Tabernakel symbolieken (11): De GOUDEN 7-voudige KANDELAAR

kandelaar
De lichtende GOUDEN kandelaar in het Israëlitisch heiligdom

 • U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven (SV: dicht = massief) werk moet de kandelaar gemaakt worden, zijn schacht en zijn armen; zijn bloemkelken (SV: schaaltjes), zijn knoppen en zijn bloesems (SV: bloemen) moeten er één geheel mee vormen. En 6 armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken: 3 armen van de kandelaar uit zijn ene kant, en 3 armen van de kandelaar uit zijn andere kant. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem (SV: amandelnoten) aan de ene arm, met knop en bloesem, en 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm, met knop en bloesem. Zo moeten de 6 armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kandelaar zelf moeten 4 bloemkelken komen in de vorm van amandelbloesem, met zijn knoppen en zijn bloesems. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat eruit steekt, een knop onder het tweede paar armen dat eruit steekt, en een knop onder het derde paar armen dat eruit steekt. Zo moet het worden bij de 6 armen die uit de kandelaar steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen; het geheel moet één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn. Vervolgens moet u de bijbehorende 7 lampen maken. Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Zowel de bijbehorende snuiters (= instrument voor het bijknippen en doven van kaarsenpitten) als de bijbehorende vuurschalen (SV: blusvaten) moeten van zuiver goud zijn. Van één talent zuiver goud moet men hem maken, met al die genoemde voorwerpen. Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp, dat u op de berg getoond is.” (Exod.25:31-40)
 • Hij maakte vervolgens de kandelaar van zuiver goud. Als gedreven werk maakte hij de kandelaar, zijn schacht en zijn armen; zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems vormden er één geheel mee. Zes armen staken uit de zijkanten ervan; 3 armen van de kandelaar uit zijn ene kant, en 3 armen van de kandelaar uit zijn andere kant. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm, met knop en bloesem; en 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm, met knop en bloesem. Zo waren de 6 armen die uit de kandelaar staken. En op de kandelaar zelf zaten 4 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem, met hun knoppen en bloesems. Ook zat er een knop onder het eerste paar armen dat eruit stak, een knop onder het tweede paar armen dat eruit stak, en een knop onder het derde paar armen dat eruit stak. Zo was het bij de 6 armen die eruit staken. Zijn knoppen en zijn armen vormden met de kandelaar één geheel; het geheel was één stuk gedreven werk van zuiver goud. Hij maakte er de 7 bijbehorende lampen voor; zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen waren van zuiver goud. Hij maakte die van één talent zuiver goud, met alle bijbehorende voorwerpen.” (Exod.37:17-24)
 • “Vervolgens zette hij de kandelaar in de tent van ontmoeting (SV: tent der samenkomst), tegenover de tafel, aan de zuidkant van de tabernakel. En hij stak de lampen aan voor het aangezicht van de HEERE, zoals de HEERE Mozes geboden had. Daarna zette hij het gouden altaar in de tent van ontmoeting, vóór het voorhangsel,” (Exod.40:24-26)

Deze volgouden “7-voudige kandelaar” (Exod.25:31-40 + 37:17-24 + 40:24-26), gemaakt van één talent goud (= circa 60 kg.) vormde de enige lichtbron in het heiligdom van Israël met reine olijfolie als brandstof. Behalve zijn gouden lampen en de verdere gouden onderdelen, die erbij behoorden, bestond deze kandelaar uit één stuk geslagen (= gesmeed) dicht goud. Volgens rabbijnse overleveringen was de kandelaar zo’n 1½ meter hoog.
Deze kandelaar stond aan de zuidzijde in het heiligdom, tegenover de tafel met toonbroden.
De schacht bestond uit 4x een amandelnootvormige schaal, een knop en een bloem. Sommigen zien hierin de bloei en vruchtdracht van de amandelboom, één van de vroegbloeiende bomen; anderen weer zien de knop als “granaatappelvormig”. Uit de 4 onderste knoppen schoten paarsgewijze aan weerszijden de 3 armen, en wel zo, dat hun bovenste delen (schalen) op gelijke hoogte kwamen. Elke arm bestond uit 3x een amandelvormige schaal, een knop en een bloem. De bovenste amandelvormige schalen waren naar boven afgeplat. Deze lagen, zoals wij reeds opmerkten, waterpas. Hierop werden 7 met olijfolie gevulde lampen geplaatst.
Deze lampen moesten “recht tegenover de kandelaar” worden aangestoken (Num 8:1-4). De letterlijke vertaling spreekt van “in het front van de kandelaar”. Dit front was de kant, ziende op de tafel met toonbroden, waar de priester stond om de lampen aan te steken. De achterzijde van de kandelaar was die zijde, gericht naar de berderen (= de houten planken). De lampen werden dus, met hun pit gekeerd naar de tafel met toonbroden, door de dienstdoende priester aangestoken.
Wat een heerlijke heenwijzing vormt dit naar die Schriftgedeelten, die zeggen, dat de getuigenis van de Geest altijd een verheerlijking is van Jezus Christus en Die Gekruisigd (Openb.19:10, Joh.16:14, 1Kor.2:2).
Deze lampen moesten branden “van de avond tot de morgen” (Exod.27:20-21, Lev.24:1-4), terwijl ze “tussen twee avonden” aangestoken werden (Exod.30:8a). Dan werd het “avondoffer” geofferd (3 uur ‘s middags). Tegen deze tijd moesten de lampen worden aangestoken. Het “morgenoffer” vond om 9 uur plaats (Num.28:1-8). Dan werden ook de lampen geblust. In deze tussenliggende tijd moesten de lampen van de kandelaar blijven branden. Dat is dus 18 uur per etmaal.
Bij de kandelaar hoorden als gereedschappen: “snuiters” en “blusvaten”. Ook deze waren van louter goud. De “snuiters” waren een soort tangen om de pitten van hun verkoolde eindjes te reinigen. De blusvaten dienden om de kandelaar te blussen.

.

De verdere, geestelijke betekenis

De kandelaar is een uitbeelding van de Gemeente in haar getuigeniskracht in en door de Heilige Geest (Openb.1:20).
Zacharia zag de tempel des Heren, die onder Zerubbabels leiding moest worden herbouwd (en de tempel is een typerend beeld van de Gemeente) óók als een 7-voudige kandelaar (Zach.4:1-14 + uitleg).
Ook de Here Jezus, in Zijn aardse omwandeling, noemde de Gemeente “het licht der wereld”, “een kaars op een kandelaar” (Matth.5:14-16).
Kijken wij naar het beeld van de hemelse troon, door Johannes in het Boek Openbaring gegeven (Openb.4:1-8 + uitleg), dan wordt hier de antitypering [1] van de kandelaar gevormd door de “7 vurige lampen, welke zijn de 7 Geesten Gods”. Hier zien wij de Heilige Geest in Zijn perfecte (7-voudige) functie van PROCLAMATOR (= het bekendmaken) van het Woord Gods door de Gemeente heen, welke Zijn instrument hiervoor is.
Deze kandelaar was van LOUTER goud. Dit wil zeggen, dat het de Heilige Geest ALLEEN is, die de proclamatie van het Woord moet leiden, zowel wat de inspiratie als het arbeidsinitiatief betreft. Geen enkele rechtgeaarde arbeider in de Gemeente mag zich laten verleiden tot deelname in een project dat niet geïnspireerd en geleid wordt door de Heilige Geest. Alle arbeiders Gods, hoe wonderbaar ook gebruikt, moeten hierbij slechts “onnutte dienstknechten” zijn, handelende en sprekende gelijkerwijs Hij het wil. Zij hebben de Heilige Geest slechts te VERTOLKEN (Luk.17:10).
Deze VOLGOUDEN kandelaar vertelt ons ook, hoe noodzakelijk de prediker en betuiger van het Woord Gods VERVULD moet zijn van de Heilige Geest, wil hij waarlijk deel kunnen nemen aan de Goddelijke arbeid (Ef.5:18).
Deze kandelaar vormde de énige bron van licht in het heiligdom van Israël. Zo is de HEILIGE GEEST, werkend door de Gemeente als Zijn instrument ter proclamatie, de ENIGE BRON van reddend, hemels licht in deze Gemeentelijke Bedeling, waar het heiligdom van Israël een typerend beeld van is.
Deze kandelaar was van GESLAGEN goud. Dit wijst heen naar het LIJDEN, als een noodzakelijke factor bij de proclamatie van het Woord Gods en bij de vorming van het instrument ter proclamatie (Ps.126:6). Deze factor is noodzakelijk, immers wij moeten het Woord onder de leiding van de Heilige Geest proclameren in een wereld, die gevangen is in de macht van de boze (Matth.10:16-42).

De aangestoken kandelaar bracht de volgende objecten tot zichtbaarheid:

De tafel met toonbroden De betuiging, dat Jezus Christus en Die gekruisigd [2] moet liggen op het gereinigde hart.
Het reukaltaar Het gebedsleven, dat onder de leiding en inspiratie moet staan van de Heilige Geest (Rom.8:26-27).
De deur met 5 pilaren De dankbare blik op het verzoenend bloed van Golgotha. Wij hebben voortdurend te staan onder het reinigend bloed wil er sprake zijn van een “heiligdomsleven”
De berderen (= de houten planken) De broederliefde moet uitgestort kunnen blijven in ons hart (Joh.13:34-35, 1Petr.2:17). Het bouwen van “onoverkomelijke muren” om onze Gemeente (sectarisme) is ZONDIG in Gods ogen en druist in tegen Gods wil tot broederliefde en éénheid in de ganse wereld. Nochtans hebben wij te waken tegen “valse” broedergemeenten (de “grote hoer”, Openb.17:1-7).
Het, na het kruisoffer, gescheurde voorhangsel De blik, door het kruis van Christus verkregen, op de eeuwige heerlijkheid van het hemelse Koninkrijk, de hoop der zaligheid.
Het tabernakelkleed boven De blik, naar boven, op de verrezen en ten hemelgevaren Christus, als onze Overste Leidsman en Voleinder van het geloof (Kol.3:1-2, Hebr.12:1-2).
Het woestijnzand onder de voeten De overwinning van het kind van God over de wereldse levenswandel (Rom.12:2 + 8:35-39).

Ook is de kandelaar, met de “wijnstok en zijn ranken”, een medetypering van Christus in het midden van Zijn Gemeente (Joh.15:1-5, Openb.1:10-13 + uitleg).
De kandelaar bevatte schalen (gelijk amandelnoten), knoppen en bloemen, 9 in elke arm. Deze wijzen heen naar de 9 Geestesgaven (1Kor.12:7-11) en naar de 9-voudige vrucht van de Geest (Gal.5:22). De schacht, het typerend beeld van Christus, heeft 4 stel amandelnoten, knoppen en bloemen, dus 12 in totaal (3×4), heenwijzend naar de Goddelijke werking in een wereld, gekocht door Zijn bloed.
De schalen, knoppen en bloemen zijn uitingen van de bloei en vruchtdracht van de amandelboom (Exod.25:33), een VROEGBLOEIENDE boom. Men kan dus spreken van een EERSTELING onder de bomen. Ook Christus heet “de Eersteling” onder vele broederen (1Kor.15:20-23). De bloemen van de amandelboom zijn eerst rozerood en daarna wit. Ze vertellen ons van de TEDERE Liefde Gods en de REINHEID Gods.
Ook Aärons staf, die in één nacht uitbotte en bloeide en vrucht gaf, was een AMANDELTAK (Num.17:8).
Sommige Schriftverklaarders denken dat de knoppen de vorm moesten hebben gehad van granaatappels, een vruchtsoort, die de Kracht tot Gemeentevorming uitbeeldt.
De gehele kandelaar had dus aan schalen (amandelnoten), knoppen en bloemen een totaal van 66 delen (4×3 in de schacht en 6x3x3 in de armen, dus 12+54). Ook de ganse Canon der Schrift telt – in het Oude en Nieuwe Testament samen – 66 boeken (39+27).
Ook zó spreekt de kandelaar van de PROCLAMATIE van het ganse Woord Gods in de kracht van de Heilige Geest door de Gemeente heen (Joh.16:13-14, Openb.19:10), gedreven en gemotiveerd door de LIEFDE Gods (2Kor.5:14).
SNUITERS dienden, zoals wij eerder zagen, om de pit te reinigen van verkoolde (dode) delen. Zo ook moet een kind van God, wil zijn/haar getuigenis helder blijven branden, voortdurend gereinigd worden in het bloed van het Lam, onder de leiding van de Geest (Openb.7:14 + 1:5, 1Joh.1:7-9).
BLUSVATEN dienden om de kandelaar te blussen. Hoe vreselijk is dit, als de Geest van God dit moet doen (Openb.2:5) en het licht, om te getuigen, in ons moet worden geblust omdat wij niet gewillig zijn om ons te laten reinigen van alle zonde en onreinheid, zodat de Geest van God ons getuigenis niet langer levend houdt…
Laat ons daarom GETROUW blijven IN de REINIGING van Zijn bloed en in de gehoorzaamheid aan de LEIDING van de Geest van God in arbeid voor Hem, in handel en wandel.

.

Wordt vervolgd

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Antitype = Een persoon of ding voorgesteld of voorafschaduwd door een type of symbool; vooral een figuur in het Oude Testament met een tegenhanger in het Nieuwe Testament. (noot AK)
[2] “…Jezus Christus en Dien gekruisigd…”! Ofwel “Jezus Christus en degenen die – met Hem – gekruisigd zijn”! Dus: ook wij moeten – in geestelijke zin – met Hem gekruisigd (willen) worden: namelijk: afsterven aan (= verlost worden van) onze oude, zondige natuur. (noot AK)

.

******************************
Tabernakel symbolieken

 1. Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 2. Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 3. Plattegrond en constructie van de tabernakel
 4. De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden
 5. De Poort
 6. Het koperen Brandofferaltaar
 7. Het koperen Wasvat
 8. De WONING of eigenlijke tabernakel
 9. De DEUR en de heilige zalfolie
 10. De Tafel met Toonbroden

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Volmaaktheid in Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s