken met een SATANISCH LEGER, dat eerst enkel en alleen uit DEMONEN en HELLE-MACHTEN (de “rook” uit Openbaring 9:2-3) bestaat, maar spoedig ook vele BEZETEN MENSEN in hun gelederen telt… En dit leger rukt zó op in SATANISCHE MACHT, opdat de antichrist, die nu de WERELDTROON gaat bezetten, WERELDHEERSER zal worden.

Openbaring 9 vers 11, “En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.”
Dit HELLE-LEGER heeft als koning en leider “een engel uit de afgrond”, wiens naam “ABADDON” is (letterlijk: VERNIETIGING, ONDERGANG). In het Grieks heet hij “APOLLYON” (letterlijk: VERNIELER).
Het is satans bedoeling om in het laatste der dagen de GEHELE Gemeente/Kerk van Christus op aarde te VERNIELEN. In de GROTE VERDRUKKING zal hij hiertoe in staat worden gesteld:

 • “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.” (Openbaring 13:7)

Christus profeteerde reeds over dit satanisch drijven (= mensen op-/wegjagen) van de laatste dagen. Hij (satan) zou “geen ene steen op de andere laten”: “Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.” (Mattheüs 24:2)
Dat Jezus NIET doelde op de (stenen) tempel van Herodes, die in het jaar 70 na Christus zou worden verwoest, maar op de GEESTELIJKE TEMPEL van de HEILIGE GEEST [15] in het laatste der dagen [16], bewijzen Zijn verdere woorden (lees Mattheüs 24:4-51).
Ten tijde van de GROTE VERDRUKKING zal de Gemeente/Kerk van Christus – namelijk dàt gedeelte dat in de wereld achter zal moeten blijven (onder andere: de “dwaze maagden” die niet gereed zullen zijn als de Bruidegom komt om Zijn Bruid/Bruidsgemeente te halen [17]) – haar “holocaust” (= vernietiging) vinden. GEESTELIJK gezien zal deze “holocaust” haar echter tot OVERWINNING leiden:

 • “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden), bekleed met WITTE gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam (van God)! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met WITTE gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam (van God). Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam (van God), Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. (Openbaring 7:9-17 [18])
 • “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam (van God), met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.” (Openbaring 15:2-4)

Wij hebben reeds gezien (bij de behandeling van Openbaring, hoofdstuk 7) dat “de 144.000” verzegelden –het ALLERHEILIGDOMSGEDEELTE van de Gemeente/Kerk– een “VERTICALE”, dat is HEMELSE vlucht zal hebben bij hun “wegrukking” (zie Openbaring 12:5 [19] – een “HENOCH-ERVARING” [20]), en dat de BRUIDSGEMEENTE –het HEILIGDOMSGEDEELTE van de Gemeente/Kerk– een “HORIZONTALE” vlucht zal kennen naar de “woestijn”, “buiten het gezicht van de slang” (zie Openbaring 12:14 [21]; een “NOACHBEWARING” [22]). De rest van Gods Gemeente/Kerk –het VOORHOFSGEDEELTE– zal echter door de ANTICHRISTELIJKEN, de “HEIDENEN”, WORDEN VERTREDEN, dat is GEDOOD, ALS MARTELAREN: “Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten (SV: en laat het voorhof uit, dat van buiten de tempel [= het Heiligdom] is) en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang.” (Openbaring 11:2)
ALLES wat CHRISTEN is (en ten tijde van de Grote Verdrukking nog op aarde is omdat men niet gereed was voor de BEWARING door God – zie Openbaring 3:10 [23]), wordt dan gedood:

 • “En de draak werd boos op de vrouw [24], en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: zaad, in geestelijke zin), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” (Openbaring 12:17)
 • “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen (deze “dwaze-MAAGDEN”-gelovigen zullen, helaas, de marteldood moeten sterven – zie Openbaring 20:4 [25]), en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.” (Openbaring 13:7)

Zelfs AL WAT OP CHRISTENEN LIJKT (denk aan de “grote hoer” uit Openbaring 17, het beeld van de valse staatskerk [26]) wordt te NIET GEDAAN: “En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.” (Openbaring 17:16)

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [27]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[5] Openbaring 8:10a, “En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel,…”
[6] Openbaring 8:10b, “…een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen (beeld van het GEESTELIJK/ christelijk DENKEN en de GEESTELIJKE/christelijke BEGINSELEN van de volkeren).”
[7] Zie eventueel onze studie De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[8] Openbaring 12:7-12, “Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam (van God) en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.
[9] Zie eventueel ons artikel De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[10] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[11] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[12] Openbaring 7:2-3, “En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.”
[13] Zie noot 11.
[14] 2 Korinthe 11:13-15, “Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.”
Mattheüs 24:5 + 23-24, “Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.” … Vers 23-24: “Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.”
[15] 1 Korinthe 6:19, Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?”
1 Petrus 2:4-5, “kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.”
[16] Zie eventueel onze studie De werkingen van de Geest in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[18] Zie eventueel onze studie Openbaring 7 vers 9-17 (+ gratis UITLEG)van E. van den Worm. (noot AK)
[19] Openbaring 12:5 (SV), “En zij baarde een mannelijke zoon (beeld van de 144.000 verzegelden uit Openbaring 7:4-8 en 14:1-5), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.”
[20] Genesis 5:24, “Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.”
Hebreeën 11:5, “Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.”
[21] Openbaring 12:14, “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).”
[22] Genesis 7:23, “Zo verdelgde Hij (= God) alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de aarde. Alleen Noach bleef over, en wat met hem in de ark was.”
Lukas 17:26, “En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.”
[23] Openbaring 3:10, “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking (= de Grote Verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”
[24] Zie noot 11.
[25] Openbaring 20:4, “…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand (dit is dus: tijdens de Grote Verdrukking). En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.”
[26] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot AK)
[27] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s