Tabernakel symbolieken (14b): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus – waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienen

De vierkante borstlap des gerichts met de Urim en Thummim

1_(40)De beschrijving van de vierkante borstlap des gerichts vinden wij in Exodus 28 vers 15-29 (HSV):
“Vervolgens moet u een borsttas van de beslissing (SV: borstlap des gerichts) maken, werk van een kunstenaar. U moet hem maken op dezelfde manier als de efod: van goud, van blauwpurperen (SV: hemelsblauw), roodpurperen, en scharlakenrode wol, en van dubbeldraads fijn linnen moet u hem maken. Vierkant moet hij zijn en dubbelgevouwen, zijn lengte moet een span zijn en zijn breedte een span. Dan moet u hem opvullen met een edelsteenvulling, 4 rijen edelstenen: een rij van een robijn, een topaas en een karbonkel; dit is de eerste rij. De tweede rij: een smaragd, een saffier en een diamant. De derde rij: een hyacint, een agaat en een amethist. Ten slotte de vierde rij: een turkoois, een onyx en een jaspis; ze moeten in hun zettingen in goud gevat zijn. En de stenen moeten 12 in getal zijn, overeenkomstig de namen van de zonen van Israël, overeenkomend met hun namen. De stenen moeten zegelgraveringen krijgen, ieder met zijn naam. Zij zijn voor de 12 stammen bestemd. Verder moet u op de borsttas ineengedraaide kettinkjes maken, vlechtwerk van zuiver goud. Vervolgens moet u op de borsttas 2 gouden ringen maken, en de beide ringen vastmaken aan de 2 uiteinden van de borsttas. Dan moet u de beide gevlochten gouden kettinkjes vastmaken aan de 2 ringen aan de uiteinden van de borsttas. Dan moet u de 2 andere uiteinden van de beide gevlochten kettinkjes vastmaken aan de 2 kassen (SV: kastjes). U moet ze vastmaken aan de schouderstukken (SV: -banden) van de efod, aan de voorkant ervan. U moet nog 2 gouden ringen maken en ze bevestigen aan de beide andere uiteinden van de borsttas, op de zoom ervan, die aan de kant van de efod, aan de binnenkant ligt. Daarna moet u nogmaals 2 gouden ringen maken en ze vastmaken aan de beide schouderstukken van de efod, van onderen af, aan de voorkant, dicht bij zijn verbinding, boven op de kunstige band (SV: riem) van de efod. Men moet verder de borsttas met zijn eigen ringen aan de ringen van de efod vastbinden met een blauwpurperen koord (SV: snoer), zodat hij boven de kunstige band (riem) van de efod vastzit en de borsttas niet van de efod kan losraken. Zo zal Aäron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing (borstlap des gerichts), op zijn hart dragen, als hij in het heiligdom binnenkomt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de HEERE.”
Over de 2 schouderstenen, die met de borstlap verbonden zijn door middel van 2 gedraaide gouden kettinkjes, staat er geschreven in Exodus 28:9-14; over de Urim en Thummim in Exodus 28:30. 1_(41)De borstlap werd gevormd door 2 vierkante lappen, van een span (= de afstand tussen duim en pink bij een uitgestrekte hand, ca. 20 cm.) lengte en breedte in dezelfde kleuren van de efod, die samen een zak vormden, waarin de Urim en Thummim (waarover later meer) waren verborgen. Op deze lap waren 12 verschillende edelstenen , gevat in gouden kastjes, bevestigd.
Deze borstlap typeert de vierkante stad, het Nieuwe Jeruzalem, (de Bruid van Christus; Openb.21:9-27 + uitleg), dat hier de ganse Gemeente des Heren vertegenwoordigt.
Op de 12 stenen waren de namen van de 12 STAMMEN van Israël gegraveerd (Exod.28:21), het ganse VOLK van God – over de gehele wereld, en van alle eeuwen – symboliserend.
Zo hebben wij als kinderen Gods, en als ARBEIDERS Gods in het bijzonder, de Gemeente van God – samen met Jezus – “op ons hart” te dragen, de Gemeente lief te hebben (1Petr.2:17, Ef.4:11-16), haar te verzorgen en op te bouwen, en haar te vormen uit de gekochte zondaren van deze wereld, net zoals wij – door Jezus – bewogenheid moeten hebben voor het verlorene in deze wereld.
12 is het (Bijbelse) getal van de Gemeente. Dit getal is opgebouwd uit 3×4: de Godheid (getal 3) heilwerkend in de 4 windstreken der wereld. Het resultaat hiervan is de wereldwijde Gemeente van alle tijden.
Deze borstlap was met gouden, gedraaide kettinkjes verbonden (met de 2 schouderbanden) met daarop de 2 “schouderstenen”, die ook in goud waren gevat. In deze 2 schouderstenen waren de namen (6 per steen) van de 12 ZONEN Israëls gegraveerd (Exod.28:9-11). Zo draagt ook Jezus alle arbeiders en leiders van de Gemeente op Zijn Goddelijke schouders en schenkt hun Zijn Kracht, de kracht van de Heilige Geest; evenals wij alle waarachtige mede-arbeiders met ons hebben te waarderen en lief te hebben en met hen hebben samen te werken tot opbouw van het ganse Lichaam van Christus (Ef.4:16).
Deze “schouderstenen” waren met gouden, gedraaide kettinkjes verbonden met de borstlap. Zo is de Gemeente door de Liefde Gods verbonden met haar rechtgeaarde arbeiders en met haar voorgangers in het bijzonder en ontvangt ze door de werkingen der Liefde, in de kracht Gods, haar aanzien en wasdom (Ef.4:16, Zach.4:1-6 – Noot: in dit gezicht/visioen van Zacharia van de gouden kandelaar [beeld van de Gemeente] vormen de 7 “pijpen” de arbeiders Gods die als 7 doorvoerkanalen, van Gods gouden genade en kracht, dienst doen).
De borstlap was ook met 2 hemelsblauwe snoeren verbonden met de kunstige riem van de efod. De riem typeert “dienstbaarheid aan God”. Zo kent de hele Gemeente een leven van DIENSTBAARHEID aan God en wel in OPSTANDINGSKRACHT (Luk.1:74-75).
Wat de “Urim” en “Thummim” waren, weet men niet. Wel zaten deze voorwerpen in de borstlap des gerichts. “Urim” betekent “lichten”; “Thummim” betekent “volmakingen”.
God is LICHT (1Joh.1:5) en wij worden geleid, in alle volmaaktheid, door de Heilige Geest (1Kor.6:11). Zo vormen deze Urim en Thummim, samen met de hogepriester, een heenwijzing naar de Drie-eenheid, naar de Vader, naar de Zoon als onze hemelse Hogepriester, en naar de Heilige Geest, Die in hun Drie-Eénheid het werk van de Gemeente (de “borstlap”) dragen en bezielen. Ze vertellen ook van het “woning-maken” van de Drie-Enige God [1] in de Gemeente en bij de kinderen Gods (Joh.14:23).

De rok vol oogjes

hogepriester2“Gij zult ook een rok vol oogjes maken, van fijn linnen; gij zult ook de hoed van fijn linnen maken; maar de gordel zult gij van geborduurd werk maken.” (Exod.28:39a, SV)
Wijst de EFOD naar de kruisdood van Christus en onze gemeenschap ermee, de MANTEL van de EFOD naar de opstanding van Christus en onze gemeenschap met Zijn opstandingsleven, de WITTE ROK VOL OOGJES symboliseert Zijn hemelvaart en onze gemeenschap met Zijn Hemelleven.
In Handelingen 1:9-11 wordt ons verteld van Zijn hemelvaart, tot de hemelse Wolk Hem wegnam voor de ogen van Zijn discipelen. De Bijbel vertelt ons hier niet over Zijn glanzend witte kleding, die Hij bij die gelegenheid aan moest hebben gehad, maar wij weten dat de hemelse klederen, witte klederen zijn (Openb.7:14), daar zij klederen zijn der gerechtigheid (Openb.19:8 + 15:6).
In Daniël 7:13-14 zien wij het vervolg van de abrupt afgebroken “hemelvaarts-film” (uit Hand.1:9-11), waar Christus – van God de Vader – heerschappij, eer en het Koninkrijk ontvangt over alle volken, natiën en tongen.
In typerende zin ging de hogepriester op de Grote Verzoendag ook – ontdaan van EFOD en MANTEL en enkel in zijn witte rok vol oogjes – het allerheiligdom binnen met het bloed van de var en het bloed van “de bok voor de Here” (Lev.16:3-4 + 11-17). Het waarom hiervan is gelegen in de geestelijke achtergrond van deze dingen. Immers “DOOD” en “OPSTANDING”, die door de EFOD en de MANTEL van de EFOD worden gesymboliseerd, zijn dan voor de Messias achter de rug en dus is deze (toe)gang, éénmaal per jaar, in het allerheiligdom een typerend beeld van de hemelvaart van Christus, waar de WITTE ROK VOL OOGJES ook van spreekt.
Het is een witte rok VOL OOGJES; het is een hemelleven in de Volheid van de Heilige Geest (Openb.4:8 + 5:6). Voortaan zou Christus, vanuit de hemeltroon, de Heilige Geest tot en in Zijn kinderen zenden en door de Heilige Geest heen al het aardse werk aanschouwen en beleven (Joh.14:15-17 en 16:8 + 13-14). Ook de steen van Josua (Zach.3:9) spreekt van vervulling en leiding van het kind van God door de Heilige Geest.
Wij zien hier een WITTE rok vol OOGJES. Wij zien hier dat een hemel-wandel (Filip.3:20), reeds hier op aarde in de geest, gepaard gaat met VOLHEID des Geestes aan de ene kant en met REINHEID, HEILIGHEID en GERECHTIGHEID aan de andere kant. God wil een HEILIG volk hebben (1Petr. 2:5+9) en door dit heilige volk heen wil Hij tot deze wereld spreken en haar leiden in de, door Jezus Christus aangebrachte, VERZOENING met God (2Kor.5:19-20). Pinksteren [2] is daarom een beweging die, in waarheid, Gods volk in Zijn HEILIGHEID moet leiden!
Hoeveel te meer zal ons leven in de eeuwige hemelse heerlijkheid, in Zijn heerlijk Koninkrijk, een leven zijn in de witte gerechtigheid en liefde van God aan de ene kant en in de volheid en kracht van Zijn Heilige Geest aan de andere kant (Openb.21:1-7).

De kunstige riem van de efod

Wij kunnen hierover lezen in Exodus 28 vers 8 (SV):
“En de kunstige riem van zijn efod, die op hem is, zal zijn gelijk zijn werk, van hetzelfde, van goud, hemelsblauw en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen.”
Deze riem – die dezelfde kleuren heeft als de efod – houdt “efod”, “blauwe mantel” en “witte rok vol oogjes” tezamen. Omdat deze riem dezelfde kleuren draagt als de efod spreekt ook deze riem van de VLEESWORDING van Christus. Geestelijk gezien wil deze riem, die deze 3 klederen (of kledingstukken) tezamen hield, zeggen dat de vleeswording van Jezus Christus dood, Opstanding en Hemelvaart omvat.
Zijn dood vraagt ook van ons een STERVEN met Hem (Rom.6:1-8) door onze BEKERING, OVERGAVE en WASSING in Zijn Bloed;
Zijn opstanding vraagt ook van ons een OPSTAAN in het NIEUWE LEVEN, in heiligheid en liefde met Hem; dingen, waar ook onze WATERDOOP van spreekt;
Zijn heerlijkheidsleven in de hemelen vraagt ook van ons een leven in de HEERLIJKHEID van de Heilige Geest (doop, vervulling en manifestatie) en later een TOEGANG in Zijn Eeuwige Heerlijkheid.
Het Israëlitische Pascha-PINKSTEREN en LOOFHUTTENFEEST vertellen ons van deze heilsgeheimen. Net als ons (Christelijke) Pasen, Pinksteren en Opname in Heerlijkheid, bij Zijn Wederkomst.

De hoed met de gouden plaat

Wij kunnen hierover lezen in Exodus 28 vers 36-39 (SV):
Verder zult gij een plaat maken van louter goud, en gij zult daarin graveren, gelijk men de zegels graveert: De HEILIGHEID DES HEEREN! En gij zult dezelve aanhechten met een hemelsblauw snoer, alzo dat zij aan de hoed zij; aan de voorste zijde van de hoed zal zij zijn. En zij zal op het voorhoofd van Aäron zijn, opdat Aäron drage de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de kinderen Israëls zullen geheiligd hebben, in alle gaven hunner geheiligde dingen; en zij zal gedurig aan zijn voorhoofd zijn, om henlieden voor het aangezicht des HEEREN aangenaam te maken. Gij zult ook een rok vol oogjes maken (HSV: het onderkleed weven), van fijn linnen; gij zult ook de hoed van fijn linnen maken; maar de gordel zult gij van geborduurd werk maken.
De hogepriester droeg op zijn hoed of muts een GOUDEN PLAAT met daarop gegraveerd: De Heiligheid des Heren”. Met deze gouden plaat moest de hogepriester alle ongerechtigheid van de gaven en offeranden van Israël wegnemen (dragen) en ze HEILIGEN. Alzo had Jezus de Heiligheid van de Vader, Zijn Heilige Wil, steeds in Zijn gedachten, die Hem naar Golgotha dreef tot verzoening van alle ongerechtigheid en om ons te maken tot KINDEREN en HEILIGEN Gods!
Alzo moeten ook WIJ Gods Heilige Naam voortdurend op ons voorhoofd dragen (Openb.3:12 + 7:3 + 14:1 + 22:4) en Zijn HEILIGE WIL indachtig en onze gedachten REIN zijn (Kol.3:1-3); immers, daar is ook onder de ganse hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven, door Welke wij moeten zalig worden (Hand.4:12) als juist de Naam van Here Jezus Christus, de drie-énige Naam van onze drie-énige God, die tot ons komt in de volheid van Zijn verzoening.
In deze drie-énige Naam zijn wij gedoopt door onderdompeling in water (Matth.28:19, Hand.2:38 + 10:48 + 19:5), deze drie-énige Naam moet ons hart en hoofd vervullen (Ef.1:13-14 + 5:17-20) in de kracht van de Heilige Geest. Dan zullen wij Hem loven en prijzen en aanbidden en dienen in heiligheid en gerechtigheid, omdat deze Heilige Naam onze ongerechtigheden zal hebben weggedragen.

De rok van de priesters

Exodus 28:40-41 spreekt van “(priester)rokken” (HSV: onderkleren) met gordels en mutsen voor de priesters, waar deze in moesten dienen en die hen tot “heerlijkheid” en tot “sieraad” moesten strekken.
Ook wij zullen deze WITTE klederen van REINHEID in GERECHTIGHEID aan moeten hebben om te kunnen dienen en om binnen te kunnen komen in de Bruiloft van het Lam van God (Matth.22:11-13, Openb.19:7-8).

De linnen onderbroeken

Tenslotte handelt Exodus 28:42-43 over “linnen onderbroeken”. De heerlijkheids-klederen van hogepriester en priesters mochten niet gedragen worden zonder dat “het vlees der schaamte” (HSV: de schaamdelen) bedekt was met deze linnen onderbroeken. Dit wil zeggen, dat wij de geestelijke heerlijkheids-klederen pas zullen dragen, NADAT wij zijn opgehouden te wandelen naar de begeerten van het vlees (2Petr.1:4).

Tabernakel symbolieken blz 52
De priesterlijke kleding

.

Wordt vervolgd

Studie van bijbelleraar E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

 **********************************************************************************

[1] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[2] Pinksteren = Waarmee hier vooral (Pinkster)gelovigen worden bedoeld, waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring –dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest– gepredikt en ervaren wordt. (noot AK)

.

******************************
Tabernakel symbolieken

 1. Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 2. Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 3. Plattegrond en constructie van de tabernakel
 4. De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden
 5. De Poort
 6. Het koperen Brandofferaltaar
 7. Het koperen Wasvat
 8. De WONING of eigenlijke tabernakel
 9. De DEUR en de heilige zalfolie
 10. De Tafel met Toonbroden
 11. De GOUDEN 7-voudige KANDELAAR
 12. Het REUKALTAAR en het reukwerk
 13. De HEILIGE driehoek van Gods arbeid in ons
 14. (14a): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus – waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienen

.

 

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Israël/huis van Israël, Studie van E van den Worm, Tabernakel-studie, Volmaaktheid in Christus, Werkers in Gods dienst, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s