Openbaring 14 vers 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF).

Eindelijk met links, in de PDF van deze studies, die ook werken!

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 14

Deel 3.

De oogst van Gods genade en de oogst van Gods toorn

14-REAPING-THE-EARTH

.

De (graan)oogst van Gods genade

Openbaring 14 vers 14-16, “En ik (= Johannes) zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon (SV: op de wolk was Eén gezeten, des mensen Zoon gelijk), met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere Engel kwam uit de Tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want HET UUR OM TE MAAIEN IS NU GEKOMEN, omdat de oogst van de aarde GEHEEL RIJP IS geworden. En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.”
Wij zien hier de Zoon des mensen, de Heer van “de Oogst”, GEZETEN op “een Wolk”; Hij is gezeten in Gods heerlijkheid (de Schekina-wolk van Gods heerlijkheid). Hij is als het ware IN RUST. Voor Hem is het werk VOLBRACHT, na Zijn PERFEKTE arbeid van DOOD en OPSTANDING, waardoor Hij de “gouden kroon van Overwinnaar en Koning der koningen draagt:
“Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.” (Psalm 2:6-9)
Tot deze (graan)oogst zendt Hij Zijn “SIKKEL” uit (het Woord van God, in de kracht van de Heilige Geest) en deze sikkel brengt de oogst binnen. De actieve Engel tot deze oogst is de Heilige Geest. Hij komt hier uit de Tempel (de Gemeente). [3] Tot het binnenhalen van deze oogst gebruikt de Here de Gemeente als een instrument in de handen van de Heilige Geest:
“…Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.” (Zacharia 4:6b)
In deze GROTE oogst van de eindtijd, ten tijde van de SPADE-REGEN-OPWEKKING [4], onderkennen wij, zoals wij al eerder zagen, 3 fasen:

 1. De oogst van de 144.000 (voortkomend uit de Bruidsgemeente), van de “volmaakten”, vlak vóór het begin van de grote verdrukking, wanneer zij tot God en Zijn troon worden gerukt:
  “En zij (de vrouw uit vers 1) baarde een mannelijke zoon (beeld van de 144.000 [5]), die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt [6] tot God en Zijn troon.” (Openbaring 12:5, SV)
 1. De oogst van de overigen van de Bruidsgemeente, vlak na het begin van de grote verdrukking, wanneer zij naar de woestijn worden geleid, waarna hun lichamen na 3½ jaar “in een punt des tijds” zullen worden veranderd en eeuwigheid zullen hebben aangedaan:
  En de vrouw [7] vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was (SV: haar van God bereid), opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking).” … “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).” (Openbaring 12:6+14)
  “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij (“die levend zullen overblijven”, op aarde, “in de woestijn”) zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.” (1 Korinthe 15:51-54)
  “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven (op aarde) tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (op aarde), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. [8] En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Thessalonicenzen 4:15-17)
 1. De oogst van de ontelbaren, zowel de gestorven gelovigen/christenen vóór de grote verdrukking, alsook degenen die uit de grote verdrukking voortkomen, die na hun martelaarschap en marteldood onder de hand van de antichrist, ten tijde van de Opstanding der Rechtvaardigen, zullen OPSTAAN ten eeuwigen leven:
  “Hierna zag ik (= Johannes) en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen (SV: geslachten), volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met WITTE gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam ! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden WIT gemaakt in het bloed van het Lam.” (Openbaring 7:9-14)
  “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest (= de antichrist), van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.” (Openbaring 15:2-4).
  (1 Korinthe 15:51-54 = reeds vermeld bij punt 2.)
  (1 Thessalonicenzen 4:15-17 = reeds vermeld bij punt 2.)

.

De (wijn)oogst van Gods toorn

Openbaring 14 vers 17-20, “En een andere Engel kwam uit de Tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere Engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok (SV: snijd af de druiftakken van de wijngaard [9]) van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de Engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte (SV: sneed af) de druiven van de wijnstok (SV: van de wijngaard) van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, 1.600 stadiën [10] ver.”
Ook hier zien wij twee “Engelen” actief bezig, maar NU geldt het Gods OORDEEL over de goddelozen en de ongehoorzamen; over de antichristelijke mensen van de laatste dagen.
Gods Woord spreekt hier van “andere” Engelen. Dit moet worden opgevat als een “andere dienstbaarheid” van zowel Gods Zoon als van de Heilige Geest, want ook Gods oordeel is aan de Zoon gegeven:
“Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het OORDEEL aan de Zoon gegeven.” (Johannes 5:22)
En de Uitvoerder van dit OORDEEL is wederom de Heilige Geest (= Gods Geest van oordeel):
“Wanneer de Heere (God) de vuilheid (SV: de drek) van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben (SV: verdreven hebben uit derzelver [= uit hun] midden) door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding.” (Jesaja 4:4)
Wij zien hier beide Personen uit de Godheid (beter gezegd: beide Openbaringsvormen – noot AK [11]) werkzaam, zowel ten aanzien van de oogst der GENADE, als ten aanzien van de oogst van Zijn OORDEEL. Zij (deze beide Personen c.q. Openbaringsvormen) waren het ook Die – in de manifestatie van “de 3 Mannen” – Abraham bezochten (zie Genesis 18:2-3 [12]), waarna 2 van de 3 Mannen Zich afscheidden en naar Sodom en Gomorra togen om Gods OORDEEL over deze steden te voltrekken:
“Toen keerden (2 van) die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE (God).” (Genesis 18:22)
De Heilige Geest kwam hier, volgens Openbaring 14:18, uit “het ALTAAR” (= het Reukaltaar). Hij (Gods Geest, de Heilige Geest) komt hier tot actie na de GEBEDEN van de heiligen:
“En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die (af)geslacht (SV: gedood) waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang WIT gewaad (SV: witte klederen) En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.” (Openbaring 6:9-11)
Hij heeft MACHT over het VUUR. Het is door VUUR dat Gods oordeel over deze aarde zal komen (zie Jesaja 66:15-16 [13]); namelijk door OORLOGSVUUR (zie Openbaring 6:4 + 9:13-20 [14]), door HEMELVUUR (zie Openbaring 16:8-9 en 2 Petrus 3:7-12 [15]) en door het VUUR van Zijn Aangezicht als Hij de gehele antichristelijke wereld zal vatten in ARMAGEDDONISCHE VERNIETIGING, bij Zijn Wederkomst:

 • “En ik (= Johannes) zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij (= de Here Jezus Christus) Die daarop zat, werd GETROUW en WAARACHTIG genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog IN GERECHTIGHEID. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem (zie noot [16]) op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven (SV: dienstknechten), kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen (alle goddeloze, ongehoorzame, antichristelijke mensen van de laatste dagen) werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openbaring 19:11-21)
 • “Want zie, die dag [17] komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten.” … “U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten.” (Maleachi 4:1+3)

De “druiventakken worden AFGESNEDEN (dit vertelt ons van OORDEEL) en worden geworpen in de WIJNPERSBAK van Gods TOORN.
De “wijnpersbak” wordt GROOT genoemd; dit wil zeggen dat het MERENDEEL van de mensen onder de toorn van God zullen vallen. Deze toorn van God, in deze laatste dagen, is VOLKOMEN (= ten volle), omdat de zonden van deze wereld – zonden van uiterste ongerechtigheid – dan tot aan de hemel toe zal reiken:
“Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.” (Openbaring 18:5)
Deze “wijnpersbak” is “BUITEN de STAD” (= buiten het Nieuwe Jeruzalem [18]). Er is een GROTE, ONOVERBRUG-BARE KLOOF tussen het gebied van de verdoemden en dat van de heiligen Gods:
“En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan.” (Lukas 16:26)
Deze “Paarden” van Openbaring 14 vers 20 typeren de oordelende kracht van “de Geest van OORDEEL”:
“Wanneer de Heere (God) de vuilheid (SV: de drek) van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben (SV: verdreven hebben uit derzelver [= uit hun] midden) door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding.” (Jesaja 4:4)
Het zijn deze “Paarden” waarop de wederkerende Koning en Zijn hemelse legers [19] zullen rijden (zie Openbaring 19:11-14 [20]), terwijl de “1.600 stadiën” (4x4x10x10) het VOLKOMEN OORDEEL (10×10 – 10 is hier het Bijbelse getal [21] van Gods oordeel) over de gehele zondige, antichristelijke wereld typeren (4×4 – en 4 is hier het Bijbelse getal van de wereld).

************************************************************************************

EINDE van hoofdstuk 14

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 14 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [22]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

***********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Gods doel met de mens: Een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De ‘Spade Regen opwekking’ (hier in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5)”, met de titel: De geboorte van de mannelijke zoon(beeld van de 144.000)van H. Siliakus. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 7)”, met de titelDe wegrukking van de mannelijke zoon van H. Siliakus. (noot AK)
[7] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?van A. Klein. (noot AK)
[8] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? (hier in smartphone-formaat) van A. Klein. (noot AK)
[9] Vergelijk Johannes 15:4-6, “Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.” (noot AK)
[10] In de Studiebijbel staat:
De afstand 1600 stadiën is ruim 300 km (één stadion is 192 m), wat min of meer overeenkomt met de lengte van het joodse land, gerekend van Dan tot Beerseba. Het is een symbolisch getal dat samenhangt met het getal 4 (4×400; 40×40) en compleetheid aangeeft: het bloed was overal, er was geen plaats te bekennen waar het niet was. Naast de bovengenoemde zwaarte van het oordeel wordt met de 1600 stadiën de enorme reikwijdte van het oordeel aangegeven. (noot AK)
Uit Openbaring, hoofdstuk 14, van CJH Theys, “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”:
Mensenbloed zal komen “tot aan de tomen van de paarden”! En hier wordt dan de afstand genoemd van “1.600 stadiën”. Het Bijbels symbolische getal 1.600 bestaat uit de samenstelling van 40×40. Dit zijn de Bijbelse symbolische getallen voor: “beproeving” en “het einde van alle vlees” (zie Gen. 6:13). Het symbolische getal “4” is dat van de aarde (of: de wereld), terwijl het symbolische getal “10” dat is van Goddelijke volkomenheid in wet, in oordeel en gericht. Nu is 4×4=16 en 10×10=100. Wij krijgen dan het volgende: 16×100=1.600. En dit is het symbolische getal van “TOTALE VERNIETIGING – VERDOEMENIS”. (noot AK)
[11]. In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed / geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een ÉÉNHEID. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[12] Genesis 18:2-3, “Hij (= Abraham) sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie Mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij (Abraham) zei: Mijn Heer, als ik nu genade gevonden heb in Uw ogen, ga dan Uw dienaar toch niet voorbij.”
[13] Jesaja 66:15-16, “Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur. Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.”
[14] Openbaring 6:4, “En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten (SV: doden). En hem werd een groot zwaard gegeven.”
Openbaring 9:13-20, “En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de 4 hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de 4 engelen werden losgemaakt (SV: ontbonden). Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend (= 200.000.000), en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en (zwart)blauwe en zwavelkleurige (NBV: zwavelgele) borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze 3 werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen (SV: hoofden) eraan, en daarmee brengen zij schade toe. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen.”
[15] Openbaring 16:8-9, “En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.”
2 Petrus 3:7-12, “Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.”
[16] Judas 1:14b-15,Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.” (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie De dag van JaHWEH / De dag des Heren van E. van den Worm. (noot AK)
[18] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[19] Zie noot 16.
[20] Openbaring 19:11-14, En ik (= Johannes) zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij (= de Here Jezus Christus) Die daarop zat, werd GETROUW en WAARACHTIG genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog IN GERECHTIGHEID. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem (zie noot 51) op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.”
[21] Zie eventueel onze studie De symboliek der Bijbelse getallen (deel 1) van CJH Theys. (noot AK)
[22] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Genadetijd Gods, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s