Tabernakel symbolieken (7): Het koperen Wasvat

Wasvat02

“En de HEERE sprak tot Mozes: U moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen voetstuk, voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van ontmoeting (SV: tent der samenkomst) en het altaar, en er water in doen, zodat Aäron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. Wanneer zij de tent van ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij tot het altaar naderen om dienst te doen door een vuuroffer voor de HEERE in rook te laten opgaan, moeten zij hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven. Dit is een eeuwige verordening (SV: inzetting) voor hen, voor Aäron en zijn nageslacht, al hun generaties door (SV: en zijn zaad, bij hun geslachten).”
(Exodus 30:17-21, HSV)

 Tabernakel symbolieken blz 20
Het wasvat van het Israëlitisch Heiligdom

Het WASVAT was van koper gemaakt van de “spiegels der te hoop komende (HSV: spiegels van de dienstdoende) vrouwen” (Exod.38:8). Alzo had de wijsheid des Heren het gewild. Het water, waarmee het wasvat werd gevuld, diende, zoals wij hierboven in Exodus 30 hebben gelezen tot REINIGING, hetgeen symboliek staat voor VERGEVING en VERLOSSING van zonden. Het “water” wijst heen naar het badwater des Woords (Ef.5:26).
Het WASVAT, dat het WATER moest bevatten, wordt in deze symboliek met dat WATER vereenzelvigd; en beeldt dus met dat water het Reinigende en Verlossende Woord des Heren uit. Vandaar dat het wasvat gemaakt werd van de (koperen hand-)SPIEGELS van de vrouwen.
Het Woord van God is ons immers tot een SPIEGEL, om erin te zien:

 • dat wij ZONDAREN zijn en van welke ZONDEN wij moeten worden VERLOST en hoe Gods PLAN is om deze verlossing te bewerkstelligen,
 • waarin het KINDSCHAP Gods bestaat, waartoe de Here ALLE mensen roept (1Tim.2:4),
 • welk EEUWIG lot God Zijn kinderen heeft beschoren (1Kor.13:12, 2Kor.3:18, Jak.1:23).

Het WASVAT beeldt de dood en opstanding in Christus uit; het daadwerkelijk afsterven van de zonde in ons, van de “oude mens”; èn het opstaan in het NIEUWE LEVEN met Hem (Rom.6:1-4, Kol.2:12, Filip.3:10-11, Tit.2:14, Zach.2:14), het één plant met Hem hierin zijn (Rom.6:5). Dit vindt zijn uitdrukking en zijn bezegeling in de WATERDOOP, een ordinantie van God, die wij hebben te ondergaan voor het aangezicht van God onder getuigenis van medegelovigen (Matth.3:13-15).
Door deze WATERDOOP wordt de gelovige – mede door de hierop volgende GEESTESDOOP, waarmee de waterdoop één geestelijk geheel vormt (Ef.4:5) – in het geestelijk Lichaam des Heren toegevoegd (1Kor.12:13).
Wij hebben met ALLES wat in ons is achter deze reiniging van zonden te staan; ja ook met betrekking tot de INNERLIJKE, voor het oog van de mensen verborgen AFDWALINGEN (Ps.19:13-14 + 139:23-24).
Zulk een OVERGAVE aan de genadewerkingen Gods, in Christus Jezus, leidt tot het NIEUWE LEVEN in Heiligmaking, Liefde Gods en Vrede met allen, dat IN en DOOR Christus wordt ervaren en dat door de INGANG in het heiligdom, de “deur”, en het eigenlijke heiligdom erna, wordt uitgebeeld.

Heiligdom

Tabernakel vanbinnen met goud bekleed

De PLAATS van het wasvat, namelijk na het brandofferaltaar en vóór het eigenlijke heiligdom, heeft haar symbolische waarde. Immers het brandofferaltaar spreekt van GELOOF in Jezus’ zoenoffer en dat de ganse RECHTVAARDIGMAKING hierop berust (Rom.9:30). Het WASVAT daarentegen vormt een beeld van het RESULTAAT van dat geloof in het individuele leven van de gelovige. Het spreekt van de persoonlijke VERGEVING en VERLOSSING van het “oude (zondige) leven” en het (af)sterven hieraan, terwijl het ook spreekt van een OPSTANDING in het nieuwe Leven met God, van WEDERGEBOORTE in en door Hem.
Het is door gebrek aan deze persoonlijke REINIGING en HEILIGING, dat Joël Gods oordeel moest aanzeggen aan het volk van God, en waarom de priesters juist TER PLEKKE van het WASVAT moesten komen met hun geween en gesmeek voor Gods volk (Joël 2:17). Het is ook de plaats waar de profeet Zacharia werd gedood (Matth.23:35), als wilde God hiermee getuigen, dat Zijn volk Hem enkel met de mond vereerde en dat zij hun hart verre van Hem hielden (Matth.15:8).
Ook spreekt het wasvat van DAGELIJKSE reiniging in het bloed van het Lam (Exod.30:20-21, Joh.13:10, Luk.9:23), immers geen priester kon zijn dagelijkse werk verrichten bij het brandofferaltaar of in het heiligdom zonder eerst zijn handen en voeten te wassen, op straffe des doods!
Zo óók kunnen wij in het geheel geen arbeid voor Christus verrichten met een ONREINE handel en wandel, met een onrein geweten, omdat elke zonde ons van God scheidt (Jes.59:2). Vergelijk hiermee 1 Timotheus 1:19 en 2:9. Doen wij zulks toch, zo zullen wij geestelijk STERVEN, omdat dan het geweten wordt TOEGESCHROEID – 1Tim.4:12) en de boze ons dan van dienst zal zijn, ons makende tot leden van zijn verborgenheid der ongerechtigheid (2Thess.2:7, Matth.7:2-23).
Het wasvat is het tegenbeeld van de “glazen zee” in het hemelse Heiligdom (Openb.15:2). Ook hier is er sprake van OVERWINNING over de zonde, te weten over de verleiding en dwang van de antichrist.
Het wasvat was het laatste object dat in de voorhof stond. Na passering van het wasvat ging men het eigenlijke heiligdom in, door de tweede voorhang, de DEUR geheten.
Na de reiniging van ons geweten in het bloed van het Lam, na de verlossing van de zonde, als wij in geloof en overgave ons aan Christus hebben gegeven, kunnen wij het geestelijke Heiligdom ingaan, hetgeen in feite gebeurt, als wij worden GEDOOPT in de Heilige Geest. Hiermee wordt het NIEUWE LEVEN in God pas waarlijk in Zijn Liefde en kracht ervaren. Dit wordt door de DEUR en de ANDERE OBJECTEN in (het heiligdom van) de tabernakel gesymboliseerd.

 • “Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen (SV: toegaan) met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.”
  (Hebr.10:19-22, HSV)

.

Wordt vervolgd

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

****************************
Tabernakel symbolieken

 1. Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 2. Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 3. Plattegrond en constructie van de tabernakel
 4. De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden
 5. De Poort
 6. Het koperen Brandofferaltaar

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Volmaaktheid in Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s