Boekbespreking 65: De wegname en opname van de Gemeente en… Christus’ wederkomst

Een eschatologische verhandeling

jesus_comes[1]

Deel 1

Inleiding en samenvatting

Voor de behandeling van ons onderwerp is het nodig, dat wij ons eerst bezighouden met de identiteit van de vrouw van Openbaring 12. [1] Wij stellen vast, dat de vlucht van deze vrouw in de hier bedoelde woestijn en haar verblijf aldaar samen moeten vallen met de periode van de Grote Verdrukking. Wij stellen ook vast, dat deze woestijn een plaats op aarde moet zijn.
Met de wegname bedoelen wij wat in Openbaring 12 beschreven wordt als de vlucht van de vrouw in de woestijn:

  • “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen.” (Openb.12:6, HSV)
  • “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang.” (Openb.12:14, HSV)

Na ampele (= breed- of uitvoerige) overweging komen wij tot de slotsom, dat de vrouw niet is Maria, ook niet Israël (waarbij nog even wordt opgemerkt, dat de Joden niet het ganse Israël zijn [2]) en evenmin de Gemeente (de heiligen) van alle tijden, doch de Bruidsgemeente.
Deze Bruidsgemeente bestaat uit dat deel, van de bij Christus’ wederkomst levende heiligen, dat waardig bevonden wordt om in te gaan tot de Bruiloft van het Lam.
Omdat een juist begrip van wie de mannelijke zoon zal zijn mede bepalend is voor het inzien, dat er zowel een wegname als een opname zal zijn, is een uitweiding over zijn identiteit eveneens noodzakelijk. Daarbij zal terloops het verband tussen Israël en de Gemeente ter sprake komen en iets over het herstel van Israël gezegd worden. Voorts is het nodig te weten, dat de wederkomst van Christus nochtans 2 fasen omvat. Er zal een onzichtbare wederkomst –ter Bruiloft– en een zichtbare –ten oordeel– zijn (en die 2 wederkomsten vallen niet samen)
Bij de wegname zal alleen de Bruidsgemeente betrokken zijn, “zij die levend overblijven”. Maar de opname zal een zaak zijn, waarbij de gehele Gemeente (van alle tijden) betrokken is. Deze opname is echter géén opname in de hemel, maar een – de wederkomende Jezus (dan zichtbaar voor de gehele wereld) – tegemoet gaan in de lucht, om met Hem terug te keren op aarde.
In dit verband moet dan nog iets gezegd worden over de “laatste bazuin” en de gebeurtenissen die deze inluiden.
Tot slot, en dit wordt aan de hand van het Hooglied toegelicht, moet erop worden gewezen, dat met de leer, dat er een wegname èn een opname zal zijn, de enige mogelijke verklaring gegeven wordt voor de tijdelijke scheiding, die er zal zijn tussen de Bruidegom en de Bruid(sgemeente) nà de Bruiloft van het Lam.

.

De Grote Verdrukking

Over de Grote Verdrukking wordt onder andere geschreven in Openbaring 13. [3] Het “beest uit de zee” is de “antichrist”, het “beest uit de aarde” is de “valse profeet”. Van het “beest uit de zee”, de antichrist, wordt gezegd, dat het 42 maanden (en dit is niet 7 jaar, maar 3½ jaar) zal heersen (“macht gegeven”):

  • “En het (beest uit de zee, de antichrist) werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen”. (Openb. 13:5, HSV)

Deze periode dus van 42 maanden of 3½ jaar komt ook elders in het Boek Openbaring voor, namelijk in Openbaring 11:2b-3 (HSV), [4]

  • “…En zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, 1260 dagen lang profeteren.”

Hier – in Openbaring 11:2-3 – 1260 dagen genoemd en in Openbaring 12:6+14 1260 dagen, respectievelijk tijd”. Het ligt voor de hand, dat in al deze gevallen “dezelfde” periode (de Grote Verdrukking) wordt bedoeld. Het Boek Openbaring is tafereels-gewijze geschreven. De verschillende taferelen tezamen geven ons een totaalbeeld van een bepaalde gebeurtenis of van een bepaalde episode (zie hiervoor het “Diagram van het eschatologisch gedeelte van het Boek Openbaring”, achterin deze studie vermeld [of onderstaand schema uit de studie “Dingen die met haast geschieden moeten– AK]).

Tijdmarkering diverse periodes vd Grote Verdrukking

.

De identiteit van de vrouw van Openbaring 12

Uit Openbaring 12 leren wij, dat er een “vrouw” zal zijn, die tijdens de Grote Verdrukking bewaard zal worden in de “woestijn”:

  • “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen.” … “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).” (Openb. 12:6+14, HSV)

Wie is deze vrouw?
I.  Sommigen zeggen: Maria, de moeder van Jezus. Maar dat kan niet, om de volgende redenen.
a.  Het gaat hier om toekomstige gebeurtenissen:
Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.” (Openb. 1:1, HSV)
b.  God/de Bijbel doet niet aan mensverheerlijking.
(Vergelijk Openb. 12:1, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren” HSV).
c.  De omstandigheden komen niet overeen, maar “typeren” soms alleen.
Het kind van Maria, Jezus, werd wèl reeds bij Zijn geboorte bedreigd (door Herodes), maar niet al direct “weggerukt tot God”!
Zijn latere hemelvaart was trouwens ook geen “weggerukt worden” (= in zekere zin: een vlucht). Na het kruis en de opstanding had Christus àlle macht![5]
Voorts is Maria niet gevlucht in de woestijn (en die “woestijnperiode” had dan trouwens samen moeten vallen met de periode van de Grote Verdrukking, die zelfs nù nog in de toekomst ligt!). Haar vlucht (met Jozef) naar Egypte kan niet bedoeld zijn, want haar kind was toen juist bij haar (en niet “weggerukt”). Wèl zou men kunnen zeggen, dat Christus toen “weggerukt” werd van onder de macht van Herodes, maar dàt werd weer niet gerealiseerd door een opneming in de hemel, maar door een vlucht naar Egypte.
Inmiddels is ook wel duidelijk geworden dat, met wie men de vrouw ook identificeert, de “mannelijke zoon” van Openbaring 12 in ieder geval niet Christus kan zijn!
En wie moeten de “overigen van haar zaad” uit Openbaring 12:17, dan wel zijn als Maria de vrouw is die hier bedoeld wordt? Haar overige kinderen? De Joden?

  • “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht [SV: de overigen van haar zaad], die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” (Openb. 12:17, HSV)

Van een vervolging van de “broeders van Jezus” verhaalt de Schrift niet. De Joden kunnen daarmee niet bedoeld zijn, want er is geen samenhang tussen de haat tegen Jezus en de haat tegen de Joden (die verband houdt met de straf voor het verwerpen van Jezus).

II.  Anderen zeggen: de vrouw van Openbaring 12 is het volk Israël. Maar dat kan ook niet, om redenen die nu volgen.
a.  Opnieuw: het gaat hier om toekòmstige gebeurtenissen.
De lering, dat de vrouw hier Israël is, wordt in alle gevallen gecombineerd met de opvatting, dat de in dit hoofdstuk genoemde mannelijke zoon Jezus is. Wel, Jezus mag dan naar het vlees een zoon van Israël zijn, Zijn hemelvaart (alweer: geen “wegrukken”) vond ± 2000 jaar geleden plaats. De inconsequentie van de aanhangers van deze visie komt vervolgens naar voren, als men de vlucht van Israël wèl in de toekomst (in de tijd van de Grote Verdrukking) wil doen plaatsvinden. Gekunstelde verklaringen zijn dan het gevolg.
b.  De rol van Israël in de toekomst moet volgens Gods heilsordening en het principe van de “voortschrijding” in Gods raadsplan der eeuwen een “bijrol” zijn. Openbaring 12 is het sleutel- en kernhoofdstuk van het Boek Openbaring (zoals ook bijna alle uitleggers erkennen); de daarin beschreven vrouw kan dus niet de naar vleselijke afkomst bepaalde groep van mensen zijn, die Israëlieten worden genoemd (spreken van een “geestelijk Israël” is verwarrend. Daaronder kan alleen verstaan worden het wedergeboren en geestelijk-denkend deel van het 12 stammen-volk Israël).
Daarmee is echter niet gezegd dat God Zijn belofte aan dit Israël niet zal nakomen, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit, dat het huidige Israël (voornamelijk het Jodendom van het huis Juda [6]) slechts een klein deel vormt van dat 12 stammen-volk Israël. Maar in de heilshistorie neemt nù de Gemeente de voornaamste plaats in. Op geen andere wijze wordt men zalig, dan door het geloof in Jezus; niet door vleselijke afstamming. En wie gelooft, komt in de Gemeente, niet in Israël. Zij, die geloven worden dan ook niet kinderen van Israël genoemd, maar Abrahams kinderen. De Gemeente echter bestaat voor een deel uit heidenen en een deel uit Israël. En uit haar midden zal dan een nieuw Israël, een “Israël van een hoger plan” voortkomen – de mannelijke zoon of de groep van 144.000). De in Openbaring 7:4-8 [7] genoemde stamnamen rechtvaardigen de opvatting, dat dit wàre Israël (= strijder/heerser met God) zal voortkomen uit het Israël-gedeelte van de (Bruids-)Gemeente.
“En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.” (Openb. 7:4-8, HSV)
c.  Israël is in zekere zin, symbolisch, te beschouwen als de vrouw van God de Vader, maar ook in het Oude Testament is de vrouw, die in het (trouw-)verbond met God treedt en dus deelt in de zegeningen ervan, het getrouwe en gehoorzame deel van Israël, de Gemeente uit Israël, zolang dat deel genoegzaam groot blijft. Als het 10-stammen Israël voor het grootste deel afkerig geworden is, zendt God het in ballingschap en verstoot Hij Israël als Zijn vrouw. De scheidbrief, waarmee zij weggezonden werd, werd weliswaar ongeldig bij de dood van de Man (het sterven van Christus), maar bij bekering tot Christus, is haar “nieuwe” Man (Christus) toch een geheel andere dan de God van Israël van het Oude Testament (hoewel het dezelfde God is [8]). De dood van de Man (Christus) heeft de situatie diepgaand gewijzigd. Dat blijkt ook hieruit, dat (het woord “bekering” zegt het reeds) Israël in de Nieuwtestamentische bedeling zodanig moet zijn veranderd dat zij ‘t predicaat “Christe-lijk” waardig is: de vrouw genoemd naar de man en “als tegenover hem” (2:18, “Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem [= ge]-lijk].”).
d. Tenslotte: de omstandigheden komen niet overeen.
Als Israël de vrouw moet zijn en de mannelijke zoon Jezus, dan is de ongastvrije houding van het deel Israël dat ten tijde van Jezus’ geboorte in Palestina verkeerde (de Joden) tegenover Jezus, niet goed te combineren met het beeld dat in Openbaring 12 geschilderd wordt: moeder en zoon worden beiden om hetzelfde (de geboorte) gelijkelijk bedreigd. Als het voor de vrouw (moeder) in Openbaring 12 een ongewenst kind zou moeten zijn (want zo’n ongewenst kind wàs Jezus voor de Joden), zou in dit hoofdstuk de vrouw de draak redelijkerwijs een handje hebben moeten helpen. Tot welk een dwaasheid leidt deze lering!
De vlucht van degenen, die in Judea zijn, naar de bergen, waarover Jezus in Zijn profetische rede spreekt (Matth.24:16, Mark.13:14, Luk.21:21) als Hij handelt over de Grote Verdrukking, betreft een vóórvervulling van de geprofeteerde verschrikkingen van de Grote Verdrukking. Deze vlucht heeft namelijk betrekking op de tijd van Jeruzalems val in 70 na Christus (welke val eveneens door Hem werd voorzegt) en dit wordt door Lukas 21:20 ook aangegeven. Deze vlucht werd eveneens door Jeremia voorzegt (in Jer. 6:1)! Het in het tweede deel van Jeremia 6:1 bedoelde “kwaad uit het noorden” heeft hoofdzakelijk betrekking op de dreiging van Gog (ook nu nog toekomst), maar de omstandigheden tijdens Jeruzalems val in 70 na Christus gaven ook deze profetie een vóórvervulling.

De Joden die in de Apostolische eeuw in Christus geloofden, waren voor het merendeel Benjaminieten (Galileeërs). Deze Christenen hebben tijdens het beleg van Jeruzalem gebruik gemaakt van de door vorst Titus gegeven mogelijkheid om de stad te ontvluchten. Zij trokken naar Pella in het Oost-Jordaanland. De 1260 dagen van Openbaring 12 zijn bij deze vlucht op geen zinnige wijze te betrekken.
De woorden van Jezus over het vluchten in de bergen van Judea worden vaak aangehaald om de identificatie van de vrouw van Openbaring 12 met Israël of met de Joden aannemelijk te maken. Ik heb u hier laten zien, dat deze redenering niet deugt. Maar tot een dergelijke profetie-uitleg komt men, als men nog niet ontdekt heeft, dat in de Bijbel soms in één tekst gesproken wordt over gebeurtenissen, die door vele eeuwen gescheiden worden, alsof ze direct op elkaar volgen (vergelijk de Messias-profetieën, en bijvoorbeeld Daniël 11, waar in vers 40 bijna “geruisloos” wordt overgegaan van de tijd van Epifanes naar de tijd van de antichrist), en dat de Bijbelse profetieën soms vervulling èn vóórvervulling(en) hebben (de omstandigheden tijdens de val van Jeruzalem waren een vóórvervulling van de voorzegging over de verschrikkingen tijdens de Grote Verdrukking).
Verder: Ook wat verstaan moet worden onder de “overigen van haar zaad” (Openb.12:17), is niet duidelijk als de vrouw Israël moet zijn.

III.  Er zijn er ook, die de vrouw van Openbaring 12 voor de Gemeente-van-alle-tijden houden. Deze uitleg maakt Openbaring 12 echter tot een hoofdstuk, dat een algemene beschouwing bedoelt te geven over de strijd en de verdrukkingen van de Kerk gedurende de gehele Gemeentelijke tijdsbedeling.
Vanaf hoofdstuk 6 geeft het Boek Openbaring echter “eindgeschiedenis”, want het is onmogelijk, dat met “de grote dag, van Zijn toorn” (Openb. 6:17) wordt bedoeld de gehele huidige bedeling (vanaf Christus’ hemelvaart tot Zijn wederkomst), die niet zonder reden, nota bene, ook en juist “Bedeling der Genade” wordt genoemd!
Degenen, die van mening zijn, dat de vrouw van Openbaring 12 de personificatie is van de Christelijke Gemeente van alle eeuwen, leren doorgaans ook, dat de mannelijke zoon van Openbaring 12 Jezus is. Het is evenwel in strijd met alle redelijkheid èn openbaring om Christus als een Zoon van de Gemeente te beschouwen. Juist het omgekeerde is waar; zoals Eva eens uit de zijde van Adam voortsproot, zo is ook de Gemeente voortgekomen uit de zijde van Jezus. Er staat van Jezus geschreven: “Als Zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben (= Zijn kruisdood), zo zal Hij zaad zien… (Hij zal) velen rechtvaardig maken…”: “Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht (SV: zaad) zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning (SV: arbeid) van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.” (Jes. 53:10-11, HSV)
Aan het eind van de volgende paragraaf zal nog even bij deze verkeerde opvatting over de mannelijke zoon van Openbaring 12 (èn bij de geestelijke achtergrond daarvan) worden stilgestaan.

 

  • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen (= in smartphone-formaat)

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Of deze, ook ‘vers voor vers’: Openbaring 12 (noot AK)
[2] Het volk van Israël bestaat uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die later van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het ‘huis van Israël’ en het ‘huis van Juda’ (de zgn. Joden). Het ‘huis van Israël’ bestaat uit 10 stammen, die in de loop van de geschiedenis weggevoerd zijn uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij tot op heden (in het ‘verborgen’, vaak zonder het zelf te weten) wonen. Het zijn vooral de zgn. ‘christelijke’ landen in Noordwest Europa en de landen, waar velen later naar toe zijn gemigreerd, zoals Amerika, Canada, en Australië. Het ‘huis van Juda’ bestaat uit 2 stammen, namelijk het volk van Juda en Benjamin die, in de dagen dat Jezus op aarde was, in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. Het ‘huis van Juda’, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25).
Het huidige land Israël (waar heden voornamelijk de 2 stammen van het ‘huis van Juda’ – de Joden – wonen) doet thans haar rechten gelden op het land Palestina. Historische rechten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat het profetisch Woord vervuld wordt, dan kan het niet anders of geheel Israël (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit komen van geheel Kanaän/Palestina en van de stad Jeruzalem (zie Gen.15:18). Abrahams nakomelingen zouden volgens de Goddelijke belofte het land Kanaän bewonen. Dat land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. Voor ons zijn het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor de wederkomst van Jezus, leven. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt. (noot AK)
[3] Of deze, ook ‘vers voor vers’: Openbaring 13 (noot AK)
[4] Of deze, ook ‘vers voor vers’: Openbaring 11 (noot AK)
[5] Noot H. Siliakus: J.W. Embregts bestaat het (in zijn boek “Geen uitstel meer”, pag. 122) om onder dat “wegrukken” het (plotseling ?) sterven van Jezus te verstaan (= “uit het leven weggerukt”), maar dit is een verklaring, die, zacht uitgedrukt, gezocht en gekunsteld is.
[6] Zie noot 2.
[7] Of deze, ook ‘vers voor vers’: Openbaring 7 (noot AK)
[8] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed / geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een ÉÉNHEID. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in BEWARING voor de grote verdrukking, Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s