Openbaring 16 vers 1 t/m 21 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 16 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 16

De 7 fiool- of schaal-OORDELEN over de aarde uitgestort

27

Tekening blz 120, Openbaring15 EvdWSchema van de oordelen Gods gedurende de grote verdrukking

.

Openbaring 16 vers 1, “En ik hoorde een luide stem uit de tempel (in de hemel – zie Openbaring 15:5) zeggen tegen de 7 engelen: Ga en giet de schalen (SV: de 7 fiolen) van de toorn van God uit over de aarde.” [3]
“Een luide Stem”, de Stem van God, geeft opdracht tot deze 7-voudige VERNIETIGING van de antichristelijke mensheid.

De 1ste fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 2, “En de 1ste (engel) ging en goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.”
ALLE mensen die het merkteken van het beest zullen hebben, en die zijn beeld zullen aanbidden, zullen een kwaadaardige en schadelijke zweer” krijgen. Een ziektemacht die als het ware “in de lucht” zal hangen:
“Toen zei de HEERE tegen Mozes en tegen Aäron: Neem voor uzelf uw handen vol as uit de oven, en laat Mozes die voor de ogen van de farao hemelwaarts uitstrooien. Dan zal het over heel het land Egypte worden tot stof en bij de mensen en de dieren in heel Egypte zweren veroorzaken, die als puisten openbreken. En zij namen as uit de oven, gingen voor de farao staan, en Mozes strooide die hemelwaarts uit. Toen ontstonden er bij de mensen en de dieren zweren, die als puisten openbraken,” (Exodus 9:8-10)
Zullen het dodelijke KANKER-zweren zijn? Of zweren als een gevolg van RADIO-ACTIVITEIT, van in de lucht dwarrelende stofdeeltjes, als gevolg van de (installatie-) oorlog, die het 6de bazuinoordeel (zie Openbaring 9:13-14) zal brengen?
Maar de dan nog levende kinderen Gods zullen ervan gevrijwaard blijven! Vergelijken wij dit 1ste fiool-oordeel met het 1ste bazuin-oordeel (zie Openbaring 8:6-7), dan zien wij, dat zij beide de WERELD, het leven op het LAND betreffen:
“En de 7 engelen die de 7 bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.” (Openb. 8:6-7)

De 2de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 3, “En de 2de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf.”
Hier wordt net als bij het 2de bazuinoordeel (zie Openbaring 8:8-9) de ZEE getroffen:
“En de 2de engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.” (Openb. 8:8-9)
Werd daar ⅓ deel ervan gedood, hier wordt ALLES wat in de zee leeft gedood (!) omdat het water “bloed, als van een dode” zal worden!

De 3de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 4-7, “En de 3de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, DIE IS en DIE WAS en DIE ZAL ZIJN, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij (die het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben) verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
Als wij dit oordeel ook weer vergelijken met het 3de bazuinoordeel (zie Openbaring 8:10-11), dan zien wij dat dit ook daar “RIVIEREN en hun WATERBRONNEN” betreft. Wij moesten deze 3de bazuin FIGUURLIJK bezien in verband met de “ALSEM-ster”:
“En toen de 3de engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.” (Openb. 8:10-11)
Omdat er een grote overeenkomst bestaat tussen de BAZUIN-oordelen en de FIOOL-oordelen – wat de OBJECTEN betreft waarover geoordeeld wordt – zo zullen wij dit oordeel hier (in Openbaring 16:4) ook FIGUURLIJK moeten bezien.
Wij constateren dat het menselijk denken en zijn beginselen in de antichristelijke wereld dan te allen tijde alleen maar BOOS ofwel SATANISCH is (vergelijk Genesis 6:5 [4]). Alle gedachten zijn dan alleen maar satanisch / demonisch geleid en begeesterd (= bezield, geïnspireerd). Het menselijk denken zal dan gespeend zijn van (= niet beschikken over) alles wat Goddelijk is, omdat de Deur van de Goddelijke GENADE voor de antichristelijke wereld dan voorgoed DICHT is.
Mogelijk vindt deze GEESTELIJKE toestand ook zijn uitdrukking in de NATUURLIJKE wereld, in de rivieren en hun (water)bronnen, die dan tot “BLOED” zijn geworden, ofwel: de DOOD in zich dragen (vergelijk Exodus 7:17-21 [5]).

De 4de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 8-9, “En de 4de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.”
Ook het 4de BAZUIN-oordeel betreft de KOSMOS (= het heelal of universum); dáár (in Openbaring 8:12) betreft het “zon, maan en sterren”:
“De 4de engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.” ( 8:12)
Hier wordt een ontzettende HITTEGOLF ervaren als een grote COSMISCHE RAMP. Dan weten de anti-christelijken dat dit een Gods-OORDEEL over hen is, want… zij zullen de NAAM van God als een gevolg hiervan LASTEREN!

De 5de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 10-11, “En de 5de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.”
Dit 5de oordeel betreft zowel bij de BAZUINEN (zie Openbaring 9:1-4) als bij de FIOLEN (of: schalen) “de troon van het beest:
Betrof het bij het 5de BAZUIN-oordeel het BESTIJGEN van die antichristelijke wereldtroon, hier zien wij een “VERDUISTERING” van die “troon”. Wij denken aan een overladende dosis SATANISME (= DEMONIE ofwel: bezetenheid), die God erover laat komen, waardoor de antichrist en zijn trawanten daar LICHAMELIJK onder zullen lijden.

De 6de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 12-16, “En de 6de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat DE WEG gereedgemaakt werd VOOR DE KONINGEN uit de richting waar de zon opgaat (SV: die van de opgang der zon komen zullen). En ik zag uit de bek (SV: mond) [6] van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. [7] Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft (SV: die waakt en – in geestelijke zin – zijn klederen bewaart), zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws (H)Armageddon wordt genoemd.”
Zowel het 6de BAZUIN-oordeel (zie Openbaring 9:13-14) als het 6de FIOOL-oordeel betreft de rivier de EUFRAAT, die wij hebben leren zien als de rivier, die symbolisch staat voor de WERELDBEVOLKING, omdat haar wieg daar lag:
“Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde 4 hoofdstromen. De naam van de 1ste rivier is Pison; die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed; ook is er balsemhars en de edelsteen onyx. En de naam van de 2de rivier is Gihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomt. En de naam van de 3de rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de 4de rivier is de Eufraat.” (Genesis 2:8-14)
Werd in de BAZUIN-oordelen – over het algemeen – ⅓ deel van het oordeelsobject getroffen, hier bij de FIOLEN geschiedt alles RADICAAL! Alles (en hier: iedereen) van het oordeels-object wordt getroffen!
Werd bij het 6de BAZUIN-oordeel ⅓ deel van de wereldbevolking gedood, bij het 6de FIOOL-oordeel moet de GEHELE (antichristelijke) mensheid van het wereldtoneel worden weggevaagd om het reine 1000-jarige Rijk [8] van Christus op te kunnen richten. Figuurlijk gezegd: AL het water van Eufraat moet opdrogen! Tot de uitvoering van dit oordeel zien wij de duivel (= satan), de antichrist en de valse  profeet ONBEWUST eraan meewerken. Zij zullen namelijk “geesten van demonen” uitzenden naar alle koningen van de aarde en van de hele wereld” (ook naar “de koningen van de opgang der zon”) om zich te verzamelen in ARMAGEDDON, om oorlog te voeren tegen het laatste bolwerk van God op aarde: Joods Palestina (wat groter is / was, qua landoppervlak, dan het huidige land Israël – AK); om alle bekeerde (ofwel: Messiaanse) Joden van de aarde weg te vagen tegen de tijd dat de twee, voor hen lastige, “getuigen Gods” zullen worden gedood:
“En wanneer zij (= de 2 getuigen Gods) hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.” (Openbaring 11:7-10)
Nu de antichrist en heel de antichristelijke wereld zich op ISRAËL gaan werpen, wordt het tijd dat de RECHTER en KONING van de HEMEL wederkeert (wat wij ook vermeld vinden in Openbaring 16:15).
“Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U! Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft.” (Zacharia 14:1-7 [9] )

De 7de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 17-21, “En de 7de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: HET IS GESCHIED. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. 1. En er kwam een GROTE AARDBEVING, zo één als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! En de grote stad viel in 3 stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen (SV: zijn gevloden), en bergen waren er niet meer te vinden. 2. En GROTE HAGELSTENEN, elk ongeveer een talentpond (= enkele tientallen kilogrammen) zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.”
Zagen wij bij het 7de BAZUIN-oordeel de AANKONDIGING van de Wederkomst van de Goddelijke RECHTER, met het 7de FIOOL-oordeel wordt die (Weder)komst UITGEVOERD!
“En ik (= Johannes) zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij Die daarop zat, werd Getrouw en Waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: koninklijke hoeden). Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de ALMACHTIGE God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: KONING der koningen en HEERE der heren. En ik zag één Engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven (SV: dienstknechten), kleinen en groten.” “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze 2 werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen (= alle dan nog levende antichristelijke / ongelovige mensen) werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openbaring 19:11-21)
Wij zien deze Wederkomst hier ingeluid door NATUURRAMPEN:

 1. Een GROTE AARDBEVING, zoals NIMMER TEVOREN gekend, waardoor het POLITIEKE BABYLON van de eindtijd, de antichristelijke wereld, in drieën wordt verscheurd. De aarde wordt door die aardbeving in drie delen gescheurd:

“Maar ú bent weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde loot bedolven onder gedoden, die met het zwaard zijn doorstoken en neergedaald in een steengroeve; u bent als een lijk dat is vertrapt. U zult in het graf niet met hen verenigd worden, want u hebt uw land te gronde gericht en uw volk gedood. Voor eeuwig zal niet meer genoemd worden het nageslacht van de kwaaddoeners. Maak de slachtbank voor zijn kinderen gereed vanwege de ongerechtigheid van hun vaders, zodat zij niet meer opstaan, de aarde in bezit nemen en het wereldoppervlak vullen met steden. Zo zal Ik tegen hen opstaan, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal van Babel naam en overblijfsel uitroeien, zoon en kleinzoon, spreekt de HEERE. Ik zal het maken tot een bezit voor nachtuilen en tot waterpoelen; Ik zal het wegvagen met de veger van het verderf, spreekt de HEERE van de legermachten.” (Jesaja 14:19-23)

 1. Een GROTE HAGELPLAAG, waarbij hagelstenen van elk een TALENT (= enkele tientallen kilogrammen) zwaar zullen vallen, waardoor veel mensen, God lasterend, zullen worden gedood (vergelijk Exodus 9:18-26 [10]).

.

EINDE van hoofdstuk 16

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 16 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [11]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

***********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelteksten zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[4] Genesis 6:5, “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.”
[5] Exodus 7:17-21, “Zo zegt de HEERE: Hieraan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is, op het water slaan dat in de Nijl is, en het zal in bloed veranderd worden. En de vissen die in de Nijl zijn, zullen sterven, zodat de Nijl zal stinken. De Egyptenaren zullen moeite moeten doen om het water uit de Nijl te kunnen drinken. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zeg tegen Aäron: Neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte. Strek hem uit over hun stromen, over hun rivieren, over hun waterpoelen en over hun hele watervoorraad, zodat zij bloed worden. Er zal bloed zijn in heel het land Egypte, zelfs in de houten en stenen vaten. Mozes en Aäron deden precies zoals de HEERE geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, werd in bloed veranderd. De vissen die in de Nijl waren, stierven en de Nijl stonk, zodat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er was bloed in heel het land Egypte.”
[6] In letterlijke zin heeft een beest of draak natuurlijk een bek. Maar hier is de draak beeldspraak voor de satan (zie Openb. 12:1-18) en het beest (uit de [volkeren]zee, zie Openb. 13:1-10) beeldspraak voor de antichrist. En, de satan manifesteert zich ook door goddeloze en/of zondige mensen(monden) heen. Terwijl de antichrist straks een mens geheel en al in bezit zal nemen (= satans vleeswording of incarnatie) en zich door die mens heen zal manifesteren met een mond, weliswaar een zeer goddeloze en antichristelijke mond, waardoor wij ook gerust kunnen spreken van “bek” (denk bijv. aan: “houd je bek”). (noot AK)
[7] Een dief zal zijn nachtelijk bezoek nooit van tevóren aankondigen, reden waarom WAAKZAAMHEID geboden is. Zo weten wij ook niet in welke nachtwake, dat wil zeggen op welk uur, de Zoon des mensen (weder)komen zal. Wij dienen hier goed op te letten, want velen denken dat “de Zoon des mensen” hier vergeleken moet worden met een dief. Dat is niet alleen fout, maar het is ook “profaan” (= Hem die heilig is als het ware ontheiligen). De nadruk moet namelijk gelegd worden op “het ONverwacht komen”; en daarvoor worden wij ernstig gewaarschuwd. Het is dan ook zó: Wee de mens, in wiens leven het “niet-waakzaam-zijn” gevonden wordt! (noot AK)
[8] Zie noot 1.
[9] Zie eventueel onze studie De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Exodus 9:18-26, “Zie, Ik zal morgen omstreeks deze tijd heel zware hagel doen neerkomen, zoals er in Egypte niet is geweest van de dag af dat het gegrondvest is tot nu toe. Nu dan, stuur uw dienaren en breng uw vee en alles wat u op het veld hebt, in veiligheid. Al de mensen en de dieren die zich op het veld bevinden en niet in huis zijn bijeengedreven, zullen sterven als de hagel op hen vallen zal. Wie van de dienaren van de farao het woord van de HEERE vreesde, liet zijn slaven en zijn vee de huizen in vluchten, maar wie het woord van de HEERE niet ter harte nam, liet zijn slaven en zijn vee op het veld. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel en er zal in heel het land Egypte hagel vallen: op de mensen en de dieren en op al het veldgewas in het land Egypte. Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel, en de HEERE gaf donder en hagel. Vuur schoot naar de aarde, en de HEERE liet hagel neerkomen op het land Egypte. Er viel hagel en er flitste vuur te midden van de hagel, een zeer zware bui. Iets dergelijks was er in heel het land Egypte nooit gebeurd, sinds het een volk was geworden. De hagel sloeg in heel het land Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. De hagel sloeg al het veldgewas neer en versplinterde alle bomen van het veld. Alleen in de landstreek Gosen, waar de Israëlieten woonden, viel er geen hagel.
[11] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.
 

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Openbaring 16 vers 1 t/m 21 (+ gratis UITLEG)

 1. Henk Herbold zegt:

  Het is beslist niet gemakkelijk om een uitleg te geven over het laatste oordeel van God. Er zijn nu eenmaal veel gemakkelijker onderwerpen in de Bijbel te vinden. Maar toch ontkomen we er niet aan, het hoort ook bij het Woord van God.

  De voortreffelijke Bijbelleraar die deze studie schreef, heeft het echter zonder schroom aangedurfd.
  In deze studie worden de laatste oordelen van God over deze wereld beschreven. Deze keer lezen we van 7 schalen (of fiolen), gevuld met 7 maal oordeel. Als een gerecht wordt het in schalen gepresenteerd, spijzen die niet zoals normaal gegeten kunnen worden, maar die over de volkeren worden uitgestort. Dit zal zeker het einde van deze antichristelijke en goddeloze wereld betekenen. Vooral bij de laatste schaal die wordt uitgestort (de zevende), is er een “aardbeving” groter dan elke andere aardbeving ervoor. Dit komt dan neer op de volledige instorting van het Babylonische systeem, dat wordt voor altijd vervangen door het Koninkrijk van Jezus Christus.

  Voor ons betekent het echter hoop, er komt een nieuwe dag, Jezus zal regeren.
  De uitleg in deze studie is uitzonderlijk, gedetailleerd, duidelijk, nauwkeurig.
  Voor iedereen die gelooft in de toekomst die Gods Woord ons beloofd, is het de moeite meer dan waard om er kennis van te nemen.
  Bijzonder aanbevolen om te lezen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s