Openbaring 17 vers 1 t/m 18 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 16 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 17 (PDF).

Eindelijk met links, in de PDF van deze studies, die ook werken!

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

  • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
  • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 17

De valse bruid – de ‘grote hoer’ genaamd

grote_hoer_openbaring17

De staatskerk van de laatste dagen, vóór en ná de komst van de antichrist

Openbaring 17 vers 1, “En één van de 7 engelen die de 7 schalen (SV: fiolen) hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom (SV: kom herwaarts), ik zal u het OORDEEL over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.” [3]
In dit hoofdstuk wordt de VALSE BRUID van Christus – de staatskerk van de laatste dagen – ons getoond, die hier “de GROTE HOER” [4] wordt genoemd. [5] Deze kerk wordt “hoer” genoemd, omdat ze behalve Jezus en God-de Vader ook andere (AF)GODEN aanhangt, onder andere: politieke macht, wereldzin, de Maria-leer en andere (Bijbels gezien) afwijkende leringen. Bezien wij het kerkelijk front in deze dagen (geschreven rond 1975), dan ontdekken wij dat zij zeer waarschijnlijk wordt gevormd door de verzameling van kerken die thans onder de gemeenschappelijke naam van “Wereldraad van Kerken” opereren.
Deze gemeenschap van Kerken zal in de zeer nabije toekomst een alliantie sluiten met de Roomse Kerk. Ze zullen zich onder haar POLITIEKE leiding stellen. Nu al komt het antichristelijke karakter van deze “Wereldraad van Kerken” tot uiting, onder andere door haar financiële steun aan opstandige (communistische) bewegingen en door de opname in haar midden van officiële, door de communistische regeringen gesteunde kerken:
“Op die dag zullen 7 vrouwen één man vastgrijpen en zeggen: Ons eigen brood zullen wij eten en met onze eigen kleren zullen wij ons kleden. Laat ons slechts uw naam mogen dragen. Neem onze smaad weg!” (Jesaja 4:1)
De 7 “vrouwen” zijn 7 kerken – en 7 is het Bijbelse getal van perfectie (hier: ‘perfectie’ in het verkeerde) – die zich onder één gemeenschappelijke naam stellen, de naam van één man dragen, maar hun eigen brood –is: hun leer– willen blijven eten (in geestelijke zin) en hun eigen klederen –is: hun methoden– willen blijven dragen.
Deze “grote hoer” zit op vele wateren”. Vers 15 (van Openbaring 17) verklaart deze “wateren” als volken, menigten, naties en talen”.
Eén van de 7 OORDEELS-engelen toont Johannes in dit hoofdstuk het OORDEEL van God over deze “hoer” [6]; namelijk haar VERNIETIGING door de ANTICHRIST (zie vers 16, van Openbaring 17), geholpen door de 10 antichristelijke regeringen van West-Europa, als de antichrist alle politieke en geestelijke macht naar zich toe zal hebben getrokken.

Openbaring 17 vers 2, “Met haar (= de grote hoer uit vers 1) hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.
Alle aardse regeringen hebben met haar “gehoereerd”. Ze hebben haar aanvankelijk geëerd als politieke leidster; namelijk in de pré-antichristelijke tijd. De aardbewoners zijn dronken geworden; zij hebben zich bezat aan haar leer en leiding.
Men herkent hier de werking van de duivelse krachten en haar LEER (de wijn van haar hoererij”) door de MAGISCHE werking ervan: die leer bekoort de toehoorders tot DRONKENS toe!

Openbaring 17 vers 3, “En in de geest bracht hij (= één van de 7 engelen uit vers 1) mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met 7 koppen (SV: hoofden [7]) en 10 hoorns.

Openbaring 17 vers 8-13,Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen (SV: hoofden) zijn 7 bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen: 5 zijn er gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste (koning). En hij is uit de zeven (koningen – zie vers 10), en gaat naar het verderf. En de 10 hoorns die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur (SV: op ene ure) koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.
Hier wordt ons haar diepe, geestelijke geaardheid getoond. Ze bewoont met haar rode (antichristelijke) staatsbeest van de laatste dagen een WOESTIJN, het WOESTE. AL wat WOEST is, is kenmerkend voor de SATANISCHE geest, die ook haar tot aanzijn heeft gebracht.
Ze ZIT OP het antichristelijke staatsbeest van de laatste dagen. Dit “zitten op dit beest” vertelt ons over haar politieke macht, die zij vóór het werkelijke optreden van de antichrist, heeft.
Dit staatsbeest is ROOD van kleur. Deze kleur is hier de kleur van REBELLIE tegen de ordeningen van God. Dit staatsbestel is God-vijandig, en dus: antichristelijk:
“Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder (God of geestelijke) inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!” (Psalm 2:1-3)
Dit staatsbeest heeft “7 hoofden” en “10 hoorns”. Het lijkt dus op zijn meester, de draak:
“En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns. En op zijn koppen (SV: hoofden) 7 diademen [8] (SV: koninklijke hoeden).” (Openbaring 12:3)
Dit staatsbeest WAS niet, dat is: bestond vóór Johannes niet. Het IS niet: het bestond ten tijde van Johannes nog niet, maar het ZAL (in de eindtijd) opkomen UIT DE AFGROND. En dit laatste toont ons het antichristelijke, DEMONISCHE karakter van dit beest. Het beest, de antichrist, gaat naar het verderf”; dit beest wordt namelijk door God veroordeeld en verdaan (= tenietgedaan). Maar de antichristelijke mensen van de laatste dagen zullen het  beest GEWELDIG vinden.
De 7 hoofden zijn ook de “7 bergen, waarop de vrouw zit”. Hier wordt ons de POLITIEKE LEIDING van DE ROOMSE KERK getoond. Rome is namelijk gebouwd op 7 heuvelen. Maar ook zijn deze 7 hoofden van het staatsbeest 7 soorten van wereldbestuur, geïnspireerd door de diepten der hel. De geschiedenis toont ons respectievelijk:
1. de Egyptische regeringsvorm,
2. de Assyrïsche regeringsvorm,
3. de Babylonische regeringsvorm,
4. de Medo-Perzische regeringsvorm,
5. de Griekse regeringsvorm,
6. de Romeinse regeringsvorm,
7. de bestuursvorm van het 10-statendom van de laatste dagen.
De eerste 5 regeringsvormen bestonden ten tijde van Johannes al niet meer. De 6de – de Romeinse regeringsvorm – was ten tijde van Johannes de bestaande bestuursvorm. De 7de bestuursvorm was ten tijde van Johannes nog niet gekomen, want die zou in de EINDTIJD opereren. Dan zal ze “een korte tijd” (= niet lang) aanblijven. In de pré-antichristelijke tijd zal de “grote hoer” haar politieke scepter zwaaien. Maar als de antichrist alle politieke en geestelijke macht naar zich toe zal hebben getrokken zullen de 10 “koningen” (of: regeringsleiders), samen met de antichrist, de “hoer” verdoen (= tenietdoen) (zie Openbaring 17:16).
Hier kenmerkt zich ook het wezen van satan: zolang hij een mens of groep nodig heeft, gebruikt hij die mens of die groep, en geeft diegene(n) zijn macht. Maar zodra hij diegene(n) niet langer nodig heeft vernietigt hij hem/hen.
Daarna zal deze antichrist, die uit de 7 voorkomt, ook de 8ste koning zijn.
Zijn regeringsvorm zal anders zijn, dan die van de 7de.
Hier worden dit staatsbeest van de laatste dagen, en de antichrist met elkaar vereenzelvigd, omdat ze dezelfde satanische geest hebben (vergelijk dit met de zegswijze van Lodewijk de XIVde, “L’etat, c’est moi” = “De staat ben ik”).
Deze (8ste) koning zal, door de komende Hemelkoning Zelf, worden tenietgedaan bij Zijn wederkomst:
“En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.” (Openbaring 19:20)
De “10 hoorns” typeren de 10 leiders van de 10 staten van West-Europa, het politiek beginsel van de macht van de antichrist. Zij worden allen geïnspireerd door de satan om de antichrist te steunen in zijn wereld-heerschappij.

Openbaring 17 vers 4-7, “En de vrouw (= de grote hoer uit vers 1) was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. [9] En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis (SV: verborgenheid), het grote Babylon, de moeder van de hoeren (SV: der hoererijen) en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de Engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis (SV: de verborgenheid) vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen (SV: hoofden) heeft en de 10 hoorns.”
Haar kleding lijkt op die van het Lam (van God) en van de Bruid van Christus, waarvan de tabernakel [10] een heenwijzing vormt.

Tabernakelkleuren
(Exodus 26:1 [11]):
_____________________________
“Hemelsblauw”.
“Purper”.
“Scharlaken”.
Wit (“fijn getweernd linnen”).
Goud (“cherubim”).
De grote hoer
(Openbaring 17:4):
____________________

“Purper”.
“Scharlaken”.

“Goud”.

De “grote hoer” mist echter de kleuren WIT (= reinheid) en HEMELSBLAUW (= het Goddelijke). Zij lijkt op de BRUID van Christus, maar mist haar REINHEID en GODDELIJKHEID (= haar Goddelijke KRACHTEN):
“Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.” (2 Timotheüs 3:5)
De “gouden beker in haar hand” is gevuld met:
ONREINHEID van haar hoerige leerstellingen,
het BLOED van de HEILIGEN”, die zij vervolgt.
Op haar voorhoofd draagt zij de naam:
VERBORGENHEID (= hier: het occulte).
Hier zien wij dus door welke bron haar DENKEN wordt geïnspireerd; namelijk door de diepten van de hel. Deze “HOER” heeft dus NIETS GEMEEN MET het Lichaam van Christus, dat door Christus en Zijn Heilige Geest wordt geïnspireerd.
Verder draagt zij de naam:
BABYLON (= verwarring).
Babylon was de zetel van alle occulte godsdiensten, die in feite satan verheerlijkten. Daarom draagt deze stad de naam van:
MOEDER van de HOEREN (SV: HOERERIJEN) en van de GRUWELEN der AARDE”.
Sommigen beweren dat deze stad uit de oudheid ook weer herbouwd zal worden om tot zetel te dienen van deze kerk (het GEESTELIJKE Babylon), en later tot die van de antichrist (het POLITIEKE Babylon):
“En de grote stad viel in 3 stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.” (Openbaring 16:19)
Dit is echter tegenstrijdig met de Goddelijke uitspraken in:
“Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten, en geen herder zal daar neerstrijken. Maar wilde woestijndieren zullen daar neerliggen. Hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen; struisvogels zullen er wonen en bokachtigen zullen er rondspringen. Hyena’s zullen janken in zijn verlaten burchten, en jakhalzen in zijn paleizen van verlustiging. Zijn tijd om te komen is nabij, en zijn dagen zullen niet worden uitgesteld.” (Jesaja 13:19-22)
“…HEERE, U hebt Zelf over deze plaats gesproken dat U hem zult uitroeien, zodat er geen inwoner meer in is, van mens tot dier, maar dat hij zal worden tot eeuwige woestenijen.”… “Dan moet u zeggen: Zo zal Babel wegzinken en niet meer boven komen, vanwege het onheil dat Ik erover zal brengen. En zij zullen afgemat zijn. Tot zover de woorden van Jeremia.” (Jeremia 51:62 + 64)
NOOIT zal dit geografische Babylon worden opgebouwd.
Deze naam wordt dan ook enkel in TYPERENDE zin bedoeld.
Johannes VERWONDERDE zich bij het zien van deze “grote hoer”. Was het vanwege haar UITERLIJKE HEERLIJKHEID? Of was het vanwege de combinatie van GEESTELIJKHEID èn WREEDHEID?

Openbaring 17 vers 14, “Zij (= de 10 koningen uit vers 12) zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen (beter gezegd: “getrouwen”, vanuit de Engelstalige KJV: “faithful” = getrouw).”
Deze 10 “koningen” zijn bezield met een antichristelijke geest en zullen zich, samen met de “hoer”, vijandig opstellen tegenover het Lam Gods en de (ware) Gemeente (zie Psalm 2:2-3), al heeft deze “hoer” haar mond vol van “Jezus” en de “Liefde van God”:
De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!” (Psalm 2:2-3)
Het Lam Gods zal de 10 “koningen” – als de komende Koning – verdoen (= tenietdoen), in stukken slaan als een pottenbakkersvat:
U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.” (Psalm 2:9)
“En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.” (Openbaring 19:15)
Maar… ook Zijn Gemeente zal over alle antichristelijkheid als OVERWINNAAR [12] te voorschijn komen, al moet dit ook gaan door martelaarschap heen:
En zij (= Jezus’ volgelingen) hebben hem (= de satan / antichrist, ondanks grote verdrukking) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood (wat realiteit zal worden voor de christenen die door de grote verdrukking moeten gaan – zie Openbaring 20:4 [13]). (Openbaring 12:11)
“En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.” (Openbaring 15:2)

Openbaring 17 vers 15, “En hij (= de Engel uit vers 7) zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.
Openbaring 17 vers 18, “En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.”
U ziet hier dat de “grote hoer” een politieke invloedsfeer zal hebben OVER DE GEHELE AARDE.
Het is een politieke macht gekoppeld aan haar geestelijkheid. Heden ten dage zien wij de Pauselijke macht zich hoe langer hoe meer bemoeien met de politiek, als een inleiding tot haar status als die van Openbaring 17.

Openbaring 17 vers 16-17, “En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de Woorden van God volbracht zijn.”
Als de antichrist alle politieke en geestelijke macht naar zich toe zal hebben getrokken voor de tijd van 3½ jaar van zijn (wereld)regering (zie Openbaring 13:5), is er voor de “grote hoer” geen plaats meer op het antichristelijke beest en wordt ze door de antichrist en de 10 “koningen” vernietigd:
“En het (beest uit de zee, zie vers 1) werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang (= 3,5 jaar; de periode van de grote verdrukking) te doen.” (Openb. 13:5)
“Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang (= 7 jaar). Halverwege de week (= na 3,5 jaar) zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel (= de met satan verbonden christenheid) zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Daniël 9:27 [14])
(De antichrist is hier de VERWOESTER”, die de “gruwelijke vleugel van de EINDTIJD – de “grote hoer” – zal verwoesten).

.

EINDE van hoofdstuk 17

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 17 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [15]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[4] Hoer zijn, of hoererij plegen, is een teken van vreemdgaan. Hier is het vooral in geestelijke zin bedoeld, waardoor het afgoderij (= van God af) betreft: dus andere goden en/of de afgod(en) van deze wereld dienen. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie noot 4.
[7] Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben een hoofd. Dus beide benamingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[8] Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat letterlijk betekent: “met een band binden”, en dus precies verwoord wat satan doet!
In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”:
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent:
1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint,
2. (koninklijk) hoofdversiersel,
3. diadeem.
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openbaring 12:3 en 13:1 – AK) verloren gegaan: een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK)
[9] Zie noot 4.
[10] Zie eventueel onze studie Christus (ZICHTBAAR) in de Tabernakel van CJH Theys en/of de studies De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God) en/of “LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen)van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Exodus 26:1 (SV), “De tabernakel nu zult gij maken van 10 gordijnen, van fijn getweernd linnen (= WIT), en hemelsblauw, en purper, en scharlaken, met cherubim (die van GOUD waren); van het aller-kunstigste werk zult gij ze maken.”
[12] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[13] Openbaring 20:4, “…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang (= het 1000-jarig Rijk van Christus, ook wel het 1000-jarig Vrederijk genaamd).” (noot AK)
[14] Voor meer UITLEG over Daniël 9:27 zie de BIJLAGE, op blz. 8 (in de PDF) en/of onze ‘vers voor vers’ studie Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 [jaar]weken”, van CJH Theys. (noot AK)
[15] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s