Openbaring 12 vers 1, 2, 3, 4, 5 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 12

De Gemeente voor en tijdens de grote verdrukking

het beest - de antichrist - 666

De met Gods heerlijkheid beklede vrouw en haar zoon

Openbaring 12 vers 1, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [4], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” [5]
Dit hoofdstuk is als een bekroning te zien van Gods arbeid te midden van Zijn 7 Gemeenten. [6] Het is een arbeid van reiniging en heiliging [7], die Hij te weeg heeft gebracht door Zijn Heilige Geest [8] en Zijn Woord, mede onder invloed van de destructieve krachten der duisternis [9], die Hij hiertoe heeft “geprogrammeerd”, zodat ook deze krachten – die als zegeloordelen [10] destructie en duisternis over de aarde van de eindtijd hebben gebracht – mede hebben gewerkt ten goede:

 • “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede [11], voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.” (Romeinen 8:28)

Dit laatste zal voor sommigen misschien vreemd overkomen, maar… Gods oordelen (die een Goddelijke toelating vormen tot het kwaad om, in zekere zin, zijn destructief werk onder de mensen te verrichten) hebben vaak een heilzame uitwerking op de mensen:

 • “Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig. Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.” (Jesaja 26:9)
 • “En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten (SV: doden). En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier (= levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren (= 4 levende wezens) een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning (letterlijk: “denarie”, in die dagen het dagloon van een arbeider). En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw (SV: vaal) paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren (SV: wilde beesten [12]) van de aarde.” (Openbaring 6:3-8)

De mensen worden als het ware hierdoor in een “smeltkroes van ellende” geworpen:

 • “Zie, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende.” (Jesaja 48:10)

Als deze mensen zich hierdoor tot God bekeren, komen zij er daardoor gelouterd uit of zij zullen hun (geestelijke) “wortels” in Hem daardoor verdiept hebben.
Alzo zullen de overwinnaars [13] van de 7 Gemeenten – door hun diepe en dus hartgrondige bekering tot God en Zijn Christus, als gevolg van deze “dwang der tijden” – zijn gekomen tot volkomen verlossing van satans machten en tot een wonderbaarlijk deelhebben aan de Bron des Levens, tot een hecht contact en diepe gemeenschap met God almachtig, door Jezus Christus, onze Heer. Hierdoor zullen zij voldoen aan de geëiste “maat van Christus” (zie Efeze 4:13 + Openbaring 11:1 [14]) om deel te mogen hebben aan de Bruiloft van het Lam [15]:

 • “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam  [16] . En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” (Openbaring 19:7-9)

Immers, deze christenen hebben het “rein en blinkend fijn lijnwaad” (= een WIT linnen gewaad) uit de hemel ontvangen en zijn dus bekleed met Gods eigen rechtvaardigheid, heiligheid en liefde:

 • “bekleedt met de nieuwe mens [17], die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeze 4:24)
 • “Want Hem (= Jezus Christus) Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid (SV: rechtvaardigheid) van God in Hem.” (2 Korinthe 5:21)
 • “En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” (Romeinen 5:5)

Halleluja!
Bovendien vormen deze christenen nu “een gehuwde vrouw”, hoewel deze Gemeente ook wel de ‘maagdelijke Gemeente’ wordt genoemd vanwege haar “maagdelijke reinheid” (in geestelijke zin), haar niet bevlekt zijn met egoïstische denominatie-gedachten. Deze “vrouw” (uit Openbaring 12) kent enkel een verbondenheid aan haar Hemelse Bruidegom, Jezus Christus. De Bruiloft van het Lam HEEFT dan PLAATS GEHAD en de Hemelbruidegom, met Zijn Goddelijke krachten, is nu BLIJVEND met en bij haar, al ziet de wereld Hem (= Jezus Christus) dan nog niet. Wat de wereld wel ziet is Zijn op haar, Zijn “vrouw”, uitgestraalde heerlijkheid (zie Jesaja 60:1-3, vermeld op blz. 4); namelijk de heerlijkheid van de 3-enige God [18], hier gesymboliseerd door:

 1. De “zon” (type van de Vader).
 2. De “maan” (type van de Zoon, want ook de maan [in letterlijke zin] is een afschijnsel / afstraling van de zon):
 • Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid…” (Hebreeën 1:3a)
 1. De “12 sterren” (type van de Heilige Geest in Zijn alom tegenwoordigheid en veelvuldigheid).

De Bruidsgemeente [19]:

 1. Is hier (in geestelijke zin) INWENDIG en UITWENDIG bekleed (zie Psalm 45:10-16 [20]) met de liefde en rechtvaardigheid van God Zelf (de “zon” uit Openbaring 12:1 ofwel de “Zon” uit Maleachi 4:2):
 • “Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn…” (Maleachi 4:2a). Zie ook nog Romeinen 3:21-22. [21]
 1. Wordt door haar geloof gedragen door de totale bloedverzoening van de Zoon (de “maan”).
 2. Is gekroond met de MACHT van de Heilige Geest tot GLORIEUZE ARBEID OVER DE GEHELE AARDE (de “12 sterren”). Het getal 12 (3×4) is [22]: God, wereldwijd werkend.

Dit “grote teken” werd “in DE HEMEL” gezien, omdat de wandel van de Bruidsgemeente, reeds hier op aarde, IN DE HEMEL zal zijn (zie Filippenzen 3:20 [23]); waar Christus is:

 • “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven (= afgestorven aan uw oude, zondige natuur ) en uw leven is met Christus verborgen in God.” (Kolossenzen 3:1-3)

Door de kroon van 12 sterren” vormt dit beeld van deze “vrouw” tevens het teken van Gods GROTE SPADE-REGEN-OPWEKKING [24], die over de GEHELE AARDE (het Bijbelse getal 4) zal geschieden met ALLE MACHT en KRACHT van de GEEST (= het Bijbelse getal 3 – en 4×3 = 12); en wel: ALS NIMMER TEVOREN:

 • “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)
 • “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE [25] komt, die grote en ontzagwekkende (SV: die grote en vreselijke dag). Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.” (Joël 2:28-32)
 • “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.” (Mattheüs 24:14)

.

Openbaring 12 vers 2 + 5, “En zij (de vrouw uit vers 1) was (in geestelijke zin) zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.” …  Vers 5 (SV): “En zij baarde een mannelijke zoon,[26] die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt [27] tot God en Zijn troon.”
In de schoot van de Bruid (deze Bruidsgemeenschap van volmaakt verloste heiligen Gods) ontwikkelt zich NA de Bruiloft van het Lam, EEN DEEL van deze Bruidsgemeenschap TOT VOORTREFFELIJKHEID; namelijk die hiertoe UITVERKOREN zijn, dus zeker NIET allen (!), maar… “de 144.000 verzegelden” uit de 12 stammen van Israël [28] (uitgezonderd Dan):

 • “Op die dag zal de SPRUIT (= de uitgesproten afstammeling) van de HEERE (die, geestelijk gezien, uit Hem voortkomt) tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn.” (Jesaja 4:2)
 • “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere Engel opkomen van waar de zon opgaat (SV: van de opgang der zon), met het zegel van de levende God. En Hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, TOTDAT wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd VERZEGELD hebben. “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.” (Openbaring 7:1-8)

Dit deel ontwikkelt zich, te midden van de andere leden van de Bruidsgemeente, tot DE “MANNELIJKE ZOON” (letterlijk: “een zoon, een mannelijke” – dus met een accent op het man-zijn). Deze 144.000 (afstammelingen uit de 12 stammen Israëls) zijn, door de tegenwoordigheid en invloed van de Bruidegom en de wonderbaarlijke werkingen van de Heilige Geest te midden van de overige leden van de Bruidsgemeente, ontwikkeld tot de “VOLLE MANNELIJKHEID” van Christus:

 • “totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man (in geestelijke zin), tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.” (Efeze 4:13)

God, de 3-enige [29] kan Zich dus in hun hart en leven VOORTDUREND openbaren en wonen en door hen heen werken in al Zijn VOLHEID:

 • “…de liefde van Christus… die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.” (Efeze 3:19)

Deze “144.000” zijn dan, reeds hier op aarde, VOORGOED gekomen tot openbaring (= tot manifestatie [30]) van Gods volle “heiligheid en onberispelijkheid in de liefde Gods”:

 • “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten (SV: zegening in de hemel) in Christus” … “en (dat u) u bekleedt met de nieuwe mens [31], die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeze 1:3 + 4:24)

Deze “144.000” zal God hierdoor kunnen bekleden met de majesteit van ALLE 7 Geesten Gods! [32] Zij zullen met Hem zitten in Zijn troon:

 • “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op (SV: in) Mijn troon (denk aan: “in het midden van de troon” – volgens Openbaring 4:6), zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.” (Openbaring 3:21)

Zij zullen worden geroepen tot het opperste koningschap, tot Christus’ Koningin (als “vrouw” van de Koning):

 • “Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir.” (Psalm 45:10)

Deze “144.000” zijn de UITNEMENDSTEN uit de Bruidsgemeenschap, die in Openbaring 14:1-5 in hun volmaakte wandel beschreven zijn als de “eerstelingen voor God en het Lam” (vers 5), ook zijn zij “onberispelijk voor de troon van God” (vers 5):

 • “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden (denk aan “maagdelijk wit” = rein, heilig). Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos (SV: onberispelijk) voor de troon van God.” (Openb. 14:1-5)

Deze “144.000” zijn de “verlossers op de berg Sion” van Obadja 1 vers 21:

 • “Verlossers (= in ieder geval deze “144.000” die anderen – in Jezus Naam – zullen verlossen uit de macht van satan) zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau (beeld van: de vleselijke christenen) te oordelen, en het koningschap (SV: het koninkrijk) zal van de HEERE zijn.”

Al eerder werden deze “144.000” van God genoemd in Openbaring 7:1-8, zie bladzijde 5. Ook hebben wij dit 7de hoofdstuk al eerder besproken; het zijn de 12.000 uit elke stam van Israël, uitgezonderd de stam Dan.
De BARENSWEEËN en -NOOD van de Bruidsgemeente vertellen ons dat deze GROTE OPWEKKING op aarde niet zonder lijden en strijd geschieden zal. [33] In feite zal de ware Gemeente Gods op vele plaatsen een “SCHUILKERK” zijn, belaagd door de valse “bruid” van Openbaring 17 (waar zij de “grote hoer” wordt genoemd [34]). Bij de behandeling hiervan, in dat 17de hoofdstuk, zullen wij hier dieper op ingaan. Deze NOOD en WEEËN doen een deel van de Bruidsgemeente (namelijk: de vrucht [in geestelijke zin] van haar schoot), zoals wij hebben gezien, wassen / groeien (= hier: een toeneming in [geestelijke] krachtsuitstraling en -ontwikkeling) tot “voortreffelijkheid”. De OPENBARING van deze volle (geestelijke) voortreffelijkheid hier op aarde, wordt hier, in dit beeld van Openbaring 12:5, getypeerd door de GEBOORTE (= het OPENBAAR worden) van die “mannelijke zoon”. [35]
Deze “mannelijke zoon” of “144.000” wordt, volgens Openbaring 12:5, al snel na het ingaan van die (geestelijke) voortreffelijkheid op aarde, nog voor het ingaan van de grote verdrukking, “weggerukt tot God en Zijn troon”, net als HENOCH (zie Genesis 5:24 [36]). Reden: omdat wij in Openbaring 12:3-4 zullen lezen dat de “grote vuurrode draak dit kind van de vrouw wil “verslinden”; ofwel dat satan klaar staat om deze “voortreffelijksten van Gods (geestelijke) instrumenten” op aarde te doden. Maar… het behaagt God dit te verhoeden:

 • “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.” (Psalm 55:23)

Ook zal deze “mannelijke zoon” de “heidenen”, de antichristelijke volkeren, “hoeden met een ijzeren roede”. Dit duidt op het oordeel van Christus op de dag van Zijn wederkomst als Rechter over de antichristelijke legers en volken. Zij (de 144.000) zullen dan met Christus wederkeren naar de aarde als “de legers uit de hemel”, gezeten op witte paarden, om met Hem de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God” te treden:

 • “En de legers in (dan: uit) de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.” (Openbaring 19:14-15)
 • “Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden (SV: vele duizenden) heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen (SV: te straffen) voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.” (Judas 1:14b-15)

Het wordt nu tijd om enige beschouwingen te wijden aan wat andersdenkenden van deze “vrouw” van Openbaring 12 en haar “mannelijke zoon” denken en in dit beeld menen te moeten zien.

 1. Velen zien in deze vrouw het volk ISRAËL en in de mannelijke zoon”, de CHRISTUS.
  Allereerst was het volk Israël – als volk in het verleden – nooit, en bij de geboorte van Christus in het geheel niet, in zulk een staat van heiligheid en heerlijkheid gebracht zoals hier beschreven. Vervolgens, Johannes moest bij het aanschouwen van de gezichten op Patmos schrijven over “wat IS, en wat HIERNA zal geschieden” (zie Openbaring 1:19 [37] – en… dit “gezicht” kreeg Johannes ongeveer 90 NA Christus). De beelden van deze openbaringen van Christus betreffen dus IN HET GEHEEL NIET gebeurtenissen uit het VERLEDEN, zoals de geboorte van de Heiland er één is. Bovendien werd Christus na Zijn geboorte helemaal niet “weggerukt tot God en Zijn troon”. Jezus werd wel ongeveer 2 jaar na Zijn geboorte weggebracht naar EGYPTE om de moordende hand van Herodes te ontlopen (zie Mattheüs 2:13-18 [38]).
 2. Anderen noemen deze vrouw inderdaad de Gemeente, maar haar zoon de CHRISTUS!
  Allereerst bestond de Gemeente bij de geboorte van Christus nog helemaal niet, maar pas vanaf de eerste Pinksterdag (lees Handeling 2, vooral vers 38-41 [39]). Vervolgens is Christus in het geheel niet voortgekomen uit de Gemeente, maar het OMGEKEERDE is waar: De Gemeente is voortgekomen uit Christus!
 3. Weer anderen zien in deze vrouw Maria, de moeder van Jezus, en in haar zoon, de CHRISTUS.
  Hoewel Maria waarlijk wel een heilig en ingetogen leven had geleid, voldoet zij toch niet aan dit grootse beeld van Openbaring 12. Vooral ontbrak aan haar aardse leven de 12 sterrige kroon van machtig werken in de kracht van de Heilige Geest, DAT REIKEN ZOU TOT AAN DE EINDEN DER AARDE (het Bijbelse getal 3×4=12, wat inhoudt: Volheid van Goddelijke ordening, oftewel apostolische volheid [40] – AK)! Bovendien zijn èn Maria èn de onvolprezen geboorte van de Christus ZAKEN UIT DE VERLEDEN TIJD (!) en hier dus NIET ter zake doende!
 4. Wijlen br. W.H. Offiler uit Seattle, Washington (USA) meende door openbaring te mogen verstaan dat deze “mannelijke zoon” 144.000 in VOLMAAKTHEID (naar lichaam, ziel en geest) geboren baby’s zijn uit 144.000 maagden, uitverkorenen uit de stammen Israëls. Uit elke stam 12.000.

Deze gedachte aan 144.000 MAAGDEN (die als evenzovele “Maria’s van het laatste uur” 144.000 baby’s ter wereld zouden brengen ZONDER mannelijke bijligging, maar ENKEL door bevruchting vanwege de Heilige Geest, net als bij Maria) zou zuiver voortspruiten uit ‘openbaring van God’ aan br. W.H. Offiler, en stoelt IN HET GEHEEL NIET op enige Schriftuurlijke aanwijzing. Misschien heeft de vertaling uit het Grieks van Openbaring 14:4 hier mede parten gespeeld: Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn MAAGDEN”.
Letterlijk geeft de Griekse tekst echter weer want zij zijn CELIBATEN”, met andere woorden: dat dezulken door hun optimale HEILIGING, die zij door de (in)werkingen vanwege Geest en Vuur hebben ondergaan, GEEN SEXUELE GEMEENSCHAP (meer) HEBBEN, omdat zelfs hun aardse lichamen dan niet meer aards, maar HEMELS fungeren.
In geestelijke zin zou men deze tekst zo kunnen verklaren: dat zij niet langer gebonden zijn aan denominatie-gedachten (daar vrouwen in de Bijbel soms het beeld van denominaties / Gemeenten vormen).
Bovendien kunnen het nooit 144.000 in volmaaktheid geboren BABY’S zijn, omdat in Openbaring 14:3-4 tot 2x toe staat dat deze “144.000” (van satan) GEKOCHT zijn, dus vóórdien ZONDAREN waren, zoals ieder ander mens:

 • “En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden (denk aan “maagdelijk wit” = rein, heilig). Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.” (Openb. 14:3-4)

Zouden het waarlijk 144.000 in volmaaktheid geboren baby’s zijn, dan zouden zij van meet af aan Christus hebben toebehoord en NIET van satan hoeven te worden (vrij)GEKOCHT MET Zijn BLOED, want iets wat al volmaakt rein is, kan niet méér worden gereinigd!
Bovendien weerspreken de verdere, verklarende verzen van Openbaring 14 deze gedachte.
Wij laten de nadere beschouwing van dit gedeelte van het Boek Openbaring graag in het midden tot wij gekomen zijn aan (de uitleg van) hoofdstuk 14.
Mogelijk heeft wijlen onze br. W.H. Offiler de openbaring van de Heilige Geest verkeerd begrepen en wordt er bedoeld dat deze groepering (de 144.000) voort zal komen uit een MAAGDELIJKE Gemeente; dat wil zeggen: een Gemeente die VOLKOMEN REIN is, vrijgemaakt van ALLE aardse zonden en banden, ook die van een (bepaalde) denominatie, en die hier gesymboliseerd wordt door deze “vrouw” van Openbaring 12 vers 1 (SV): “een Gemeente zonder vlek of rimpel, heilig en onberispelijk:

 • “opdat Hij (Jezus Christus) haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.” (Efeze 5:27, HSV)

En DEZE openbaring van de Geest is dan de ZUIVERE WAARHEID, die wij ook volkomen kunnen onderschrijven.

.

Openbaring 12 vers 3, “En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met 7 koppen (SV: hoofden [41]) en 10 hoorns. En op zijn koppen 7 diademen [42] (SV: koninklijke hoeden).”
Hier krijgt Johannes een blik op de vijand, op de satan en zijn horden (= zijn helpers / navolgers); hij zag ze als een grote DRAAK, een op prooi belust monster, met “7 KOPPEN”. In Openbaring 13 zien wij een uitbeelding van satans instrument van de laatste dagen: de antichrist. Wij zien daar dat die koppen “leeuwenbekken” hebben:

 • “En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil (SV: mond [43]) was als de muil van een leeuw. En de draak (= de valse profeet) gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.” (Openbaring 13:2)

Omdat satans karakter in dit instrument van de laatste dagen (= de antichrist) uitgedrukt ligt, kunnen wij aannemen, dat die “7 koppen” hier in Openbaring 12 ook “leeuwenbekken” hebben. Want satan wordt ook uitgebeeld “als een brullende leeuw”:

 • “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel (= satan), gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.” (1 Petrus 5:8)

Dan, in die dagen, zijn deze 7 koppen “gekroond”, omdat hij (satan) de “vorst is van deze wereld”:

 • “En de duivel zei tegen Hem (= Jezus Christus): Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;” (Lukas 4:6)
 • “…overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,” (Efeze 2:2)
 • “Want wij hebben de strijd niet tegen (mensen van) vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” (Efeze 6:12)
 • “Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld (= de duivel / satan) komt en heeft geen macht over Mij (= Jezus Christus).” (Johannes 14:30)
 • “Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.” (Openbaring 2:13)

“ZEVEN” is bovendien het getal [44] van PERFECTIE, en hier perfectie in het boze, in de ongerechtigheid en listigheid. Deze draak is (vuur)ROOD en rood is hier de kleur van de ZONDE, van de REBELLIE tegen de bestaande orde van God.
Verder draagt deze draak “10 HOORNS” die, zeer waarschijnlijk, op zijn rug zitten. Hoorns typeren KRACHT. Ze komen ook voor op zijn “uitgedrukt beeld”, de antichrist (zie Openbaring 13:1 en Daniël 7:7 [45]). Hier (in Openbaring 12:3) dragen deze hoorns “koninklijke hoeden” ofwel “diademen” [46], omdat zij hier een uitbeelding vormen van de 10 heersers (koningen) uit het 10-statendom van West-Europa. Dit wordt ons duidelijk als wij het RODE (staten)BEEST van de eindtijd in Openbaring 17 in ogenschouw nemen:

 • “En de 10 hoorns die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.” (Openbaring 17:12)

Vergelijk dit vers met de “10 tenen” van het beeld uit Nebukadnezars droom in Daniël 2:41-43. [47]
Zij zijn hier de laatste openbaringsvorm van het koninkrijk van ijzer, en later van ijzer vermengd met leem: het herstelde [West-]Romeinse Rijk: het 10-statendom van West-Europa). Dit 10-statendom vormt in de laatste dagen satans instrument bij uitnemendheid, zijn (satanische) kracht. Dit Europa van de laatste dagen vormt dan ook een afschuwelijke koploper in zonden, liederlijkheid [48] en bestialiteit (= seksuele handelingen met dieren), van uiterste ongerechtigheid, waarin de antichrist zijn troon zal hebben:

 • “Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid, zo zegt de Heere HEERE: Doe die tulband weg en zet die kroon af! Niets blijft hetzelfde! Wie nederig is, zal Ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal Ik vernederen. Omkeren, omkeren, omkeren zal Ik die! Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij komt Die er recht op heeft, en Hem zal Ik het geven!” (Ezechiel 21:25-27).

TIEN vormt dan ook een getal van Gods OORDEEL! Denk aan de 10 geboden van God. [49]

.

Openbaring 12 vers 4, “En zijn staart veegde (SV: trok mee) het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind (SV: kind) te verslinden, zodra zij Het (SV: het) gebaard zou hebben.”
Zijn staart is zijn laatste openbaringsvorm en wel die als VALSE PROFEET:

 • “De oudste en aanzienlijke: zij zijn de kop, en de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart.” (Jesaja 9:14)
 • “En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had 2 hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het (= de leugen onderwijzende profeet) doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, GEDOOD zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig (666).” (Openbaring 13:11-18)

Dit duivelse (door satan geleide) instrument zal VELE kinderen Gods tot AFVALLIGHEID bewegen. Zeer vermoedelijk is de val van de “Alsem-ster” (zie Openbaring 8:10-11 [50]) een uitbeelding van zijn intrede in deze satanische dienst. Ook hier wordt ⅓ deel van de (christelijke ?) wateren gedrenkt in zijn Alsem-gif, net zoals hier, in Openbaring 12:4, ⅓ deel van de sterren des hemels (beeld van kinderen Gods) door zijn toedoen op de aarde wordt geworpen (= tot afvalligheid van Christus wordt gebracht).
De draak staat hier zeer vijandig tegenover deze “vrouw”, de bloem der christenheid van de laatste dagen, en zeer in het bijzonder tegenover de “mannelijke zoon” (= de “144.000”), die zij hier (in geestelijke zin) staat te baren, dat is: die spoedig tot VOLLE OPENBARING wordt gebracht.
De draak zoekt hem (deze “mannelijke zoon” ofwel de “144.000”) in het bijzonder te verslinden, dit is: te doden. Maar God zal dit verhoeden. Deze “mannelijke zoon” zal dan worden “weggerukt naar God en naar Zijn troon” (Openbaring 12:5).

Openbaring 12 vers 5 = Is reeds behandeld bij vers 2.

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen of te downloaden) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [51]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?van A. Klein. (noot AK)
[5] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[6] Voor meer info / uitleg, zie eventueel onze studie van Openbaring, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, met als titel Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten tot OVERWINNING van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie Heiligmakingvan E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie De werkingen van de Geest in de eindtijd (het ware Pinksterfeest) van E. van den Worm en/of De natuurlijke mens en de Heilige Geestvan CJH Theys. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Crises van de eindtijd (Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek -en de profeet- Joël)van H. Siliakus. (noot AK)
[10] Voor meer info / uitleg, zie eventueel onze studie van Openbaring, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6, met als titel Het Boek met de 7 zegels en De eerste 6 zegels zijn geopend door het Lam van God en ontwikkelen nu hun louterende werking” van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze studie Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebbenvan E. van den Worm. (noot AK)
[12] Ook mensen kunnen zich BEESTACHTIG, dat is als “wilde beesten”, (gaan) gedragen. Vooral in oorlogssituaties, maar ook zeker straks in de grote verdrukking. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[14] Efeze 4:13, “totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.”
Openbaring 11:1, “En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden.” Voor uitleg van dit vers, zie Openbaring hoofdstuk 11.
[15] Zie noot 2.
[16] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lamvan E. van den Worm. (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus. (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen.)van E. van den Worm. (noot AK)
[18] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed/geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een ÉÉNHEID. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[19] De Bruid of Bruidsgemeente = “De Bruid” VÓÓR en “de Vrouw” NA haar huwelijk met haar Bruidegom, Jezus Christus. (noot AK)
[20] Psalm 45:10-16, Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir. Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding (in geestelijke zin) bestaat uit borduurwerk van gouddraad (SV: is van gouden borduursel). In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen (SV: haar [geestelijke] medegezellinnen) in haar gevolg, worden bij U gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.”
[21] Romeinen 3:21-22, “Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.”
[22] Het getal 3 = Het symbolische getal voor de Heilige Geest (en het getal 1 = het symbolische getal voor de Vader en 2 = het symbolische getal voor de Zoon).
Het getal 4 = Het symbolische getal voor de 4 kompas-richtingen van deze aarde (noord, oost, zuid, west).
Voor meer over deze of andere Bijbelse getallen, zie onze studie De symboliek der Bijbelse getallen (deel 1) van CJH Theys. (noot AK)
[23] Filippenzen 3:20, “Ons burgerschap (SV: onze wandel) is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.”
[24] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (uitleg boek Openbaring)”, hoofdstuk 6: De Spade Regen-opwekking, van H. Siliakus. (noot AK)
[25] Zie eventueel onze studie De dag van JaHWeH (De dag des Heren)van E. van den Worm. (noot AK)
[26] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5)”, met de titel: De geboorte van de mannelijke zoon(beeld van de 144.000)van H. Siliakus. (noot AK)
[27] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 7)”, met de titelDe wegrukking van de mannelijke zoon van H. Siliakus. (noot AK)
[28] Zie eventueel onze studie Gij, volk van Israël, ontwaak !van E. van den Worm en/of ons artikel ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammenvan A. Klein. (noot AK)
Ter verduidelijking het volgende:
Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän / Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän / Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de “verharding” is gekomen (zie Romeinen 11:25). (noot AK)
[29] Zie noot 18.
[30] Manifesteren = Zich (door ons heen) openbaren. Openbaren = Bekend of zichtbaar doen worden. Bovennatuurlijke waarheden bekendmaken. Waarneembaar worden. (noot AK)
[31] Zie noot 17.
[32] Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[33] Zie eventueel onze studie Het boek JOB, over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente van H. Siliakus. (noot AK)
[34] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot AK)
[35] In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (= VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK)
[36] Genesis 5:24, Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.”
[37] Openbaring 1:19, “Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden.” En deze Openbaring (dit “gezicht”) kreeg Johannes ongeveer 90 na Christus. Dus vele jaren NA de geboorte, en zelfs vele jaren NA het sterven en de hemelvaart van Christus. (noot AK)
[38] Mattheüs 2:13-18, “Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen. Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn.”
[39] Handelingen 2:38-41, “En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer 3.000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.”
[40] Zie noot 22.
[41] Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben een “hoofd”. Dus beide benamingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[42] Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat letterlijk betekent: “met een band binden”, en dus precies verwoord wat satan doet!
In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”:
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent:
1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint,
2. (koninklijk) hoofdversiersel,
3. diadeem.
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openbaring 12:3 en 13:1 – AK) verloren gegaan: een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK)
[43] Een beest heeft (meestal) een “bek”, of zoals hier een “muil, maar hier is het beest een typebeeld van de antichrist en hij als (in bezit genomen) mens heeft een “mond”. Dus beide benamingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[44] Voor meer over Bijbelse getallen, zie onze studie De symboliek der Bijbelse getallen (deel 1) van CJH Theys. (noot AK)
[45] Openbaring 13:1, “En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat 7 koppen en 10 hoorns had, en op zijn hoorns waren 10 diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.”
Daniël 7:7, “Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had 10 hoorns.”
[46] Zie noot 42.
[47] Daniël 2:41-43, “Dat u verder de voeten en de (10) tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de (10) tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem..”
[48] Liederlijkheid = O.a.: Godslasterlijk, ontuchtig, bestialiteit, losbandigheid, smeerlapperij, gemeen, lichtzinnig, ongebonden, ongegeneerd. (noot AK)
[49] Zie noot 44.
[50] Openbaring 8:10-11, “En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.” Zie eventueel de uitleg van dit vers in Openbaring 8.
[51] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Israël/huis van Israël, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s