Tabernakel symbolieken (14a): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus – waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienen

Tabernakel symbolieken blz 50

Elke arbeid in Christus moet worden volbracht, NIET naar de wil en de lust van de MENS, maar naar de HEILIGE roeping van God (Hebr.5:1-4, Matth.9:37-38, Luk.10:2).
In het Oude Verbond was, te midden van het volk Israël, de stam van Levi en waren in het bijzonder Aäron en zijn zonen (ook Levieten) hiertoe geroepen (Exod.28:1, Num.18:1-7), hoewel het hele volk “een priesterlijk koninkrijk (een koninkrijk van priesters), een heilig volk” genaamd werd (Exod.19:5-6).
Zo ook zien wij dit in het Christendom. Hoewel het ganse Christendom “een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk” genoemd wordt (1Petr.2:9), zien wij toch de “geroepenen Gods” functioneren als Gods Nieuwtestamentische priesters en Zijn “Lichaam” vormen om de “bediening der verzoening” de wereld in te dragen (2Kor.5:17-21, 1Kor.12:28-31 + 3:9-15, Ef.4:11-16).
Christus is onze hemelse Hogepriester. Het “Lichaam van Christus”, een organische eenheid met Hem vormend (Rom.6:5, Kol.1:18), zal alzo de geestelijke klederen van de Hogepriester Zelf dragen, omdat het –in de kracht van de Heilige Geest– het werk op aarde –in de Naam van Jezus, onze verrezen en ten hemel gevaren Heiland– moet verrichten.
Laat ons hierbij goed bedenken dat Gods Nieuwtestamentische dienstknechten – door de ZALVING Gods – geestelijk gekleed gaan met Zijn heerlijkheids-klederen (Joh.17:22, Jes.60:1-3, Exod.40:15). Ook dat zij deze HEERLIJKHEID Gods enkel en alleen maar mogen dragen om de ganse Gemeente van God uit deze wereld te helpen vormen en dienstbaar te zijn, opdat door dezulken heen, en elk naar zijn roeping, de ganse gemeente gezegend moge worden met alle zegeningen van de hemel (Ef.1:3 – Vergelijk in dit licht de 7×7 pijpen (of: toevoerbuisjes), die de 7-voudige kandelaar voeden, in Zacharia 4:2), opdat “God zij alles en in allen”.
De zalving Gods mag NIET strekken tot HEERSCHAPPIJ over het Erfdeel des Heren (2Kor.1:24, Matth.20:25-26, 1Petr.5:2-3)!
Laat ons daarom de KLEDEREN van Israëls HOGEPRIESTER in ogenschouw nemen en de geestelijke betekenis ervan leren kennen, omdat ze ons vertellen van de geestelijke wandel des Heren van elk van Zijn kinderen en van Zijn mede-arbeiders in het bijzonder (Exod.28:1-43).
De hogepriesterlijke kleding bestond uit:

 • de efod;
 • de blauwe mantel van de efod;
 • de vierkante borstlap des gerichts, met de Urim en de Thummim;
 • de rok vol oogjes;
 • de riem van de efod;
 • de hoed.

.

De efod

HogepriesterHier kunnen wij de beschrijving van vinden in Exodus 28 vers 1-8 (HSV):
“Wat u betreft, laat uw broer Aäron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om Mij als priester te dienen (SV: om Mij het priesterambt te bedienen): Aäron, Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar, de zonen van Aäron. Dan moet u voor uw broer Aäron geheiligde kleding maken om hem waardigheid en aanzien te geven (SV: tot heerlijkheid en tot sieraad). En ú moet spreken tot allen die wijs van hart zijn, die Ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat zij de kleding van Aäron moeten maken om hem te heiligen, zodat hij Mij als priester kan dienen. Dit zijn dan de kledingstukken die zij moeten maken: een borsttas (SV: borstlap), een efod, een bovenkleed (SV: een mantel), een onderkleed van bewerkte stof (SV: een rok vol oogjes), een tulband (SV: een hoed)  en een gordel. Zij moeten namelijk voor uw broer Aäron en voor zijn zonen geheiligde kleding maken om Mij als priester te dienen. En zíj moeten daarvoor het goud en de blauwpurperen (SV: hemelsblauw), de roodpurperen, en de scharlakenrode wol en het fijn linnen nemen. Vervolgens moeten zij de efod maken van goud, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en van dubbeldraads fijn linnen, werk van een kunstenaar (SV: van het allerkunstigste werk). Hij moet twee schouderstukken (SV: -banden) hebben die de efod aan zijn beide uiteinden bijeenhouden, zodat hij één geheel vormt. En de kunstige band van zijn efod die erop vastzit, moet op dezelfde manier gemaakt worden en er één geheel mee vormen: van goud, blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen.”
De EFOD werd gemaakt van gouddraad, hemelsblauw, purper, scharlaken draden en fijn (getweernd wit) linnen; welke kleuren, zoals wij gezien hebben, Christus typeren in Zijn aardse wandel en bediening; in Zijn Koninklijke GENADE (purper); in Zijn DIENSTBAARHEID aan de Vader en de Heilige Geest en in Zijn Goddelijke LIEFDE, die Zich deed offeren als Lam van God (scharlaken); in Zijn GERECHTIGHEID (wit) en in Zijn OPSTANDINGSKRACHT (hemelsblauw); terwijl het “goud” heen-wijst naar de krachtdadige werkingen van de Heilige Geest.
De EFOD is dus het kleed, dat vertelt van de KRUISWANDEL van Jezus op aarde, maar ook van de KRUISWERKING in de overgegeven levens van Zijn kinderen hier op aarde; kruiswerkingen die “nederigheid en zachtmoedigheid” in Gods kinderen, en in het bijzonder in Gods dienstknechten, moeten aanbrengen (Matth.11:29). Ook spreekt het van “zelfvernedering” (Filip.2:5-11, Luk.17:10).
Het devies dat Jezus gaf aan elke mens, die een “kind van God” wil worden luidt:
Zo iemand achter Mij wil komen:
die verloochene zichzelf,
en neme zijn kruis dagelijks op,
en volge Mij.
Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelf (te) verliezen, of (zelf) schade (te) lijden?” (Luk.9:23-25).
Wij hebben eerst de verloochening van onze vleselijke, wereldse en zondige geneigdheden (onze natuur), en dan ons leven te leggen in de doorboorde handen van Jezus, onze Verlosser, opdat Hij ons wasse in (reinige door) Zijn dierbaar en kostbaar Bloed (naar geest, ziel en lichaam; 1Thess.5:23), zo de TOTALE verlossing van Hem verwachtend, en tenslotte Hem volgend in het Nieuwe, Goddelijke, Hemelse leven, en wel reeds HIER OP AARDE.

 1. Het “SCHARLAKEN” spreekt van de VERLOSSENDE KRACHT van het Bloed van Gods Lam, die de ganse “oude mens” in ons doet sterven (1:5 + 7:14, 1Joh.1:7, 2Kor.5:17-18a, Rom.6:6, Ef.4:22-24, Kol.3:5-10); maar ook van de LIEFDE Gods, die ons Zijn zoendood gaf (Joh.3:16) en die in ons moet heersen door Jezus Christus (Joh.13:34-35, Rom.5:5, 2Kor.5:14).
 2. Het “HEMELSBLAUW” spreekt van de OPSTANDINGSWANDEL van het kind van God en van de dienstknecht van God in het bijzonder (Filip.3:10).
 3. Het “WIT” spreekt van de Goddelijke RECHTVAARDIGHEID en GERECHTIGHEID, die in de plaats moet komen van de aardse onrechtvaardigheid en ongerechtigheid (Rom.6:13, 1Kor.1:30, 2Kor.5:21b, Ef.4:24 + 5:9, Filip.3:9).
 4. Het “PURPER” spreekt van Koninklijke GENADE en Goddelijke BARMHARTIGHEID, die ook in ons moeten heersen door Jezus Christus (Luk.6:36, Ef.4:32) in plaats van alle haat, wrok, nijdigheid en achterklap van de “oude mens”.
 5. Het “GOUD” spreekt van de KRACHTDADIGE WERKINGEN en ZALVINGEN van de Heilige Geest (Hand.1:8), Die ons uit al het “oude” en in al het “NIEUWE” leidt (Rom.8:14, Joh.16:13).

Het getal 5 is een (Bijbels) getal, dat spreekt van “verzoening” en “verlossing”; daarom spreken deze 5 kleuren van een “wereldwijde verzoening” (2Kor.5:19) en van een “eeuwige verlossing” (Hebr.9:12) in het Bloed van Gods Lam.
Daarom moet elk kind van God en de arbeider Gods in het bijzonder, de EFOD met Christus dragen!

.

De blauwe mantel van de efod

De beschrijving hiervan vinden wij in Exodus 28 vers 31-35 (HSV):

 • “U moet ook het bovenkleed (SV: de mantel) van de efod geheel van blauwpurperen wol (SV: hemelsblauw) Zijn halsopening moet dan in het midden ervan zijn. Zijn opening moet rondom een zoom hebben, werk van een wever. Het moet net zo’n opening hebben als bij een leren pantser, zodat het niet kan inscheuren. Vervolgens moet u op de zomen ervan granaatappels van blauwpurperen (hemelsblauw), roodpurperen en scharlakenrode wol maken, dus rondom op zijn zomen, en daartussenin gouden belletjes, rondom. Een gouden belletje, daarna een granaatappel, dan weer een gouden belletje en een granaatappel, rondom op de zomen van het bovenkleed (de mantel). Aäron moet dat namelijk dragen wanneer hij dienstdoet, zodat het geluid ervan gehoord wordt als hij in het heiligdom binnenkomt voor het aangezicht van de HEERE, en als hij naar buiten gaat, opdat hij niet zal sterven.”

BLAUW is de kleur van de OPSTANDING. “Dood” en “Opstanding” in Christus horen bij elkaar, zijn elkanders componenten in het heilsgeheim van God. De één is niet mogelijk zonder de andere; de laatste is slechts mogelijk na de werking van de eerste (2Petr.1:4). Daarom heet dit kleed ook: de BLAUWE MANTEL van de EFOD.
Slechts in en door deze OPSTANDINGSKRACHT kunnen Gemeenten zich vormen, herkennen de leden elkander als leden van hetzelfde Lichaam en vinden zij hun bindingskracht. Deze (plaatselijke) Gemeenten-vorming wordt in dit kleed getypeerd door de “granaatappels”, aangebracht aan de zoom van dit kleed. Deze granaatappels hebben de kleuren “hemelsblauw”, “purper” en “scharlaken”, en hieraan kunnen wij tevens zien, wat God van de Gemeenten verwacht:

 • hemelsblauw: een wandel in opstandingskracht met Jezus Christus;
 • purper: een wandel in koninklijke vergeving en genade jegens elkander en in Goddelijke barmhartigheid, gelijk Jezus en door de werkingen van Jezus in het hart;
 • scharlaken: een levenskleed, dat gewassen is, en in de wassing blijft, van het Bloed van het Lam, en een levenswandel, dat gekenmerkt wordt door de liefde Gods (Joh.13:34-35).

Aan de zoom van de “blauwe mantel” zijn, om en om, ook “gouden belletjes” aangebracht. “Goud” is het beeld van het leven in de Heilige Geest, van hemelse rijkdom. Het getingel van de belletjes geeft het leven en de werkzaamheid van de Heilige Geest in de Gemeente, en in het bijzonder in het leven van de arbeider Gods, weer; in de getuigeniskracht, in de werken der naastenliefde en in de hoogten van aanbidding (tongentaal; tongenzang).
Het opstandingsleven is het NIEUWE leven in Christus (2Kor.5:17-18a), dat zijn voeding vindt in de REINHEID en HEILIGHEID van Christus Zelf (1Thess.4:3-4, 2Kor.7:1, Hebr.12:14) en dat zijn openbaring vindt in de Liefde van God, die in onze harten wordt uitgestort door de Heilige Geest (Rom.5:5). De Liefde Gods keert zich in de eerste plaats tot God Zelf, om Hem boven alles lief te hebben (Matth.22:37 + 10:37), tot de broeder en zuster in Christus in “broederliefde” (Rom.12:10, 1Petr.1:22 + 2:17); tot de verlorenen in de wereld in “zondaarsliefde”; tot de naasten in het algemeen in “naastenliefde” (Matth.22:39). De Liefde Gods uit zich zelfs in “vijandsliefde” (Matth.5:44).
De NIEUWE MENS wordt in ons WEDERGEBOREN (Joh.3:3+5, 1Petr.1:23) en moet in ons groeien tot (volle) WASDOM (Ef.4:13-16, 1Joh.2:12-14).

.

Wordt vervolgd

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

******************************
Tabernakel symbolieken

 1. Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 2. Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 3. Plattegrond en constructie van de tabernakel
 4. De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden
 5. De Poort
 6. Het koperen Brandofferaltaar
 7. Het koperen Wasvat
 8. De WONING of eigenlijke tabernakel
 9. De DEUR en de heilige zalfolie
 10. De Tafel met Toonbroden
 11. De GOUDEN 7-voudige KANDELAAR
 12. Het REUKALTAAR en het reukwerk
 13. De HEILIGE driehoek van Gods arbeid in ons

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Israël/huis van Israël, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Volmaaktheid in Christus, Werkers in Gods dienst, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s