Openbaring 9 vers 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

  • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
  • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 9

Het 5de en 6de bazuinOORDEEL ten tijde van de grote verdrukking (vervolg)

.

Openbaring 9 vers 12, “Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.”
Na dit eerste “wee”, ten tijde van de GROTE VERDRUKKING, volgen er nog 2 “weeën” (namelijk: het 6de en 7de bazuinoordeel).

De 6de engel bazuint

Openbaring 9 vers 13, “En de zesde engel blies op de bazuin, en ik HOORDE uit de 4 horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen.”
Dit “gouden altaar”, dat vóór God staat, komt in het tabernakelpatroon [4] overeen met het WIEROOK-ALTAAR, dat symboliek is voor de GEBEDEN en AANBIDDINGEN van de heiligen. De “4 horens”, die aan de 4 hoeken van dit altaar uitsteken, symboliseren de KRACHT GODS, als antwoord op het gebed. Want de Almachtige hoort en verhoort de gebeden van Zijn kinderen:
“…u zult tot Mij bidden [5] en Ik zal naar u luisteren.” (Jeremia 29:12b)
“en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.” … “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.” (1 Johannes 3:22 + 5:14-15)
Die gebeden zijn, onder andere, wat geschreven staat in Openbaring 6 vers 10: “En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?”
Nu gaat de GODDELIJKE RECHTER over tot OORDELEN en WREKEN…
Daarom spreekt Gods stem uit de “4 horens” van dit “gouden altaar”.

Openbaring 9 vers 14, “Die (stem) zei tegen de zesde engel die de bazuin had: MAAK DE 4 ENGELEN LOS die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.”
Hier is de Goddelijke opdracht om de “4 engelen” (de “4 winden” of geesten des hemels of der aarde – vergelijk Openbaring 6:1-8, 7:1 en Zacharia 6:5 [6]), “die gebonden zijn bij de grote (WERELD)rivier, de Eufraat”, LOS TE LATEN! De dag van Gods wrake is dan aangebroken!
Wij weten dat deze 4 “engelen” “geesten” of “machten” zijn:
Het OORDELENDE / WREKENDE WOORD GODS, nu gespeend van (= zonder) alle GENADE,
De OORLOGSGEEST,
Het SPOOK van de HONGER,
De GEWELDDADIGE DOOD.
Nu slaan deze “4 engelen” niet meer met mate toe. Voorheen waren zij “GEBONDEN”, werden zij door de GROTE BARMHARTIGHEDEN GODS in zekere mate weerhouden. Hun tuchtigingen dienden dan tot BEKERING van de mensenkinderen. Hier slaan zij echter toe in de GROTE VERDRUKKING. Dan is het woord “GENADE” reeds geschrapt uit Gods “hemel-woordenboek”! Dan is de GENADEDEUR, zoals wij reeds weten, door God Zelf GESLOTEN (vergelijk Genesis 7:16 [7]).
Hier worden zij “LOSGELATEN” enkel en alleen TOT VERNIETIGING van de ONBEKEERLIJKE, ANTI-CHRISTELIJKE, SATANISCHE mensheid ten tijde van de Grote Verdrukking!
Wij weten (vermoedelijk) al dat de rivier Eufraat symboliek staat voor de mensheid, omdat haar wieg in haar stromenland lag: “Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde 4 hoofdstromen. …de eerste rivier is Pison … de tweede rivier is Gihon; … de derde rivier is Tigris…. En de vierde rivier is de Eufraat.” (Genesis 2:10-14).

Openbaring 9 vers 15, “En de 4 engelen werden losgemaakt (SV: ontbonden). Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.”
Deze geestelijke machten zijn bereid “tegen het uur, de dag, de maand en het jaar”. Letterlijk staat er in het Grieks dat zij bereid zijn VOOR dat ogenblik, om op deze wereld, ten tijde van de Grote Verdrukking, te worden losgelaten, opdat de mensheid dan voor een DERDE DEEL zal worden VERNIETIGD!
De wereldbevolking van deze laatste dagen kunnen wij stellen op bijna 8 miljard. Een derde deel ervan is dus ruim 2,5 miljard (2.500.000.000 !), dat hier wordt gedood door een dàn heersende WERELDOORLOG!

Openbaring 9 vers 16, “En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend (= 200.000.000), en ik hoorde hun aantal.”
Dit tweede “wee”, na de aanvang van de Grote Verdrukking, is dus een WERELDOORLOG! Deze mag men wellicht zien als een INSTALLATIE-OORLOG van de ANTICHRIST als WERELDDICTATOR. Volgens Openbaring13:4b moet de gehele wereld proefondervindelijk erkennen: “Wie is aan dit beest gelijk? En WIE KAN ER OORLOG TEGEN VOEREN?”

Openbaring 9 vers 17-19, “En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en rookkleurige (letterlijk: zwartblauwe)  en zwavelkleurige (NBV: zwavelgele) borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze 3 werd het derde deel van de mensen gedood: door het VUUR, de ROOK en de ZWAVEL die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen (SV: hoofden [8]) eraan, en daarmee brengen zij schade toe.”
In deze verzen (en het vorige, zie vers 16) wordt het leger van de antichrist, dat zijn heerschappij op de gehele aarde moet vestigen, beschreven. Alleen zijn RUITERIJ (een bereden legereenheid) ofwel zijn CAVALERIE (strijdmacht te paard) zou al “tweemaal tienduizend maal tienduizend” (2 x 10.000 x 10.000 = 200.000.000) man sterk zijn!
Deze ruiterij is aangegord met pantsers (“borstharnassen”) in de – 3 dreigende – kleuren:
VUURROOD,
ROOKKLEURIG,
ZWAVEL
Ze worden aangevuurd door SATANS HELSE KRACHTEN (vergelijk het 5de bazuinoordeel in vers 1-12 van dit hoofdstuk). Daarom zijn de hoofden van de paarden “als LEEUWENKOPPEN” en zijn hun staarten “als SLANGEN, met KOPPEN”! Zij vernietigen zo ⅓ deel van de mensheid met hun (levensbedreigende plagen van) “VUUR, ROOK en ZWAVEL !”

Openbaring 9 vers 20-21, “En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, BEKEERDEN ZICH NIET van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook BEKEERDEN zij ZICH NIET van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht (SV: hoererij) en het plegen van diefstal.”
De wereld ten tijde van de Grote Verdrukking is een ONBEKEERLIJKE WERELD van UITERSTE ONGERECHTIGHEID (zie Ezechiël 21:25 [9]); een wereld, die zich NIMMERMEER zal afwenden van haar:
“AFGODEN” (demonen aanbidden en afgoderij) – vers 20,
“MOORDEN” – vers 21,
“TOVENARIJ” (hekserij, occulte praktijken) – vers 21,
“ONTUCHT” (hoererij, zedenverwildering) – vers 21,
“DIEFSTAL” (zich onwettig verrijken) – vers 21.

 

EINDE van hoofdstuk 9

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [10]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

 

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God)van E. van den Worm en/of Christus (ZICHTBAAR) in de Tabernakelvan CJH Theys. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie Leer bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil) van CJH Theys. (noot AK)
[6] Openbaring 6:1-8, “En ik zag hoe het Lam (van God) het eerste van de zegels opende en ik hoorde één van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een WIT paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier (= levende wezen) zeggen: Kom en zie! En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier (= levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren (= levende wezens) een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier (= levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren (misschien ook wel: door “wilde beesten” = door beestachtige mensen) van de aarde.”
Openbaring 7:1, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.”
Zacharia 6:5, “Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de 4 winden van de hemel, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan.”
[7] Genesis 7:16, “En die (alle vlees waar een levensgeest in was, twee aan twee) kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe.”
[8] Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben een “hoofd”. Dus beide benamingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[9] Ezechiël 21:25, “Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid,”
[10] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s