GRATIS Bijbelstudie (23): Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde (nl. de grote ‘Spade Regen’ uitgieting v.d. Heilige Geest, in grote kracht)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]


Jezus’ Wederkomst IN en DOOR Zijn Geest is op handen

Het doel van deze Wederkomst is Zijn vereniging met het gereinigde deel van Zijn Gemeente:

Er komt spoedig een BRUILOFT (de éénwording) van het Lam met het GEREINIGDE deel van Zijn Gemeente HIER OP AARDE!!! Het is GEEN bruiloft in de hemel in deze laatste dagen en ook GEEN opname in de hemel vóór (aanvang van) de Grote Verdrukking. Wij zullen zien, dat dit ONSCHRIFTUURLIJK is, al wordt dit door het merendeel van de gelovige christenen verwacht. Wel komt er een WEGNAME van de Bruid / Bruidsgemeente, nadat ze door de Geest des Heren is gebruikt als een instrument:
1. tot herstel van de Gemeente
2. tot de algemene, laatste wereldwijde opwekking.
Wij gaan dit Schriftuurlijk bewijzen.

De uitgieting van de Heilige Geest op de 1ste Pinksterdag

 • “En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde plotseling uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.(Hand. 2:1-4)

Wij staan in deze laatste dagen dus vlak voor, ja in een fenomenale (= een verbazingwekkende en waarneembare), Goddelijke ingreep, een Goddelijk SCHUDDEN tot HERSTEL van de GEMEENTE. Het is een LAATSTE (op)roep, eerst gericht tot de Gemeente en wat later tot deze WERELD, om te komen tot WAARACHTIGE BEKERING, tot (volledige) overgave aan God, weg van satan en alle zonden, waaraan men zich heden ten dage massaal overgeeft, een zondestaat, waarin men met sneltreinvaart voortholt naar de UITERSTE ONGERECHTIGHEID toe (zie Ezechiël 21:25), naar een DIEP MOREEL VERVAL.

 • “Want zo zegt de HERE der heirscharen: Nog eens, een korte tijd zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven. Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de Wens aller heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HERE der heirscharen. Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de HERE der heirscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HERE der heirscharen.” (Hag. 2:7-10)

Met “hemelen” wordt hier bedoeld het koninkrijk der hemelen op aarde, namelijk de Gemeente / Kerk en met “aarde, zee en droge” de wereld.
God gaat met Zijn oordelen, die over Gemeente / Kerk en wereld komen de mensheid wakker SCHUDDEN. Dan zal men door het LICHT van Woord en Heilige Geest de Goddelijke tuchtiging aannemen en zich bekeren.

 • “Wanneer Uw gerichten (of oordelen) op aarde zijn, zo leren de inwoners van de wereld gerechtigheid.” (Jes. 26:9b)

Wie hieraan geen gehoor geeft, werpt Hij in deze EINDTIJD in de VERNIETIGING en zoals het Boek Openbaring ons leert worden deze OORDELEN van God hoe langer hoe strenger, heviger, en volgen ze sneller na elkaar op, zoals de BARENSWEEËN van een zwangere vrouw.

 • “En net zoals het geschied is in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen (van de wederkomst) van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag, op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Op dezelfde wijze ook, zoals het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op de dag, op welke Lot van Sódom uitging, regende het vuur en zwavel van de hemel, en verdierf ze allen. Net zo zal het zijn in de dag, op welke de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.” (Luk. 17:26-30)

De Bijbelse beschrijving van de wereld van de EINDTIJD is een algemene vernietiging van de mensheid, net zoals dat geschiedde in de dagen van Noach en van Lot.

 • En de HERE zag, dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde, en dat al de overleggingen (d.i. de gedachten) van hun hart te allen dage slechts boos was. Toen berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. En de HERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de HERE.” (Gen. 6:5-8)

Maar voordat God de aarde werkelijk slaat met Zijn oordelen, verzegelt Hij eerst Zijn 144.000 heiligen van de eindtijd aan hun voorhoofden. Deze zijn de “voortreffelijksten” onder Zijn dienstknechten van de eindtijd (zie Openbaring 14:4), die Hij zal gebruiken om Zijn volk wakker te schudden door middel van hun scherpe predikingen in de kracht van de almachtige God.

.

A. Klein

.


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

.

*******************************

Inhoudsopgave

Het profetisch Woord:

Hoofdstuk 1
Zijn Wederkomst in en door Zijn Geest is op handen .
Het doel van deze Wederkomst is Zijn vereniging met het gereinigde deel van Zijn Gemeente.
De uitgieting van de Heilige Geest op de 1ste Pinksterdag.

Hoofdstuk 2
Er zijn 2 bruiloftsfeesten van het Lam in de Kerkgeschiedenis.
De 1ste Bruiloft van het Lam, de Zoon van de grote Koning,  was in de MIDDAG der tijden.
Het 2de Bruiloftsfeest op aarde in het eind der tijden.

Hoofdstuk 3
De toestand van de Gemeente en de wereld vóór de Bruiloft van het Lam aan het eind van de tijd.

Hoofdstuk 4
De roep van de Geest tot deelname aan het Bruiloftsmaal van het Lam; de geestelijke TOEBEREIDING tot de BRUILOFT.
De zevenvoudige wijsheid van de wijzen:

Hoofdstuk 5
De plotselinge komst van de Bruidegom temidden van  Zijn Bruid/Bruidsgemeente op aarde.
Habakuk 3, de verzen 2-6 en 13-15 (vrije vertaling uit het Hebreeuws):

Hoofdstuk 6
Het heerlijke Bruiloftsfeest en de heerlijkheid van de Bruid  reeds hier op aarde  11

Hoofdstuk 7
De arbeid van de Bruid NA het Bruiloftsfeest (de 1ste taak van de teruggekomen Heer).
Het herstel van de Gemeente.
De 144.000

Hoofdstuk 8
De grote en LAATSTE WERELDWIJDE OPWEKKING (de 2de taak van de teruggekomen Heer).

Hoofdstuk 9
Deze grote WERELDWIJDE opwekking begint in NEDERLAND.

Hoofdstuk 10
Het EINDE van de Grote Opwekking, en dus het einde van de tijd van GENADE voor de wereld, en het BEGIN van de Grote Verdrukking (= de tijd van 3½ jaar heerschappij van de antichrist).

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de Heilige Geest, Eindtijdstudie, Geestesgaven, Gods Geest, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Opwekking, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op GRATIS Bijbelstudie (23): Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde (nl. de grote ‘Spade Regen’ uitgieting v.d. Heilige Geest, in grote kracht)

 1. Pastor Titus zegt:

  Shalom

  Vielen Dank, die studie is rechtig verfrissend en stigtelik.

  Geniet u dag.

  Pastor Leonard Titus,
  Republike van Zuid Afrika

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s