Openbaring 19 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 16 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 17 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 18 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 19

Deel 1

De blijdschap in de hemel

16

Over de verwoesting van de valse bruid en de Bruiloft van de ware Bruid van het Lam

Openbaring 19 vers 1-5, “En HIERNA hoorde ik (= Johannes) een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar (letterlijk: uit haar hand) gewroken heeft. En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja! En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!” [3]
Een “grote menigte” hemelbewoners juicht en geeft God Almachtig heerlijkheid en eer NA Zijn OORDEEL over en vernietiging van de “GROTE HOER”, die zovelen van Gods kinderen heeft misleid met haar HOERIGE (= valse, vreemde en/of afgodische) LEER, en velen van Gods dienstknechten heeft gedood (en ook vaak al eerder monddood heeft gemaakt – AK).
“Haar rook stijgt op in ALLE EEUWIGHEID”. Gods oordeel over haar is EEUWIG; bestendig in ALLE EEUWIGHEID! Nooit meer zal deze “GRUWELIJKE VLEUGEL” (volgens Daniël 9:27 [4]) op de aarde gevonden worden.
Hierop aanbaden, volgens het gezicht / visioen van Johannes, ook de 24 ouderlingen en de 4 “dieren” (letterlijk: 4 levende wezens)  de Here God Almachtig.
NIMMER mag een mens zich verheffen, zoals zij (= “de grote hoer”) zich zal hebben verheven:
“Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.” (Openbaring 18:7)
ALLE eer en heerlijkheid komen alleen God en het Lam Gods toe, zoals de stem uit de Troon ook hier (in vers 1b, van Openbaring 19), gesproken heeft:

 • “Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.” (Jesaja 42:8)
 • “Omwille van Mij, omwille van Mij doe Ik het, want hoe zou Mijn Naam ontheiligd worden! Ik zal Mijn eer aan geen ander geven. (Jesaja 48:11)
 • En toen Het (Lam Gods) de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren (letterlijk: de 4 levende wezens) en de 24 ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen (SV: fiolen – dat zijn flessen met een ronde buik en lange hals) vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U (= Het Lam) bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam (SV: uit alle geslacht), taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over (SV: heersen op) de aarde. En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren (= de levende wezens) en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En ELK SCHEPSEL dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren (= de 4 levende wezens) zeiden: Amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.” (Openbaring 5:8-14)

.

De komst van de Hemel-Bruidegom en de Bruiloft van het Lam

Openbaring 19 vers 6, “En ik hoorde zoiets als een geluid (SV: als een stem) van een grote menigte en als een gedruis (of: stem) van vele wateren en een geluid als (een stem) van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.
Weer juicht er “een grote menigte” hemelbewoners, maar nu geldt dit gejuich de Bruiloft van de WARE Bruid met haar HEMEL-Bruidegom, het LAM (Gods = Jezus Christus)!
Deze beide juichingen worden in het begin van dit 19de hoofdstuk tegenover elkaar geplaatst:

 • de JUICHING (in vers 1), omdat een voor de hemelbewoners afschuwelijk beeld door God is verdaan (= tenietgedaan) en verdoemd: de VALSE bruid, de “GROTE HOER”, het GROTE, mysterieus-occulte BABYLON is gevallen en VERBRAND!
 • de JUICHING (in vers 6) vanwege het intense FEEST van de Bruiloft van het Lam van God met de uit de aarde gewonnen Bruid, God verenigt Zich nu officieel en voor EEUWIG met de Opstandings-mens, om deze band NIMMERMEER ongedaan te maken!

Deze beide gebeurtenissen (nù beide nog TOEKOMSTIG) zijn echter NIET contemporair (= niet gelijktijdig). De Bruiloft van het Lam zal EERDER plaats hebben; de VERNIETIGING van de valse bruid dus LATER; namelijk in de GROTE VERDRUKKING. Maar in de TIJDLOZE EEUWIGHEID van de hemel kunnen zij rustig als twee NAAST en in feite TEGENOVER ELKAAR staande gebeurtenissen worden bejubeld.
Typerend voor de Bruid van het Lam is de RUST die zij kent IN God: “God HEERST in haar als Koning”. Er is in haar NIETS dat zich rebellerend stelt tegenover haar Heer en God; NEEN, zij heeft Hem juist als Bruidegom INTENS LIEF en daarom wil zij NIETS ANDERS dan Hem GEHOORZAMEN, Hem NIMMER BEDROEVEN!

.

Openbaring 19 vers 7-8, “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de BRUILOFT van het Lam IS GEKOMEN en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt (= zich toebereid). En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen (SV: met rein en blinkend fijn lijnwaad) te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden (SV: rechtvaardigmakingen) van de heiligen.”
DE TIJD van de Bruiloft van het Lam IS DAAR! Hij (= Jezus Christus) komt uit de hemel als Bruidegom! Dit is, zoals wij hebben gezien de (weder)komst “als een DIEF in DE NACHT” (zie 1 Thessalonicenzen 5:2, Openbaring 3:3, Mattheüs 25:6+10 [5]); terwijl zijn WEDERKOMST als Koning en Rechter door een IEDER dan nog levend mens bewust wordt ervaren:

 • “en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.” (1 Thessalonicenzen 1:10)
 • “wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).” (2 Thessalonicenzen 1:10)
 • “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.” (Openbaring 1:7)
 • “En ik zag toen het Lam (Gods) het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? (Openbaring 6:12-17)
 • Lees ook alvast Openbaring 19:11-21.

Deze (onzichtbare) komst van Jezus Christus “als Bruidegom” (voor de Zijnen) [6] kan nù te allen tijde geschieden, terwijl Zijn (voor een ieder zichtbare) Wederkomst “als Koning en Rechter” pas gebeuren zal NA de grote “afval” (van God en gebod) èn NA (ofwel: aan het eind van) de “grote verdrukking”, dus NA de komst (en de 3,5 jarige heerschappij) van de antichrist:

 • “En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf (= de antichrist), geopenbaard is.” (2 Thessalonicenzen 2:1-3)

Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt”, ZICHZELF TOEBEREID. Deze groep van overwinnaars over satans machten [7], moet ZICHZELF voor deze Bruiloft (toe)BEREID HEBBEN. Hun geest moet – door het Bloed van het Lam [8] – TOTAAL VRIJGEZET ZIJN van ALLE dienstbaarheid aan de boze, ook zelfs van ALLE SCHIJN-dienstbaarheid, om zich zó te kunnen geven als Bruid van Christus: in OPPERSTE TOEWIJDING, in LIEFDE, AANBIDDING en ADORATIE!
Zij (de Bruid van het Lam) is hier (in Openbaring 19 vers 7) als “VROUW” uitgebeeld. In Openbaring 21:9-27 en Jesaja 60:1-4 wordt zij als “STAD” getoond:

 • “En één van de 7 engelen die de 7 schalen (SV: fiolen) hadden, vol van de 7 laatste plagen, kwam naar mij (= Johannes) toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de Bruid, de Vrouw van het Lam, laten zien (SV: tonen). En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling (SV: licht) was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met 12 poorten, en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden, en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten, en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar En hij mat de stad met de meetlat op: 12.000 stadiën. [9] Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op: 144 el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het 1ste fundament was jaspis, het 2de saffier, het 3de chalcedon, het 4de smaragd, het 5de onyx, het 6de sardius, het 7de chrysoliet, het 8ste beril, het 9de topaas, het 10de chrysopraas, het 11de hyacint, het 12de amethist. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam (Gods = Jezus Christus, de Zoon van God). En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam (Gods) is haar Lamp. En de naties (SV: volken) die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties (volken) daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.” (Openbaring 21:9-27)
 • “Sta op (SV: maak u op), word verlicht, want uw Licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen (SV: zullen aan uw zijde gevoed) (Jes. 60:1-4)

Daar klinkt tot haar (tot “de Bruid”, de aanstaande “Vrouw van het Lam”, zie vers 7 van Openbaring 19) HETZELFDE bevel: “Maak u op!” (ofwel: maak u gereed). Dit opdat Het LICHT, de Bruidegom, kan komen om Zich in haar te kunnen verheerlijken, één met haar wordend door deze BRUILOFT.
Deze BRUILOFT zien wij als een gebeurtenis die zich HIER OP AARDE [10] afspeelt: de Bruidegom komt dan ook (vanuit de hemel) af tot Zijn van de aarde gewonnen Bruid:

 • “En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” … “Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.” (Mattheüs 25:6+10)
 • “Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven.” (Lukas 12:35-38)

Deze “Bruid” of “Vrouw” vormt samen een gemeenschap van OVERWINNAARS [11] uit elke WARE Gemeente, over het gehele rond der aarde.
Natuurlijk zal het HEMELSE deel van de Gemeente / Kerk (= het reeds in Christus gestorven, “triomferende” deel) dit feit in hoge mate mee vieren, want de GEHELE Gemeente, het hemelse deel en het deel dat nog op aarde is, vormt één organisch geheel. Maar het AARDSE deel viert extra feest, omdat het NU met ONMETELIJKE, Goddelijke KRACHTEN wordt aangedaan om de laatste oogst der aarde voor Christus binnen te halen!
Deze aangording met Gods HEERLIJKHEID van de Bruid van Christus MET en NA haar BRUILOFT wordt ons in Openbaring 12:1 en Jesaja 60:1-4 getoond:

 • “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [12], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren (zon, maan en sterren = beeld van de volheid Gods).” (Openbaring 12:1)
 • “Sta op (SV: maak u op), word verlicht, want uw Licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen (SV: zullen aan uw zijde [in geestelijke zin] gevoed) (Jes. 60:1-4)

Jezus Christus als de Hemel-Bruidegom zal door de wereld NIET worden gezien, maar DES TE MEER de op haar (= op deze “Bruid” of “Vrouw”) en door haar heen (af)stralende heerlijkheid van haar Bruidegom-God!
Dit HEERLIJKHEIDSKLEED wordt hier in vers 8 (van Openbaring 19) ook genoemd: een “rein en blinkend fijn lijnwaad” (= een zuiver wit linnen gewaad); namelijk “de rechtvaardigmakingen der heiligen”; de aankleding met Gods eigen RECHTVAARDIGHEID:

 • “Want Hem (= Jezus Christus) Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (= God) voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God (SV: rechtvaardigheid Gods) in Hem.” (2 Korinthe 5:21)
 • “(vers 22: …dat u… de oude mens aflegt…) en u bekleedt met de NIEUWE MENS [13], die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeze 4:24)

Deze GEESTELIJKE DOORBRAAK van OPSTANDINGSKRACHTEN is de VOORWAARDE om in te mogen gaan in dit geestelijke Bruiloftsfeest des Heren:

 • “Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis (hier: het beeld van de grote verdrukking); daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (Mattheüs 22:11-13)

.

Openbaring 19 vers 9, “En hij (= de “stem uit de troon” – zie vers 5) zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. [14] En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”
Wat een UITVERKOREN ZAAK is het om de ROEP(stem) te vernemen tot het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam (Gods), maar een ANDERE ZAAK is het om met blijdschap in te willen gaan op deze ROEP(stem) en IN TE KUNNEN GAAN in dat GROTE Gods-FEEST van de laatste dagen; om Bruid, totaal toegewijde, te willen zijn van de hemelse Bruidegom.
Lukas 14:15-24 verhaalt ons van deze uitverkoren roep(stem) en van de geroepenen, wier harten ten tijde van deze roeping NIET BEREID zijn, vanwege HORIZONTALE (= wereldse) LEVENSBINDINGEN:

 • “Toen één van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd (SV: een groot AVONDMAAL [15]) en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd (SV: van het AVONDMAAL) om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die (als eerste) genodigd waren, mijn maaltijd proeven (SV: mijn AVONDMAAL smaken) (Lukas 14:15-24)

Hoe belangrijk is het om HEDEN BEREID te zijn en daarbij BEGERIG te zijn naar deze VERTICALE LIEFDES-BINDING met de Hemel-Bruidegom, waarbij ALLE horizontale bindingen moeten zijn verbroken door het reinigende Vuur van Gods Geest, dit omdat wij zijn blijven staan in het geloof in de TOTALE VERLOSSING van (en door) het BLOED van het Lam; een verlossing die er is naar geest, ziel en lichaam!

.

Openbaring 19 vers 10, “En ik (= Johannes) viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. AANBID God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.”
Hier doet Johannes iets, wat hij in Openbaring 22:8 [16] ook weer doet; iets, wat in het leven van ALLE dienstknechten Gods MET BESLISTHEID moet worden GEWEERD: De AANBIDDING, ADORATIE, van een dienstknecht van God, een medemens, hoe wonderbaar die ook door de Geest van God wordt gebruikt! ALLEEN God komt ALLE eer, heerlijkheid en aanbidding toe:

 • “Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven,…” (Jesaja 42:8a)
 • “…want hoe zou Mijn Naam ontheiligd worden! Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.” (Jesaja 48:11b)

Laten wij dit enigermate toe, (ook / vooral) met betrekking tot onze eigen persoon, DAN KOMT Gods OORDEEL OVER ONS (Handelingen 12:20-23); wij sterven dan de geestelijke dood!

 • “En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en Sidoniërs; maar zij kwamen eensgezind naar hem toe, en na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield, op de rechterstoel gezeten, een toespraak tot hen. En het volk riep uit: Een stem van God en niet van een mens! En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest.” (Hand. 12:20-23)

Ware dienstknechten van de Here verheerlijken Jezus en Hèm ALLEEN, NOOIT ZICHZELF, noch hun denominatie of Gemeente! Zij verbinden de ZALIGMAKENDE WERKING aan Hèm ALLÉÉN; NIMMER (ook niet in enige mate) AAN hun LEER, hun DENOMINATIE of GEMEENTE!

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen of te downloaden) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [17]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[4] Daniël 9:27 (SV), “En hij zal velen het verbond versterken één week (= 7 jaar); en in de helft van de week (= na 3½ jaar opwekking) zal hij het slachtoffer en het spijsoffer (dus het feit dat men deel kan hebben aan de dood en opstanding van het Lam, waardoor het afsterven aan het oude, zondige leven plaatsvindt) doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel (= de met satan verbonden christenheid) zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste.” (noot AK)
[5] 1 Thessalonicenzen 5:2, “Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht (= onverwachts).”
Openbaring 3:3, “Bedenk dan hoe u het (Evangelie) hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief (= onverwachts) en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.”
Mattheüs 25:6+10, “En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!” … “Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die GEREED waren, gingen met hem naar binnen naar (SV: met Hem in tot) de bruiloft, en de deur werd gesloten.”
[6] Zie eventueel het artikel De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein en/of onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Een stadie = Een oud-Griekse lengtemaat à ± 185 meter, dus 12.000 x 0,185 = ± 2.220 km. (noot AK)
[10] Zie (nogmaals) onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie noot 7.
[12] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?van A. Klein. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus. (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen.)van E. van den Worm. (noot AK)
[14] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft”, van E. van den Worm. (noot AK)
[15] In het begin van het ontstaan van de Gemeente was er het MIDDAGmaal (zie Mattheus 22:4). Maar het Feestmaal wat hierboven wordt bedoeld –voorafgaand aan de bruiloft van het Lam in de eindtijd– is het AVONDmaal. Zie Lukas 14:16-24 over ‘De gelijkenis van het grote avondmaal’. De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. letterlijk, vertaald. Ook in de Engelstalige KJV staat a great supper”, wat ook “een avondmaalbetekent. Zie ook nog de studie vermeld bij noot 14. (noot AK)
[16] Openbaring 22:8, “En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien.”
[17] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Openbaring 19 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (+ gratis UITLEG)

 1. HH zegt:

  Opnieuw een bijzondere uitleg van dit prachtige hoofdstuk uit het boek Openbaring, over het komende Bruiloftsfeest. Prachtig uitgelegd o.a. hoe de vrouw zichzelf gereed maakt.
  Alles in het raadsplan van God ziet uit naar de wonderbare voltooiing van het Goddelijk plan, namelijk het volmaakte hemelse huwelijk. Daar hebben we nog lang niet alles van begrepen, sterker nog, het begint zich nog slechts langzaam te ontvouwen.
  Zo’n Bijbeluitleg als deze helpt alleen om meer inzicht te verkrijgen.
  De Bijbelleraar, die dit zo bijzonder voor ons mag ontvouwen, moet wel een zalving van de Heilige Geest daarvoor ontvangen hebben. Maar ook de sublieme wijze waarop de studie gedigitaliseerd is, moet wel door de Heilige Geest tot stand gekomen zijn.
  Ik kan het iedereen aanbevelen om het te lezen en biddend te bestuderen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s