GRATIS Bijbelstudie (24): Christus in de Tabernakel

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys [1]

De historische en de geestelijke achtergrond

Wij willen allereerst opmerken, dat deze beschouwing van: “Christus in de Tabernakel”, als Bijbelstudie gelijk opgaat met die van de onderscheiden “Tijdsbedelingen in het Raadsplan Gods”. Deze laatste wordt, voor de overzichtelijkheid en i.v.m. de zeer uitgebreide stof, apart verzorgd en uitgegeven. Wij mogen dan ook ten aanzien van beide studies gerust spreken van een “gelijk-opgaan-der-dingen”; dat wil zeggen, dat “de geestelijke waarden” welke wij kunnen vinden in de verschillende objekta van de “Aardse of Israëlitische Tabernakel” met betrekking tot “de historische en geestelijke achtergrond”, ook kunnen worden toegepast op de respektievelijke Tijdsbedelingen eerder genoemd. Van deze laatste wordt op pagina 9 een schets bijgevoegd ter oriëntatie.
Wij zullen in deze studie “geestelijke waarden”, “geestelijke begrippen” leren onderscheiden en verstaan, die ons tezamen een “richtsnoer” zijn, om ons te leiden tot “de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen; welker zijn de vaders, en uit welke CHRISTUS IS, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is GOD boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen” (Rom. 9:4-5).
VOOR EEN JUIST BEGRIP van deze geestelijke waarden, is het noodzakelijk kennis te hebben van:

 • ten 1ste: de verlossing, en
 • ten 2de: de gang van het volk Israël in de geschiedenis.

Want de Tabernakel is, beschouwd in het “Raam der Goddelijke Profetieën”, “een profetisch bouwwerk van de hoogste orde”!
Daarom is het geboden om, voor een degelijke studie van de Tabernakel, ALLE boeken te raadplegen die Mozes heeft geschreven. Als de door God geroepen en gezonden dienstknecht, heeft hij een aantal boeken geschreven die tezamen genoemd worden: “De Pentateuch”.
Het woordje: “Penta” hierin vervat, betekent: “Vijf”. Inderdaad heeft hij 5 Bijbelboeken geschreven onder de gezegende Zalving van Gods Geest. Deze zijn achtereenvolgens:

 1. Genesis,
 2. Exodus,
 3. Leviticus,
 4. Numeri, en
 5. Deuteronomium.

Het getal 5 in de Bijbel is het “symbolisch getal” van “De Verzoening”. In dit verband dienen wij ons het volgende te herinneren:

 1. De vijf (5) kudden van de aartsvader Jakob, die hij zijn broeder Ezau zond en waarvan wij kunnen lezen: “En hij vernachtte aldaar diezelfde nacht; en hij nam van hetgeen, dat hem in zijne hand kwam, een geschenk voor Ezau zijn broeder; (1) tweehonderd geiten en twintig bokken, (2) tweehonderd ooien en twintig rammen; (3) dertig zogende kemelinnen met hare veulens, (4) veertig koeien en tien varren, (5) twintig ezelinnen en tien jonge ezels. En hij gaf die in de hand zijner knechten, elke kudde in het bijzonder; en hij zeide tot zijn knechten: gaat gijlieden door, voor mijn aangezicht, en stelt ruimte tussen kudde en tussen kudde” (Gen. 32:13-16).
 2. De vijf (5) ellen van het altaar: “Gij zult ook een altaar maken van sittimhout; vijf ellen zal de lengte zijn, en vijf ellen de breedte (vierkant zal dit altaar zijn), en drie ellen zijn hoogte” (Exod. 27:1).
 3. De vijf (5) stenen van David: “En hij nam zijn staf in zijn hand, en hij koos zich vijf gladde stenen uit de beek, en leide ze in de herderstas, die hij had,…” (I Sam. 17:40).
 4. De vijf (5) broden: “…Wij hebben hier niet, dan vijf broden… Hij zei: Brengt Mij dezelve hier… En Hij nam de vijf broden en de twee vissen,…” (Matth. 14:17 +19).
 5. De vijf (5) zalen van het badwater van Bethesda: “Er is te Jeruzalem aan de Schaapspoort, een badwater, hetwelk in het Hebreeuws genaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen” (Joh. 5:2).
 6. De vijf (5) malen geslagen apostel Paulus: “…veertig slagen min één, vijf malen ontvangen” (II Kor. 11:24).
 7. De vijf (5) wonden van Christus, waarvan de Evangeliën ons getuigen… Onderzoek de overeenkomstige plaatsen a.u.b.
 8. Het vijfde (5de) zegel in het boek Openbaring (Openb. 6:9-11).

Daarom doen wij er goed aan, wanneer wij in het bijzonder acht slaan op de eerder genoemde “geestelijke waarden”, welke God, De BouwHeer, De Ontwerper, IN Zijn Tabernakel heeft gelegd. De Goddelijke Architect heeft in Zijn Profetisch Bouwwerk, Zijn Structuur, de grondslag gelegd van ALLE dingen.

Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook het “In memoriam”.

.

**********************

Inhoudsopgave:

Tekening van de verschillende objecten van de Tabernakel.
Inleidend woord:
Hoofdstuk I
De historische en de geestelijke achtergrond.
Schema: Tijdsbedelingen in het Verlossingsplan.
Schets van de legering van Israëls stammen rondom het Tabernakelcomplex: HET LEGERKAMP VAN DE ISRAËLIETEN.
Hoofdstuk II
De Tabernakel in het leger.
Hoofdstuk III
De heilige plaats.
Hoofdstuk IV
De bouwstoffen en hun groeperingen.
Hoofdstuk V
De berderen en de richelen.
Hoofdstuk VI
De structuur
Hoofdstuk VII
Het dak.
De Tabernakel en de dekkleden.
Het Tabernakelkleed.
Het geitenharenkleed.
Het ramsvellenkleed.
Het dassenvellenkleed.
Hoofdstuk VIII
De opgang (de negen étappes).
Hoofdstuk IX
De Poort en de Voorhof.
De Poort.
De Voorhof.
Voorhof – grondoppervlak.
De omheining.
Hoofdstuk X
Het Brandofferaltaar.
Hoofdstuk XI
De levitische offeranden.
Algemene beschouwing:
Het brandoffer (Lev. 1) .
Het spijsoffer (Lev. 2).
Het dankoffer (Lev. 3:7, 11-21, 29-34).
Het zondoffer (Lev. 4 en 5:1-13).
Het schuldoffer (Lev. 5).
Hoofdstuk XII
Het koperen Wasvat.
Hoofdstuk XIII
De Deur.
Hoofdstuk XIV
De gouden Kandelaar.
Hoofdstuk XV
De Tafel der Toonbroden.
Hoofdstuk XVI
Het Reukofferaltaar.
Hoofdstuk XVII
Het Voorhangsel.
Hoofdstuk XVIII
De Heilige Klederen.
Hoofdstuk XIX
De priesterwijding.
De var òf jonge stier.
De eerste ram.
De tweede ram.
Hoofdstuk XX
De gouden Verbondskist.
Hoofdstuk XXI
SLOT-NOTITIES met betrekking tot de Arke des Verbonds.
Punt 1:
De Arke Gods, gedragen door priesters, baant een weg door het midden van de Jordaan (Joz. 3 en 4).
Punt 2:
De Arke Gods, zeven dagen lang op priesterschouders gedragen, rondom de vesting Jericho (Joz. 6:1-20).
Punt 3:
De Arke Gods op haar weg van vernedering en restauratie.
Punt 4:
De Arke Gods in Salomo’s Tempel.
Naschrift.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Gehoorzaamheid aan God, Israël/huis van Israël, Studie van CJH Theys, Volmaaktheid in Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s