Openbaring 10 vers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 10

Nogmaals: Gods overwinning [4]
(vervolg)

.

.

Openbaring 10 vers 5-7, “En de Engel Die ik (= Johannes) op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn (rechter)hand op naar de hemel, en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er (dan) geen tijd meer zou (SV: zal) zijn. Maar in de dagen van de stem van de 7de engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht (SV: vervuld) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”
Hier zwoer de Zoon van God, bij de waarachtigheid van Zijn Vader, “dat er geen tijd meer zal zijn”, dat het EINDE dan (= nu) MET RASSE SCHREDEN NADERT. En met het luiden van de laatste, de 7de bazuin zal ALLES – wat God heeft willen scheppen in de NIEUWE TWEEDE MENS (alles, wat onder de noemer “de VERBORGENHEID Gods” kan worden gevat) – dàn geschapen en vervuld zijn, te weten:

 • De BRUIDSVORMING:
  Openbaring 19:7, “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.”
  .
 • De SPADE REGEN TIJD: [5]
  Joël 2:23-27, “En u, kinderen van Sion (beeld van de ware kinderen van God, christenen en Messias-belijdende Joden), verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid (= de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest)). Die zal (geestelijke) regen op u doen neerdalen, vroege regen en late (SV: spade) regen (beeld van de Heilige Geest in Zijn eerste uitgieting van nieuw, Goddelijk leven ten tijde van de apostelen en van dezelfde uitgieting in de eindtijd), in de eerste maand (SV: zoals voorheen = zoals IN HET BEGIN, in de tijd van de eerste Gemeente). De dorsvloeren zullen vol koren (= geestelijke spijze) zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie (beeld van de Heilige Geest). Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten (van de geestelijke spijze), en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!”[6]
  .
 • De (onzichtbare [7]) WEDERKOMST van de HEMEL-BRUIDEGOM:
  Mattheüs 25:10, “Toen zij (= de DWAZE MAAGDEN [8]) weggingen om olie (beeld van [de vervulling met] de Heilige Geest) te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar (SV: gingen met hem in tot) de bruiloft, en de deur werd gesloten.”
  .
 • De BRUILOFT van HET LAM:
  Openbaring 19:6-9, “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden (SV: de rechtvaardigmakingen) van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het AVONDMAAL [9] van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”
  .
 • De GROTE OPWEKKING gedurende deze Spade Regen tijd:
  Joël 2:28-29, “Daarna (na het geestelijk herstel van de Gemeente) zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.” [10]
  .
 • De VORMING van de 144.000:
  Openbaring 7:1-8, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere Engel opkomen van waar de zon opgaat (SV: van de opgang der zon), met het zegel van de levende God. En Hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, TOTDAT wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd VERZEGELD hebben. “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
  Openbaring 12:2, “En zij (de VROUW [11], zie vers 1) was (in geestelijke zin) zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.”
  Openbaring 12:5a (SV), “En zij (de VROUW) baarde een mannelijke zoon [12] (de 144.000), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede… [13]
  .
 • De WEGRUKKING van de 144.000:
  …en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (Openbaring 12:5b, SV); [14]
  .
 • De WEGVOERING naar de WOESTIJN van de BRUIDSGEMEENTE:
  Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen” (= 42 maanden of 3,5 jaar) … “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist als werelddictator tijdens de grote verdrukking).”
  .
 • De ARBEID van GODS 2 GETUIGEN in Palestina (= de oudere staatsnaam van Israël AK):
  Openbaring 11:3-12, “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, 1260 dagen lang (= 42 maanden of 3,5 jaar) Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de valse profeet – zie Openbaring 13:11), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.”
  .
 • De OPSTANDING van de RECHTVAARDIGEN:
  Openbaring 20:4-6, “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest (= de antichrist) en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 1000 jaar lang.” [15]
  Lukas 14:14, “En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.”
  Johannes 5:29, “en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.”
  .
 • De VERANDERING IN EEN PUNT DES TIJDS van hen die in de woestijn (door God bewaard) zijn:
  1 Korinthe 15:51-54, “Zie, ik vertel u een geheimenis (SV: een verborgenheid): Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.”
  1 Thessalonicenzen 4:15-17, “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij, die levend zullen overblijven (op deze aarde, door Gods bewaring, in de ‘woestijn’) tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”
  .
 • De (zichtbare [16]) WEDERKOMST van JEZUS ALS KONING met Zijn 144.000, waarbij de Bruidsgemeente, evenals de opgestane rechtvaardigen, Hem en de 144.000 tegemoet gaan in de lucht (een tijdelijke ‘opname’), om daarna samen naar de aarde terug te keren tot het vormen van het 1000-jarige Vrederijk: [17]
  Openbaring 19:11-21, “En ik zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij Die daarop zat, werd GETROUW en WAARACHTIG genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers (de 144.000 – zie Judas 1:14) in de hemel volgden Hem op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.”
  Judas 1:14, “Ook over hen (de 144.000) heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.

Openbaring 10 vers 8-10, “En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.”
Het “Boekje” – volgens ons het Boek Openbaring – met de gehele Bijbel samen Gods wil voor de eindtijd vormend, moet door Zijn dienstknechten GEGETEN worden.
Alles wat gegeten wordt, wordt opgenomen in het lichaam van de mens en sterkt en vormt hem zo. Dit is ook waar in geestelijke zin. Als wij Gods WOORD en BELOFTEN in GELOOF eten, worden ze in ons een GODDELIJKE KRACHT (zie Romeinen 1:16 [18]), “om voorspoedig te zijn in datgene waartoe het gezonden is”: “zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” (Jesaja 55:11).
Bij het ontvangen van Gods Woord en wil zijn Zijn woorden “zoet” (aangenaam), maar in de buik, bij de ervaring ervan in hun kruiswerkingen, zijn ze “bitter”.
Hier wordt de Bruidsvorming en de vorming van de 144.000 (Openbaring 12:2 [19] spreekt van “barensnood” en “pijn om te baren”) getypeerd; de toebereiding tot het huwelijk met het Woord van God, het Goddelijk Lam.

Openbaring 10 vers 11, “En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.”
NA de Bruiloft van het Lam Gods komt de GROTE OPWEKKING, die de einden der aarde zal bereiken:

 • “Laten uw lendenen (in geestelijke zin) omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven [20] die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.” (Lukas 12:35-37)
 • “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis [21] voor alle volken; en dan zal HET EINDE komen.” (Mattheüs 24:14)
 • “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN [22] op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.” (Joël 2:28-29)

EINDE van hoofdstuk 10

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 10 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [23]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel ook nog Openbaring hoofdstuk 7, met de titel “Gods overwinning”. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[6] Voor meer uitleg over deze verzen, zie onze studie Crises van de eindtijd (Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek – en de profeet – Joël)van H. Siliakus. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie De wederkomst van Christus nader bekekenvan A. Klein. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie noot 6.
[11] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?van A. Klein. (noot AK)
[12] Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie Openbaring 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die in geestelijke zin natuurlijk “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom.
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK)
 • Misschien ten overvloede, maar sommigen leren/denken dat er LETTERLIJK 144.000 vrouwen/maagden zwanger zullen (moeten) worden door de overschaduwing van de Heilige Geest, net als bij de geboorte van Jezus, om vervolgens dan ook echt 144.000 zonen/heilanden te (kunnen) baren, die dan aan Jezus gelijk zullen zijn.
  Ook zijn er voorgangers in bepaalde “christelijke” sekten (vooral in Amerika hoor je daar – helaas – met enige regelmaat van de klok van) die geslachtsgemeenschap met hun, vaak nog heel jonge volgelingen hebben (het “moeten” immers maagden zijn), en die dan denken zo Gods plan te volbrengen.
  Maar… dit zijn grote MISVATTINGEN en dito DWALINGEN !! (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5)– met de titelDe geboorte van de mannelijke zoon (beeld van de 144.000) van H. Silakus. (noot AK)
[14] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 7) – met de titelDe wegrukking van de mannelijke zoon van H. Siliakus. (noot AK)
[15] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[16] Zie noot 7.
[17] Zie noot 15.
[18] Romeinen 1:16, “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.”
[19] Openbaring 12:2, “En zij (de VROUW, zie vers 1) was (in geestelijke zin) zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.”
[20] Het woord “slaaf” heeft bij ons een nare klank, maar m.i. is het toch ook een goede vertaling, omdat Hij waarlijk onze “Heer en Meester” is, want… “Hij heeft ons gekocht en betaald” met Zijn eigen Bloed! (noot AK)
[21] Zie eventueel onze studie ‘Onze aardse roeping: “En u zult Mijn getuigen zijn van E. van den Worm. (noot AK)
[22] Zie noot 5.
[23] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, 1000-jarig Rijk van Christus, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s