Openbaring 14 vers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 14

Deel 2.

De boodschappen van de 3 Engelen aan de kinderen Gods ten tijde van de grote verdrukking

.

14-GOSPEL-ANGEL

De eerste Engel

Openbaring 14 vers 6-7, “En ik zag een andere Engel, die hoog aan (SV: in het midden van) de hemel vloog. En hij had HET EEUWIGE Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want HET UUR van Zijn OORDEEL IS GEKOMEN. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.”
Deze “Engel” is gezonden aan ALLE waarachtige kinderen Gods, die (vanwege hun “niet gereed zijn”, vanwege geestelijk geziene tekortkomingen) achtergebleven zijn in de grote verdrukking. De Heilige Geest (= de 3de Openbaringsvorm van God [3] – AK) is dan echter NIET meer in de wereld om daar Gods kinderen te troosten en om de openbaring “der (satanische) ongerechtigheid” te “weerhouden”, omdat Hij (= Gods Geest, de Heilige Geest [4] – AK) dan “uit haar midden zal weggedaan zijn” (zie 2 Thessalonicenzen 2:7), want de genadetijd zal dan zijn beëindigd:
“Want het geheimenis van de wetteloosheid (SV: de verborgenheid der ongerechtigheid) is al werkzaam. Alleen is er Iemand (= Gods Geest, de Heilige Geest) Die hem (= de antichrist) nu weerhoudt, totdat Hij (= de Heilige Geest) uit het midden (van Gods wereldwijde Gemeente) verdwenen is (namelijk: als de Bruidsgemeente, waarin de Heilige Geest woont en troont, ter BEWARING wordt weggenomen, vlak na het begin van de grote verdrukking).” (2 Thess. 2:7)
Deze “Engel” komt dus voor Hem (= de 3de Openbaringsvorm van God, de Heilige Geest – AK) in de plaats ter (ver)sterking van de “achtergebleven christenen”, terwijl de “2 getuigen” (uit Openbaring 11:3-12 [5]) dat doen ten opzichte van de “Israëli’s” in Joods Palestina (wat groter is, qua landoppervlak, dan het huidige land Israël – AK).
Deze “Engel” spreekt hen (de, in de grote verdrukking, achtergebleven christenen) dus moed in om de moordende hand van de antichrist OVERWINNEND te kunnen ondergaan. Zij vormen de 3de categorie van OVERWINNAARS, zij het dan voor hen via de MARTELDOOD:
“…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.” (Openbaring 20:4)
Recapitulerend komen wij tot een DRIEDELING van OVERWINNAARS in de laatste dagen:

 1. De “144.000” ofwel de “mannelijke zoon”, die vóór het ingaan van de grote verdrukking worden/wordt “weggerukt” tot God en Zijn troon:

“En zij baarde een mannelijke zoon, [6] die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt [7] tot God en Zijn troon.” (zie Openbaring 12:5, SV)
Zij vormen het “ALLERHEILIGDOMSDEEL” [8] van Gods Bruidsgemeente uit de laatste dagen.

 1. De overigen van de Bruidsgemeente, die vlak na aanvang van de grote verdrukking “vleugels van een grote arend krijgt” om “weg te vluchten naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid, buiten het gezicht van de slang”, alwaar zij 3½ jaar zal verblijven, de gehele periode gedurende de grote verdrukking:

“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen.” … “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.” (Openbaring 12:6+14)
Dezen vormen het HEILIGDOMSGEDEELTE [9] van Gods Bruidsgemeente uit laatste dagen.

 1. De “overigen van haar zaad” (= het zaad van de vrouw, in geestelijke zin – zie Openbaring 12:17, SV) [10], die in de grote verdrukking – dwars door hun MARTELAARSDOOD heen – God de Here en het Lam verheerlijken:

Hierna zag ik (= Johannes) en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen (SV: geslachten), volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met WITTE gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam ! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen overschaduwen). Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam (van God), Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden (SV: zal hun een Leidsman zijn) naar de LEVENDE waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Openbaring 7:9-17)
“En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.” (Openbaring 15:2-4)
Deze christenen vormen (tijdens de grote verdrukking) op aarde het VOORHOFSDEEL [11] van Gods Bruidsgemeente uit de laatste dagen.

Tot deze laatste groep richt deze “midden in / hoog aan de hemel vliegende Engel” Zich met “HET EEUWIGE EVANGELIE”. De andere (antichristelijke) aardbewoners horen Hem (= deze Engel) niet, omdat hun wandel NIET HEMELS, maar ANTICHRISTELIJK is. Bovendien is ten tijde van de grote verdrukking de deur der genade reeds VOORGOED door God GEDICHT (zie Lukas 13:24-25 [12] en Genesis 7:15-16, typologisch gezien [13]), behalve voor de “Israëli’s” in Palestina, waar de 2 getuigen van God werken:

 • “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed (SV: met zakken bekleed), 1260 dagen lang Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun (= de 2 getuigen) schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen (SV: te slaan) met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij (de 2 getuigen Gods) hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de antichrist), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen (SV: geslachten), talen en naties zullen hun dode lichamen 3½ dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten (= de 2 getuigen Gods) hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die 3½ dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij (de 2 getuigen) hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen (SV en letterlijk: 7000 namen van mensen) gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.” (Openbaring 11:3-13)

Dit EEUWIGE Evangelie, verkondigd door deze “Engel”, is, zoals reeds vermeld, om hen (de, in de grote verdrukking, achtergebleven christenen) te STERKEN tot OVERWINNING in hun aardse strijd. Zijn boodschap is om God en NIET de mens (de antichrist) te verheerlijken en Hem en NIET de mens (de antichrist) te aanbidden, want “het uur van Gods (definitieve) oordeel is gekomen” (namelijk: na een ‘korte tijd’ van de ‘slechts’ 3½ jaar durende grote verdrukking!).

.

De tweede Engel

Openbaring 14 vers 8, “En een andere Engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad (SV: het grote Babylon), omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.”
Deze “Engel” kondigt Gods OORDEEL aan over “de grote hoer” (zie Openbaring 17:1b+5 [14]), het geestelijke “Babylon” van de eindtijd, de valse staatskerk van de laatste dagen. [15] Dit oordeel (Gods) wordt uitgevoerd door de ANTICHRIST en de 10 koningen van het 10-statendom van de laatste dagen [16]:

 • “En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.” (Openbaring 17:16-17)
 • Hoofdstuk 18 en 19:1-5; s.v.p. zelf lezen (vanwege de lengte hier niet vermeld).
 • “Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Daniël 9:27c) [17]

.

De derde Engel

Openbaring 14 vers 9-11, “En een 3de engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in (SV: met) vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op TOT IN ALLE EEUWIGHEID, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben DAG EN NACHT GEEN RUST, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.”
ALLE mensen die in de grote verdrukking het beest (= de antichrist) of zijn beeld zullen aanbidden, of zijn merkteken zullen ontvangen op voorhoofd of hand, zullen IN ALLE EEUWIGHEID verdoemd worden. Immers zo doende hebben zij hun (hart en) wezen geopend voor de binnentredende geest van SATAN, de vijand van God, en vormen zij zo geestelijk één wezen met hem!

Openbaring 14 vers 12-13, “Hier zien we de VOLHARDING (SV: de LIJDZAAMHEID) van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen (SV: bewaren). En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, VAN NU AAN. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen (SV: hun arbeid – gedaan door en voor de Here Jezus), en hun werken volgen met hen.”
Hier wordt de onder vervolging staande Gemeente op aarde weer aangemoedigd om LIJDZAAM haar aardse wandel en blijmoedig het OFFER VAN HAAR LEVEN te volbrengen, want na haar martelaarsdood wacht haar de (eeuwige) ZALIGHEID!
“Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding (SV: de lijdzaamheid) en het geloof van de heiligen.” (Openbaring 13:9-10)

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen of te downloaden) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [18]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[3] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed / geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een ÉÉNHEID. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[5] Openbaring 11:3-12, “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed (SV: met zakken bekleed), 1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun (= de 2 getuigen) schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen (SV: te slaan) met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij (de 2 getuigen Gods) hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de antichrist), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen (SV: geslachten), talen en naties zullen hun dode lichamen 3½ dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten (= de 2 getuigen Gods) hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die 3½ dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij (de 2 getuigen) hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.”
[6] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5)”, met de titel: De geboorte van de mannelijke zoon(beeld van de 144.000)van H. Siliakus. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 7)”, met de titelDe wegrukking van de mannelijke zoon van H. Siliakus. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie Christus (ZICHTBAAR) in de Tabernakel van CJH Theys en/of de studies De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God) en/of LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen)van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie noot 8.
[10] Openbaring 12:17, “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: haar zaad, in geestelijke zin), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.”
[11] Zie noot 8.
[12] Lukas 13:24-25,Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt (SV: Ik ken u niet, van waar gij zijt).”
[13] Genesis 7:15-16, “En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee aan twee. En die kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe.”
[14] Openbaring 17:1b+5, “Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.” … “En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis (SV: Verborgenheid), het grote Babylon, de moeder van de hoeren (SV: de moeder der hoererijen = het ook in geestelijke zin “vreemd gaan” i.p.v. getrouw blijven aan God en gebod) en van de gruwelen van de aarde.”
[15] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot AK)
[16] Voor alvast iets meer info over deze “10 koningen van het 10-statendom van de laatste dagen”, lees nogmaals Openbaring 13 en de uitleg hiervan. (noot AK)
[17] Voor meer info over dit vers, zie de uitleg hiervan in onze ‘vers voor vers’ studie van Daniël 9:27c. (noot AK)
[18] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Openbaring 14 vers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (+ gratis UITLEG)

 1. Henk Herbold zegt:

  Prachtige studie.
  Diepe lessen over hetgeen nog gaat gebeuren.
  De moeite waard om te lezen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s