Omstandigheden – Wat doen wij?

Een duivelse,satanische misleiding

De herkomst van veel problemen

Iedereen bevindt zich weleens in moeilijke omstandigheden en daar zijn ook mensen die altijd pech hebben en worstelen met allerlei tegenslagen. Alles is zo moeilijk: het werk te veeleisend – de werkverhoudingen liggen niet zo makkelijk – thuis loopt alles ook niet op rolletjes – de tijden zijn zo slecht,  dat het moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen. En ga zo maar door. Gezwegen nog van de grote werkloosheid en het, de laatste tijd, wonen in een verslechterende buurt. Wat doen wij eraan en ermee?
Daar is een oplossing voor de verandering van omstandigheden en voor de problemen. Maar die zijn al zo vaak nagejaagd en op niets uitgelopen. In de praktijk leren wij dat veranderen van plaats, van betrekking, van omgeving, de dingen heus niet anders maken. De situatie mag dan weleens veranderen, maar de problemen zijn daarentegen niet veranderd en komen zelfs weer terug. En in menig geval komt dan het volgende in ons op: “Zat ik maar ergens anders”. Maar laten wij nu eens eerlijk zijn en onszelf niets wijs maken – wijzelf maken zo dikwijls de problemen – zij komen van binnenuit!

De juiste reactie

Laten wij ons liever afvragen of het zo zou kunnen zijn dat God ons in een bepaalde situatie heeft doen komen, om ons iets te leren – iets dat wij voor ons eigen bestwil nodig hebben! Wij hebben al gezien hoeveel verschillende omstandigheden zich kunnen voordoen in ons samenkomen met andere gelovigen. Wil God ons wellicht leren hoe wij in die omstandigheden moeten leven?! Hij weet dat onze eerste reactie gewoonlijk is: wegwezen eer het te laat is – alles doen om de situatie te mijden. Lukt het ons niet, wat heel vaak voorkomt, dan worden wij bitter gestemd; en als wij niet tot Hem komen, onze Overste Leidsman en Voleinder van het geloof, zo verdiept het één en ander zich en tenslotte worden wij wanhopig!
En als wij in zo’n toestand blijven, verliezen wij uiteindelijk onze kijk op God – zien wij niet meer Gods plan en doel met onze levens. Velen vragen zich af, waarom God toch zulke moeilijkheden toelaat in ons leven. Gode zij dank, dat wij het Woord hebben als kompas en richtsnoer. Daarin lezen wij, dat Paulus de juiste reactie op de omstandigheden had. Hij zei:

 • “Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.” (1 Timotheüs 6:8)
 • “En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.” (Filippenzen 4:12)

Door genade kon Paulus zich verzoenen met de “realiteit”, dat wil zeggen: leven met de omstandigheden zoals het is. Omstandigheden vermijden betekent meestal de werkelijkheid ontvluchten. Wij willen dan het leven, met de daaraan verbonden omstandigheden, niet aanvaarden. Vooral zien wij dit, als moeilijkheden zich voordoen in de gemeente waartoe wij behoren. Hoe komt dat? Meestal leven wij “in de toekomst” en hopen dat de dingen zullen veranderen; of wij leven nog in het verleden en willen dan zo graag dat alles nog als vroeger zou zijn. In de gemeente wordt zo dikwijls de klacht gehoord: “Hoe anders was het toch in onze tijd – in die tijd van vroeger”.

.

In het heden leven

Wij vergeten echter dat wij in het heden moeten leven. Staat er niet geschreven: “maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat vóór is, jaag ik naar het doel (SV: het WIT): de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” (Filippenzen 3:14)
De Schrift spreekt van: “heden…”, zowel in de Psalmen als in de brief aan de Hebreeën. Laten wij nu eens een gelijkenis nemen: als wij getrouwd zijn en moeilijkheden doemen op aan de horizon van ons huwelijksleven, dan kunnen wij toch niet meer terugkeren tot de ongehuwde staat! In het geval van moeilijkheden op uw werk zult u – als u denkt die te kunnen ontvluchten – weer andere of soortgelijke moeilijkheden vinden in een andere betrekking.
Zijn er conflicten met uw broeders en/of zusters in de gemeente, wat vaak voorkomt, dan zult u dezelfde dingen – en misschien nog wel in ergere mate – meemaken, als u naar een andere gemeente gaat. Het geloofsleven brengt met zich mee dat wij, waarheen wij ons ook wenden of keren, geconfronteerd worden met de reële druk van moeitevolle situaties. Wij kunnen moeilijk begrijpen dat al deze dingen thuishoren in het raadsplan van God – maar… zij zijn mede Zijn middelen om ons geestelijk op te voeden. Met andere woorden, het is Gods doel om met deze spanningen in en van ons leven te bewerken dat wij ons tot Hem zullen keren. Geprezen zij de Naam des Heren, want Zijn weg is volmaakt.
Voortdurende spanningen zijn deel van onze Christelijke loopbaan. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33b). Wij zullen deze spanningen (verdrukkingen) dus nooit kunnen ontvluchten; maar wij kunnen wel vrede, rust en satisfactie (= tevredenheid) hebben terwijl wij er middenin zitten! Het is omdat Jezus de wereld heeft overwonnen, dat Hij ons bekwaam maakt om al deze spanningen te kunnen verdragen.

.

God beschikt de omstandigheden

Vrede en rust genieten wij door het levendige besef dat God de touwtjes in Zijn handen houdt, en dat zodoende onze omstandigheden, die vol van moeilijkheden en verdrukkingen zijn, op Zijn wijze – ja, op Goddelijke wijze – verordineerd (= besloten, beslist) zijn; maar ook door Hem zullen worden gewijzigd. Onze (juiste) reactie op al die omstandigheden in de gemeente, op kantoor, in ons eigen Jeruzalem of waar maar ook, geeft blijk van onze geestelijke rijpheid in Christus! God handelt nooit doelloos en Zijn weg is een hoogweg [1] en de beste. Amen.
Laten wij in dit opzicht het leven van Jozef bekijken, Jakobs lievelingszoon. Hij vertelde onomwonden de waarheid. En wat was toen de reactie van zijn broers? Zij maakten zich boos en beraadslaagden om hem te vermoorden. Deze moordplannen veranderden vanwege hun vrees en zo verkochten zij hun bloedeigen broer aan kooplieden, die op weg waren naar Egypte. Jozef werd als slaaf verkocht en daarbij bedrogen ze ook hun vader, die niet anders wist of Jozef, zijn zoon, was dood. Wij weten uit de geschiedenis hoe Jozef door Gods genade opklom tot de positie van “tweede man van Egypte”; de voornaamste na Farao. Maar niet eerder dan nadat hij in Potifars huis in een grote verleiding had moeten verkeren (en daarvoor ook de gevangenis in moest), waaruit hij door Gods bemoeienis werd gered.
Wanneer Jozef zou hebben geklaagd over deze, voor hem onbegrepen, toelatingen van God, zou hij nooit verder gekomen zijn, dat wil zeggen, dat zijn geestelijk leven zich nooit zou hebben kunnen verdiepen. Maar in plaats van te klagen, heeft hij in alles berust, ziende op zijn Here en God. Hij heeft mogen begrijpen, dat God die onbegrepen omstandigheden beschikte om hem klaar te maken voor de dingen welke voor hem nog verborgen waren in de toekomst.

.

Karakterverandering

Laten wij onszelf afvragen of wij wel bereid zijn om onze moeilijke omstandigheden te zien als toebereiding op de voor ons liggende tijd. Eer wij die overwinnen, moet God eerst ons karakter veranderen; en wel zó, dat wij Jezus liefhebben boven allen en alles in dit leven. Wij willen nu enkele beschouwingen wijden aan diverse omstandigheden die zich kunnen voordoen – overal waar wij gaan of staan in dit leven:

 1. Als wij op ons werk alsmaar overhoop liggen met onze werkgever, is het veelal Gods wil, dat wij leren ons te onderwerpen aan de boven ons gestelde autoriteit.
 2. In financiële moeilijkheden, waardoor wij vaak gebrek lijden, is het veelal Gods wil dat wij zullen leren vrijwillig te geven, opdat ons gegeven zal worden.
 3. Bij huiselijke onenigheid of twisten wil God ons iets leren over Zijn visie op het huwelijksleven van de gelovige, dat in overeenstemming dient te zijn met wat in de Schrift geschreven staat.
 4. Wanneer wij moedeloos worden door voortdurende tegenslagen, is het Gods wil ons iets te leren over geduld, volharding en blijmoedigheid.
 5. Komen wij vanwege onze “hoogmoedige nederigheid” of “nederige hoogmoed” in grote nood, dan wil God ons per sé leren, dat wij in alles van Hem afhankelijk zijn en wil Hij, dat wij onze prioriteiten en onze sympathieën zullen herzien.
 6. Wanneer wij ongeduldig of ongedurig zijn of worden, doordat wij bij alle veranderingen géén vooruitgang zien, wil God ons leren trouw en betrouwbaar te zijn.
 7. Dreigen wij overweldigd te worden door onzekerheden in verband met onze betrekking en wat daarmee samen gaat, dan is het Gods wil ons iets te leren over méér overgave en onwankelbaar vertrouwen op Hem, Die gezegd heeft, dat wij vele mussen te boven gaan.

.

Uitgangspunten voor overwinning

God is en blijft te allen tijde soeverein en in verband hiermee zijn de hieronder volgende punten belangrijk:

 1. Wees geduldig wanneer u, gedreven door Gods Geest, op God wacht, om uw omstandigheden te veranderen en uw problemen op te lossen.
 2. Wees attent op Hem met een nederig hart, zodat wij de les(sen) leren die Hij, in Zijn voorzienigheid, voor ons heeft.
 3. Wees indachtig dat God ons karakter, onze persoonlijkheid, en onze houding tegenover Hem en onze naaste grondig wil veranderen.
 4. Weet, dat het Gods uitgesproken wil is dat wij te allen tijde volkomen vrede en rust zullen genieten in de Heilige Geest – door Zijn onberouwlijke beloften en uitnemende genade biddend vast te houden.

Wat en hoe het ook is, doe alles met een zuiver (= rein) geweten en vertrouw op God, Die zeker leiding zal geven door de Heilige Geest en met Zijn zegen. Beoordeling onzerzijds is geen “toverformule” die toegepast kan worden om een gemakkelijke oplossing te vinden. Ook een voorganger, ouderling of diaken in de gemeente kan alleen maar helpen met gebed. De betrokken persoon moet eerlijk tegenover zichzelf en God zijn. Wel geeft al het bovenstaande een zekere basis, waardoor Zijn wil onderscheiden kan worden.

CJH Theys
Uit: Tempelbode, juni 1986
Enigszins bewerk door A. Klein

PDF (in tablet of smartphone-formaat)

***********************************************************************************

[1] “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Here. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen (de zgn. “hoogweg”), en Mijn gedachten dan uw gedachten” (Jes.55:8-9). (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bidden/Gebed, de Heilige Geest, Gods Geest, Studie van CJH Theys en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s