Bloed en Bruidegom – Bloedbruidegom, deel 1 (n.a.v. Exodus 4:24-26)

Het woord “Bloedbruidegom” bestaat uit twee delen: Bloed en Bruidegom.
Bloed spreekt van verlossing (door Jezus’ kruisdood) en
Bruidegom spreekt van gemeenschap (door de doop des Geestes).

Bloedbruidegom

Om te beginnen wil ik u vragen om Exodus 3 en 4 voor uzelf aandachtig te lezen, want wij leven in de dagen dat de dingen die hier beschreven worden in ons leven geldend zullen worden.
Hoedanig was de roeping van Mozes? Daarvoor moeten wij gaan naar Exodus 3:2-5 en 10:

 • “En de Engel van de HEERE verscheen hem (= Mozes) in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond.” en “Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.” [1]

Wij lezen hier dat Mozes’ roeping gekenmerkt werd door VUUR, dat alhoewel brandende… niet verteerde! Hierin zien wij een schaduwbeeld van kinderen Gods, die door God worden geroepen en geroepen zijn. In het bijzonder van hen, die de Here roept tot leiderschap in de laatste dagen. En deze roeping van God, niet van mensen, wordt gekenmerkt door hemelvuur. God zal met Zijn Persoonlijk getuigenis zijn in iedere zuivere, Schriftuurlijke roeping. Het doet er niet toe waartoe Hij u roept: tot evangelist, herder of leraar. God Zelf zal met Zijn getuigenis in uw (of andermans) leven zijn en VUUR zal daarvan het kenmerk zijn: een onweerstaanbare kracht voor hen die in de laatste dagen door God geroepen zijn. U leest in Exodus 4:27 dat ook Aäron door God werd geroepen: “De HEERE zei tegen Aäron: Ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem bij de berg van God en kuste hem.” Zijn roeping lag echter anders dan die van Mozes. Mozes gaf leiding in alle zaken; hij was degene die God nummer één had geroepen. Hij was de bemiddelaar tussen God en het volk; hij was de stem van God Zelf in Israël, ja hij was ‘als God’ in Israël. Zo worden ook wij allen bekwaam gemaakt voor de taak waarvoor God ons roept door de doop met de Heilige Geest, door vuur. En als wij wandelen naar Zijn wil en geboden en Hem verheerlijken met ons leven, zal God altijd met getuigenis aanwezig zijn in onze bediening! Maar als wij frauderen, doen wij Hem tekort, dan komen wij onmiddellijk LEEG te staan.

.

Roeping en zending

Na de roeping van Mozes volgde zijn zending. Dat lezen we in Exodus 3:14 (SV):

 • “En God zei tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zei Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!”

“IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL” zond hem. “IK ZAL ZIJN” is toekomstig. Bij de behandeling van het Johannes-evangelie hebben wij gesproken over de “IK BEN”, in de tegenwoordige tijd! Deze IK BEN, Jezus, was de Openbaring, de Manifestatie van God. Hij had het daarom niet nodig om te zeggen: “Ik zal zijn”. Hij was de IK BEN! Mozes’ zending komt neer op een persoonlijke kennismaking met Degene Die in het brandende braambos verbleef. Deze kennismaking is ook noodzakelijk voor een ieder heden ten dage, die door God wordt geroepen en uitgezonden. Velen ontvangen een roeping en denken, dat ze dan direct moeten gaan. Doe dat niet! Wacht, wacht (!) totdat u gezònden wordt. God heeft een tijd waarop Hij u tegemoet treedt voor een persoonlijke kennismaking en zending.
Begin 1928 kwam Zijn roeping tot mij en toen werd mijn hart met vrees vervuld. En toen die vrees in mijn hart kwam, werd ik hoe langer hoe onrustiger. Ik was nog een jonge werker en meende, dat als God je riep, je de volgende dag moest vertrekken. Nu had ik altijd gezegd: “Zend mij, Heer!”, maar daarbij ook gedacht: “Maar niet te ver van Soerabaja (het toenmalige Ned.-Indië)!” Om helemaal naar de oosthoek van Java te moeten gaan, dat zat me niet lekker. Omdat ik hierop dus niet durfde door te gaan, was mijn hart onrustig… totdat ik na afloop van een samenkomst door mijn voorganger werd geroepen. “Wat is er met jou aan de hand?” zei hij, “Het staat op je gezicht te lezen, dat je ergens mee zit”. Wel, in het gesprek daarop vertelde hij mij van die wachttijd. Hijzelf had één jaar moeten wachten voordat God zijn weg had vrijgemaakt. “Wacht dus op Hem, als je de roeping hebt ontvangen; de Geest van God zal je leiden”. En toen was ik blij en zo rustig. Mijn roeping werd hoe langer hoe meer bevestigd en toen iemand uit Situbondo kwam vragen of iemand uit Soerabaja oostwaarts wilde gaan, was ik BEREID!
Het is wonderbaar als God Zelf u roept. Leer op Hem te wachten. En speur in die wachtenstijd Zijn Woord na. Dan wordt u gesterkt door de Heilige Geest en overtuigd van de roeping – u ontvangt zekerheid van de roeping – zodat alle vrees en twijfel worden uitgebannen uit uw leven.
Deze voorganger moest zo lang wachten, omdat – hoewel hijzelf wilde gaan – zijn vrouw (nog) niet wilde. God wil niet dat, als wij gaan, wij nog hinken op twee gedachten. Als twee samenstemmen over één zaak, in dit geval man en vrouw, en zij zijn klaar om te gaan, dan zegent de Here wonderbaar. Dikwijls is de echtgenote wel gewillig om te gaan, maar kan zij niet direct overschakelen naar dat geloofsleven. Want het is een hele omschakeling om bijvoorbeeld geen vast inkomen meer te hebben. Als werknemer van een aardse werkgever krijg je een vast salaris. Als werknemer van God ga je op de bonnefooi (= op goed geluk). Wisselvallige inkomsten, daar moet een vrouw haar huishouden naar regelen. Ook kan het gebeuren dat de vrouw niet wil! Dit heeft eens zo’n vrouw een zwaar ziekbed gebracht, totdat zij waarlijk leem wilde zijn in de handen van de Pottenbakker. Als Hij Zijn hand heeft gelegd op ons leven, dan worden wij gekneed en Hij wéét ons te kneden! Zodra wij “JA” zeggen op hetgeen God wil in ons leven, is er OVERWINNING.
Wachten op God leert ons onafhankelijk te zijn van de mensen. Het geeft ons de noodzakelijke zekerheid en moed. En als wij uiteindelijk gaan, zullen wij niet meer hinken op twee gedachten. Daarom, als God roept, vrees dan niet. Heb geen haast, maar wacht op Zijn zending. God riep Paulus van Tarsen; hij moest drie dagen wachten. God riep Johannes, Petrus, Andreas, en ze hebben 3½ jaar met Hem gewandeld voordat zij werden uitgezonden. Daar is dus een WACHT-TIJD, waarin wij worden aangegord met kracht van boven. Als wij dan weten een geroepene van Hem te zijn, dan, waar Hij u ook zendt, daar vindt u open deuren. Hij effent de weg, zoals ik heb ondervonden. Mijn weg en mijn hele leven is gekenmerkt geweest “Gezonden door God”. Overal met Jezus!
Mozes werd dus gezonden naar Egypte om verlossing tot stand te brengen. Dat was het doel van zijn roeping en zending.
Als ù wordt geroepen door God zal het doel van ùw zending eveneens zijn: verlossing te brengen. Net zoals in het geval van Mozes. Want God wil nog altijd zielen verlossen uit de macht van satan.
Eén van de eerste dingen die wij te verwachten hebben als God ons zendt, is: tegenwerking van mensen. In Exodus 4:1 lezen wij, dat Mozes zei:

 • “…Maar zie, zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij zullen zeggen: De HEERE is niet aan u verschenen.”

Mozes hield rekening met de mogelijkheid van onwilligheid bij het volk om hem te erkennen. En dit is ook nu nog een reële mogelijkheid. De duivel werkt juist in de harten van hen, die zich Gods kinderen noemen! Van hen zult u de meeste tegenstand ontmoeten. Jezus kwam tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Ananias werd tot Paulus gezonden en op zijn tegenwerping moest God hem verklaren “waarom”, vóórdat hij ging.
Wat beslist nodig is als wij op Gods bevel uitgaan, is: dat wij gaan in de kracht des Geestes. Dat leren wij uit Exodus 4:20,

 • “Toen nam Mozes zijn vrouw (Zippora) en zijn zonen, liet hen op een ezel rijden en keerde terug naar het land Egypte. En Mozes nam de staf van God in zijn hand.”

Mozes nam niet alleen zijn vrouw en zijn gezin met zich mee, maar ook de “STAF GODS”! Deze Staf is een machtig schaduwbeeld van de kracht van de Heilige Geest door het kruis. Daarmee moeten alle wonderen en tekenen gedaan worden. Ook nu moeten alle wonderen en tekenen geschieden door de kracht van de Heilige Geest en op grond van het kruis (door het bloed des kruises). Daar waar de Heilige Geest en het Bloed ontbreken, hebben wonderen en tekenen plaats op dezelfde basis als waarop Jannes en Jambres werkten, die hetzelfde deden wat Mozes deed. Wonderen der leugen!
De Heilige Geest manifesteert Zich in wonderen en tekenen, waardoor Jezus Christus en Dien gekruisigd wordt verheerlijkt. Daarom zien wij hier ook bloed, toen Zippora haar zoon besneed, en was Mozes de Bloedbruidegom. Desgelijks is de Here Jezus een Bloedbruidegom voor een ieder die is besneden in de besnijdenis des harten door de Heilige Geest. Wij komen hier nog op terug. De besnijdenis van de Islamieten is van nul en generlei waarde, ook al verwijzen zij naar de Koran, die een plagiaat (en verdraaiing) is van de Heilige Schrift. Zij doen het zonder geloof in Hem, Die dit heeft ingesteld als een verbond tussen Hem en Abraham en zijn zaad.
Wij lezen dan verder, dat God enerzijds er bij Farao op aandrong om het volk Israël te laten gaan, terwijl Hij anderzijds Farao’s hart verhardde om Israël niet te laten gaan:

 • “De HEERE zei tegen Mozes: Nu u naar Egypte gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonderen waartoe Ik u in staat gesteld heb, vóór de farao doet. Ikzelf echter zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan.” (Exodus 4:21)

Waarom doet God dat? Het lijkt op het tegendeel, maar toch is hier eenheid van handelen! God verandert niet. Zijn ja is ja, en Zijn neen is neen! Het verstokken (= verharden) van Farao’s hart wil niet zeggen, dat diens wil werd uitgeschakeld. Zijn persoonlijkheid bleef bestaan; hij kon zijn eigen wil doen gelden. Wat betekent het dan, dat zijn hart verstokt (= verhard) werd? Wij moeten dit aldus verstaan: God stopte met Zijn bemoeienis, Hij trok Zijn hand terug van Farao. Als God Zich terugtrekt uit iemands leven, is die mens geheel, compleet, aan zichzelf overgelaten en is zijn vlees een werktuig van satan. Niets is er dan meer van God, zodat de vleselijke geest en de vleselijke wil prevaleren. God wordt dan niet meer in het leven gekend. Als iemand afdwaalt, willens en wetens, nadat hij de heerlijkheid van God heeft ervaren, zal hij niet meer Gods hand voelen, tenzij hij weer tot God komt, tot besef en tot belijdenis! In de gelijkenis van de verloren zoon ziet u dit. Hij wilde zijn wil doorzetten en vertrok… En u ziet, toen de hand van de bemoeienis in zijn leven niet meer werd gevoeld, toen die hand zich terugtrok, dat het hem hoe langer hoe meer bergafwaarts ging, dat hij hoe langer hoe meer wegzonk in de poel van ongerechtigheid en zonde. Heden ten dage zijn er vele kinderen Gods die niet geherderd willen worden, die menen wel “op eigen benen” te kunnen staan. God trekt Zich dan terug uit hun levens. Zie om u heen, wat van die levens terechtkomt! Het is moeilijk in zulke gevallen te verstaan dat God liefde is. Tòch is Hij liefde, ondanks dat Hij Zijn hand terugtrekt. Hij kan die liefde niet doen gelden in een onwillig hart.
Eén ding hebben wij nog niet aangeroerd. Als God ons zendt, geeft Hij ons ook een bóódschap mee. En nu is één van de belangrijkste waarheden die wij vinden in de geschiedenis van Mozes’ roeping en zending deze: dat hij de boodschap die hij moest brengen eerst zelf doorleefd moest hebben! Dit brengt ons straks tot het eigenlijke onderwerp van onze studie.

.

Mozes’ boodschap

Nu eerst iets over deze boodschap. Mozes moest zeggen tot Farao:

 • “Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.” (Exodus 4:22b)

En hier hebben wij dan een diep schaduwbeeld, want Israëls verlossing uit Egypte is uiteindelijk de verlossing van de kinderen Gods uit de wereld en hun uitleiding door de woestijn naar het hemelse Kanaän. Dat betreft degenen die het “eerstgeboorterecht” hebben; zij die wedergeboren zijn. Zij behoren dus tot het volk, dat door God verlost zal worden uit de wereld en door de woestijn zal worden geleid naar de hemelse woningen in het grote Vaderhuis. Op dezelfde wijze als in typebeeld is geschied. De geestelijke eerstgeboorte is de wedergeboorte: “…de gemeente van de eerstgeborenen (= de wedergeborenen), die in de hemelen opgeschreven zijn….” (Hebreeën 12:23)
In Johannes 3:5, zegt Jezus:

 • “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet (weder)geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.”

Niet wedergeboren zijn, betekent verloren zijn! De wedergeboorte is de standaard en de eis van de Nieuwe (tijds)Bedeling. Als God dus in Exodus 4:22 spreekt over “Mijn eerstgeborene” dan begrijpen wij, dat het nu voor ons aankomt op wedergeboorte. Een Christen volgens de Schrift is een bekeerde zondaar, die is gekomen tot de waterdoop, de wedergeboorte en de doop met de Heilige Geest (dit laatste is hetgeen waarop wij krachtens de wedergeboorte recht hebben; het aan de eerstgeboorte verbonden “eerstgeboorterecht”). Dit is de door God gestelde ordening. Wedergeboorte is de eis van God.
Jezus is als Mens gestorven, gekruisigd voor de gehele mensheid. Hij is het dan ook, Die ons volkomen kan verlossen en zaligmaken; een ieder die wil, naar lichaam, ziel en geest. Het is dus ook mogelijk om naar lichaam, ziel en geest wedergeboren te worden en via de weg van reiniging door de Heilige Geest te worden heilig gemaakt. Dus niet wijzelf doen het! Maar als dat niet gebeurd in ons leven, dan is het omdat wij NIET WILLEN! Johannes 3:16 geldt voor allen:

 • “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

En wie niet wil, wordt Mattheüs 23:37 indachtig gemaakt, waar Jezus zegt: “Jeruzalem, Jeruzalem,… Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen,… onder Mijn vleugels; maar u hebt niet gewild!”
Wat Hij in het volgende, 38ste vers (van Mattheüs 23) zegt, is letterlijk gebeurd: Jeruzalem werd verwoest, gebrandschat (= leeggeplunderd). En ook het leven van een onbekeerde en onwedergeborene verloopt alzo. Al gaat hij niet lichamelijk dood, geestelijk is hij hier in dit leven al dood. Het ligt niet aan God; Hij laat geen kans voorbijgaan om ons tot bekering te roepen en te brengen tot dat leven, dat uitzicht geeft op een beter leven hierna.
De wedergeboorte is maar het begin van wat straks aanschouwd wordt in degenen die de Bruiloftszaal zullen binnengaan. Er is sprake van een zekere “progressie” in de eindtijd:

 • Het is nu: Slechts wedergeborenen beërven het Koninkrijk Gods
 • Het zal straks zijn: Slechts “die gereed zijn, gaan in”:

“Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.” (Mattheüs 25:10, SV)
Maar het begint met wedergeboorte: de mensen die de antichrist eenmaal zullen volgen en aanbidden, ontvangen het getal 666. Dat is het getal van de onwedergeboren mens; geschapen op de 6de dag, 3×6 wat staat voor lichaam, ziel en geest.
Toets uw eigen leven. Is er stilstand, geen vooruitgang, berust daar dan niet in en denk niet: “Er is ook geen achteruitgang”, want stilstand is achteruitgang! Hoe kan er stilstand zijn, als u rank bent aan de Wijnstok (= als u wedergeboren bent), en Zijn LEVENS-sappen u voeden? U kunt uw leven toetsen aan dat van anderen, die al dan niet vooruitgang constateren. U kunt de schijn aannemen dat u vurig bent. Maar in Schriftuurlijk Pinksteren [2] blijft niets verborgen. Gods Geest is daar om ons uw leven te openbaren! Zegt de Schrift niet dat wij open brieven voor elkaar zijn? Als één van ons koud is geworden, niet meer actief, dan wordt dat opgemerkt door de anderen. Laten wij daarom wandelen in het Licht. Satan begint steeds daar waar u het meest kwetsbaar bent. U kunt dit weten: “Want zijn (= satans) gedachten zijn ons niet onbekend.” (2 Korinthe 2:11). En als u oprecht bent, zal de Heilige Geest u steeds waarschuwen vóórdat de satan toeslaat.
Het tweede deel van Mozes’ boodschap vinden wij in Exodus 4:23,

 • “Daarom zeg Ik tegen u: Laat Mijn zoon gaan, zodat hij Mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan, zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden.”

Deze boodschap van Mozes voor Farao heeft een diepere betekenis dan wij denken. Als God dit zegt: “Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene (dat is: het wedergeboren leven in u) doden”, dan is er geen kans meer om opnieuw wedergeboren te worden. Dit zal plaats hebben als wij willens en wetens, met hart en ziel, alsnog komen tot verwerping van de Christus. Als wij de heerlijkheden gesmaakt hebben in de Here, weten wat verlossing is, goede gaven hebben bekomen van onze hemelse Vader, maar op een gegeven ogenblik – door de één of andere oorzaak die diep inwerkt in ons geestelijk leven – toch komen tot verwerping van Jezus Christus. De weg tot wedergeboorte is dan afgesloten. Het behoeft nog niet een lastering van de Heilige Geest te zijn, waarvoor geen vergeving is, maar toch komt het nabij wat geschreven is in Hebreeën 6:4-6,

 • “Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.

Ziet u hier de ernstige waarschuwing? Eén enkel ogenblik van onbedachtzaamheid en u komt tot de verwerping van Jezus Christus… en u bent verloren! Zorg er dus voor dat er in uw hart geen dingen binnensluipen die enige wortel van bitterheid of haat doen opspruiten, want wie “doorns en distels” voortbrengt kan geen goed kruid voortbrengen. Hoe zwaar is het al niet voor iemand om terug te komen op de rechte weg. Hoeveel te meer als wij afvallig worden! Laten wij de Here daarom bidden, dat Hij onze ogen opent voor onze tekortkomingen, nu nog herstel mogelijk is. Van uitstel komt afstel. En de beste voornemens kunnen door de satan worden gebruikt om de weg naar de hel te plaveien. Dan wordt de Geest bedroefd en, bij voortduring van die toestand, tenslotte uitgeblust. Omdat de mens dan God verwerpt, verwerpt God hem en als Zijn hand niet meer in ons leven wordt gevoeld, komt de klauw van satan ervoor in de plaats. Denk maar aan Job. Zolang die betuining (= beschutting, zie Job 1:10) rondom hem was, was hij veilig. Maar zodra God Zijn hand terugtrok was hij een prooi van de duivel. In het geval van Job trok God overigens Zijn hand niet terug door Jobs eigen toedoen! Daarom zei God van hem tot satan: “Zijn ziel zul je niet hebben!”
Elke ziel die afdwaalt zal vroeg of laat ontdekken dat Gods bescherming om hem heen is weggevallen en als men dan niet oppast en tot bekering komt, kan het zover komen, dat men zichzelf van de genade van God afsnijdt! De weg van God leidt door vele beproevingen. Hoe velen zeggen, als zij beproefd worden: “God is toch liefde? Is dit nu een God van liefde? Ik wil niets meer met Hem te maken hebben”. Ze beseffen de draagwijdte van hun woorden niet. Dit is het ogenblik dat de satan hen aanvalt met hun eigen wapenen! Zij gaan dan niet meer naar de samenkomsten, want er is altijd wel iets waardoor wij kunnen wegblijven. Zij vergeten dat in deze gevallen satan zich voordoet als een “engel des lichts” en worden verstrikt door hun eigen begeerten: de lust der ogen, de begeerte van het vlees en de hovaardigheid. Lees in de Bijbel hoe satan te werk gaat en dank God dat u als Zijn kind wandelen mag in “dat licht”. God zegt: die zijn zonden belijdt en laat, die worden ze vergeven:

 • “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)
 • “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.” (Spreuken 28:13)

Kijk om u heen. Een kind van God dat afvallig wordt, zondigt niet goedkoop! Het laatste van deze mens is erger dan het eerste, zegt Lukas 11:26,

 • “Dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin.”

En wat Petrus zegt in 2 Petrus 2:20-22 is wel heel duidelijk!

 • “Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder.

Wordt vervolgd
(in totaal 3 delen)

CJH Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

[2] Schriftuurlijk Pinksteren = Waarmee vooral (Pinkster)gemeentes en -gelovigen worden bedoeld, waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Studie van CJH Theys, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s