GRATIS Bijbelstudie (15): Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God (met ‘vers voor vers’ UITLEG)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

Inleiding:

Dit laatste van de vier Evangeliën is ± 90 na Christus geschreven door de apostel JOHANNES een zoon van Zebedéüs (zie Matth. 4:21) en Salomé, een toegewijde des Heren, reeds tijdens Jezus aardse leven (zie Mark. 15:40, 16:1).
De Here Jezus noemde hem, samen met zijn broe(de)r, de apostel Jakobus, “zonen des donders” (zie Mark. 3:17). Was dit vanwege hun (aanvankelijk) om OORDEEL roepende geest (zie Luk. 9:52-56)? Toch werd deze apostel later bij uitstek “DE APOSTEL DER LIEFDE” genoemd. Zo had de Geest van Christus hem later veranderd door Zijn zaligmakende genade-werkingen. Later werd zijn bijnaam “de discipel, die door Jezus werd geliefd” of “die Jezus liefhad” (zie Joh. 13:23, 21:7).
Heeft MATTHEÜS Jezus in zijn Evangelie als de KONING VAN HET KONINKRIJK DER HEMELEN beschreven; MARKUS beschreef Hem als de DIENSTKNECHT VAN GOD, “Die Zich het oor liet doorboren” (zie Ps. 40:7-9, Exod. 21:5-6) en God dienstbaar was geweest als LAM VAN GOD om de zonde der wereld weg te nemen (zie Joh. 1:29). LUKAS beschreef Hem als de NIEUWE MENS, de 2de ADAM (zie 1 Kor. 15:45-47), Die de satan – door Zijn gehoorzaamheid aan God, zelfs tot in de dood toe (zie Filip. 2:7-8) – voor de mens overwinnen zou. JOHANNES daarentegen heeft Hem beschreven als de ENIGGEBOREN ZOON VAN GOD (zie Joh. 1:14), de HEER UIT DE HEMELEN, Die de door Hem gereinigde mens, door Zichzelf, vervullen zou met GODDELIJKHEID en VOLMAAKTHEID (zie 2 Petr. 1:4, Ef. 1:23, Jes. 60:1-3); hem/haar zo deel gevende aan Zijn eigen Lichaam (zie Rom. 8:17, 1 Kor. 12:2 en 27).
Hierdoor is dit Evangelie bij uitstek het Evangelie voor DE LAATSTE DAGEN, de tijd dus waarin wij nu leven, de tijd waarin God Zijn Gemeente, althans voorlopig een deel ervan, reeds hier op aarde, zal vervullen met Zijn VOLMAAKTHEID, namelijk Zijn BRUIDSGEMEENTE (zie Openb. 12:1, 14:5, Ef. 5:27, 1 Petr. 1:3-5).
Het is daarom niet verwonderingwekkend dat Johannes, nadat hij Jezus heeft geïntroduceerd als de geïncarneerde (d.i. de mens- of vleesgeworden) LEVENDE ZOON VAN GOD (zie hoofdstuk 1), deze ZOON VAN GOD betrekt in een BRUILOFT (zie hoofdstuk 2:1-12).

Hoofdstuk 1
De zevenvoudige introductie van Jezus Christus

De 1ste introductie:
Jezus was voor Zijn vleeswording Gods Woord; Hij was bij God en was God

Johannes 1 vers 1-2, “In het begin (van de Schepping) was het Woord (er reeds), en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit (Woord) was van het begin af aan bij God”.
Jezus was en is en zal (altijd) zijn het UITGEDRUKTE BEELD VAN GODS ZELFSTANDIGHEID (zie Hebr. 1:3), DE ENIGGEBOREN ZOON VAN DE VADER (zie Joh. 1:14 + 18, 3:16 + 18), voortgekomen uit de EEUWIGHEID van het verleden; het zichtbare Deel van de ONZIENLIJKE GOD (zie Kol. 1:15, Joh. 1:18); de EERSTGEBORENE van al Gods kinderen (zie Rom. 8:29). En Gods kinderen verkrijgen hun kindschap doordat zij leden zijn geworden van Zijn Lichaam (zie Ef. 1:23). En Jezus is, na Zijn ZOENDOOD, ten behoeve van de mensen, als Hoofd van de Gemeente en als Hogepriester, gezeten aan de rechterhand van God (zie Hebr. 1:3, Filip. 2:9-11, Openb. 5:6, Dan. 7:13-14).

De 2de introductie:
Jezus was de Schepper van hemel en aarde

Johannes 1 vers 3, “Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder het Woord is geen ding gemaakt, dat gemaakt is”.
Jezus was ook de Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen (de wereld van de engelen – zie Hebr. 1:10); Die in het begin, met de Vader en de Geest, hemel en aarde schiep als de 2de Openbaringsvorm van de Godheid (zie Gen. 1:1), als het UITGESPROKEN WOORD VAN GOD (zie Ps. 148:1-6), Die door Zijn UITGEZONDEN GEEST werkt (zie Ps. 104:30, Openb. 5:6).

De 3de introductie:
Jezus is onze van God gegeven Zaligmaker

Johannes 1 vers 4, “In het Woord was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen”.
Jezus is de voor de mens UIT DE DOOD OPGESTANE HEER UIT DE HEMELEN en is aan de mens door de Vader gegeven als zijn/haar Licht en Leven (zie Joh. 11:25), als zijn/haar ENIGE ZALIGMAKER (zie Hand. 2:36, 4:12, 5:31, 1 Tim. 2:5).

God biedt de mens door Jezus Christus genade aan

Johannes 1 vers 5, “En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis (namelijk: de door die duisternis omgeven en beheerste mensheid) heeft het niet begrepen”.
Johannes 1 vers 9-11, “Het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een ieder mens, (was, als Zoon des mensen) komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen”.
Gods uitgestoken hand tot redding zou door de meerderheid van de mensen NIET worden aangenomen, waardoor deze meerderheid helaas moet worden verdoemd (d.i. tot de helse straf veroordeeld moet worden), omdat zij in de DUISTERNIS, in de ZONDE, dat is in de macht van de BOZE, wenst te blijven (zie 1 Joh. 5:19), waardoor men onherroepelijk onder het oordeel en de doem van God komt (zie Rom. 2:12).

Johannes 1 vers 6-8, “Er was een mens van God gezonden, en zijn naam was Johannes. Deze kwam als een (Goddelijke) getuige, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij(zelf) was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou”.
Johannes 1 vers 15, “Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Wie ik zei: Die na mij komt, is (er) vóór mij (altijd al) geweest, want Hij was (er) eerder dan ik”.
Johannes de doper zou de EERSTE KOMST van de Zaligmaker, namelijk Zijn komst als Mens en Lam van God aankondigen als Zijn heraut [2] (zie Mal. 3:1), opdat men in Hem zou GELOVEN. Want de mens ontvangt de zaligheid enkel en alleen uit God door zijn/haar GELOOF IN JEZUS CHRISTUS (zie Joh. 3:16) – Die voor hem/haar de zonde-natuur, de geestelijke dood, de natuur van satan, waarin hij/zij is geboren, overwonnen heeft door Zijn DOOD en OPSTANDING voor hem/haar – door zijn/haar hart, zijn/haar leven, zijn/haar wezen, geheel te openen voor de Geest van Deze uit de dood opgestane Heer, tot ZALIGMAKING van zijn/haar wezen (zie Tit. 2:11, 3:3-7), tot deelgave aan Zijn dood en opstanding (het is namelijk een gave, een geschenk van Hem om hieraan deel te mogen hebben) (zie Rom. 6:5).

Johannes 1 vers 12-13, “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk (degenen) die (oprecht) in Zijn Naam geloven; Welke niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn”.
Maar ALLEN, die Hem AANGENOMEN hebben, ALLEN, die hun zondig wezen belijdend voor Hem OPENEN en zich aan Hem OVERGEVEN, ontvangen Hem in de Geest (zie Openb. 3:20). Hij heeft ALLE macht in de hemel en op de aarde (zie Matth. 28:18) en vernietigt, als wij dit oprecht verlangen, ook in ons ALLE machten en invloeden van satan (zie 1 Joh. 3:8), ons door en door zondige OUDE “IK”-LEVEN [3], en komt dan in ons met ZIJN leven (zie 2 Kor. 4:10-11). Zijn Geest is de KRACHT, Die van ons KINDEREN GODS, ja, ZONEN GODS, MAAKT (waarbij vermeld dat geestelijk volwassen/volmaakte dochters ook, geestelijk gezien, zonen Gods worden/zijn); waarlijk UIT GOD GEBORENEN en worden zo vervuld met, gedrenkt in de Geest van Deze uit de dood opgestane Heer!

Johannes 1 vers 14, “En het Woord is vlees (en dus Mens) geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid”.
Dat EEUWIGE WOORD van GOD werd Mens onder de mensen om, voor de verzoening van de mensen, als hun ZOENOFFER TE STERVEN, als Gods, reeds vóór de grondlegging van deze wereld, gestelde eis tot redding van de mensen (zie 1 Petr. 1:18-20, Openb.13:8b).
Hij kwam als en was Gods UITGESPROKEN WOORD ten aanzien van de in zonde gevallen mens: Hij was VOL VAN GENADE EN WAARHEID!

  • Als u deze GRATIS studie verder wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein

.


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
[2] Een heraut is iemand die vroeger een vorst aankondigde, en in zijn naam bekendmakingen e.d. deed.
[3] Het “ik-leven” is een door ons gebruikte afkorting voor: Het ik-gerichte, egocentrische en/of egoïstische leven.

.

**************************************************************

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Jezus Christus, de Zoon van God, is de Enige Poort (toegang) tot het EEUWIGE LEVEN.
De zevenvoudige introductie van Jezus Christus.
I          De eerste introductie:
Jezus was voor Zijn vleeswording Gods Woord; Hij was bij God en was God.
II         De tweede introductie:
Jezus was de Schepper van hemel en aarde.
III        De derde introductie:
Jezus is onze van God gegeven Zaligmaker.
IV       De introductie als Doper met de Geest:
V        De introductie als Lam van God:
VI       De introductie als hemelse Bruidegom:
De 1ste stappen tot de vorming van Zijn Bruid:
VII      De introductie als Koning van het Koninkrijk van God:

Hoofdstuk 2: De grote beloften van (volkomen) verlossing in (en door) het kruis van Christus.
Geroepen tot de Bruiloft van het Lam.
Soms is daartoe kastijding nodig.

Hoofdstuk 3: Beloften van nieuw, volmaakt Opstandingsleven door het Kruis.
De waterdoop.
Waarachtige toewijding aan Jezus, opdat velen tot dit NIEUWE LEVEN mogen komen.
JEZUS is voor ons het LEVEN.

Hoofdstuk 4: De belofte van het Levende Water komt via Samaria tot alle volkeren der aarde.
God zoekt instrumenten om dit (nieuwe) Christusleven door te geven aan anderen.
Het NIEUWE LEVEN uit Christus werkt ook helend op (de gezondheid van) het lichaam, door het geloof in Jezus en Zijn Woord.

Hoofdstuk 5: De persoonlijke ervaring van Jezus’ dood en opstanding.
Samengroeien met Hem in Zijn Dood, de ervaring van onze verlossing van de oude mens.
Wedergeboren uit God: zich ontwikkelend NIEUW, Goddelijk (Christus)LEVEN.
Gods oordeel als wij dit LEVEN afwijzen.
Het drievoudig getuigenis, dat Jezus ons redt en zalig maakt.
Dit getuigenis werd door de Joden uit Jezus’ tijd niet aangenomen.

Hoofdstuk 6: Het Brood van Zijn tegenwoordigheid op de tafel van ons hart.

Hoofdstuk 7: De vijand haat dit Goddelijk leven.

Hoofdstuk 8: Lichtdragers van God in deze wereld.

Hoofdstuk 9: De heerlijkheid van God zien.
“Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien”.

Hoofdstuk 10: De volkomen doorbraak in het voorhangsel van ons vlees.

Hoofdstuk 11: Het door Jezus Christus opgewekte leven.

Hoofdstuk 12: De noodzaak van de dood van het Lam.
De 7-voudige bloedbesprenging in 7 Schriftgedeelten.
Het 1ste Schriftgedeelte dat van het Bloed spreekt.
Het 2de Schriftgedeelte.
Het 3de Schriftgedeelte.
Het 4de Schriftgedeelte.
Het 5de Schriftgedeelte.
Het 6de Schriftgedeelte.
Het 7de Schriftgedeelte.

Hoofdstuk 13: Deelhebbers van God door Zijn uitnemende genade en hun 7 kenmerken (deel I).
1. Als Zijn Beelddragers moeten wij Zijn LIEFDESZORG en NEDERIGHEID delen.
2. Waarachtig discipelschap wordt verder gekenmerkt door Goddelijke broeder- en zusterliefde.
3. Leden van het Lichaam van Christus worden verder gekenmerkt door de MOED van de Leeuw van Juda.

Hoofdstuk 14: Deelhebbers van God (deel II).
4. Leden van het Lichaam van Christus zijn omgord en gedrenkt in de Macht en Kracht van de Heilige Geest.
5. Leden van het Lichaam van Christus krijgen steeds meer deel aan dezelfde natuur van Jezus (2 Kor. 3:18).
6. Leden van het Lichaam van Christus zullen uiteindelijk een woonstede (nl. een geestelijke tempel) van de Vader en de Geest van Jezus Christus vormen (Ef. 2:22).
7. Leden van het Lichaam van Christus smaken Gods vrede.

Hoofdstuk 15: Gemeenschap met Gods Geest brengt een bloeiende bediening met zich mee.
7 kenmerken van een ware rank in de Wijnstok.
1ste teken: Gebedsverhoring.
2de teken: Discipelschap.
3de teken: De Liefde-natuur van God wordt ingestort.
4de teken: Goddelijke blijdschap.
5de teken: Broederliefde.
6de teken: Gehoorzaamheid als een vriend van Jezus.
7de teken: Een rijke, EEUWIGE vruchtdracht.
Een gevolg van deze gemeenschap met God is de haat van satan en wereld!
Wij hebben van die haat niets te vrezen, want de Trooster, Gods almachtige Geest, is met ons.
Deze haat vindt men ook in de valse Kerk.

Hoofdstuk 16: Gemeenschap met het LEVENDE Woord brengt gerechtigheid, vrede en blijdschap aan de gehele wereld.
Wat gemeenschap met Jezus, het LEVENDE Woord, ons brengt.

Hoofdstuk 17: Gemeenschap met de Vader Het Hogepriesterlijke Gebed van Jezus tot de Vader voor ons en het gebed van ons tot de Vader, in Jezus’ Naam.
Het Hogepriesterlijke Gebed van Jezus tot de Vader voor ons.

Hoofdstuk 18: De 7 stappen die leidden naar de feitelijke Bloedstorting van Gods Lam (deel I).
1ste stap: Gebed tot de Vader en gevangenname in de hof Gethsémané.
2de stap: Jezus voor de hogepriester van Israël geleid.
3de stap: De verloochening door Petrus; de beschuldiging van Jezus door Kajafas.
4de stap: Jezus voor Pilatus.

Hoofdstuk 19: De 7 stappen (deel II).
5de stap: De geseling van Jezus.
6de stap: Het doodsvonnis (door kruisiging) van Pilatus over Jezus.
7de stap: De kruisiging van Jezus.
Jezus dood en begrafenis.

Hoofdstuk 20: De doorbraak van en tot het Goddelijke leven (deel I).
De discipelen begonnen te geloven in Zijn Opstanding.
De verschijning aan Maria Magdaléna.
De verschijning aan 10 van Zijn discipelen.
Thomas.

Hoofdstuk 21: De doorbraak (deel II).
Het delen van Jezus’ doorbraak met Zijn Gemeente.
Genadebetoning aan en roeping van Petrus.
Hoe de hoofdstukken van het Johannes-Evangelie zijn gezien in het licht van de Israëlitische Tabernakel.

.

 

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Studie van E van den Worm, Uitleg over het Bijbelboek Johannes, Woord en Geest en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s