Tabernakel symbolieken (9): De DEUR en de heilige zalfolie

de deur vd tabernakel

 • “U moet voor de ingang (SV: de deur) van de tent ook een gordijn (SV: deksel, als bedekking tegen inkijk – AK) maken, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads (SV: getweernd) fijn linnen, borduurwerk. En voor het gordijn moet u 5 pilaren van acaciahout (SV: sittimhout) maken, die met goud overtrekken en voorzien van gouden haken; u moet daarvoor 5 koperen voetstukken gieten.” (Exod.26:36-37)

Deze “deur” of dit “deksel” (HSV: gordijn), was door middel van gouden haken opgehangen aan 5 pilaren van sittim-/acaciahout, overtrokken met GOUD en rustende op voeten van KOPER.
De “deur” of deksel (= gordijn) was een vierkant stuk (van 10×10 el²) van fijn getweernd (wit) linnen met “geborduurd werk” van hemelsblauw, purper en scharlaken. Deze “deur” had dezelfde kleuren als de “poort” vooraan het tabernakelterrein, dezelfde kleuren als de “voorhang” tussen het “heilige” en het “heilige der heiligen”, en dezelfde kleuren als het tabernakelkleed, het eerste kleed dat over de tabernakel werd gelegd.
Deze “deur” was, net als de “poort”, niet voorzien van “cherubim”, geborduurd van gouddraad, wat wel het geval was met de “voorhang” en het tabernakelkleed. Het waarom wordt aldaar vermeld.
Om bij deze “deur” te kunnen komen moest men de “poort”, het “brandofferaltaar” en het “wasvat” hebben gepasseerd; hetgeen geestelijk zeggen wil dat men voor de doop met de Heilige Geest,
1.
bekering tot Jezus (de poort),
2. geloof in Christus’ offer (het brandofferaltaar),
3. wedergeboorte en waterdoop (het wasvat),
moet hebben gepasseerd.
Alzo is de Goddelijke ordinantie (Hand.2:38). Christus, als Heer van elke Goddelijke ordinantie, staat boven Zijn ordinantiën en kan hiervan afwijken, zoals in het geval van Cornelius (Hand.10:44-48).
Deze “deur” typeert, net als elk deksel (poort, voorhang), Jezus Christus in Zijn 4 karakteristieken, uitgedrukt door de 4 kleuren ervan (wit, hemelsblauw, purper, scharlaken); namelijk die van:
Koning – Dienstknecht;
God – Mens.
De “deur” werd gedragen door 5 pilaren van sittim-/acaciahout, overdekt met GOUD. Deze 5 pilaren typeren de met God – in Jezus’ Bloed – verzoende mens (het getal 5 is het Bijbelse getal der verzoening), die in nieuwigheid des Levens (in het Nieuwe Leven) wandelt (getypeerd door de overdekking met GOUD). De pilaren stonden op 5 KOPEREN voeten, om uit te drukken dat de met God verzoende mens zich zéér bewust is uit het oordeel der zonde gekocht te zijn door Jezus’ Bloed.
Zoals de 5 pilaren de “deur” droegen aan hun 5 gouden haken, net zo openbaart de met God verzoende mens in zijn/haar NIEUWE LEVEN Jezus Christus, de natuur van Jezus, Jezus IN hem/haar, Die hem/haar door de DOOP met de Heilige Geest (Mark.1:8) invoert in het HEILIGDOMSLEVEN met God, in een leven geleid en vervuld door de Heilige Geest, Die hem/haar zo leidt in al de Waarheid (in het Woord en de Wil) Gods (Joh. 16:13).
Zo leidt Christus, als de “Deur” – door de Geest van God – Gods kinderen in de EENHEID van het WERELDWIJDE Lichaam van Christus; (de 48 berderen [= houten planken] en de 5 richels [= dwarsbalken]; Joh.17:21);

 • in een leven dat voorwaarts en opwaarts blikt op Jezus Christus, de Overste Leidsman en Voleinder des geloofs (Hebr.12:2, Kol.3:1-3); het borduurwerk in 4 kleuren in TABERNAKELKLEED en VOORHANG en rustend op de VERZOENING in Jezus’ Bloed (de “deur”);
 • in een leven van hartelijke gemeenschap met en kennis van het Woord van God (de “tafel met toonbroden”; ALLE eigen inzichten, meningen of die van andere mensen, over een godsdienstige wandel moeten plaats maken voor het Woord van God alleen (Ef.3:16-21);
 • in een leven van GETUIGENIS (proclamatie) van het Woord Van God door WOORD en DAAD (alle arbeid in EIGEN KRACHT en WIL moet plaats maken voor een arbeid onder de LEIDING en ZALVING van de Heilige Geest alleen (1:8); de “gouden kandelaar”);
 • in een leven in GEBED en VOORBIDDING tot, en in AANBIDDING en LOFPRIJZING van onze God en Vader en Jezus Christus. En dit alles moet geschieden onder de leiding en in de kracht van de Heilige Geest alleen; (8:26-27; het “reukaltaar”).

Het antitype [1] van de “DEUR” is de ingang in een leven van priesterlijke bediening in en door de kracht van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest, in Zijn tijdsbedeling (van 2000 jaar, tevens de tijdsbedeling van Zijn genade), gezet om door proclamatie van het Woord van de levende God uit deze wereld een Gemeente te vormen, een gemeenschap van – door het Woord – verloste en Vernieuwde mensen die in de eeuwigheid, na de wedergeboorte aller dingen, het Koninkrijk van God zullen vormen (Hebr.12:22-23, 1Petr.2:5+9). Hiertoe gebruikt Hij Gods kinderen als Zijn instrumenten (2 Kor.5:18-21, 1Kor.3:9-23) en roept Hij hen tot zekere bedieningen (1Kor.12:28, Ef.4:11-16), waartoe Hij Zijn instrumenten zalft met Zijn Wijsheid en kracht (gaven; 1Kor.12:4-11, Rom.12:5-8, 1Petr.4:10-11).

.

De heilige zalfolie

In het typerende beeld van de tabernakel werden ook alle instrumenten en objecten voor ingebruikname GEZALFD met de voorgeschreven HEILIGE ZALFOLIE, ook Aäron en zijn zonen. Deze zalving met zalfolie vormt een heenwijzing naar de DOOP met de Heilige Geest (Exod.30:22-33).
Deze zalfolie mocht geen gemeenschap hebben met MENSENVLEES (met de “oude mens”) en mocht niet worden NAGEMAAKT op straffe des doods. Zo heeft het werk in de Heilige Geest geen enkele samenhang met de kracht en de inzichten van de zondige mens en mogen Zijn manifestaties (tongentaal, profetie enzovoort) niet worden NAGEBOOTST, anders sterft men een geestelijke dood!
Deze zalfolie bestond uit:

 • zuivere mirre         500 sikkels     =   1000  halve sikkels
 • specerij kaneel       250 sikkels     =     500  halve sikkels
 • specerij kalmoes    250 sikkels     =     500  halve sikkels
 • kassie                        500 sikkels     =   1000  halve sikkels
 • olijfolie, 1 hin (= ongeveer 6 liter)
  ___________________
  Totaal aan specerijen:                         3000  halve sikkels

Mirre is een geurige gomsoort van een acacia-achtige boom, die ook bij balseming van doden wordt gebruikt. Het vertelt ons van de geur van de tedere liefde Gods, die uit het offer van Golgotha opstijgt. Deze gedachte moet ons geloofsfundament zijn bij onze geloofswandel en gebed (1Kor.2:2 + 3:11); dan zal bij heiligmaking, rechtvaardigmaking en arbeid in de kracht van God nimmer de verzoeking tot hoogmoed, waartoe satan ons brengen wil, in ons post kunnen vatten.
Specerij kaneel is de gedroogde binnenbast van de scheuten van de kaneelboom, is zoet van smaak en heeft GENEESKRACHT in zich. Het symboliseert de zoete Liefde Gods, ook ten opzichte van lichamelijke ziekten.
Specerij kalmoes wordt vervaardigd uit een welriekende, geneeskrachtige, maar bittere wortel van een aronskelk-achtige waterplant, die oorspronkelijk in het oosten voortkomt. Het vertelt ons van het bittere lijden van Jezus in Zijn kruisoffer, maar ook van Zijn grote liefde voor de verloren zondaar, die dit voor Hem heeft willen volbrengen. Ook vertelt de kalmoeswortel ons, dat Goddelijke genade ons pas wordt geschonken na de bittere erkenning van zondaarschap (1Joh.1:9). Het vertelt ons dat er genezing is door de bitterheid van het kruis van Jezus!
Kassie is een specerij vervaardigd uit de lange peulachtige vruchten van de kassieboom. Hiertoe werden het merg en de pitten gebruikt. Zij wordt nu ook tot zoete drop vervaardigd. Deze zoete kassie is een symbool van Gods GENADE.
Olijfolie is olie verkregen door persing van olijven. Ze typeert Jezus, Die de pers van Golgotha alleen heeft getreden (Jes.63:3a). Jezus is de Oliekruik, Die in verbinding staat met de Gemeente (de Kandelaar) uit Zacharia 4:2.
Deze specerijen en deze olie werden samen verwerkt tot de “heilige zalfolie”, die “kunstig gemaakt werd naar apothekerswerk” tot HEILIGING van instrumenten en objecten, net als de priesters die dienst deden in de tabernakel. Deze ZALFOLIE symboliseert de Heilige Geest, Die hier op aarde de verworvenheden van Jezus Christus door Zijn kruisoffer op Golgotha uit moet delen aan alle zondaren, die zich in geloof en in aanvaarding van Jezus’ offer tot God bekeren; en de DOOP in de Heilige Geest, die de wedergeboren mens moet zalven tot medewerker van de Geest bij de redding van zielen.
De 3000 halve sikkels (Exod.30:10-16) vertellen ons, dat die zalving met de Heilige Geest 3000 jaren zullen duren (2000 jaren van de bedeling van de Heilige Geest + de 1000 jaren van het Godsrijk hier op aarde).

Tabernakel symbolieken blz 30
De deur van het Israëlitisch heiligdom

.

Wordt vervolgd

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Antitype = Een persoon of ding voorgesteld of voorafschaduwd door een type of symbool; vooral een figuur in het Oude Testament met een tegenhanger in het Nieuwe Testament. (noot AK)

.

******************************
Tabernakel symbolieken

 1. Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 2. Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 3. Plattegrond en constructie van de tabernakel
 4. De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden
 5. De Poort
 6. Het koperen Brandofferaltaar
 7. Het koperen Wasvat
 8. De WONING of eigenlijke tabernakel

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Volmaaktheid in Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Tabernakel symbolieken (9): De DEUR en de heilige zalfolie

 1. Henk Herbold zegt:

  De studie van de geestelijke betekenis van de Tabernakel, die Israël in opdracht van God moest bouwen in de woestijn, is nog steeds een rijke bron van geestelijke wijsheid en kennis. Iedereen die dit mist, zou er goed aan doen er alsnog tijd voor te nemen. Laat ons niet vergeten dat God zelf de Bouwmeester en Ontwerper is van dit alles en wat God doet is eeuwig. Jawel, het stoffelijke is allang vergaan, maar de geestelijke betekenissen zijn eeuwig.

  Zo ook nu de deur van het heiligdom, welke in deze studie zo duidelijk wordt uitgelegd als de doop in de Heilige Geest. Die doop in de Heilige Geest is dan in dit schema te zien als volgend op de bekering, wedergeboorte en waterdoop. De heilige zalfolie wordt tevens bestudeerd in deze studie, in geestelijke zin hebben wij die zalving van de heilige Geest ook nog steeds nodig.

  Dit is geestelijk gezien nog steeds de weg naar het Heiligdom van God, de plaats waar we in gemeenschap mogen zijn met Jezus.
  Als ik deze studie lees en overdenk, neem ik meestal daarna de tijd om in gebed te gaan en Jezus te danken voor alle rijkdom aan mij getoond door Zijn eeuwig Woord. Het is ook mijn verlangen om in de geest, dus in deze tijd, als het ware door de deur van het Heiligdom te mogen binnengaan. Dichterbij Hem die ons zo lief heeft.

  Deze studie is prachtig gedigitaliseerd en wordt van harte aanbevolen om te lezen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s