Een overdenking bij Pasen: De afzondering van de laatste-dagen-Gemeente

Naar Galilea

Het is een opmerkelijk feit dat in het opstandingshoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs alle aandacht gericht wordt op een bepaalde plaats waar Jezus en Zijn discipelen elkaar zouden ontmoeten:

  • “En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.” (Matth. 28:16, HSV)

Meteen na dat machtige gebeuren van Jezus’ opstanding is er al sprake van, want de engel bij het graf zei tegen de vrouwen die daar kwamen: “…zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien…” (zie Matth. 28:7). En even later sprak Jezus Zelf in gelijke bewoordingen tot hen: “…bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien” (Matth. 28:10, HSV). En uiteindelijk lezen wij dan, dat de discipelen nader bepaald naar de berg in Galilea gaan, die Jezus hen kennelijk beschreven had. Een zeer bijzonder gegeven!
De indruk die wij hier krijgen, is dat, nadat de Heer het gehele werk volbracht had en glorieus was verrezen, het nu eerst tijd was voor een samenzijn met Zijn vertrouwelingen, om hen te bemoedigen en aanwijzingen te geven voor de taak die hen wachtte. Een nieuwe tijd was aangebroken. Nu was het de tijd voor de discipelen om het werk van Jezus voort te zetten in Zijn kracht en onder de leiding van de Heilige Geest. Nu moesten zij heengaan en het Evangelie van het Koninkrijk (van God) prediken. Met name droeg de Here Jezus hen op om “onderwijs” te geven:

  • “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Matth. 28:19, HSV)

Geen oppervlakkige boodschap, maar diepgravend onderricht hebben wij, en allen, nodig. Ja, juist wij die NU leven en die vaak denken alles al te weten! Met alleen maar de woorden “Jezus redt, halleluja!” komen we er niet!! Wees (als) kinderen in boosheid en/of slechtheid, maar wordt volwassen in geestelijk verstand en inzicht! (zie 1 Kor. 14:20)

.

De beschutte plaats

Aan oppervlakkige predikers met hun verhalen en met zogenaamde “kracht” (maar wat voor kracht!?) hebben wij vandaag de dag allerminst behoefte. Zij zijn ook niet door God aangesteld. Zij zijn de misleiders waarvoor onze Heer ons gewaarschuwd heeft. Gods Gemeente heeft OPENBARING nodig. Waar (voortgaande) openbaring ontbreekt, gaat het volk ten onder (zie Spr. 29:18).
Hoor wat Paulus vroeg aan de Kolossenzen:

  • “Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis (SV: de verborgenheid) van Christus te spreken.” (Kol. 4:3a, HSV)

Waarom? Omdat de Gemeente door deze “deur van het Woord” moet worden binnengeleid in de “binnenkamers” van de Bruidegom (zie Hooglied 1:4 [1]), met als (eind)doel dat wij Hem waarachtig mogen kennen! Zoals geschreven staat in Filippenzen 3 vers 10: opdat ik Hem mag KENNEN, en de kracht van Zijn opstanding…”.
Ook hier, in het opstandingshoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs, wil de Heilige Geest ons iets OPENBAREN ten aanzien van de eindtijd. Christus’ kruisdood wijst op wonderbare wijze heen naar de Bruiloft van het Lam [2]. Zijn opstanding is een profetie van de opstandings-eeuw die daarna aanbreekt: Zijn 1000-jarig Vrederijk, waarin geen dood, noch verderf, noch ziekte gekend zullen worden! Maar eerst worden zij die waarachtig Zijn discipelen (= NAvolgers) zijn, tezamen geroepen; Zijn priestervolk, Zijn Bruidsgemeente. Zij worden tezamen gebracht door de Heilige Geest, en wel op een “geestelijke” plaats, een hooggelegen, heilige, maar ook veilige en beschutte plaats. In de eindtijd zal wat wij hier (in Mattheüs 28) lezen, zich herhalen. Het zal uiteindelijk zijn beslag krijgen in de wegname [3] ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente [4] (zie Openb. 12:6, 14 en 3:10).
Hoor wat Jesaja heeft geprofeteerd in hoofdstuk 4:3-6 (HSV):

  • “Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. Wanneer de Here de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding, (zodat een volmaakt reine Gemeente zal overblijven, een Gemeente zonder vlek of rimpel) dan zal de HERE over elke plaats (SV: woning – als “vat” waarin Hij woont en troont) op de berg Sion en over de samenkomsten ervan (dus over de Bruidsgemeente) overdag een wolk scheppen en rook, en ’s nachts een schijnsel van vlammend vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn (en vervolgens wordt dan gesproken over de bewaring van deze Bruidsgemeente tijdens de grote verdrukking…). Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen.”

Daar hebt u die “apart gestelde plaats” voor het volk des Heren, waarover overigens op vele plaatsen in het Profetisch Woord gesproken wordt. De Bruidsgemeente wordt bewaard tegen de aanvallen die op haar worden gericht en voor de oordelen die over kerk en wereld zullen gaan. Gods rook- en vuurkolom, Zijn tegenwoordigheid, zal haar tot een beschutting wezen. En als het grootste gevaar komt en de antichrist zich in levende lijve manifesteert op aarde (al werkt zijn verderfelijke geest ook NU al volop in de wereld èn in de gemeente!), zal de Bruid des Heren worden weggenomen en geleid naar een veilige plaats… [5]

 

De weg van afzondering

Een zeer belangrijk element van de boodschap die wij moeten brengen, komt hierdoor in nog helderder licht te staan. Namelijk de noodzaak van afzondering, afscheiding, heiligmaking [6]. Het is een wezenlijk onderdeel van de geloofswandel van de Bruiloftskinderen. En het is een begeerlijke zaak, lezen wij in Spreuken 18:1 (SV):

  • Die zich afzondert, tracht naar wat begeerlijks; hij vermengt zich in alle bestendige (= blijvende, en dus eeuwige) wijsheid”.

De weg van afzondering is dus niet triest of naargeestig! De opstandingsgemeente wordt afgezonderd, maar niet om eer te ontvangen. Er staat: “naar Galilea”, naar de verachte landstreek. Op de plaats van de verachten, daar leeft de Bruidsgemeente! En het blijkt in onze dagen dat de meeste kinderen Gods dit niet willen: niet vertrapt, niet alleen, niet links gelaten worden. Veel is hen de gunst van mensen nog waard (hoe dwaas!). Zij willen niet gehoorzaam zijn – aan God en Zijn gebod (Zijn Woord, de Bijbel) – als het hen verachting, haat en ander ongemak oplevert. Toch is dit de weg waarop de Bruidsgemeente geleid wordt.
Willen wij die afzondering nu niet, dan is er voor ons straks ook geen veilige plaats, geen BEWARING! Dat wij de volgende Bijbeltekst toch goed verstaan: Want dit is de wil van God: uw heiliging (SV: heiligmaking), dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid” (1 Thess. 4:3-4, HSV).
De opstandingskinderen gaan de weg van afzondering, omdat zij Jezus toebehoren. Zij gaan naar de berg[7] (zie Matth. 28:16), “de berg van Gods heiligheid”:

  • “Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg (SV: de berg Uwer heiligheid) en tot Uw woningen” (Ps. 43:3, HSV).

Heilig, rein, apart gesteld zijn zij. Met Jezus wandelend “in de hemelen”. En zij zullen door Hem, hun Bruidegom, worden onderhouden en gevoed. Zij zullen in geen enkel opzicht afhankelijk zijn van mensen. Vervat in Gods voornemen voor de Bruid des Heren is, wat in Openbaring 12:6 en 14 staat: “waar zij gevoed wordt”. Ten volle deel hebbend aan Christus, zal zij het opstandingsleven in zich hebben. Onder de zorgzame leiding van deze Goede Herder zal het ons aan niets ontbreken.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

PDF in tablet of smartphone-formaat

 

[1] Zie eventueel onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie Beschouwingen over het boek Hooglied (over de innige band tussen Bruid en Bruidegom)van H. Siliakus. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aardevan E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel ons GRATIS artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? (in smartphone-formaat), van A. Klein. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie over het boek Openbaring Dingen die (met) haast geschieden moeten(in smartphone-formaat), deel 8, met de titel: De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente (deel 8 is in A4 formaat) van H. Siliakus. (noot AK)
[5] Zie noot 3 en 4.
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie Heiligmakingvan E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie Wie zal klimmen op de berg des Heren?(in smartphone-formaat) van E. van den Worm. (noot AK)

 

Wij wensen u GEZEGENDE Paasdagen toe !!

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s