Tabernakel symbolieken (10): De Tafel met Toonbroden

tafel met toonbroden

 • U moet ook een tafel van acaciahout maken. Zijn lengte moet 2 el zijn, zijn breedte 1 el en zijn hoogte 1½ el. Dan moet u hem met zuiver goud overtrekken en er een gouden rand (SV: gouden krans) omheen maken. Ook moet u er een sierlijst van een hand breed omheen maken en moet u een gouden rand rondom die sierlijst maken. Dan moet u er 4 gouden ringen voor maken en de ringen bevestigen aan de 4 hoeken van zijn 4 poten. De ringen moeten dicht onder de sierlijst zitten, als houders voor de draagbomen, om de tafel te kunnen dragen. En u moet de draagbomen van acaciahout (SV: sittimhout) maken en ze met goud overtrekken; de tafel moet daarmee gedragen worden. Vervolgens moet u de bijbehorende schotels, schalen, kannen en kommen (SV: schotels, rookschalen, platelen en kroezen) maken, waarmee plengoffers gebracht worden; van zuiver goud moet u ze maken. Dan moet u het toonbrood op de tafel leggen; het moet er voortdurend voor Mijn aangezicht zijn. (Exod.25:23-30)
 • “Daarna maakte hij de tafel van acaciahout; zijn lengte was 2 el, zijn breedte 1 el en zijn hoogte 1½ el. En hij overtrok hem met zuiver goud en maakte er een gouden rand (SV: krans) Ook maakte hij er een sierlijst van een hand breed omheen, en hij maakte een gouden rand rondom die sierlijst. Hij goot er 4 gouden ringen voor en bevestigde de ringen aan de 4 hoeken van zijn 4 poten. De ringen zaten dicht onder de sierlijst, als houders voor de draagbomen, om de tafel te kunnen dragen. Hij maakte ook de draagbomen van acaciahout, en hij overtrok ze met goud, om de tafel daarmee te dragen. En hij maakte de voorwerpen die op de tafel moesten staan, van zuiver goud: de bijbehorende schotels, schalen, kommen en kannen (SV: schotels, reukschalen, kroezen en platelen) waarmee plengoffers gebracht worden.” (Exod.37:10-16)
 • “Vervolgens plaatste hij de tafel in de tent van ontmoeting (SV: tent der samenkomst), aan de noordkant van de tabernakel, buiten het voorhangsel. En hij schikte daarop het brood dat daarop geschikt moest worden, voor het aangezicht van de HEERE, zoals de HEERE Mozes geboden had. (Exod.40:22-23)

Bij het binnenkomen van het eigenlijke HEILIGDOM zag de binnenkomende priester alles in een gouden glans: de met plaatgoud overdekte TAFEL met TOONBRODEN aan de noordzijde (Exod.25:23-30 + 37:10-16 + 40:22-23), de vol-gouden 7-voudige KANDELAAR aan zijn linkerhand, en het met plaatgoud overdekte REUKALTAAR vóór de VOORHANG (of: het “voorhangsel” – een dik/zwaar gordijn, die het “heilige” van het “heilige der heiligen” of “allerheiligdom” scheidde – AK).
Ook de dicht-aaneen-gestelde, in hun zilveren voeten geplante BERDEREN (= houten planken) straalden hem, gelijk dit alles verlicht werd door de kandelaar, in hun goudgloed tegemoet.

Tabernakel vanbinnen met goud bekleed

Achter het reukaltaar hing, vóór de binnenkomende priester – in rein-wit linnen – de VOORHANG, kunstig geborduurd met hemelsblauw, scharlaken en purper garen, doorstikt met cherubim (= veelal engelen, als dragers van Gods heerlijkheid – AK)  van gouddraad. Als hij omhoog keek zag hij de zoldering gevormd door het reine tabernakelkleed met hetzelfde kunstige borduursel als de voorhang. De aanblik van dit alles was een rijkdom, die de heerlijkheid van Gods genade in Christus moest uitbeelden (Ef.1:3-8).
De tafel met toonbroden was vervaardigd van acaciahout en zoals wij reeds weten geheel overdekt met plaatgoud.
Op deze tafel lagen, op elke sabbatdag ververst, de 12 ongezuurde TOONBRODEN (letterlijk: broden, die gezet zijn voor het aangezicht van God; Lev.24:5-9) en daartoe schotels, platelen (schalen of lage bekers), wierookschalen (die op de beide stapels broden werden gelegd) en kroezen (of offerkannen) voor de wijn. Het brood en de wijn en daarbij de wierook waren, voor de Here, ten gedenkoffer (Lev.24:7).
Het tafelblad was rondom versierd met een, als kantwerk, uitstekende krans. Daaronder bevond zich een lijst van een handbreed met nóg een krans. Vermoedelijk was het tafelblad zelf ook een handbreed dik. Door de 2 kransen waren er in feite 2 tafels inéén vervaardigd; hetgeen, zoals wij zullen zien, zijn typerende waarde heeft.
Het verwisselde brood mochten de priesters, in de voorhof van de tabernakel (de “heilige plaats”), elke sabbatdag opeten.
De wijn werd, naar werd verondersteld, gebruikt voor de “drank- of plengoffers”.
De tafel werd met handbomen – die door de 4 ringen, die aan de tafel bevestigd waren, werden gestoken en dit alles overkleed met goud – gedragen door de zonen van Levi bij het doortrekken in de woestijn.

 

De geestelijke betekenis

Hier lagen, op deze tafel, BROOD en WIJN tot een gedenkoffer voor de Here. Doet ons dit niet aan het Heilig Avondmaal denken? (1Kor.11:26). Aan het Woord van Gods Genade? Christus gaf ons Zijn vlees en Zijn bloed, en wij gedenken dit bij voortduring, in dankbaarheid, ons hart ervoor openhoudend. Want de met goud overdekte tafel van acaciahout vormt een heenwijzing naar ons gereinigde en vernieuwde hart. Hij is het “Brood des Levens”, dat uit de hemel was nedergedaald, om Zich op Golgotha aan ons te geven en, opgestaan zijnde, ons rechtvaardig te maken (Joh.6:48-58).
Deze 12 broden (koeken) moesten dan ook wel ONGEZUURD zijn geweest, al staat dit nergens vermeld. Maar aangezien zij heenwijzen naar Christus moeten zij wel ONGEZUURD zijn, daar “desem” ALTIJD in Gods Woord staat voor zonde en onreinheid.
Er moesten 12 koeken zijn in 2 stapels van 6.
Deze 12 koeken hadden – wat hun geestelijke betekenis betreft – niets gemeen met de 12 stammen Israëls, omdat het HEILIGDOM, ook door zijn afmetingen, een heenwijzing vormt naar de genadebedeling van het Nieuwe Verbond (zie deel 3 [1]). Ze vormen het beeld van Christus, Die Zich aan het kruis heeft gegeven in de plaats van de ganse mensheid (het getal 12 “gebroken” in 2×6) en, opgestaan zijnde uit de doden, Zich heeft gegeven als het “Brood des levens” voor die mensheid, om uit haar Zijn Gemeente te kunnen bouwen.
Van die Gemeente spreekt het getal 12.
Het (Bijbelse) getal 12 is opgebouwd uit 3×4. 3 is het getal van de Godheid, werkend in gans de wereld, in al haar 4 windstreken, waar het getal 4 van spreekt.
De tafel met toonbroden typeert in de hemelse ordeningen de 2×12=24 ouderlingen. Deze vertegenwoordigen de ganse Gemeente uit de “Vroege Regen” èn uit de “Spade Regen”. [2]
Daar de tafel met toonbroden 2 kransen heeft, hebben wij hier eigenlijk te maken met 2 tafels in één; 2 tafels met elk 12 toonbroden (2×12=24). Nogmaals ze typeren de Gemeente uit de Vroege Regen (vertegenwoordigd door 12 ouderlingen, ofwel 12 discipelen van Christus) en de Gemeente uit de Spade Regen (vertegenwoordigd door nogmaals 12 ouderlingen); tezamen 24 ouderlingen.
Een “krans” of “kroon” spreekt ons van GEMEENSCHAP met God, van het gekroond zijn met de heerlijkheid Gods. Alzo kende en kent de Gemeente tijdens de uitstortingen van en zalvingen met de Heilige Geest een zalige GEMEENSCHAP met God en wordt Gods arbeider gedurende zijn bediening gekroond met de heerlijkheid Gods.
De tafel met toonbroden vormt het eerste object na binnenkomst in het heiligdom, met de gouden 7-voudige kandelaar er tegenover. De Heilige Geest wil ons daarom, na de Heerlijkheid van Christus ons getoond te hebben (wat typerend in de voorhof was gebeurd), diezelfde HEERLIJKHEID ons hier INBOUWEN (Joh.17:22), het leven van Jezus (de Goddelijke Natuur) ons als het NIEUWE LEVEN gevend (2Petr.1:4, Hebr.10:16, 1Kor.1:30).
Wij hebben uit Hem (en Zijn Woord) te ETEN (Joh.6:57), opdat wij met en door Hem HEILIG mogen zijn, gelijkerwijs Hij heilig is (1Petr.1:16). Laat ons, afgestorven zijnde door de kracht van Zijn BLOED, gans en al uit Hem leven, opdat Christus door het geloof in onze harten wone (Gal.2:20, Ef.3:17-19, Joh.14:23).

Leer ons bewaren,
op de tafel van ons gereinigd en geheiligd hart:
Uw Woord van ontfermende genade !

Tabernakel symbolieken blz 33
De tafel met toonbroden in het Israëlitisch heiligdom

.

Wordt vervolgd

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Het “heilige” had een afmeting van 20 bij 10 bij 10 el en dus een inhoud van 20x10x10 el³ = 2000 el³. Het heiligdom typeert de 2000 jaren van de Gemeentelijke bedeling ofwel die van de Heilige Geest. Het “allerheiligdom” heeft een inhoud van 10x10x10 el³= 1000 el³. Dit staat voor de 1000 jaren van het 1000-jarige (Konink)Rijk van Jezus Christus. (noot EvdW)
[2] Vroege Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest, in de begintijd van de Gemeente, zoals vermeld in Handelingen 2:1-4.
Spade Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. (noot AK)

.

******************************
Tabernakel symbolieken

 1. Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 2. Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 3. Plattegrond en constructie van de tabernakel
 4. De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden
 5. De Poort
 6. Het koperen Brandofferaltaar
 7. Het koperen Wasvat
 8. De WONING of eigenlijke tabernakel
 9. De DEUR en de heilige zalfolie

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Volmaaktheid in Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s