Openbaring 11 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 11

De GEMEENTE en ISRAËL ten tijde van de grote verdrukking (vervolg)

hand-666

De 7de bazuin (vervolg) 

.

Israël (de Joden / van het ‘huis van Juda’ [4]) ten tijde van de grote verdrukking.
Gods 2 getuigen.

Openbaring 11 vers 3-4, “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed (SV: met zakken bekleed), 1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aarde staan.”
Wie zijn deze “2 getuigen” en waar treden zij op?
Mijns inziens worden zij genoemd in Maleachi 4:4-6 [5]; namelijk Mozes en Elia. Zij zijn, samen met Henoch, de 3 van de aarde gekochte personen uit het Oude Verbond, die LEVEND zijn opgetrokken tot God en Zijn troon:

 • Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.” (Genesis 5:24)
 • “Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel.” (2 Koningen 2:11)
 • “Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEERE, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de HEERE. En Hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Beth-Peor. En niemand weet waar zijn graf is, tot op deze dag.” (Deuteronomium 34:5-6)

Mozes was weliswaar eerst gestorven (zie Deut. 34:5), maar hij werd mijns inziens ook – net als Lazarus [6] – weer opgewekt uit het graf (en opgetrokken tot God en Zijn troon – zie Deut. 34:6).
De opstanding van Mozes is dus zeker geen opstanding in de rangorde als die van Jezus, maar als Lazarus, die weer opstond in zijn sterfelijk lichaam, want pas aan het eind van de grote verdrukking zal Mozes waarlijk sterven.
Mozes en Elia worden in vers 4 (van Openbaring 11) “de 2 olijfbomen” genoemd, “die voor de God van de aarde staan”. Dit is een heenwijzing naar Zacharia 4:3 en 14:

 • “met 2 olijfbomen ernaast, één aan de rechterkant van het olievaatje en één aan de linkerkant ervan.”
 • “Daarop zei Hij: Dat zijn de 2 gezalfden (letterlijk: zonen van de olie [= beeld van Gods Geest]), die bij de Heere van heel de aarde staan.”

Deze “2 OLIJFbomen” (dus: oliehoudende bomen) vormen typebeelden van Jezus Messias en Hogepriester, de beide functies van de verrezen Heiland in de hemelen ten aanzien van Zijn Gemeente op aarde; Hij Die ook de Doper is met de Heilige Geest. [7] Daarvandaan dat die “OLIJFbomen” in het typerende beeld (van Zacharia 4:3) aan weerszijden staan van het OLIEkruikje (beeld van Gods Geest).
In Zacharia’s tijd werden deze beide functies van Gods Zoon op aarde vertegenwoordigd door “Zerubbabel, landvoogd van Juda”, en “Jozua, de hogepriester”. [8]
In de tijd van de grote verdrukking zullen deze beide functies van Gods Zoon op aarde worden vertegenwoordigd door Mozes, de grote leider van Gods volk, en Elia, de prins der profeten. Het Lam (= de Here Jezus Christus) zal dan Zijn Goddelijke heerschappij over Israël voeren door middel van Zijn “2 getuigen”: Mozes als de zichtbare en aardse regent van de dan nog onzichtbare Koning Jezus, en Elia als de geestelijke vertegenwoordiger van de dan nog onzichtbare Hogepriester.

.

Openbaring 11 vers 5-6, “En als iemand hun (= de 2 getuigen) schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen (SV: te slaan) met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.”
Ook aan de tekenen, die zij zullen doen (volgens Openbaring 11:5-6), worden deze beide dienstknechten van God getypeerd.
Elia:
“…vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden (= de antichristelijke menigte)…(volgens Openbaring 11:5a).

 • “En hij stuurde een hoofdman over 50 naar hem (= Elia) toe met zijn vijftigtal. Toen deze naar hem toe klom – want zie, Elia zat op de top van een berg – sprak hij tot hem: Man Gods, de koning heeft gesproken: Kom naar beneden! Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman over 50: Als ik een man Gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en uw vijftigtal verteren. Toen kwam er vuur uit de hemel neer en dat verteerde hem en zijn vijftigtal. En hij stuurde opnieuw een andere hoofdman over vijftig naar hem toe met zijn vijftigtal. Deze nam het woord en sprak tot hem: Man Gods, dit zegt de koning: Kom snel naar beneden! Maar Elia antwoordde en sprak tot hen: Als ik een man Gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en uw vijftigtal verteren. Toen kwam het vuur van God uit de hemel neer en verteerde hem en zijn vijftigtal. (2 Koningen 1:9-12)

“…macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen…” (volgens Openbaring 11:6a).

 • “En Elia… zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord! (1 Koningen 17:1)

Mozes:
“…macht over de wateren om die in bloed te veranderen…” (volgens Openbaring 11:6b).

 • “Toen zei de HEERE tegen Mozes: Het hart van de farao is onvermurwbaar. Hij weigert het volk te laten gaan. Ga in de ochtend naar de farao, zie, hij zal naar het water toe gaan. Ga dan aan de oever van de Nijl staan om hem te ontmoeten, en de staf die veranderd is geweest in een slang, moet u in uw hand nemen. U moet dan tegen hem zeggen: De HEERE, de God van de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden om te zeggen: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen in de woestijn. Zie, u hebt echter tot nu toe niet willen luisteren. Zo zegt de HEERE: Hieraan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is, op het water slaan dat in de Nijl is, en het zal in bloed veranderd worden. En de vissen die in de Nijl zijn, zullen sterven, zodat de Nijl zal stinken. De Egyptenaren zullen moeite moeten doen om het water uit de Nijl te kunnen drinken.” (Exodus 7:14-18 – de 1ste plaag te Egypte).

“…de aarde te treffen (SV: te slaan) met allerlei plagen…” (volgens Openbaring 11:6c).

 • Lees, vanwege de lengte, s.v.p. zelf Exodus, hoofdstuk 8 t/m 11, over de 2de t/m 10de plaag te Egypte.

Sommigen denken aan Henoch en Elia, omdat de apocrieven [9] hen vermelden als Gods getuigen in de laatste dagen in het land van de Israëli’s (Palestina). Maar Mozes is aannemelijker boven Henoch, omdat Mozes een Israëliet was en Henoch niet. Bovendien verwijzen de tekenen die zij zullen doen meer naar MOZES en ELIA.
Dit zullen zij dan 3½ jaar doen, gedurende de tijd van de grote verdrukking, om “het hart van de vaders tot de kinderen terug te brengen” (zie Maleachi 4:6 [10]); dus om hen weer gehoorzaam te maken aan de God van Israël, en om hun ogen te openen voor Jezus Christus, de Messias (= Gezalfde [11]) óók van Israël.
In de Naam van Jezus Christus, de Here, zullen deze “2 getuigen” “de vervallen hut van David” weer oprichten (zie Amos 9:11 [12]); een profetie die in het Nieuwe Testament, in Handelingen 15:16, herhaald wordt:

 • “Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten.”

En Paulus zegt dat dit zal geschieden als “de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan” (zie Romeinen 11:25-29 [13]), dus als de genadetijd voor de heidenen zal zijn afgesloten. Dan begint voor het volk der Joden (van het ‘huis van Juda’ [14]), tevens het volk van Daniël, de laatste 3½ jaar van de laatste (jaar)week” van de “70 weken”, die bestemd zijn voor het volk van Daniël om hun “overtreding te beëindigen”:

 • “Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen,om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang (= 7 jaar). Vers 27) Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer (SV: het spijsoffer) doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Daniël 9:24-27 [15])

De eerste 3½ jaar van deze laatste (jaar)week” moeten wij zoeken in de 3½ jaar van Jezus’ openbare bediening, die dan afgesloten wordt door Zijn kruisoffer (zie Daniël 9:26-27, hierboven vermeld):

 • “Halverwege de week zal Hij (= Jezus Christus) slachtoffer en graanoffer (SV: het spijsoffer, beeld van de geestelijke spijze) doen ophouden”; namelijk door Zijn “eens en voor altijd volbrachte offer” [16] op Golgotha:
 • “Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. [17] En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.” (Hebreeën 10:8-14)

Gods “2 getuigen” zullen hun werk in de Naam des Heren doen voor het aangezicht van hun vijanden, de antichrist en zijn horden (= navolgers, helpers). Deze zullen hun echter NIETS aan kunnen doen, waardoor de antichrist en de zijnen verbitterde vijanden van Israël zullen worden.

.

Openbaring 11 vers 7-10, “En wanneer zij (de 2 getuigen Gods) hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de antichrist), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen (SV: geslachten), talen en naties zullen hun dode lichamen 3½ dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten (= de 2 getuigen Gods) hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.”
Maar… aan het eind van de grote verdrukking, vlak vóór de Wederkomst van de Messias-Koning, Jezus, zal hun getuigenis eindigen en tegelijk zal de kracht van Gods Geest, de Heilige Geest, in hun leven (en door hen heen werkend) ophouden. Nu mag/kan de antichrist toeslaan en zullen zij, door de antichristelijke mensen, worden gedood; en hun lichamen zullen 3½ dag op een straat in Jeruzalem blijven liggen.
Typerend is het dat Jeruzalem hier “SODOM (= slecht) en EGYPTE (= werelds) wordt genoemd. Uit deze zinsnede weten wij ook dat deze “2 getuigen” in Palestina / Israël onder de JODEN hun Goddelijk werk zullen doen (dus onder de afstammelingen van het ‘huis van Juda’ [18], die tevens de voornaamste, ofwel meest voorkomende, bewoners van het huidige land Israël zijn – AK).
Deze beide mannen Gods zullen tijdens hun 3½ jarige bediening tot ergernis zijn voor héél de antichristelijke wereld en de blijdschap van die antichristelijke wereld bij hun dood zal geen grenzen kennen; zij zullen elkaar geschenken geven als zij deze beide “profeten” (de 2 getuigen Gods) via hun televisieschermen (of inmiddels via het mobiele internet) dood zullen zien liggen op een straat in Jeruzalem.
Het beest, de antichrist, doet Israël dan de oorlog aan. Wij lezen over de toebereidingen hiervan in Openbaring 16.13-16:

 • “En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn (geestelijke) kleren acht geeft, zodat hij (geestelijk gezien) niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.”

Hier roept de antichrist héél de antichristelijke wereld samen om nu het, in zijn ogen, irritante Israël van de wereldkaart weg te vagen. De antichrist zal zijn antichristelijke legers verzamelen in de plaats ARMAGEDDON.

.

Openbaring 11 vers 11-12, “En na die 3½ dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij (de 2 getuigen) hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.”
Maar… vóór deze algemene aanval van de antichristelijke wereld plaats zal kunnen hebben heeft God Zijn beide getrouwe profeten weer levend gemaakt en ten hemel opgetrokken voor de ogen van hun vijanden.

Openbaring 11 vers 13, “En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in (SV: is gevallen). En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.”
Een enorme aardbeving begeleidt dit gebeuren. Van de stad Jeruzalem wordt 1/10de deel getroffen, waardoor 7000 inwoners worden gedood. Hierna zoeken de overigen, in hun grote vrees, de God des hemels en verheerlijk en Hem. Dit is alleen mogelijk in DIT deel van de wereld (= Palestina / Israël), omdat nergens anders bekering meer plaats kan/zal hebben.
(Toegevoegd uit de studie van Openbaring 11 van CJH Theys): Mensen, duizenden mensen. In de oude Statenvertaling staat: “7000 namen van mensen”,… Draai dit eens om: “7000 mensen van naam”. Dat is, in volmaakt profetisch licht, de schijnbaar voor het zeggen hebbende mensheid, die ten onder gaat!

Openbaring 11 vers 14, “Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.”
Hier wordt ons duidelijk dat dit gebeuren in Israël – het 6de bazuinoordeel (= de antichristelijke wereldoorlog) – het 2de aangekondigde “wee” uit Openbaring 9:12 besluit (= beëindigd): “Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.”
Het 3de “wee”, het 7de en laatste bazuinoordeel, zal spoedig hierop volgen.

.

Het 7de bazuinoordeel: De komst van Christus, als Koning, aangekondigd

Openbaring 11 vers 15-18, “En de zevende Engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn (SV: als Koning heersen) in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt [19], omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen (SV: te verderven) die de aarde vernietigden (SV: verdierven).”
Hier wordt de grote blijdschap in de hemel weergegeven, de opgewondenheid die daar dan heerst, omdat NU de tijd is aangebroken van “de opstanding van de rechtvaardigen” (zie Lukas 14:14 [20]), de Wederkomst van Christus (als Koning) en van de oprichting van Zijn 1000-jarig Vrederijk. [21] De 24 ouderlingen, de vertegenwoordigers van het gehele volk van God, aanbidden dan de Here God Almachtig.
Wat stelt de toorn van de goddelozen voor bij de Almacht van God? God lacht om deze toornigheid en bespot hun gedoe:

 • “Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.” (Psalm 2:1-5)

NU is de tijd gekomen om Zijn getrouwen te belonen (zie Openbaring 22:12), en om geheel de antichristelijke wereld te verderven bij Zijn wederkomst (Openbaring 19:20-21):

 • “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” (Openb. 22:12)
 • “En het beest (de antichrist) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen (= alle dan nog op aarde zijnde antichristelijke / goddeloze mensen) werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openb. 19:20-21)

.

Openbaring 11 vers 19, “En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel.[22] En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.”
Bij het einde van deze laatste (7de) bazuin komt de Here Jezus Christus op aarde terug:

 • “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij (= de, in de ‘woestijn’, bewaarde Bruidsgemeente) zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.” (1 Korinthe 15:51-52)
 • “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die (op aarde) overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Thessalonicenzen 4:16-17)

Wij weten, dat in dit laatste bazuinoordeel de 7 fiool- of schaaloordelen besloten liggen:

 • “En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: 7 engelen met de 7 laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.” (Openbaring 15:1)

Tegelijkertijd met de Wederkomst van Jezus Christus zullen “bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel” plaatsvinden; oordelen van God èn natuurrampen – die vervat zijn in die laatste 7 fiool- of schaalOORDELEN [23] over de antichristelijke wereld – die zullen eindigen in de TOTALE VERNIETIGING van de antichristelijke wereld, bij de slag van ARMAGEDDON en de Wederkomst van de Here als KONING en RECHTER.

.

EINDE van hoofdstuk 11

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 11 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [24]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Ter verduidelijking het volgende:
Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän / Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän / Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de “verharding” is gekomen (zie Romeinen 11:25).
Het huidige land Israël (waar heden voornamelijk de 2 stammen van het ‘huis van Juda’ – de Joden – wonen) doet thans haar rechten gelden op het land Palestina. Historische rechten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat het profetisch Woord vervuld wordt, dan kan het niet anders of geheel Israël (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit komen van geheel Kanaän/Palestina en van de stad Jeruzalem (zie Genesis 15:18). Abrahams nakomelingen zouden volgens de Goddelijke belofte het land Kanaän bewonen. Dat land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. Voor ons zijn het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor de wederkomst van Jezus, leven. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt. (noot AK)
[5] Maleachi 4:4-6, “Denk aan… Mozes, Mijn dienaar… op Horeb voor heel Israël… Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders…”
[6] Johannes 12:9+17, “Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij daar was; en zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de doden opgewekt had.” … “De menigte dan die bij Hem geweest was toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan.”
(Vergelijk ook nog Judas 1:9): “Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lasterlijk oordeel tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen!”
[7] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest en/of De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys en/of de studie De werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Haggaï 1:14, “En de HEERE wekte de geest op van Zerubbabel… landvoogd van Juda, en de geest van Jozua… de hogepriester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de HEERE van de legermachten, hun God, te doen.”
[9] Apocrieven = Bestaande buitenbijbelse geschriften die vaak op naam van bijbelse personen zijn gezet en over soortgelijke godsdienstige onderwerpen gaan, maar niet tot de lijst van gezaghebbende heilige geschriften behoren die samen (de Canon van de) Bijbel vormen. (noot AK)
[10] Maleachi 4:6, “Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.”
[11] Het is belangrijk om te weten dat zowel Christus als Messias dezelfde betekenis hebben, namelijk Gezalfde. Christus is de vertaling uit het Grieks en Messias uit het Hebreeuws. (noot AK)
[12] Amos 9:11, “Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af;”
[13] Romeinen 11:25-29, “Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (SV: deze verborgenheid) (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan (SV: zal zijn ingegaan). En zo zal heel Israël (dus: zowel gelovigen uit het ‘huis van Juda’, als uit het ‘huis van Israël’, dus uit alle 12 stammen Israëls) zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob (de [aards]vader van de 12 zonen van deze 12 stammen). En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.”
[14] Zie noot 4.
[15] Voor meer UITLEG over Daniël 9:27 zie BIJLAGE 1, op blz. 14-16 en/of onze ‘vers voor vers’ studie Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 [jaar]weken”, van CJH Theys.
[16] Zie eventueel ons artikel Een misleidende leerstelling: ‘Eens gered – voor eeuwig gered’ van CJH Theys. (noot AK)
[17] Dit “eens en voor altijd” offer van Jezus Christus zal dus NIET herhaald of vervangen worden door nieuwe (beesten-)offers tijdens het 1000-jarig Rijk van Christus, zoals sommigen abusievelijk onderwijzen. Er zullen ook geen ongelovigen tot bekering komen tijdens dit 1000-jarig VREDErijk, daar er GEEN ongelovigen binnen kunnen/zullen komen. Alle ongelovigen/goddelozen zijn bij de Wederkomst van de Here Jezus Christus namelijk gedood. Lees o.a. Openbaring 19:11-21. (noot AK)
[18] Zie noot 4.
[19] Zie onze eventueel studie Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL(met vers voor vers uitleg) van CJH Theys. (noot AK)
[20] Lukas 14:14, “En u zult zalig zijn… Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.”
[21] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[22] Zie eventueel onze studie Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader”, van E. van den Worm. (noot AK)
[23] Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie van Openbaring 15: De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn van God en/of Openbaring 16: De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten ! van CJH Theys. (noot AK)
[24] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s