Openbaring 20 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 16 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 17 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 18 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 19 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 20 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 20

  Diverse PROFETISCHE gebeurtenissen

NA de wederkomst van Christus

.

Hieronder het vervolg van Openbaring 20 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6

20-DRAGON-RELEASED

III. De opstanding van de verdoemden – satan losgelaten

Openbaring 20 vers 7-10, “En wanneer die 1000 jaar (van het Rijk van Christus) tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten (SV: ontbonden). En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de 4 hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden IN ALLE EEUWIGHEID.”
NA die 1000 jaar (van het Rijk of Vrederijk van Christus) komt “de opstanding ter verdoemenis”:

 • “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren.” (Openbaring 20:5)
 • “en zij (= allen, die in de graven zijn – zie Joh. 5:28) zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de (1ste) opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de (2de) opstanding ter verdoemenis.” (Johannes 5:29)

Dan ontvangen de verdoemden een geestelijk lichaam NAAR (het beeld van) SATAN!
Zoals de zaligen een lichaam ontvangen zullen NAAR (het beeld van) Christus:

 • “De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.” (1 Korinthe 15:47-49)
 • “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.” (1 Johannes 3:2)

Zij (de verdoemden) zullen, opgestaan zijnde uit hun graven, dan opkomen “over de breedte van de aarde”, op alle “4 hoeken van de aarde”. Tegelijkertijd zullen de satan en zijn engelen weer losgelaten worden en ze zullen weer op deze aarde komen. Dan zal satan de verdoemden weer willen leiden en die zullen weer naar hun oude meester luisteren. Hij zal ze (“Gog en Magog”, uit Openbaring 20 [3]) weten te verleiden tot de krijg (= strijd, oorlog) tegen God en Zijn heilige Stad.
Dan zal VUUR van God over hen komen en dat zal ze verslinden:

 • “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:10-13)

De satan en zijn horden (= navolgers, helpers) worden dan DEFINITIEF geworpen in de EEUWIGE “poel van VUUR”, waar de antichrist en de valse profeet 1000 jaar eerder al levend in geworpen zijn (zie Openbaring 19:20 [4]); terwijl de verdoemden voor de Grote WITTE Troon moeten komen, waar de graad van hun verdoeming wordt bepaald.

.

IV. Het laatste oordeel – de Grote WITTE Troon

Openbaring 20 vers 11, “En ik (= Johannes) zag een grote WITTE troon, en Hem (= de Here Jezus Christus) Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was.”
Vlak voor dit oordeel vlieden (= verdwijnen) de oude aarde en de oude hemel (zie nogmaals 2 Petrus 3:10-13, hier vlak boven reeds vermeld) om plaats te maken voor de Nieuwe Schepping: de EEUWIGE Nieuwe Aarde en Nieuwe Hemel die, zoals ALLES, uit het oude voort zullen komen.

Openbaring 20 vers 12-15, “En ik (= Johannes) zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander Boek werd geopend, namelijk het Boek des Levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood (SV: de hel) gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood (SV: de hel) werden in de poel van vuur geworpen. Dit is DE TWEEDE DOOD. En als iemand NIET bleek ingeschreven te zijn (SV: NIET gevonden werd) in het boek des levens, werd hij (of: zij) in de poel van vuur geworpen.
De doden worden geoordeeld “NAAR HUN WERKEN”, waarbij echter ook de WERKEN van de (innerlijke) GEEST zijn. Hun aardse leven gaat hun dan –als een film– in een flits voorbij, zodat de mate van hun schuld –zonder enig excuus van hun zijde– voor hen bekend is.
De bewuste verwerping van Gods Reddende Liefde zal het zwaarst worden geoordeeld:

 • “Wee u, Chorazin (letterlijk: “rokende oven”), wee u, Bethsaïda (letterlijk: “huis of plaats van visserij”, “vishuis” – waar vlakbij o.a. de spijziging van de 5000 plaatshad, zie Lukas 9:10-17)! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u.” (Mattheüs 11:21-24)

NIEMAND kan zonder Christus in het “BOEK DES LEVENS” staan:

 • “zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.” (Romeinen 3:10-18)
 • “Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.” (Romeinen 2:12)
 • “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.” (Jeremia 17:9-10)
 • “Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan: wonden en striemen en gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden, en niet met olie verzacht. Uw land is een woestenij, uw steden zijn met vuur verbrand, uw bouwland – voor uw ogen eten vreemden het op; het is een woestenij, als door vreemden ondersteboven gekeerd.” (Jesaja 1:6-7)
 • “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. (2 Korinthe 5:10)

Mattheüs 25:31-46 geeft deze gelegenheid van OORDEEL ook weer, echter met dit verschil dat hier ook RECHTVAARDIGEN voor Gods Troon staan, en wel aan Zijn rechterzijde, terwijl de verdoemden aan de linkerzijde van Gods TROON staan:

 • “Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid (= aan het eind van de grote verdrukking) en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen (beeld van: gelovigen, christenen) aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken (beeld van: ongelovigen, die bokkig waren en bleven) aan Zijn linkerhand. Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook die Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.” (Mattheüs 25:31-46)

Qua tijd worden de rechtvaardigen echter 1000 jaar eerder geoordeeld; namelijk bij hun OPSTANDING, bij de WEDERKOMST van Christus als Koning (= aan het eind van, of na, de grote verdrukking). Bij hen (de rechtvaardigen) geldt dan niet de mate van DOEM, maar de mate van LOON! Ook zij worden geoordeeld “naar hun WERKEN”:

 • “Ook de goedertierenheid is van U, Heere, want U zult eenieder vergelden naar zijn werk.” (Psalm 62:13)
 • “Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.” (Jeremia 17:10)
 • “groot van raad en machtig van daad (want Uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen, om eenieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vrucht van zijn daden),” (Jeremia 32:19)
 • “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.” (Mattheüs 16:27)
 • Die ieder vergelden zal naar zijn werken. (Romeinen 2:6)
 • “Want wij moeten ALLEN voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” (2 Korinthe 5:10)
 • “En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.” (Openbaring 2:23)
 • “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. (Openbaring 22:12)

Beide OORDELEN van Christus, als RECHTER, worden in Mattheüs 25:31-46 (hier vlak boven vermeld), van Gods TIJDLOZE EEUWIGHEID uit, GELIJKTIJDIG gezien, maar… ze zijn NIET CONTEMPORAIR (= ze vinden niet gelijktijdig plaats), want ze kennen, zoals wij gezien hebben, een tijdsverschil van 1000 jaar.
De gedoemden worden veroordeeld tot de “POEL van VUUR”, hetzelfde oordeel als de duivel / satan en zijn engelen:
Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.” (Mattheüs 25:41)

.

EINDE van hoofdstuk 20

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 20 (om de studie eventueel uit te printen).

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [5]
(1915 – 2013)
Uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

***********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Dit is een andere (m.i. een meer geestelijke) strijd, dan “Gog en Magog” uit Ezechiël 38 en 39. Zie eventueel onze studie over laatstgenoemde: De Russische opmars – De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezech. 38 en 39) van CJH Theys. (noot AK)
[4] Openbaring 19:20, “En het beest (= de antichrist) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.”
De antichrist en de valse profeet zijn twee mensen die zich, in de grote verdrukking, VOLLEDIG als een (satanisch geïnspireerd) instrument door satan hebben laten gebruiken. (noot AK)
[5] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, 1000-jarig Rijk van Christus, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s