Openbaring 13 vers 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

  • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
  • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 13

ILLUSTRATIES van de antichrist en de valse profeet (vervolg)

.

20191107_141913(1)

Openbaring 13 vers 8, “En allen die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, althans van wie de namen NIET zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is (= Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden), van de grondlegging van de wereld af.”
Alle mensen, die dan nog leven, zullen de antichrist aanbidden; behalve zij die “het zegel van God” aan hun voorhoofden hebben (zie Openbaring 9:4), voor zover ze nog niet zijn gedood door de antichrist en zijn horden (= navolgers, helpers):
“En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God NIET op hun voorhoofd hadden.” (Openb. 9:4)
Ook vormen, zoals wij zagen, degenen in Israël die onder bescherming staan van Gods “2 getuigen” een uitzondering.
Wij lezen verder, in dit 8ste vers, dat het Lam Gods, onze Here Jezus Christus, reeds vóór “de grondlegging van de wereld” (zie 1 Petrus 1:20) in Gods hart en gedachten GESLACHT IS; met andere woorden, dat reeds vóór de schepping van de mens – waarvan God wist dat hij in zonde vallen zou – door God, in Zijn wondervolle voorziening van GENADE, een PAASOVERWINNING voor die in de zonde te vallen mens is bereid!
Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.” (1 Petr. 1:20)

Openbaring 13 vers 9-10, “Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding (SV: de lijdzaamheid) en het geloof van de heiligen.”
God vraagt hier de aandacht van de christenen die in de grote verdrukking worden gebracht (denk o.a. aan de zgn. “dwaze maagden” uit Mattheus 25:1-13 [3]) om LIJDZAAM en IN GELOOF het slachtoffer van hun leven (= het offer van de marteldood) te volbrengen ZONDER TEGENSTAND, net zoals Jezus zulks volbracht:
“Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.” (Jesaja 53:7)

Het beest uit de aarde

Openbaring 13 vers 11-12, “En ik zag EEN ANDER BEEST opkomen, uit de aarde, en het had 2 hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het (andere beest – de valse profeet) oefent al de macht van het eerste beest (uit de zee [der volkeren] = de antichrist,  zie Openbaring 13:1-8)  voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.”
Ook deze (door satan in bezit genomen) mens is in Gods ogen een “BEEST”. Dit beest komt op “UIT DE AARDE”. Zijn bezieling komt uit de ONDERWERELD der DEMONEN. Zijn kracht (denk aan de 2 lams-hoorns) zal lijken op die van het Lam Gods in Zijn profetische bediening, doende wonderen en tekenen (zie Openbaring 13:13-14a), maar hij is de VALSE PROFEET, de “staart” van de draak:
“…en de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart.” (Jesaja 9:14b)
Hij (deze leugen onderwijzende, en dus VALSE profeet) zal met de ANTICHRIST één span in de handen van satan vormen, daarom “oefent hij al de macht van de antichrist (= de macht van satan) in de tegenwoordigheid van hetzelve uit”. Die macht is zo gezegd bij hem in “betrouwbare handen”. Hij is dan ook een ijverige propagandist van de antichrist. Hij is de mond van satan, die de antichrist aanprijst als zijnde de op aarde teruggekomen CHRISTUS (en dit moet men dan zien als een soort TITEL, een goddelijke FUNCTIE). Immers deze (door satan in bezit genomen persoon) zal staan in het teken van Jezus, de Christus; namelijk in die van DOOD en OPSTANDING:
“En ik zag één van zijn koppen (SV: hoofden) als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.” (Openbaring 13:3)
Daarom zal hij (de valse profeet) er eerst bij de wereld op aandringen om de antichrist, als de (zogenaamd) teruggekomen Christus, te AANBIDDEN; later zal de mensheid hiertoe GEDWONGEN worden!

Openbaring 13 vers 13-14a, “En het (andere beest – de valse profeet) doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen (SV: in de tegenwoordigheid) van het beest (= de antichrist).”
“Tekenen en wonderen der LEUGEN” (zie 2 Thessalonicenzen 2:8-10) begeleiden de SATANISCHE bediening van deze ‘lookalike van Johannes de Doper’ ofwel deze ‘heraut van (= bode en afroeper van boodschappen namens) de VALSE christus / messias’ (= de ANTICHRIST):
“En dan zal de wetteloze (SV: de ongerechtige) geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.” (2 Thess. 2:8-10)
Hij (de valse profeet) zal ook VUUR uit de hemel doen afkomen op aarde, net als ELIA (zie 1 Koningen 18:38 [4]), en net als de “2 getuigen” uit Openbaring 11:
“En als iemand hun (de 2 getuigen) schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden.” (Openbaring 11:5)

Openbaring 13 vers 14b-15, “En het (andere beest – de valse profeet) zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest (= de antichrist) dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem (= het andere beest – de valse profeet) werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest NIET zouden aanbidden, GEDOOD zouden worden.”
Om het beest, “dat de wond van het zwaard zal hebben en weer zal leven” (= de antichrist), méér Goddelijke eer en aanbidding te geven zal de valse profeet een BEELD van de antichrist laten maken. En dit beeld zal hij een geest geven, zodat dit beeld OOK KAN SPREKEN. Dit alles, opdat de gehele wereld dit beeld van de antichrist, op straffe van de dood bij weigering, zal AANBIDDEN (vergelijk Daniël 3 – dat gaat over Nebukadnezars beeld en zijn vurige oven, waar 3 jonge mannen – Sadrach, Mesach en Abed-Nego – in werden gegooid).
Een IEDER die voor dit beeld zal neerknielen (= aanbidden), is in Gods raadsbesluit een kind der EEUWIGE VERDOEMENIS:
“…Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.” (Openbaring 14:9-10)

Openbaring 13 vers 16-18, “En het (andere beest – de valse profeet) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven (SV: dienstknechten) een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij (of: zij) die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666.”
Ook zal de valse profeet – gebruik makend van de intrede van de COMPUTER in de menselijke samenleving – een IEDER die geen deel wil hebben aan de aangeboden ‘VREDE’ van de antichrist, van “kopen of verkopen” uitsluiten door de mensen te verplichten “een MERKTEKEN” te ontvangen “aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd”. Gedacht wordt aan een voor het oog onzichtbaar merkteken, dat slechts door middel van INFRA-RODE stralen gezien wordt. Alle winkelsystemen zullen dan hierop aangepast worden. Hierdoor zullen allen die dit merkteken weigeren “hongeren en dorsten” (vanaf dan tot aan hun marteldood). Want:
“Zij zullen (in Gods eeuwige nabijheid) geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen.” (Openbaring 7:16).
ALLE kinderen Gods zullen dit merkteken (als het goed is) WEIGEREN, althans allen die in de vreze Gods zullen blijven, want:
“…Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.” (Openbaring 14:9-10)
Zij zullen – als zij dit merkteken WEIGEREN – ook dienovereenkomstig als MARTELAREN sterven onder de moordende hand van de antichrist en zijn horden (= navolgers, helpers):
“…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.” (Openbaring 20:4)
Het getal van de antichrist is 666. ZES is het getal van de ZONDIGE MENS. 666 is het getal van de antichrist, “de MENS der ZONDE” (zie 2 Thessalonicenzen 2:3-4); 6 naar LICHAAM, 6 naar ZIEL en 6 naar de GEEST.
“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid (SV: de mens der zonde), de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander (van God en gebod), die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” (zie 2 Thessalonicenzen 2:3-4)
Reeds bij de behandeling van Openbaring 9:10-11 en 12:4 is over deze “voorloper” en (valse) profeet van de antichrist geschreven:
“En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang. En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.” (Openbaring 9:10-11)
“En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.” (Openbaring 12:4)

20191107_133728(1)

*************************************************************************************

EINDE van hoofdstuk 13

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 13 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [5]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

 

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen het ‘Lichaam van Christus’ en de ‘Bruid van Christus’ van E. van den Worm / A. Klein. (noot AK)
[4] 1 Koningen 18:38, “Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het (vuur) op.”
[5] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s