Tabernakel symbolieken (3): Plattegrond en constructie van de tabernakel

Tabernakel02

Het tabernakelterrein

  • U moet ook de voorhof van de tabernakel maken. Aan de zuidzijde, in zuidelijke richting, moeten kleden (SV: behangselen) voor de voorhof van dubbeldraads (SV: getweernd = van meerdere inééngedraaide draden) fijn linnen komen; de lengte van die ene zijde is 100 el. En de bijbehorende 20 pilaren en hun 20 voetstukken moeten van koper zijn, en de haken van de pilaren en hun verbindingsstukken (SV: banden) van zilver. Zo moeten ook aan de noordzijde de kleden in de lengte 100 el lang zijn. De bijbehorende 20 pilaren en hun 20 voetstukken moeten van koper zijn, de haken van de pilaren en hun verbindingsstukken van zilver. In de breedte van de voorhof, aan de westzijde, moeten kleden komen van 50 el, met de 10 bijbehorende pilaren en hun 10 voetstukken. Eveneens moet de breedte van de voorhof aan de oostzijde, waar de zon opkomt, 50 el zijn, zodat er 15 el kleden aan de ene zijde zijn, met de 3 bijbehorende pilaren en hun 3 voetstukken, en 15 el kleden aan de andere zijde, met de 3 bijbehorende pilaren en hun 3 voetstukken. Verder moet er voor de poort van de voorhof een gordijn (SV: deksel) van 20 el komen, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol (SV: hemelsblauw, en purper, en scharlaken) en dubbeldraads fijn linnen, borduurwerk; en bovendien 4 bijbehorende pilaren en hun 4 voetstukken. Alle pilaren rondom de voorhof moeten verbindingen (SV: banden) van zilver krijgen. Hun haken moeten van zilver zijn en hun voetstukken van koper. De lengte van de voorhof moet 100 el zijn, de breedte 50 en nog eens 50, en de hoogte 5 el, van dubbeldraads fijn linnen; de bijbehorende voetstukken moeten van koper zijn. Wat betreft alle voorwerpen (SV: al het gereedschap) van de tabernakel die nodig zijn in heel de dienst ervan, met alle bijbehorende pinnen en alle pinnen van de voorhof, ze moeten van koper zijn. (Exod.27:9-19, HSV)

Het tabernakelterrein van 100 bij 50 el – een Israëlitische el is circa 50 centimeter, het terrein was dus circa 50×25 m² groot – was omsloten door een omheining van fijn getweernd wit linnen.
Getweernd linnen is linnen verkregen door het indrillen (= inééndraaien) van 2 (of meer) draden.
Deze omheining was aan de noord- en zuidzijde dus 100 el lang. Dit 100 el lang witte linnen doek werd gedragen door 20 koperen pilaren, staande op 20 koperen voeten. De banden (of: verbindingsstukken, ter bevestiging van de haken) en de haken waren van zilver.
Aan de westzijde was deze omheining 50 el lang. Dit 50 el lang witte linnen doek hing aan 10 koperen pilaren, staande op 10 koperen voeten, met banden en haken van zilver.
Ook aan de voorzijde (= de oostzijde) stonden 10 koperen pilaren, staande op 10 koperen voeten, met banden en haken van zilver, met dit verschil dat 4 koperen pilaren de 20 el lange poort droegen, ook van fijn getweernd wit linnen, maar met borduursel in hemelsblauw, purper en scharlaken.

De Poort
De andere 2×3 koperen pilaren, links en rechts van de poort (de ingang/toegang tot het tabernakel terrein) aan de voorzijde, droegen 2×15 el aan wit linnen omheining.
In totaal hangt de omheining dus aan 60 koperen pilaren, die op 60 koperen voeten rustten.
Dit tabernakelterrein besloeg dus een oppervlakte van 100×50 el² = 5000 el². Deze 5000 el² vormen een heenwijzing naar de 5000 jaren van Gods werkingen van verlossing vanaf Abraham, met wie Hij het “bloedverbond” (alzo te noemen door de besnijdenis) had opgericht (Gen.17:2+10-12).

Tab Sym blz 10

De 5000 jaar die de tabernakel,
als profetisch bouwwerk, tot uitdrukking brengt

De besnijdenis (naar het vlees) vormt een heenwijzing naar de besnijdenis van het hart op grond van (het volbrachte werk van Christus op) Golgotha (Rom.2:28-29).
De omheining van wit getweernd linnen was 5 el hoog (Exod.27:18). Dus werd het tabernakelterrein omheind door (2×100 el + 2×50 el =) 300 el fijn getweernd linnen, dat 5 el hoog was; dus door een oppervlakte van 300×5 el²= 1500 el² fijn getweernd linnen. Deze 1500 el² wijzen heen naar de 1500 jaren van de bedeling der wet. Het witte van het linnen symboliseert de gerechtigheid der wet.
Op dit (door getweernd wit linnen omheinde) tabernakelterrein stond het eigenlijke heiligdom.

tabernakel 2

Het eigenlijke heiligdom (Exodus 26)

Het eigenlijke heiligdom werd aan de noordzijde omsloten door 20 berderen, planken van sittim- c.q. acaciahout van 10 el lang en 1½ el breed, die bekleed waren met goud en die elk stonden op 2 zilveren voeten. Uit het voorgaande kunnen wij opmaken, dat dit eigenlijke heiligdom in totaal 30 el (20×1½ el) lang was en 10 el hoog (Exod.15-21).
Aan de westzijde waren er 6 van die berderen, weer op elk 2 zilveren voeten, met daarnevens 2 hoek-berderen, dus in totaal 8 berderen, staande op 16 voeten. De 6 berderen gaven samen een breedte van 9 el. De 2 hoek-berderen moesten samen 1 el aan de breedte toegevoegd hebben, omdat de totale breedte van deze eigenlijke tabernakel 10 el was. Deze breedte van 10 el komt tot uitdrukking bij het geitenharen dekkleed dat, over de tabernakel gelegd, in de breedte een afmeting moest hebben van 3×10 el (10 el voor de hoogte aan de noordzijde, 10 el voor de breedte van de tabernakel en 10 el voor de hoogte aan de zuidzijde). De tabernakel-klederen zullen wij later behandelen (Exod.26:22-25).
De berderen werden aan elke zijde samengevoegd door 5 richels (= dwarsbalken). Hoe die richels precies liepen is niet bekend. Men kent verschillende veronderstellingen. Vijf is in Gods Woord het getal van de VERZOENING. En daarom beelden deze 5 richels de band uit, die door het bloed van het Lam wordt gevormd. De berderen verbonden door de 5 richels drukken de broederband in Christus uit, verkregen door Zijn bloed (Exod.26:26-30).

berderen

Aan de oostzijde van het heiligdom hing de “deur”, een gordijn van hemelsblauw, purper en scharlaken borduursel op een ondergrond van wit getweernd linnen, hangende aan 5 pilaren van sittimhout met goud overtrokken, staande op 5 koperen voeten (Exod.26:36-37).
Op 20 el afstand van deze “deur” hing in dit eigenlijke heiligdom de “voorhang” (of het “voorhangsel” – een soort van gordijn) van hemelsblauw, purper en scharlaken borduursel op wit fijn getweernd linnen, daartoe was het borduurwerk versierd met cherubim (= veelal engelen, als dragers van Gods heerlijkheid – AK) van gouddraad. Deze voorhang hing aan de gouden haken van het tabernakelkleed en aan 4 pilaren van sittimhout overtrokken met goud, staande op 4 zilveren voeten. Deze voorhang scheidde het “heilige” van het “heilige der heiligen” of “allerheiligdom” (Exod.26:31-33).
Het “heilige” had een afmeting van 20 bij 10 bij 10 el en dus een inhoud van 20x10x10 el³ = 2000 el³. Het heiligdom typeert de 2000 jaren van de Gemeentelijke bedeling ofwel die van de Heilige Geest. Het “allerheiligdom” heeft een inhoud van 10x10x10 el³= 1000 el³. Dit staat voor de 1000 jaren van het 1000-jarige (Konink)Rijk van Jezus Christus.

Dekkleden (2)

Het heiligdom werd bedekt door het tabernakelkleed van wit fijn getweernd linnen met borduurwerk van hemelsblauw, purper en scharlaken. Ook werd dit kleed versierd met cherubim van gouddraad. Dit tabernakelkleed bestond uit twee stukken van elk 5 samengevoegde gordijnen (in totaal dus 10 samengevoegde gordijnen).
Elk gordijn had een afmeting van 28 bij 4 el. Samengevoegd had elk stuk dus een afmeting van 28 bij 5×4 el = 20 el. Ze werden samengevoegd met 50 blauwe striklisjes (= lussen, met een strikje) en daartoe 50 gouden haakjes. Voegen wij deze 2 stukken weer aan elkander dan hebben wij een tabernakelkleed van 40 bij 28 el.
De 28 el ging over de tabernakel in de breedte, de 40 el dekte de tabernakel in de lengte en de achterkant van het heiligdom. Precies waar de 2 samengevoegde gordijnen aan elkander werden verbonden, hing ook de voorhang (Exod.26:1-6 en 33).
Boven dit tabernakelkleed lag het dekkleed van geitenhaar. Het bestond uit 11 gordijnen van 30 bij 4 el. Dit kleed werd. door samenvoeging gemaakt tot 2 stukken van respectievelijk 6 en 5 gordijnen. De gordijnen werden aan elkander gevoegd door middel van 50 striklisjes en 50 koperen haakjes. Het 6de gordijn van het eerste stuk hing dubbel, “recht voorop de tent”, boven de “deur”.
Dit geitenharenkleed was dus, samengevoegd, groot 44 el bij 30 el. 30 el lag over de tabernakel in zijn breedte, de 44 el lag over de tabernakel in zijn lengte, met dien verstande, dat 4 el dubbel hing “recht voorop de tent” en 10 de achterkant bedekte. Dit kleed was aan elke lengtezijde van het heiligdom dus 1 el langer dan het tabernakelkleed (Exod.26:7-13).
Boven op dit geitenharenkleed lagen nog twee dekkleden, waarvan de afmetingen niet zijn vermeld, namelijk een dekkleed van roodgeverfde ramsvellen en een dassenvellenkleed (Exod.26:14).
Op het voorhofsterrein van 50 el lang, gemeten vanaf de “deur” tot de “poort”, bevonden zich als objecten het koperen brandofferaltaar en het wasvat.
In het heiligdom bevonden zich als objecten de tafel met 12 toonbroden, aan de noordzijde van de tabernakel; de 7-voudige gouden kandelaar, aan de zuidzijde van de tabernakel (Exod.26:35); het wierook- of reukaltaar, voor de voorhang (Exod.30:6). In het allerheiligdom bevond zich de ark des verbonds (Exod.26:33-34).
Het geheel moest Mozes (laten) bouwen conform het hem getoonde op de Sinaï, toen hij daar 40 dagen en 40 nachten bij God was (Exod.24:18). Hij moest het precies, tot in details, maken naar het hem getoonde (Exod.25:9+40).  

 Tab Sym blz 9

Info OOSTZIJDE:                    
1ste afdeling: Banier van Juda – LEEUW (Gen.49:9)
Zebulon      57.400
Juda             74.600
Issaschar     54.400
Tezamen:  186.400 (Num.2:3-9)
Mozes, Aäron en de priesters.

Info ZUIDZIJDE:
2de afdeling: Banier van Ruben – MENS (Gen.49:3)
Simeon        59.300
Ruben          46.500
Gad               45.650
Tezamen:  151.450 (Num.2:10-16)
Zonen van Kohath: 2.750 Levieten van 30-50 jaar (Num.3:29 + 4:36).

Info WESTZIJDE:
3de afdeling: Banier van Efraïm – OS (Gen.48:20)
Manasse      32.200
Efraïm         40.500
Benjamin    35.400
Tezamen:  108.100 (Num.2:10-16)
Zonen van Gerson: 2.630 Levieten van 30-50 jaar (Num.3:23 + 4:40).

Info NOORDZIJDE:
4de afdeling: Banier van Dan – AREND (Gen.49:16)
Aser              41.500
Dan               62.700
Nafthali        53.400
Tezamen:  157.600 (Num.2:25-31)
Zonen van Merari: 3.200 Levieten van 30-50 jaar (Num.3:35 + 4:44).

.

Wordt vervolgd

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

.

**************************
Tabernakel symbolieken
Deel 1: Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
Deel 2: Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Israël/huis van Israël, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Woord en Geest en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s