Openbaring 15 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF).

Eindelijk met links, in de PDF van deze studies, die ook werken!

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

  • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
  • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 15

De laatste 7 oordelen van Gods toorn
over de wereld,
ten tijde van de antichrist

26

Openbaring 15 vers 1, “En ik zag een ander TEKEN in de hemel, GROOT en WONDERBAARLIJK: 7 engelen met de 7 laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.”
Openbaring 15 vers 5-6, “En daarna zag ik, en zie, de TEMPEL van de tent van de (SV: van de TABERNAKEL [3] der) GETUIGENIS in de hemel werd geopend. En de 7 engelen, die de 7 plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos (SV: bekleed met rein) en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels.” [4]
De “profetische film” van de eindtijd werd na Openbaring 11:19 onderbroken en deze “film” wordt hier, in Openbaring 15, voortgezet.
“En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.” (Openb. 11:19)
In dit vers van Openbaring 11:19 zien wij dat de hemeltempel geopend werd, nadat de 7de en laatste engel gebazuind heeft. Wij zien dit hier, in Openbaring 15:5-6, herhaald en tevens waarvoor in de toekomst die tempel geopend wordt, namelijk: om de 7 laatste plagen te doen geschieden door de 7 “fiool-engelen”, die hiervoor uit de Tempel komen. Als deze hun “fiolen” (SV, of “schalen”, HSV) over de antichristelijke wereld zullen hebben uitgegoten, is Gods toorn bekoeld, want in het laatste “fiool”-oordeel” is Gods ARMAGEDDON besloten: de TOTALE vernietiging van heel de antichristelijke wereld, een wereld van “uiterste ongerechtigheid”:
“Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid,” (Ezechiël 21:25)

Openbaring 15 vers 2-4, “En ik zag iets als een glazen zee, MET VUUR GEMENGD. En de OVERWINNAARS van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij ZONGEN het lied (SV: het gezang) van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam (Gods), met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alléén bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.”
Te midden van deze aankondigingen van die 7 laatste “fiool-engelen”, vinden wij de vermelding van Gods laatste oogst gedurende de grote verdrukking: de (zielen)oogst van de martelaren, die hun leven in de grote verdrukking hebben gelaten uit liefde voor Jezus:
“Hierna zag ik (= Johannes) en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen (SV: geslachten), volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam ! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met WITTE gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden WIT gemaakt in het bloed van het Lam (Gods). Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen overschaduwen). Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam (Gods), Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden (SV: zal hun een Leidsman zijn) naar de LEVENDE water En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Openbaring 7:9-17)
Zij (de martelaren, die hun leven in de grote verdrukking hebben gelaten uit liefde voor Jezus) staan hier, in Openbaring 15:2, als “OVERWINNAARS” in Gods hemelparadijs aan de “glazen zee”, die hier met “vuur” is gemengd. Deze “zee” vormt de afscheiding tussen het Paradijs (= de “voorhemel”, ook wel 1ste hemel genoemd, waar “het huis van onze hemelse Vader” is, “met Zijn vele woningen”) en de “Tempel van God in de hemel”.
Dit “vuur” (uit Openbaring 15:2) zagen wij niet in Openbaring 4 vers 6:
“En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren (letterlijk: 4 levende wezens), vol ogen van voren en van achteren.”
Heeft dit “water”, zoals wij in hoofdstuk 4 zagen (zie NOOT hieronder), een louterende werking, te meer wordt dit hier (in Openbaring 15:2) geaccentueerd door dit “VUUR” van Gods Heilige Geest (zie Jesaja 4:4) te midden van dit “water”:
“Wanneer de Heere (God) de vuilheid (SV: de drek) van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben (SV: verdreven hebben uit derzelver [= uit hun] midden) door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding.” (Jes. 4:4)
***************************************************
NOOT:
Sadhu Sundar Singh heeft in zijn Engelstalige boek “Visions” (= Visioenen), volgens mij, iets verteld over de geestelijke werking van deze “glazen zee”, die zo helder is “als kristal” en “met vuur gemengd” is:
“Ik heb menig keer gezien, dat wanneer de geesten der goeden – de zonen des lichts – binnenkomen in de wereld der geesten, zij zich eerst baden in de ontastbare, als lucht gelijkende wateren van een oceaan, zo helder als kristal. En hierin vinden zij een intense, verkwikkende verfrissing. In deze wonderlijke wateren bewegen zij zich als in de open lucht. Zij verdrinken daarin niet, noch worden zij nat door de wateren. Maar zij worden wonderlijk gereinigd en verfrist. En ten volle gereinigd zijnde, komen zij in de wereld van glorie en licht, waar zij altijd verblijven in de tegenwoordigheid van hun dierbare Heiland, en in de gemeenschap van ontelbare heiligen en engelen.”
(Sadhu Sundar Singh, uit “Visions”).
****************************************************
Nog een laatste reiniging behoeven deze nieuwe hemelbewoners, voordat zij voor Zijn troon mogen dienen dag en nacht:
“Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.” (Openbaring 7:15)
Maar zij hebben, zoals wij in vers 8 (van dit 15de hoofdstuk) zullen zien, hiermee te wachten, totdat Gods gramschap over de antichristelijke wereld volbracht is door toedoen van de 7 “fiool-engelen”.
In afwachting hiervan verheerlijken zij God met VERLOSSINGS-GEZANGEN: het gezang van Mozes (zie Exodus 15:1-19; vooral vers 11-13) het gezang van het Lam (het gezang, dat God de mensheid alzo liefheeft, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft tot hun algehele verlossing):
“Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de HEERE. Zij zeiden: Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; de God van mijn vader, Hem roem ik. De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft Hij in de zee geworpen. De besten van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven, zij zijn als een steen in de diepten gezonken. Uw rechterhand, HEERE, was heerlijk in macht; Uw rechterhand, HEERE, verpletterde de vijand. In Uw grote majesteit wierp U terneer wie tegen U opstonden. U zond Uw brandende toorn, die hen als stoppels verteerde. Door de adem van Uw neus is het water opgehoopt, de stromen stonden als een dam, de watervloeden zijn gestold in het hart van de zee. De vijand zei: Ik achtervolg hen, haal hen in, deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld, ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit. Maar U hebt met Uw adem geblazen, de zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in machtige watermassa’s. Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet? U strekte Uw rechterhand uit, en de aarde verzwolg hen. U leidde in Uw goedertierenheid dit volk, dat U verlost hebt. U leidde hen zachtjes door Uw kracht naar Uw heilige woning. De volken hebben het gehoord, zij sidderden, angst heeft de inwoners van Filistea aangegrepen. Toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom. De machthebbers van Moab greep huivering aan. Al de inwoners van Kanaän smolten weg van angst. Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van Uw arm verstomden zij als een steen, terwijl Uw volk, HEERE, erdoorheen trok, terwijl dit volk, dat U verworven hebt, erdoorheen trok. U zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw eigendom is, Uw vaste woonplaats, die U gemaakt hebt, HEERE, het heiligdom, Heere, dat Uw handen gesticht hebben. De HEERE zal regeren voor eeuwig en altijd! Want het paard van de farao, met zijn strijdwagen en zijn ruiters, waren in de zee gekomen, en de HEERE had het water van de zee over hen terug doen vloeien. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden in de zee.” (Exod. 15:1-19)

Openbaring 15 vers 7-8, “En één van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) gaf de 7 engelen 7 gouden schalen (SV: fiolen), gevuld met (SV: VOL van) de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel (van God) werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de 7 plagen van de 7 engelen tot een einde gekomen waren.”
Eén van de “4 dieren”, menselijke wezens, staande in de HEILIGHEID van God, geeft de 7 engelen de instrumenten van Gods toorn: de 7 fiolen (of: schalen) vol van de toorn van God”. Deze brengen de totale en radicale VERNIETIGING van de wereld van de antichrist. En deze toorn van God is RECHTVAARDIG!
Deze toorn Gods wordt hier geaccentueerd door de Schekina-heerlijkheid [5] van God, die bij deze gelegenheid héél de tempel vervult, zodat NIEMAND erin kan gaan, totdat ALLE 7 plagen geëindigd zijn:
“Want onze God is een verterend vuur.” (Hebreeën 12:29)
“Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een na-ijverig God.” (Deuteronomium 4:24)
“Daarom moet u heden weten dat het de HEERE, uw God, is Die voor u uit de Jordaan overtrekt, een verterend vuur. Hij zal hen wegvagen en Hij zal hen aan u onderwerpen. U zult hen uit hun bezit verdrijven en hen al snel ombrengen, zoals de HEERE tot u gesproken heeft.” (Deuteronomium 9:3)
Vergelijk deze passage met 1 Koningen 8 vers 10-11:
“En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de HEERE vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld.”

*******

Schema van de oordelen Gods gedurende de grote verdrukking

Tekening blz 120, Openbaring15 EvdW

************************************************************************************

EINDE van hoofdstuk 15

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 15 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [6]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van de Tabernakel en de verschillende Tabernakel-objecten, zie dan onze studie De Tabernakel van Israël(Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) van E. van den Worm en/of onze zeer uitgebreide studie Christus in de Tabernakel van CJH Theys. Zie eventueel ook nog ons Tabernakelschema(een korte samenvatting, met plaatjes, van het Goddelijke patroon van de geestelijke ontwikkelingen van een christen, n.a.v. de verschillende Tabernakel-objecten). (noot AK)
[4] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[5] Schekina-heerlijkheid = De openbaring (het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid. (noot AK)
[6] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s